Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins

 

Capitolul  II

Vlad Ţepeş între Ungaria şi Imperiul otoman

 

          Atunci când se ia în discuţie personalitatea complexă a lui Vlad Ţepeş credem că două sunt problemele fundamentale care trebuie abordate şi tot două întrebările care necesită un răspuns bazat pe analiza minuţioasă a datelor şi faptelor ce ne stau la dispoziţie. În primul rând este vorba de faptul că Vlad Ţepeş a fost sau nu un tiran însetat de sânge, gata să omoare din simpla plăcere de a vedea cum se varsă sânge nevinovat. Considerăm că această problemă îşi poate găsi un răspuns adecvat din analiza felului în care s-a declanşat războiul său cu turcii în 1462. Tiran însetat de sânge, a acţionat Vlad Ţepeş sub impulsurile oarbe ale instinctelor dezlănţuite provocându-i în mod nejustificat pe turci sau a fost obligat să susţină un război cu marea putere otomană în condiţii nefavorabile pentru el, dar care i-au fost impuse de evoluţia evenimentelor?

          În al doilea rând, în ciuda vitejiei sale şi a sacrificiilor pe care le-a făcut luptând pentru propriul popor, dar şi pentru creştinătate, Vlad Ţepeş a căzut victimă a propagandei şi a dezinformării pe care Matia Corvin, regele Ungariei, a declanşat-o în Apus pentru a-şi justifica inactivitatea sa din anul 1462. Că regele Ungariei a recurs la metode puţin cavalereşti, incitat şi sprijinit şi de saşii care nu-i puteau ierta domnului muntean acţiunile îndreptate împotriva lor, este un lucru simplu de înţeles. Cum se explică însă succesul deosebit al acestor minciuni, care au străbătut veacurile şi au ajutat creaţia literară şi fantezia lui Bram Stocker la transformarea eroului luptei antiotomane într-un adevărat model de vampir, celebrul Dracula? Forţa propagandistică a lui Matia Corvin nu era suficientă pentru aceasta, dar ea a primit un ajutor neaşteptat şi esenţial din partea celei mai informate puteri a vremii în legătură cu Imperiul otoman şi cu viaţa politică generală a Europei, din partea Veneţiei, adevărată punte de contact între Orient şi Occident, nu numai sub aspect economic, ci şi sub acela al informaţiilor. Creditul acordat de Veneţia neadevărurilor propagate de Matia Corvin, deşi ea cunoştea cu exactitate realitatea politică de la Dunărea de Jos a asigurat succesul lor deosebit, deoarece celelalte puteri creştine erau mult mai puţin informate şi interesate de situaţia din această parte a Europei şi, prin urmare, nu aveau nici un motiv să conteste ceea ce veneţienii acceptau ca adevărat. Despre toate aceste probleme, întrebări şi posibile răspunsuri ne vom ocupa, atâta cât ne permite documentaţia avută la dispoziţie, în paginile acestui capitol.

          În ceea ce-l priveşte pe Vlad Ţepeş, fie că a preluat domnia între 15 aprilie şi 3 iulie [1] , fie că a preluat-o în iulie-august [2] sau la sfârşitul lui august 1456 [3] , fapt sigur este că a făcut acest lucru cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara, într-un moment de maximă încleştare între armatele acestuia şi cele ale lui Mehmet II, cuceritorul Constantinopolului, care se pregătea să cucerească şi Belgradul, cheia Ungariei şi a Europei Centrale. Urcându-se, deci, pe tronul Ţării Româneşti într-un astfel de moment, el nu putea fi decât exponentul şi continuatorul liniei politice antiotomane preconizată de Iancu, aşa cum rezultă din actul, dat la 6 septembrie 1456, din Târgovişte [4] , prin care se oferă să ajute, cu toate puterile sale, Ungaria împotriva turcilor, din scrisoarea trimisă braşovenilor, din acelaşi loc, la 10 septembrie [5] , precum şi din ajutorul pe care-l va acorda lui Ştefan cel Mare pentru a prelua tronul Moldovei în primăvara anului următor [6] .

          În ciuda acestor intenţii şi fapte, datorită morţii premature a lui Iancu de Hunedoara, care a schimbat în măsură importantă situaţia politică din spaţiul românesc şi nu numai de aici, Vlad Ţepeş a fost obligat să-şi plătească regulat tributul faţă de Poartă [7] , până la 1459, când a încetat să mai facă acest lucru invocând sultanului starea conflictuală în care se afla cu saşii din sudul Transilvaniei şi cu regele maghiar Matia Corvin [8] . Adevărul este că, obligat fiind să respecte cosuzeranitatea turco-ungară instaurată asupra Ţării Româneşti prin armistiţiul încheiat de Iancu de Hunedoara cu sultanul la 20 noiembrie 1451-13 aprilie 1452 [9] , Vlad Ţepeş nu s-a împăcat niciodată cu această situaţie şi a încercat să manevreze între cele două puteri cu scopul final de a le opune una alteia şi de a uşura situaţia propriei ţări [10] .

          Aici credem că este locul să aducem în discuţie modul în care s-a declanşat războiul dintre Vlad Ţepeş şi turci, dacă Vlad Ţepeş a declanşat acest război mânat de instincte sângeroase condamnabile sau dacă a fost obligat de împrejurări să accepte un război cu marea putere de la sudul Dunării, război care nu putea fi decât total, în înţelesul pe care acest cuvânt îl poate avea pentru epoca respectivă, dacă se dorea obţinerea victoriei şi salvarea ţării de la un dezastru total. Considerăm că trei sunt aspectele esenţiale ale momentului rupturii adevărate dintre Vlad Ţepeş şi Poarta otomană, aspecte care trebuie analizate cu multă atenţie.

          Bineînţeles că Vlad Ţepeş era hotărât, chiar de la urcarea pe tronul ţării, aşa cum am arătat mai sus, să ducă o politică antiotomană, de apărare a autonomiei şi integrităţii statale, dar această politică nu putea fi dusă în orice condiţii şi cu orice riscuri. Vlad Ţepeş, ca bun om politic şi remarcabil comandant militar, îşi dădea seama că a declanşa lupta împotriva colosului otoman însemna să aştepte clipa cea mai favorabilă, atunci când domnia sa ar fi fost consolidată pe plan intern, iar pe plan extern ar fi putut spera în ajutoare venite de la alte ţări interesate şi ele de lupta antiotomană. Dar să vedem care sunt cele trei aspecte esenţiale ale acestei probleme.


[1]  Ioan Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui, Bucureşti, 1896, p. 11; Ştefan Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula) între legendă şi adevăr istoric, Bucureşti, 1976, p. 59; Manole Neagoe, Vlad Ţepeş, figură eroică a poporului român, Bucureşti, 1977, pp. 21-22.

[2] Nicolae Stoicescu, Vlad Ţepeş, Bucureşti, 1976, pp. 33-37; Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele lui Vlad Ţepeş, Bucureşti, 1979, p. 95.

[3] Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 465-466.

[4] Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XV, 1, Bucureşti, 1911, p. 45, doc. LXXIX.

[5] Ibidem, pp. 45-46, doc. LXXX.

[6] Olgierd Górka, Cronica epocei lui Ştefan cel Mare, 1457-1499, Bucureşti, 1937, p. 110; a se vedea şi Ion Const. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel Mare (versiunea germană a lui Schedel), Bucureşti, 1942; Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ioan Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, pp. 28, 49, 61 şi 178; Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie P. P. Panaitescu, ed. a II-a, Bucureşti, 1958, p. 90.

[7] A se vedea în acest sens afirmaţiile lui Critobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al II-lea. Anii 1451-1467, ediţie Vasile Grecu, Bucureşti, 1962, p. 290; Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, ediţie Vasile Grecu, Bucureşti, 1958, p. 283; Tursun-bei, ,,Tarih-i Ebu-l Fath-i Sultan Mehmed han“ (Istoria sultanului Mehmed-han, părintele cuceritor), în Cronici turceşti privind ţările române. Extrase, vol. I, Sec. XV-mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu şi Mustafa Ali Mehmet, Bucureşti, 1966, pp. 67-68; Şemseddin Ahmed bin Suleiman Kemal-paşa-zade, ,,Tevarih-i al-i Osman“ (Istoriile dinastiei otomane) în ibidem, p. 198; relatarea lui Constantin Mihailovici de Ostroviţa în Călători străini despre ţările române, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 126.

[8] Atitudinea de ostilitate a lui Matia Corvin faţă de Vlad Ţepeş este confirmată de ordinul pe care l-a dat din Buda, la 10 aprilie 1459, prin care interzicea braşovenilor să mai vândă arme în Ţara Românească (Hurmuzaki, Documente, XV, p. 52, doc. XC).

[9] A se vedea Capitolul I al acestei lucrări, nota 124.

[10] În sprijinul acestei afirmaţii credem că vine şi concluzia la care istoricul Şerban Papacostea ajunge după o minuţioasă cercetare a cauzelor care au generat conflictul dintre Vlad Ţepeş şi saşii din sudul Transilvaniei. Iată ce spune el: “Înfruntarea aprigă dintre Vlad Ţepeş şi oraşele Braşov şi Sibiu a fost aşadar nu un război comercial cu manifestări politice, ci un conflict politic cu excrescenţe comerciale” (Şerban Papacostea, ,,Începuturile politicii comerciale a Ţării Româneşti şi Moldovei (secolele XIV-XVI). Drum şi stat“, în Studii şi materiale de istorie medie, X, Bucureşti, 1983, p. 30.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002