Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Aici credem că se impun câteva precizări care ni se par importante şi care ţin de realităţile epocii. În primul rând, Veneţia era epuizată, la capătul puterilor, astfel încât nu avea nici un mijloc de a-l ajuta concret pe Ştefan. Nu putea trimite flota în Marea Neagră deoarece Strâmtorile erau închise de turci. Cât despre trupele de uscat de abia îi ajungeau ca să-şi apere propriile poziţii şi acestea nu aveau, şi să fi vrut, posibilitatea de a ajunge la Ştefan cel Mare, în Moldova. Singurul ajutor eficient era acela de a căuta aliaţi pentru Ştefan dintre vecinii săi, ceea ce Veneţia va face şi va reuşi să-l împingă, încă odată, pe Matia Crovin, regele Ungariei, împotriva turcilor, în anii 1475-1476. Probabil că Matia s-a lăsat înduplecat să intre din nou în luptă cu Imperiul otoman, pentru scurt timp, deoarece avea proiectată căsătoria cu Beatrice de Aragon [73] , şi trebuia să arate statelor italiene că are dorinţa de a apăra creştinătatea şi, în primul rând, Peninsula. Dar ajutorul lui a fost limitat doar la punerea în libertate a lui Vlad Ţepeş şi la cucerirea localităţii Sabaƒ [74] . Mai mult Ştefan a fost ajutat, în 1476, după ce marele pericol va trece, de către voievodul Transilvaniei, Ştefan Báthory, ale cărui trupe, unite cu cele moldovene, îl vor înscăuna, la Bucureşti, pe Vlad Ţepeş. Deci realitatea aceasta era. Puterile catolice nu dispuneau de mijloacele şi nici de voinţa necesară pentru a ajuta eficient, militar sau cu bani [75] , pe Ştefan cel Mare.

          La rândul său, domnul Moldovei, datorită abilităţii sale politice şi datorită cunoaşterii exacte a situaţiei din cadrul relaţiilor internaţionale ale vremii, credem că nu acorda prea multă importanţă idealului de cruciadă, dându-şi perfect de bine seama că acesta dispăruse din practica politică sau era pe cale de dispariţie [76] , dar apela la el cu înverşunare pentru a smulge ceva ajutoare din partea puterilor apusene.

          Este foarte adevărat că, din punctul de vedere al strategiei politice, domnii ţărilor române au inclus de la început rezistenţa lor antiotomană în curentul cruciadei târzii, atribuindu-şi astfel şi îndeplinind în realitate o misiune istorică la Dunărea de Jos [77] . Ideii cruciadei i s-au adăugat, totodată, conştiinţa timpuriu atestată - încă de la începutul scolului XV - a romanităţii, argument specific românilor în acelaşi sens al misiunii istorice [78] . Dar, după părerea noastră, ultimul mare cruciat din istoria românilor, ca şi a Europei, a fost Iancu de Hunedoara, atât prin acţiunile sale militare, cât şi prin concepţia generală care i-a ghidat aceste acţiuni,  concepţie care se baza pe unitatea lumii creştine, fără distincţie de religie, între catolici şi ortodocşi şi fără distincţie de apartenenţă etnică, între unguri şi români. Mai mult, este evidentă încercarea sa de a realiza unitatea de luptă a tuturor popoarelor balcanice, care să deschidă calea către unitatea de luptă a tuturor popoarelor europene creştine. După el însă, marii noştri voievozi care s-au luptat cu turcii, fără a abandona ideologia cruciadei, ca modalitate de a obţine ajutoare din apus, s-au comportat, în primul rând, ca oameni politici şi comandanţi militari de tip modern, pentru care interesul de stat prima şi pentru care lupta cu turcii, fără a-şi pierde din caracterul ei religios, era o luptă de la stat la stat, politică şi militară, o luptă pentru apărarea independenţei, a integrităţii teritoriale şi a supravieţuirii statale şi naţionale. Din această perspectivă apare evident faptul că Ştefan a luptat împotriva turcilor nu ca un cruciat, ci ca un apărător al ţării sale [79] . El nu era animat de idealul feudal al cruciadelor, ci de tendinţa monarhică, unificatoare a fărămiţării feudale. În acest sens Moldova lui Ştefan cel Mare se desprindea tot mai mult de Orient şi devenea, în egală măsură, o ţară tot mai europeană, tot mai apropiată de sistemul de valori, de practica politică şi militară, de cultura şi civilizaţia apusului [80] .

          Având în vedere toate cele spuse mai sus nu trebuie să ne mire că fiecare putere creştină, catolică sau ortodoxă, îşi ducea propria ei politică, conformă cu propriile interese, şi că realizarea unor coaliţii antiotomane era foarte dificilă, iar atunci când se realizau funcţionarea lor era foarte greoaie, lipsită de coordonare, fiecare membru al coaliţiei făcea cam ceea ce dorea şi ceea ce putea, ceea ce-i dictau propriile interese.

          Astfel ne putem explica de ce în iarna dintre 1474-1475, Ştefan s-a aflat singur în faţa unei grave ameninţări otomane. Este adevărat că sultanul s-a pripit trimiţând în toiul iernii, lucru puţin obişnuit la turci, o armată deja obosită după asediul eşuat de la Scutari, din Albania [81] , dar, totuşi, disproporţia de forţe era de cel puţin 2 la 1 dacă nu de 3 la 1 în favoarea otomanilor. Nu este deloc sigur că alături de Ştefan s-au aflat
2 000 de poloni, de fapt ruteni [82] , deoarece Dlugosz aminteşte doar de secui [83] , dar aceştia, în număr de 5 000, nu fuseseră trimişi de regele Ungariei, deoarece Ştefan cel Mare rupsese ţara acestora “din regatul Ungariei şi o supusese sieşi” [84] . Faptul că Ştefan era, practic, singur în faţa ameninţării otomane explică de ce, la sfârşitul lui 1474 şi începutul lui 1475, Chilia şi Cetatea Albă au fost cucerite, pentru foarte scurt timp, de turci [85] . Marea sa victorie de la Vaslui, o înfrângere pentru turci cum nu mai suferiseră de multă vreme, i-a adus imediat celebritatea în Europa creştină, informată despre bătălie de însuşi domnul Moldovei, prin scrisoarea circulară trimisă din Suceava la 25 ianuarie 1475 [86] . Avertismentul lansat de Ştefan în această scrisoare: “Dar dacă această poartă (a creştinătăţii) care e ţara noastră, va fi pierdută - Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva - atunci toată creştinătatea va fi în mare primejdie” [87] a avut un ecou destul de puternic, mai ales în Italia, dar nu a avut nici un fel de efect.

          Veneţienii, aşa cum arătam mai sus [88] , au hotărât să trimită o scrisoare de felicitare pentru victorie, însoţită de îndemnul de a continua lupta, şi au promis că vor trimite şi un doctor pentru vindecarea rănii domnului. Dar în ceea ce priveşte ajutoarele concrete, militare sau în bani, Senatul a preferat să treacă răspunderea asupra papei, la care a trimis pe Paolo Ognibene, atribuindu-i şi calitatea de sol al lui Ştefan cel Mare, cu misiunea de a insista pentru trimiterea unui legat papal în Moldova şi de a pleda, alături de ambasadorul Paolo Marosini, în favoarea domnului român [89] . Toate acestea se întâmplau la 6 martie 1475. Papa Sixt IV, la fel de prompt, i-a scris lui Ştefan cel Mare, la 31 martie lăudându-l pentru eforturile şi sacrificiile făcute în folosul creştinătăţii, dar arătându-i, în acelaşi timp, că pentru moment, nu poate trimite ajutorul financiar solicitat, deoarece tezaurul papal este secătuit de cheltuielile anterioare şi de sprijinul acordat Rodosului şi regelui Ungariei. Papa nu spunea un neadevăr, dar adevărul era că el prefera să sprijine puterile catolice şi nu pe domnul ortodox al Moldovei. Pentru a îndulci refuzul, în finalul scrisorii se spunea că: “Avem totuşi în cuget, lucru pe care îl cunosc deja toţi, să nu pregetăm (a da), cât ne priveşte, partea noastră, la care s-au adaos şi daniile celorlalţi principi creştini şi pe acestea ne silim a le strânge în toate zilele, cinstindu-ţi vrednicia şi slăvindu-te cu mari laude” [90] . Scrisoarea nu era, prin urmare, un refuz frontal de ajutor, ci era un refuz prin amânare, menit să creeze şi să întreţină speranţe şi iluzii deşarte.

         


[73] Albert de Berzeviczy, Béatrice d’Aragon, reine de Hongrie (1457-1508), tome I, Paris, 1911, pp. 252-256; idem, ,,Le nozze di Beatrice d’Aragon nel 1476“, extras din Nuova antologia, 16, aprille 1911, Roma, 1911, 19 p.; idem, ,,Rapporti storici fra Napoli e l’Ungheria nell’epoca degli Aragonesi (1442-1501)“, Napoli, 1928, p. 22; Lajos Elekes, ,,La politica estera di re Mattia e gli Stati italiani nella seconda metŕ del secolo XV“, în vol. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 1975, pp. 251-255.

[74] De fapt, întreaga perioadă cuprinsă între 1466 şi 1520 s-a caracterizat, în ceea ce priveşte relaţiile turco-ungare, printr-un anumit echilibru militar şi statu quo teritorial (Ferenc Szakály, ,,Phases of Turco-Hungarian Warfare Befor the Battle of Mohács (1365-1526)“, în Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, tomus XXXIII, fasciculus 1, 1979, p. 109).

[75] Gheorghe Duzinchevici consideră că una din piedicile care stăteau în calea ajutorării lui Ştefan cel Mare în 1475-1476 a fost apartenenţa acestuia la biserica ortodoxă, ceea ce putea provoca suspiciunile papei (Gheorghe Duzinchevici, ,,Amănunte asupra legăturilor moldo-polone în timpul lui Cazimir al IV-lea (1447-1492)“, în Revista arhivelor, an LXII, vol. XLVII, nr. 2, 1985, p. 140).

[76] Pe la mijlocul secolului XV, problema orientală, aceea a înaintării otomane, a căpătat în Europa modernă un caracter tot mai pronunţat politic, care nu mai lăsa loc sentimentelor religioase ale vechilor cruciaţi. Deci, putem spune că motivele inacţiunii puterilor occidentale în faţa înaintării turceşti rezidă în dezvoltarea statelor naţionale moderne şi în slăbirea sentimentelor religioase, inclusiv a sentimentului de unitate şi solidaritate creştină (Charles Bémont, Roger Doucet, Histoire de l’Europe au Moyen Âge (1270-1493), Paris, 1931, p. 352; Luigi Salvatorelli, Histoire de l’Italie des origines ŕ nos jours, traduit de l’italien par Angelo Santoro, Paris, 1973, p. 298).

[77] N. Iorga, Ideile conducătoare ale poporului român, în Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, pp. 117-125; G. I. Brătianu, Origines et formation de l’unité roumaine, Bucarest, 1943, pp. 127-159; S. Iosipescu, ,,Invazii otomane în ţinuturile carpato-dunărene-pontice (sec. XIV-XVI)“ în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 13, 1980, p. 162.

[78] Ş. Papacostea, ,,Les Roumains et la conscience de leur romanité au Moyen Âge“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome IV, no. 1, 1965, pp. 15-24; S. Iosipescu, ,,Viziunea românească asupra războiului de cruciadă (sfârşitul sec. al XIV-lea - începutul sec. al XVI-lea)“, în Studii de istorie şi teorie militară (Retrospective istorice), Bucureşti, 1980, pp. 19-41.

[79] P. P. Panaitescu, ,,Ştefan cel Mare în lumina cronicarilor contemporani din ţările  vecine“, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, XI, fasc. 2, Iaşi, 1960, p. 199.

[80] Corina Nicolescu, ,,Arta epocii lui Ştefan cel Mare. Relaţii cu lumea occidentală“, în Studii şi materiale de istorie medie, VIII, Bucureşti, 1975, pp. 63-99; Alexandru Andronic, ,,Aspecte occidentale ale civilizaţiei moldoveneşti în epoca lui Ştefan cel Mare“ în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol“, XVI, Iaşi, 1979, pp. 151-154.

[81] Mulţi cronicari, recunoscând deschis înfrângerea de la Vaslui a lui Soliman Paşa, arată că aceasta s-a datorat anotimpului foarte înaintat, turcii nefiind obişnuiţi să lupte iarna, dar şi oboselii armatei lor după îndelungatul asediu al oraşului Scutari (Orudji bin Adil, ,,Tevarih-i al-i Osman“ (Cronicile dinastiei otomane), în Cronici turceşti privind ţările române, extrase, vol. I, Sec. XV – mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu, Mustafa Mehmet, Bucureşti, 1966, p. 61; Tursun-bei, ,,Tarih-i Ebu-l Fetih-i Sultan Mehmed-han“ (Istoria sultanului Mehmed-han, părintele cuceritor), în ibidem, p. 74; Aşîk Paşa Zade, Tevarih-i Al-i Osman (Istoriile dinastiei otomane), în ibidem, pp. 95-96; Mehmed Neşri, Tarih-i al-i Osman (Istoria dinastiei otomane) ), în ibidem, p. 127; ,,Tevarih-i al-i Osman“ (Istoriile dinastiei otomane), în ibidem, p. 186; Şemseddin Ahmed bin Suleiman Kemal Paşa Zade (Ibn Kemal), Tevarih-i al-i Osman (Istoriile dinastiei otomane), în ibidem, p. 209; Lutfi Paşa, ,,Tevarih-i al-i Osman“ (Istoriile dinastiei otomane), în ibidem, p. 244; Sa’adeddin Mehmed Hodja Efendi, ,,Tadj-ut-Tevarih“ (Coroana istoriilor), în ibidem, p. 321; Kodja Husein, ,,Beda’i ul-veka’i“ (Evenimentele minunate) ), în ibidem, p. 457.

[82] Informaţii despre participarea polonă apar în Cronica moldo-polonă, în Cronicile slavo-române..., ed. cit., p. 180, la Grigore Ureche, op. cit., ed. cit., p. 100 şi în Chronicon Dubnicense (Ioan Lupaş, ,,“Chronicon Dubnicense” despre Ştefan cel Mare“, în Academia Română. Memoriile Secţiei Istorice, s. III, t. X, Bucureşti, 1929, pp. 359-360).

[83] J. Dlugossi, op. cit., II, col. 525.

[84] Ibidem.

[85] A. Vigna, op. cit., III, pp. 195-196; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 140.

[86] A se vedea mai sus, nota 72.

[87] Războieni..., pp. 129.

[88] A se vedea nota 71.

[89] Războieni..., pp. 133-136.

[90] B. P. Hasdeu, ,,Ştefan cel Mare şi Italia“, în Columna lui Traian, IV, 1873, nr. 12, p. 226; Hurmuzaki, Documente, II, 1, p. 8; Războieni..., pp. 136-137.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002