Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          De data aceasta motivele invocate, printre care la loc de frunte se afla şi ameninţarea din partea Ungariei, nu au mai putut fi crezute de sultan [41] , care a luat hotărârea de a-l înlocui pe Vlad Ţepeş din domnie. Mehmet II a căutat să evite însă o campanie de proporţii împotriva Ţării Româneşti, ai cărei sorţi de izbândă erau îndoielnici, şi, de aceea, a încercat să-l captureze pe Vlad Ţepeş prin înşelăciune, dar capcana pregătită domnului de către Hamza bei şi grecul Catabolinos, în apropiere de Giurgiu, s-a terminat cu o catastrofă, cei doi fiind capturaţi şi traşi în ţeapă [42] . Acum apar în cronicile turceşti acuzaţiile cele mai grave la adresa lui Vlad Ţepeş, acuzaţii care justifică acţiunea şi eşecul de la Giurgiu, dar şi campania sultanală din 1462 [43] .

          Oricum, după executarea celor doi dregători otomani, lucrurile deveniseră foarte clare pentru Vlad Ţepeş. Cale de întoarcere nu mai exista şi singura opţiune plauzibilă, cu ceva sorţi de izbândă, rămânea războiul, război care trebuia purtat cu toată hotărârea şi duritatea, avându-se în vedere disproporţia uriaşă de forţe favorabilă turcilor.

          În contextul politic creat de Congresul de la Mantova (26 septembrie 1459-14 ianuarie 1460) [44] , de coaliţia unor state de la graniţele răsăritene ale Imperiului otoman [45] şi de răscoala din Moreea [46] , de pregătirile veneţiene în vederea unui conflict decisiv cu Poarta pentru preponderenţă în Mediterana Orientală [47] , războiul declanşat de Vlad Ţepeş în iarna dintre 1461 şi 1462 împotriva Imperiului otoman a constituit, fără nici o îndoială, cea dintâi acţiune de maximă însemnătate militară în Europa, care a premers declanşarea marelui război turco-veneţian din 1463. Din nefericire pentru domnul Ţării Româneşti acţiunea sa s-a declanşat într-un moment de acalmie pe toate fronturile antiotomane, coaliţia statelor orientale aflându-se într-un moment de reflux, iar coaliţia occidentală, creştină, nefiind încă formată. De altfel, această din urmă coaliţie nici nu se va forma şi va fi înlocuită doar de un sistem de alianţe ce vor gravita în jurul Veneţiei, dar aceasta începând cu 1463. Deci, Vlad Ţepeş aşa cum am mai arătat, s-a aflat singur în faţa Imperiului otoman şi aceasta nu pentru că ar fi dorit-o dintr-un impuls războinic necontrolat, ci pentru că a fost forţat, o repetăm, de împrejurări.

          Vlad Ţepeş era pe deplin conştient de acest lucru şi de aceea, în faimoasa scrisoare din 11 februarie 1462, adresată regelui Ungariei, Matia Corvin, după ce expune în amănunţime rezultatele expediţiei sale de la sud de Dunăre, din acea iarnă, subliniază adeziunea şi identificarea sa cu idealul cruciadei şi cere, în consecinţă, ajutoarele absolut indispensabile pentru a face faţă uriaşei expediţii sultanale care se pregătea împotriva sa. Dar mai bine să-l lăsăm să vorbească chiar pe domnul Ţării Româneşti: “Pentru că nici cu un chip nu voim să lăsăm în drum ceea ce am început, ci să ducem lucrul la capăt. Căci dacă Dumnezeu cel atotputernic va asculta rugăciunile şi dorinţele creştinilor şi-şi va apleca auzul cu bunăvoinţă spre rugăciunile sărmanilor săi şi ne va da astfel de biruinţă împotriva păgânilor, duşmani ai crucii lui Hristos, va fi cea mai mare cinste şi folos şi ajutor sufletsc pentru măria ta şi sfânta coroană a măriei tale şi pentru toată creştinătatea cea adevărată... Iar dacă vom ajunge, ferească Dumnezeu, la un capăt rău şi va pieri ţărişoara noastră, aceasta nici măria ta nu vei avea folos şi înlesnire de aşa ceva pentru că va fi spre paguba creştinătăţii întregi” [48] .

          Trebuie arătat însă că Vlad Ţepeş, ca abil om politic şi comandant militar, la fel ca şi Ştefan cel Mare ceva mai târziu, înţelegea să lupte împotriva turcilor ca un monarh de tip modern, ceea ce şi era de fapt, monarh care avea în vedere, în primul rând interesele statului său şi nu ca un cruciat medieval care se arunca şarjând cu capul în jos împotriva necredincioşilor. Adeziunea sa la idealul de cruciadă în acest moment se explică numai prin dorinţa de a căpăta ajutoare de la alte puteri creştine, el fiind însă conştient că şi acestea erau foarte departe de idealul medieval al cruciadei şi luptau, dacă se hotărau să o facă, numai pentru propriile lor interese. Aşa se explică şi ameninţarea, destul de clară, la adresa Ungariei lui Matia Corvin, care, în situaţia prăbuşirii Ţării Româneşti sau a instalării pe tronul ei a unui domn aliat al Porţii, s-ar fi aflat singură, faţă în faţă cu Imperiul otoman.

          Declanşând acţiunea antiotomană în iarna dintre 1461 şi 1462, pentru că, de fapt, nici nu avea de ales o altă soluţie în afară de aceea de a lovi primul şi cu toată puterea, Vlad Ţepeş a contat, prin urmare, pe un posibil ajutor din partea aliatului său, Matia Corvin, sau chiar al papei Pius II [49] şi pe faptul că principalele forţe otomane erau încă dispersate în mai multe direcţii (Sinope, Trapezunt, Moreea etc.) [50] . Din păcate, aşa cum am mai arătat, acţiunea sa a fost în contratimp atât cu cea a duşmanilor asiatici ai turcilor, înfrânţi în 1461, când Sinope şi Trapezunt sunt ocupate de Mehmet II, cât şi cu cea a Veneţiei, care va intra în luptă abia în 1463, după ce turcii vor ataca primii şi vor cuceri prin surprindere Argosul. În ceea ce-l priveşte pe regele Ungariei, în ciuda alianţei pe care o avea cu voievodul Ţării Româneşti, a cererilor de ajutor formulate de acesta în scrisoarea din 11 februarie 1462, a subsidiilor pe care le primise din partea papalităţii şi a promisiunii pe care o făcuse de a merge în persoană împotriva turcilor [51] , el nu avea câtuşi de puţin intenţia de a se confrunta cu aceştia [52] , din două motive principale, şi anume: pe de o parte era încă prins în conflictul cu împăratul Frederic III [53] , iar pe de altă parte, încă de la începutul domniei sale el era hotărât să-şi îndrepte principalele eforturi spre Europa Centrală şi nu împotriva Imperiului otoman [54] . Singura măsură concretă întreprinsă de Matia Corvin a fost aceea de a consolida doar apărarea Transilvaniei [55] .


[41] Radu Florescu, Raymond T. Mc. Nally în lucrarea Dracula. A Biography of Vlad the Impaler (1431-1476), New York, 1973, susţin că refuzul lui Vlad Ţepeş de a se prezenta la Poartă este o dovadă a suspiciunii turceşti în legătură cu îmbunătăţirea relaţiilor sale cu Matia Corvin (pp. 90-91).

[42] Majoritatea cronicilor otomane pe care le-am putut consulta îl acuză, bineînţeles, pe Vlad Ţepeş de viclenie şi înşelăciune, arătând că Hamza bei şi Catabolinos nu ar fi avut nici un fel de intenţii duşmănoase. Că lucrurile nu stau aşa putem afla tot de la cronicarii turci, şi anume de la Kodja Husein şi Solakzade Mehmed Hemdemi, care arată că sultanul, înainte de a-i trimite pe cei doi în solie, a dat ordinul de adunare a oştilor (Cronici turceşti, I, p. 455 şi II, p. 139).

[43] Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie Enverî, op. cit., ed. cit., p. 42, dar şi mulţi alţi cronicari turci asupra cărora nu mai revenim. Dar iată ce spune Enverî: “După ce şahul a cucerit Trapezuntul/ A pornit de aici spre Rumelia/ El a umplut ţinutul acela cu bogăţii mari/ Şi duşmanii din toate părţile au fost pedepsiţi// Pe când şahul se afla în partea aceea/ Iar Românul în partea aceasta,/ El a făcut atâtea răscoale, încât cine le vedea rămânea uimit/ Ishak-paşa stătea la reşedinţă/ El n-a ieşit din cuvântul şahului ascultând de sfatul lui/. Şahul l-a chemat pe voievod/ Apoi a plecat în solie Iunus/ Iunus-bei şi Hamza-bei au murit ca nişte martiri/ Şi acel nedemn a pârjolit şi malul Dunării/ Când anul a  ajuns la 866 (1461-1462 - n.n.)/ Padişahul a pornit o expediţie sfântă împotriva acestuia”.

[44] Congresul de la Mantova a fost una din principalele iniţiative ale papei Pius II în vederea organizării unei cruciade antiotomane, această idee fiind dominantă pe parcursul întregului său pontificat, dar negăsindu-şi materializarea. A se vedea, printre altele, G. B. Picotti, op. cit.; A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Âges, London, 1938, pp. 236-240; R. Eysser, ,,Papst Pius II und der Kreuzug gegen die Türken, în Mélanges d’Histoire Générale“, publiés par C. Marinescu, vol. II, Bucarest, 1938, pp. 1-138; Giacchino Paparelli, Enea Silvio Piccolomini (Pio II), Bari, 1950, pp. 210-222; G. Valentini, ,,La crociata di Pio II dalla documentazione veneta d’archivio“, în Archivum historiae pontificiae, XIII, 1975, pp. 249-282; K. M. Setton, The papacy and the Levant (1204-1571), II The Fifteenth Century, Philadelphia, 1978, pp. 196-270; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 87; Şt. Andreescu, Războiul cu turcii din 1462, p. 1677; S. Iosipescu, art. cit., p. 178. Vezi şi nota 25 de mai sus.

[45] Aspiraţiile de cruciadă ale lui Pius II aveau la bază şi posibila colaborare cu vecinii asiatici ai Imperiului otoman (statul turcoman Ak-koiunlu din Persia, al lui Uzun Hasan, Sinope, Trapezunt, Georgia, Armenia), care, încă din 1458-1459, încheiaseră o alianţă antiotomană şi-l obligaseră pe Mehmet II să-şi îndrepte principalele forţe spre răsărit unde, în 1461, a cucerit Sinope şi Trapezunt (The Cambridge Modern History, vol. I, The Renaissance, Cambridge, 1931, p. 78; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 89; Ş. Papacostea, ,,Caffa et la Moldavie face ŕ l’expresion ottomane (1453-1484)“, în Colocviul româno-italian Genovezii la Marea Neagră în secolele XIII-XIV, Bucureşti, 27-28 martie 1975, Bucureşti, 1977, pp. 139-140; Şt. Andreescu, Războiul cu turcii din 1462, p. 1677; S. Iosipescu, art. cit., p. 178.

[46] Ducas, op. cit., ed. cit., p. 422 şi urm.; E. Stoian, op. cit., p. 79.

[47] Freddy Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le dévélopement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe - XVe sičcles), Paris, 1959, pp. 384, 385.

[48] I. Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti..., p. 81; N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, ed. cit., p. 166; A. Corbea, art. cit., p. 678.

[49] În planurile de cruciadă ale lui Pius II, Matia Corvin, regele catolic al Ungariei, trebuia să joace un rol de prim plan. Astfel, la 18 ianuarie 1460 el îl îndemna să-şi continue pregătirile militare (Hurmuzaki, Documente, II, 2, Bucureşti, 1891, pp. 128-129; A. Theiner, op. cit., p. 329), iar în decursul acestui an i-a trimis ca subsidii suma de 40 000 de ducaţi (Monumenta Vaticana, Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae ad Romanos Pontifices datae et ab eis acceptae, Budapest, 1891, p. 13; Stephan Kaprinai, Hungaria Diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad Regis Hungariae, II, Viena, 1771, p. 393). Cu aceşti bani se puteau înarma 12 000 de oameni şi 10 nave (Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 130-131; A. Theiner, op. cit., II, pp. 351, 356-357), iar regele promisese 40 000 de oameni şi participarea sa personală la lupta antiotomană (N. Iorga, Notes et extraits, IV, p. 182; St. Kaprinai, op. cit., pp. 354-355), dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

[50] Ş. Papacostea, ,,Die politischen Voraussetzungen...,“ p. 230.

[51] Vezi mai sus notele 48 şi 49.

[52] Chiar faptul capturării (în toamna lui 1460) şi executării unchiului său, Mihail Szilágyi (5 februarie 1461) (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 67; L.Gómez Canedo, op. cit., pp. 215-216), deşi a provocat o anumită încordare în relaţiile cu turcii (F. Babinger, op. cit., pp. 443-444), nu l-a determinat pe Matia Corvin să pornească la luptă împotriva lor.

[53] În 1462 se află încă în conflict cu împăratul Ferdinand III (1440-1493) care, la 17 februarie 1459, fusese ales ca rege al Ungariei de un grup de magnaţi din comitatele de vest şi de nord-vest, în frunte cu palatinul Ladislau Garai. Aplanarea acestui conflict a intervenit, ca urmare a mediaţiei papale, abia la 19 şi 26 iulie 1463 când, la Buda şi Wiener Neustadt, cei doi suverani ratifică un tratat încheiat încă din anul precedent (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 143; Aeneas Sylvius Piccolomini, Historia rerum Friderici III Imperatoris, Helmstadt, 1700, p. 49; A. Theiner, op. cit., II, pp. 382-391; I. A. Fessler, E. Klein,  op. cit., III, p. 31, A. Hoffmann, Kaiser Friedrichus III. Beziehungen zu Ungarn in dem Jahren 1458-1464, Breslau, 1877, p. 16; V. Fraknói, Mathias Corvinus König von Ungarn 1458-1490, Freiburg im Breisgau, 1891, p. 95; K. Nehring, op. cit., pp. 209-213; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 128; Şt. Andreescu, En marge des rapports..., p. 508).

[54] Politica externă a regelui Matia Corvin a fost puternic influenţată, pe tot parcursul ei, de luptele dinastice cu Habsburgii şi Jagiellonii, fiecare dintre aceştia căutând să-şi lărgească cât mai mult influenţa şi puterea în Europa Centrală (Lajos Elekes, ,,La politica estera di re Mattia e gli Stati italiani nella seconda metŕ del secolo XV, în vol. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 1975, p. 246).

[55] V. Fraknói, Mátyás kiraly levelei (Corespondenţa regelui Matia), I, Budapest, 1893, pp. 18-19.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002