Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În primul rând, este vorba de o presupusă expediţie a vizirului Mahmud Paşa împotriva Ţării Româneşti, pe care două izvoare italiene o plasează în anul 1458 [11] , dar, de fapt, la mijloc este o eroare de cronologie [12] , ceea ce exclude ipoteza unei ciocniri între Vlad Ţepeş şi otomani anterioară iernii din 1461-1462.

          În al doilea rând, încetarea plăţii tributului de 10 000 de ducaţi anual [13] , nu a avut, după opinia noastră semnificaţia unei rupturi imediate şi ireparabile cu Poarta aşa cum se consideră într-o serie de lucrări mai mult sau mai puţin recente [14] . Dacă lucrurile ar fi stat altfel, dacă Vlad Ţepeş ar fi rupt deschis relaţiile cu Poarta, probabil că sultanul Mehmet II, care dorea să-şi însemneze fiecare an de domnie cu câte o nouă cucerire, nu ar fi ezitat să atace Ţara Românească. Ce a făcut însă el până în 1462? În 1458 cucereşete o parte însemnată din Moreea [15] , în 1459, deci anul în care Vlad Ţepeş încetează plata tributului, Mehmet II cucereşte Semendria şi tot ceea ce rămăsese din statul sârb [16] , în 1460 desăvârşeşte cucerirea Moreeii [17] , iar în 1461 cucereşte Sinope şi Trapezunt [18] , ultimele rămăşiţe ale Imperiului bizantin. După părerea noastră, sultanul şi dregătorii Porţii nu au interpretat neplata tributului ca un act de ostilitate şi nici Vlad Ţepeş nu avea vreun interes să provoace deliberat pe turci într-un moment în care se afla în conflict deschis cu saşii din sudul Transilvaniei şi cu regele Ungariei, Matia Corvin [19] , care sprijineau pretendenţi la domnie şi grupări boiereşti ostile. Prin acest conflict, determinat şi de importante aspecte economice [20] , dar dominat, în primul rând, de cauze politice [21] , Vlad Ţepeş urmărea realizarea a două obiective absolut necesare pentru a putea lupta cu succes împotriva Porţii: consolidarea internă a statului şi a instituţiei domniei şi afirmarea poziţiei independente, de facto, a Ţării Româneşti în faţa pretenţiilor de suzeranitate ale regalităţii maghiare. Ambele obiective au fost realizate prin tratatul încheiat cu Braşovul în jurul datei de 1 octombrie 1460 [22] . Reconcilierea din 1460 între Vlad Ţepeş şi saşi a restituit, neîndoielnic, acestora libertatea comercială în Ţara Românească suprimată în timpul conflictului [23] . De asemenea, reconcilierea s-a produs în cadrul revenirii lui Vlad Ţepeş la alianţa cu Ungaria, la pregătirea acţiunii antiotomane, care a rămas, tot timpul, direcţia dominantă a politicii externe a domnului român.


[11] Este vorba de o istorie anonimă până la 1500, La progenia della cassa de’ Octomani, apud Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, vol. III, Bucureşti, 1897, p. 13 şi de cronica lui Donado da Lezze, Historia turchesca (1300-1514), ed. I. Ursu, Bucureşti, 1909, pp. 24-25 care indică anul 1458 pentru expediţia lui Mahmud Paşa împotriva lui Vlad Ţepeş, informaţie considerată veridică de N. Iorga în Istoria Românilor, vol. IV, Bucureşti, 1937, pp. 130-131.

[12] Eroarea de cronologie a celor două izvoare italiene, care plasează evenimentele de la începutul campaniei din 1462 cu patru ani mai devreme, este demonstrată cu argumente solide de Ştefan Andreescu, op. cit., pp. 91-92 şi idem, ,,Războiul cu turcii din 1462“, în Revista de istorie, tom 29, nr. 11, 1976, pp. 1673-1674. A se vedea şi Const. A. Stoide, ,,Luptele lui Vlad Ţepeş cu turcii (1461-1462)“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie “A. D. Xenopol”, XV, 1978, pp. 16-17. Noi împărtăşim această părere. Confuzia din cele două izvoare italiene poate să derive şi din faptul că, la începutul lunii octombrie 1458, trupe ungare conduse de Mihail Szilagyi au înfrânt, în apropiere de Belgrad, o armată otomană comandată de Mahmud Paşa (I. A. Fessler, E. Klein, Geschichte von Ungarn, III, Leipzig, 1876, p. 16; N. Iorga, Geschichte des osmanische Reiches nach den Quellen dargestellt, vol. II, Gotha, 1909, pp. 107-108; C. Jireček, Geschichte des Serben, II, 1, Gotha, 1918, p. 213; Franz Babinger, Mahomet II le Conquęrant et son temps. 1432-1481. La grande peur du monde au tournant de l’histoire, Paris, 1954, pp. 189-190).

[13] Pentru haraciul Ţării Româneşti din timpul lui Vlad Ţepeş a se vedea M. Berza, ,,Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti în sec. XV-XIX“, în Studii şi materiale de istorie medie, II, Bucureşti, 1957, pp. 28-29.

[14] Istoria României, II, p. 470; N. Stoicescu, op. cit., p. 86; idem, ,,La victoire de Vlad l’Empaleur sur les Turcs (1462)“, în Revue Roumaine d’Histoire, XV, no. 3, 1976, p. 377; Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula)..., p. 99; R. Şt. Ciobanu, op. cit., pp. 170-171; Emil Stoian, Vlad Ţepeş. Mit şi realitate istorică, Bucureşti, 1989, p. 79; Constantin Rezachevici, ,,Vlad Ţepeş - cronologie, bibliografie“, în Revista de istorie, tom 29, nr. 11, 1976, p. 1748; idem, ,,Vlad Ţepeş - Chronology and historical Bibliography“, în vol. Dracula. Essays on the Life and Times of Vlad Ţepeş. Edited by Kurt W. Treptow, Columbia University Press, New York, 1991, p. 257; Kurt W. Treptow, Aspects of the Campaign of 1462, în ibidem, pp. 123-124. Matei Cazacu consideră că Vlad Ţepeş a încetat plata tributului către turci în 1460 şi leagă această decizie de lucrările Congresului de la Mantova din 1459 (Matei Cazacu, L’histoire du prince Dracula en Europe Centrale et Orientale (XVe  sičcle), Geneve, 1988, p. 8).

[15] În acest an Mehmet II a întreprins o importantă campanie în Moreea, reuşind să cucerească o treime din Peninsulă, cu oraşele Corinth, Patras, Vostitza, Kalavryta. Cei doi despoţi ai Moreeii, Toma şi Demetrios se obligă să plătească un tribut anual de 3 000 de ducaţi (Denis A. Zakythinos, Le Despotat grec du Morée. Historie politique, London, 1975, pp. 256-260).

[16] F. Babinger, op. cit., pp. 199-201.

[17] Ibidem, pp. 210-215; D. A. Zakythinos, op. cit., pp. 267-274. La 1 august 1460, căpitanul Golfului, titulatură purtată de comandantul flotei veneţiene din Adriatica, Lorenzo Moro, precum şi castelanii din Modon şi Coron, au primit informaţii foarte clare că sultanul are intenţia să-şi stabilească autoritatea asupra întregii Moreei, că este duşmanul Veneţiei şi că a ajuns deja la frontierele teritoriilor veneţiene din Peninsulă (F. Thiriet, Régestes des délibération du senat de Venise concernant la Romanie, tome III, 1431-1463, Paris, La Haye, 1961, pp. 233-234, nr. 3118).

[18] F. Babinger, op. cit., pp. 228-238; Ş .Papacostea, ,,Relaţiile internaţionale în răsăritul şi sud-estul Europei în secolele XIV-XV“, în Revista de istorie, tom 34, nr. 5, 1981, pp. 916-917; Tahsin Gemil, Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1991, p. 140.

[19] Pentru acest conflict a se vedea Hurmuzaki, Documente, XV, 1, pp. 50-51, doc. LXXXIX; I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV-XVI, vol. I, 1413-1508, Bucureşti, 1905, pp. 101-103; C. C. Giurescu, Istoria românilor, vol. II, 1, ed. a III-a, Bucureşti, 1940, pp. 43-49; Istoria României, II, pp. 468-469; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, pp. 70-73; Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula)..., pp. 66-77; R. Şt. Ciobanu, op. cit., pp. 150-159; E. Stoian, op. cit., pp. 60-70. Tursun bei arată că Vlad Ţepeş ,,... încrezându-se în Înalta Poartă, i-a biruit pe unguri, omorând pe mulţi dintre ei...“ (op. cit., ed.cit., p. 68), iar Chalcocondil afirmă şi el următoarele: “Şi peoni (unguri - n.n.), nu puţini, despre care credea că au vreun amestec în treburile publice, necruţând nici pe unul din aceştia, i-a ucis în număr foarte mare” (op. cit., ed.cit., p. 283). De fapt, incursiunile lui Vlad Ţepeş în Transilvania au fost îndreptate împotriva tuturor celor care unelteau contra sa, boieri ostili sau pretendenţi la domnie, şi care încălcau, astfel, aspiraţiile de independenţă ale ţării (Pavel Binder, ,,Itinerarul transilvănean al lui Vlad Ţepeş“, în Revista de istorie, tom 27, nr. 10, 1974, pp. 1537-1542).

[20] Una din cauzele ostilităţii saşilor, meşteşugari şi negustori prin excelenţă, a fost, probabil, adoptarea unor măsuri comerciale protecţioniste de către Vlad Ţepeş (Gustav Gündisch, ,,Cu privire la relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Transilvania în anii 1456-1458“, în Studii. Revistă de istorie, tom 16, 1963, pp. 684-686; Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI), Bucureşti, 1965; Dinu C. Giurescu, ,,Relaţiile economice ale Ţării Româneşti cu ţările Peninsulei Balcanice din secolul al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea“, în Romanoslavica, XI, 1965, pp. 167-201; M. Cazacu, ,,L’impact ottoman sur les pays roumains et ses incidences monétairs (1452-1504)“, în Revue Roumaine d’Histoire, XII, no. 1, 1973, pp. 188 şi urm.).

[21] Deosebit de interesantă ni se pare opinia istoricului Şerban Papacostea, care consideră că Vlad Ţepeş nu a dus o politică protecţionistă faţă de negustorii saşi din Braşov şi Sibiu: “Relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Braşovul şi Sibiul, sensul conflictului său cu cele două oraşe, ca de altminteri întreaga sa personalitate şi activitate sunt deformat oglindite în istoriografie, în parte din pricina unora dintre izvoarele care i-au înregistrat faptele, povestirile în limba slavă şi germană, împletire de realitate şi legendă, în parte datorită unui demers istoriografic care a situat teza înaintea izvorului şi a cercetării” (Ş. Papacostea, ,,Începuturile politicii comerciale...“, p. 27). În continuarea argumentării acestui punct de vedere se arată că este sigur că Radu cel Frumos, fratele şi urmaşul în domnie al lui Vlad Ţepeş, a instituit depozitul obligatoriu, care a îngrădit considerabil activitatea braşovenilor în Ţara Românească şi a interceptat, în acelaşi timp, legătura lor directă cu Dunărea de Jos (Ibidem, p. 28). Revenind în domnie, în 1476, şi cu concursul oştilor regale maghiare, Vlad Ţepeş se angaja, de fapt, să anuleze măsurile lui Radu cel Frumos: ,,... ca de acum înainte scala ce a fost să nu mai fie nicăieri în ţara domniei mele“ (I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul..., I, pp. 95-97; Ş. Papacostea, ,,Începuturile politicii comerciale...“, p. 29). Dacă lucrurile stau aşa, şi este foarte probabil, rezultă că războiul lui Vlad Ţepeş cu saşii din sudul Transilvaniei şi cu regele Matia Corvin a avut un pur caracter politic. (Ş. Papacostea, ,,Începuturile politicii comerciale...“, p. 30; G. Gündisch, ,,Vlad Ţepeş und die Sächsischen Selbstverwaltungsgebiete Siebenbürgens“, în Revue Roumaine d’Histoire, VIII, no. 6, 1969, pp. 981-992). Este, de asemenea, posibil ca plata tributului către Poartă, pe care Vlad Ţepeş a făcut-o regulat în primii ani de domnie, până în 1459, să fi fost interpretată de regele Ungariei şi de saşii din Transilvania ca un gest de ostilitate (M. Cazacu, L’histoire du prince Dracula..., p. 5). De asemenea, în condiţiile în care Matia Corvin purta tratative secrete cu turcii, de la sfârşitul anului 1458, pentru a încheia un armistiţiu (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, vol IV, Budapest, 1875, pp. 36-40; Lino Gómez Canedo, Un espańol al servicio de la Santa Sede. Don Juan de Carvajal, cardenal de Sant Angelo, legado en Alemania y Hungria (1399? - 1469), Madrid, 1947, p. 199), este foarte posibil ca sultanul să fi văzut în acţiunea lui Vlad Ţepeş un act de presiune asupra regelui Ungariei, să-i fi dat chiar aprobarea pentru acţiunile militare din sudul Transilvaniei şi să fi acceptat, ca pe ceva absolut normal, neplata tributului începând din 1459.

[22] G. Gündisch, ,,Vlad Ţepeş und die Sächsischen...“, p. 992. Se pare că acest acord de pace şi alianţă a fost o consecinţă directă a unui acord anterior cu Matia Corvin (N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p.89, n. 17; Radu Lungu, ,,Ŕ propos de la campagne antiottomane de Vlad l’Empaleur au sud du Danube (hiver 1461-1462)“, în Revue Roumaine d’Histoire, XXII, no. 2, 1983, pp. 149-150).

[23] Ş. Papacostea, ,,Începuturile politicii comerciale...“, p. 29.

anunţa cruciada, la 14 ianuarie 1460 (N. Iorga, Notes et extraits pour servir ŕ l’histoire des croisades au XVe sičcle, IV, Bucarest, 1915, pp. 166-168). De asemenea, la 20 februarie 1460, Pius II a oferit lui Matia Corvin 40 000 de ducaţi în caz de război cu turcii, cu condiţia de a nu încheia o pace separată cu Mehmed II (Augustino Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, vol. II, Roma, Paris, 1860, pp. 351, 356-357). La rândul său, în timpul Congresului de la Mantova, Matia Corvin a promis prin solii săi, că va participa la o eventuală cruciadă cu un contingent de 12 000 de soldaţi (L. Gómez Canedo, op. cit., p. 212).
 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002