Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Dar evenimentele din zona Dunării de Jos şi a Mării Negre nu stăteau pe loc în aşteptarea ajutoarelor din Apus. În luna mai 1475, în timp ce o flotă impresionantă se îndrepta spre Caffa, turcii au atacat şi Moldova. Nişte bei de graniţă, cu trupe însumând între 15 şi 20 000 de soldaţi au atacat Moldova pentru jaf, dar şi cu scopul de a o împiedica să trimită vreun ajutor Caffei [91] . Turcii se temeau de o posibilă coaliţie a statelor nord-pontice condusă de domnul Moldovei, şi aveau motive întemeiate în acest sens. La puţin timp după victoria de la Vaslui, Ştefan a trimis un contingent la Teodoro (Mangop), în Crimeea, înlocuindu-l pe prinţul Isaac, favorabil turcilor, cu fratele său Alexandru [92] . Prin această acţiune se viza o alianţă cu Caffa, cu tătatrii şi cu celelelate oraşe din zonă, precum şi consolidarea legăturilor cu Uzun Hasan [93] . Acţiunea combinată, navală şi terestră, turco-tătară împotriva Caffei a fost însă fulgerătoare, astfel încât Ştefan nici măcar nu a putut schiţa vreun gest de ajutorare, mai ales că şi relaţiile sale cu Caffa erau destul de şubrede, dar, în schimb, el a reuşit să lichideze, la fel de fulgerător, incursiunea otomană din Moldova [94] . Totuşi, se pare că în acest an, 1475, el a scăpat de o campanie majoră otomană numai datorită îmbolnăvirii sultanului [95] , care dorea să conducă personal o astfel de campanie de represalii, după dezastrul de la Vaslui, dar nu a scăpat de un atac al flotei otomane care, după cucerirea Caffei, a încercat să cucerească prin surprindere Cetatea Albă şi Chilia, însă a eşuat [96] .

          Veneţia a intrat din nou în alertă, dar era vorba doar de o alertă diplomatică, numai atunci când a aflat despre cucerirea Caffei de către turci, petrecută la 6 iunie 1475 [97] . Această ştire a produs o mare emoţie în ,,cetatea lagunelor“. Veneţienii, cu recunoscutul lor fler politic şi diplomatic, şi-au dat seama că intrarea tătarilor din Crimeea în sfera de influenţă a Porţii reprezenta un mare pericol pentru Moldova, care, risca astfel, să fie scoasă din luptă şi, odată cu aceasta, ei înşişi puteau pierde un preţios aliat. Starea lor de nelinişte reiese din scrisoarea adresată ambasadorului de la Buda, Badoer, care trebuia să informeze despre situaţia lui Ştefan şi a regelui Poloniei, precum şi din cea adresată papei, în care acesta era îndemnat să apeleze la ajutorul principilor creştini pentru a sprijini Moldova şi să împiedice cu mijloacele lui proprii asaltul posibil al turcilor asupra Italiei [98] . De asemenea, în decembrie 1475, unul din secretarii lui Badoer, Bartolomeo de Brandis, este trimis în Moldova [99] , unde, datorită lipsei de informaţii, nu ştim exact ce a făcut, dar putem bănui că una din principalele misiuni era aceea de a-l îndemna pe Ştefan să continue lupta. Acesta, bineînţeles că nu avea nevoie de îndemnuri pentru a continua lupta, în situaţia dată neputând alege o altă cale, dar avea nevoie de ceva ajutoare concrete care, din păcate, nu au sosit. Oricum, trebuie să menţionăm că, simultan, Veneţia a desfăşurat o la fel de intensă activitate diplomatică pe lângă marele cneaz al Moscovei, Ivan III (1462-1505) şi pe lângă tătari, pe care încerca să-i ridice împotriva turcilor [100] .

          Dar toată această intensă şi meritorie activitate diplomatică nu putea să înlocuiască ajutoarele, băneşti şi materiale, de care avea nevoie Moldova pentru a putea face faţă imensului pericol care se apropia tot mai mult. La 18 februarie 1476, Consiliul Raguzei aducea şi el la cunoştinţa dogelui Veneţiei cucerirea Caffei, dar mai ales faptul că turcii pregăteau o mare expediţie împotriva Moldovei sub comanda directă a sultanului [101] .

          Pentru a obţine ajutoare din Occident, după ce reuşise să încheie un tratat de alianţă cu Matia Corvin [102] , Ştefan cel Mare s-a hotărât să trimită o solie la Roma şi la Veneţia [103] .  Probabil că el urmărea o coordonare a eventualelor acţiuni militare şi obţinerea anumitor sume de bani. Fapt este că Sixt IV, în cele două scrisori, din 20 martie şi 3 aprilie 1476, adresate lui Ştefan îi arată că apreciază vitejia sa şi râvna în folosul creştinătăţii, că a dat curs cererii sale, numind în fruntea episcopiei din Moldova pe un anume Petru, poate chiar solul, căruia i-a acordat şi annata în semn de preţuire, dar că ajutorul pecuniar solicitat s-a hotărât a fi trimis regelui Matia Corvin, urmând ca în viitor, din colecte realizate de la principii creştini, să i se rezerve o parte direct şi lui [104] . Deci, de la Roma, solii lui Ştefan nu au obţinut nimic în afară de promisiuni şi cuvinte frumoase, papa nedorind, evident, să treacă peste voinţa lui Matia Corvin, care se considera suzeranul Moldovei şi cerea, în consecinţă, ca orice ajutoare pentru lupta antiotomană să fie îndreptate, în primul rând, spre el. De altfel nu era absolut nimic nou în această poziţie a papalităţii care prefera Ungaria catolică, Moldovei ortodoxe şi pe Matia Corvin lui Ştefan cel Mare.

          Nu la fel s-au petrecut lucrurile la Veneţia, care avea tot interesul ca Ştefan să reziste în faţa uriaşei armate otomane, care se pregătea să-l atace, sperând ca pe această cale propriul ei efort militar să fie ceva mai redus, la fel ca şi cheltuielile necesitate de el. Factorii de conducere ai Republicii erau hotărâţi să meargă mai departe decât papa, dar numai la modul teoretic, adică să treacă peste voinţa regelui Ungariei şi să trimită o solie direct în Moldova, fără a acorda însă nici un fel de ajutor militar sau pecuniar, ci doar să insiste la curtea din Buda pentru a i se trimite şi lui Ştefan o parte din banii adunaţi de Sfântul Părinte.

          Solia moldovenească, care trecuse mai întâi prin Roma, a sosit la Veneţia în mai 1476, deci cu foarte puţin timp înainte de declanşarea expediţiei sultanale împotriva lui Ştefan. În ,,cetatea lagunelor“ solii moldoveni şi-au exprimat indignarea că toţi banii au fost daţi lui Matia Corvin, urmând ca acesta să acorde o parte din ei pretinsului său vasal. Solii afirmau cu putere că domnul lor “... a pornit războiul din propria lui voinţă şi că e stăpân liber al statului şi al oamenilor săi” [105] cerând, în acelaşi timp, ca Veneţia să trimită un sol la Ştefan cel Mare care să constate situaţia lui adevărată şi, astfel, să-l poată preţui mai bine [106] .

          Hotărârea Veneţiei, a cărei situaţie pe diferitele fronturi de luptă cu turcii devenea tot mai precară, de a trimite o solie direct la Ştefan cel Mare, trecând peste voinţa lui Matia Corvin, exprimă un pas important înainte faţă de atitudinea pe care ,,cetatea lagunelor“ a avut-o la adresa lui Vlad Ţepeş, cu care nu a întreţinut nici un fel de relaţii directe, dar, pe de altă parte, ea continua să acorde o importanţă disproporţionată alianţei cu Ungaria, în problemele esenţiale, cum ar fi cea a subsidiilor băneşti ce trebuiau acordate Moldovei, nedorind să treacă peste voinţa lui Matia Corvin. Din această cauză şi dorinţele ei de a ajuta pe Ştefan într-un fel oarecare vor rămâne doar în fază de proiect, Matia acordând o atenţie destul de limitată frontului otoman. Oricum, important pentru noi este faptul că, atât Veneţia, cât şi Moldova lui Ştefan cel Mare s-au aflat, în această epocă, de aceeaşi parte a baricadei, elementul care le-a unit sub aspect politic, diplomatic şi militar fiind acela al luptei antiotomane. Şi, indiscutabil, Veneţia a avut de profitat de pe urma luptei lui Ştefan, la fel cum şi acesta s-a hotărât să-i atace deschis pe turci tocmai datorită faptului că ei erau prinşi în îndelungatul război cu ,,cetatea lagunelor“.

          La 6 mai 1476, Senatul veneţian, după ce a primit pe solii lui Ştefan în audienţă, care au arătat că de la curtea romană nu au obţinut altceva decât vorbe, a hotărât trimiterea unui sol în Moldova pentru a-l asigura pe domn că Republica îi va acorda mereu sprijin [107] . În virtutea acestei hotărâri, la 17 mai, dogele Andrea Vendramin, i-a ordonat lui Emanuele Gerardo să plece, împreună cu solii lui Ştefan, în Moldova şi i-a indicat principalele obiective ale misiunii sale [108] . El trebuia să-l asigure pe domnul român de sprijinul neprecupeţit al Republicii, încercând să obţină pentru acesta, prin intermediul ambasadorului din Ungaria, o parte din banii trimişi lui Matia Corvin pentru lupta antiotomană. Trebuia, de asemenea, să trimită date cu privire la planurile voievodului, la situaţia demografică, la capacitatea militară, la condiţiile de politică internă, la relaţiile externe şi, în primul rând, la cele cu Ungaria. În acelaşi timp, ambasadorul trebuia să împiedice orice tratative de conciliere între Moldova şi Imperiul otoman şi să informeze imediat Senioria în acest sens. Simultan, diplomaţia veneţiană a încercat să influenţeze şi Polonia şi pe tătarii din Crimeea în favoarea lui Ştefan cel Mare [109] , dar nu va obţine nici un rezultat concret.

    


     

[91] N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 88-89; idem, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe,
p. 143.

[92] V. Vasiliu, art. cit., p. 333; Marian Malowist, Kaffa colonia genuenska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475 (Caffa colonie genoveză în Crimeea şi problema Orientului în anii 1453-1475); Warszawa, 1947, pp. 328-329. Pentru relaţiile Moldovei cu genovezii din Caffa în această perioadă a se vedea Ş. Papacostea, ,,Caffe et la Moldavie face ŕ l’expansion ottomane (1453-1475)“, în Colocviul româno-italain Genovezii la Marea Neagră în secolele XIII-XV, Bucureşti, 27 - 28 martie 1975, Bucureşti, 1977, pp. 131-153.

[93] Ş. Papacostea, Venise et les Pays Roumains..., pp. 614-615; T. Gemil, op. cit., p. 148.

[94] La 4 iunie 1475, nişte informaţii provenite din Corfu spuneau că:  “Dicono ancora, come el Signor Turco haveva mandato essi Flamburi ala Valachia in loco dicto Cheli per pigliar certo passo, dove die andar la sua armada, fo sapudo per Cara Bogdan, adno et assalto quelle in modo che non scapo 10 Turco de quelli” (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, p. 265; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, pp. 143).

[95] Un raport din 23 iunie 1475, trimis de Francesco Maletta, din Neapole, către ducele Milanului, spunea următoarele: “Poi mi dixe la prefata maesta, havere aviso, che essendo in camino el Turcho per andare verso la Valachia per terra et mandava la armata nel mare majore, se amalo gravamente et se fece portare in Costantinopoli...” (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, pp. 266-267).

[96] Ibidem, p. 268; A. Vigna, op. cit., III, pp. 480-481; N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 89; idem, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, pp. 143-145.

[97] Ştirea cuceririi Caffei a ajuns la Veneţia prin Moldova şi Buda. Informat printr-un mesaj al lui Ştefan cel Mare, din 20 iunie 1475 (I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 324-326), regele Matia a transmis informaţia ambasadorului veneţian la 30 iunie; la 30 iulie ştirea era cunoscută la Veneţia (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, pp. 268-270; Ş. Papacostea, Venise et les Pays Roumains..., p. 616, n. 1).

[98] N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. III, p. 21; idem, ,,La politique vénetienne dans les eaux de la Mer Noire“, în Académie roumaine. Bulletin de la Section Historique, II, no. 2-4, Bucarest, 1914, pp. 360-361.

[99] Idem, Veneţia în Marea Neagră, III, p. 21.

[100] Ibidem, p. 22.

[101] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, p. 345; A. Vigna, op. cit., III, pp. 488-489; Războieni..., pp. 155-156.

[102] Tratatul, încheiat de pe poziţii de egalitate, a fost semnat de Ştefan, la 12 iulie 1475 la Iaşi (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tom XIV, Codex epistolaris seculi decimi quinti, I, ed. A. Lewicki, III, Cracoviae, 1894, pp. 219-220; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 331-333) şi de Matia Corvin la 15 august acelaşi an la Buda (Hurmuzaki, Documente, II, 1, pp. 8-10; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 334-336) şi prevedea obligativitatea acordării unui ajutor reciproc în caz de primejdie, precum şi rezolvarea prin tratative a diferendelor ce se puteau ivi între cele două ţări.

[103] Se pare că cei doi soli erau preoţi catolici, Petru de Insula, bacalaureat în decrete, şi Cataneo Genovezul (A. D. Xenopol, op. cit., II, p. 337; N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, I-II, Bucureşti, 1901, pp. XXXVII-XXXVIII).

[104] B. P. Hasedeu, art. cit., p. 226; Hurmuzaki, Documente, II, 1, pp. 13-14 şi 14-15; Războieni..., pp. 156-157 şi 159-160.

[105] Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 19-20; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. III, p. 22-23.

[106] N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, p. 23; idem, ,,La politique vénitienne dans les eaux de la Mer Noire“, pp. 363-364.

[107] C. Esarcu, ,,Ştefan cel Mare. Documente inedite din arhivele Veneţiei“, pp. 229-230; idem, Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei, pp. 30-32; Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 10; Războieni..., pp. 161-163 şi 163-165.

[108] C. Esarcu, ,,Ştefan cel Mare. Documente inedite din arhivele Veneţiei“, pp. 230-232; idem, Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei, pp. 35-42; Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 11-14; Războieni..., pp. 165-172; N. Iorga, Acte şi fragmente, III, pp. 55-56; idem, Veneţia în Marea Neagră, III, pp. 45-48; idem, , La politique vénitienne dans les eaux de la Mer Noire, p. 364; A. D. Xenopol, op. cit., II, pp. 340-341; Ş. Papacostea, Venise et les Pays Roumains..., p. 617.

[109] N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, p. 23; idem, ,,La politique vénitienne dans les eaux de la Mer Noire“, pp. 363-364.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002