Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Se pare că abia în 1460, atunci când turcii au atacat din nou Moreea şi au ajuns până la graniţele posesiunilor veneţiene de aici, Senioria începe să se îngrijoreze cu adevărat în legătură cu intenţiile Imperiului otoman la adresa ei [71] . Deci, în 1461, anul în care noi considerăm că s-a produs cu adevărat ruptura dintre Vlad Ţepeş şi turci, cu totul alta era şi situaţia Veneţiei, ceea ce explică interesul ei sporit pentru evenimentele de la Dunărea de Jos.

          În aprilie 1460, după constatarea unor pregătiri suspecte ale turcilor, Senatul a ordonat căpitanului Golfului, Antonio Loredan să plece în cea mai mare grabă spre Negroponte [72] . La 20 mai, pregătirile militare ale turcilor devin atât de îngrijorătoare încât Veneţia se vede obligată să ia mai multe măsuri preventive: se cere pregătirea, în Creta, a 300 de arbaletieri, pentru a putea fi trimişi, la nevoie, în Negroponte, se hotărăşte trimiterea de provizii de grâu la Modon şi Negroponte, precum şi armarea a trei galere noi [73] . În aceeaşi zi, i se ordonă noului căpitan al Golfului, Giacomo Barbarigo, să plece imediat spre Negroponte şi să facă scurte escale la Corfu, Modon şi Nauplia [74] . La 16 iunie, instrucţiunile adresate lui Lorenzo Moro, cel care-l înlocuise pe Barbarigo în funcţia de căpitan al Golfului, îi cereau ca, înainte de orice, să pună în stare de apărare Coron, Modon şi Nauplia, iar dacă va afla că sultanul se îndreaptă spre Albania sau Negroponte să adopte măsurile ce se impun [75] . În fine, la 1 august, informaţiile primite de Lorenzo Moro şi de castelanii din Modon şi Coron dovedeau foarte clar că sultanul are intenţia să-şi stabilească autoritatea asupra întregii Moreei şi că este duşmanul Veneţiei. Turcii ajunseseră până la frontierele teritoriilor veneţiene din Peloponez şi, pentru a sonda mai bine intenţiile sultanului, Senatul hotărăşte, la 9 august, trimiterea unui ambasador extraordinar la Poartă în persoana lui Niccolň da Canale [76] .

          Şi în 1461 starea de tensiune, generată de pregătirile militare otomane, a persistat la Veneţia. La 28 aprilie, Senatul îşi trimitea instrucţiunile către Vittore Capello, comandantul suprem al flotei veneţiene (căpitan al Mării), în care i se cerea să viziteze toate porturile veneţiene din Romania, să supravegheze mişcările flotei otomane, dar cu multă discreţie, şi să nu atace navele turceşti care ies din Dardanele. Astfel de acţiuni ar fi periculoase în momentele în care Veneţia purta tratative cu sultanul [77] . La 21 iulie i se cerea aceluiaşi Vittore Capello să dezarmeze o parte din flotă, pericolul otoman fiind mai puţin presant după ce sultanul a plecat în Marea Neagră [78] . Dar temerile veneţiene erau departe de a se linişti. În toamnă, la 18 octombrie, Senatul ajungea la concluzia că datorită circumstanţelor generale şi pericolelor care ameninţau teritoriile din Romania, este mai mult ca niciodată indispensabil să fie aleşi ca guvernatori oameni de valoare, cărora trebuie să li se asigure toate avantajele necesare [79] . Peste numai două zile, la 20 octombrie, deşi aflase că flota turcă a dezarmat, Veneţia nu-şi putea găsi liniştea în legătură cu intenţiile sultanului,. De aceea i se cerea lui Capello ca să supravegheze, cu galerele care-i rămâneau la dispoziţie, apele arhipeleagului egeean [80] . La 9 decembrie, Senatul a mai hotărât ca fortificaţiile din Negroponte să fie întărite, să li se trimită arme şi să fie elaborat un minuţios plan de apărare [81] .

          La sfârşitul aceluiaşi an, Veneţia a alertat şi pe regele Ungariei, Matia Corvin, în legătură cu iminenţa unui război cu turcii [82] şi a încercat, de asemenea, să realizeze o reconciliere între acesta şi împăratul Frederic III [83] , dar fără a reuşi.

          Oricum, la 4 martie 1462, trimisul Veneţiei la Buda, Pietro Tomasso (Petrus de Thomassis), anunţa Senatul că fusese chemat de rege, care i-a dat să citească câteva scrisori primite de la un sol al său pe lângă Vlad Ţepeş, prin care acesta îl înştiinţa despre pagubele pricinuite de el turcilor, despre mulţimea celor ucişi pe care i-a văzut “după numărul capetelor înfăţişate, afară de acei care au fost arşi în locurile acelea”. Prin această scrisoare, care se referă, de fapt, la cea trimisă de Vlad Ţepeş la 11 februarie, rezultă că Matia Corvin a utilizat rezultatele expediţiei victorioase a voievodului Ţării Româneşti - pe care-l considera vasalul său - în scopul obţinerii de fonduri din Italia, trimisul veneţian cerând, în acest sens ,,denarij per subventione [84] . De asemenea, se constată că ecoul faptelor de vitejie ale lui Vlad Ţepeş a fost receptat foarte repede la Veneţia, care, aproape imediat, la 20 martie, le-a făcut cunoscute şi la Roma [85] .

          Ajunşi în acest punct cu investigaţia noastră, considerăm că trebuie să scoatem în evidenţă un aspect deosebit de important pe care-l vom reîntâlni în atitudinea Veneţiei faţă de Vlad Ţepeş până la sfârşit. Anume, este vorba de faptul că, deşi ştia foarte bine cine este autorul victoriei împotriva turcilor din iarna 1461-1462, adică Vlad Ţepeş [86] , Senioria a acceptat întreaga propagandă a lui Matia Corvin şi a acţionat pentru ajutorarea acestuia şi nu a viteazului domn al Ţării Româneşti. Astfel, la 20 martie 1462, Senatul veneţian îi scria papei, cum am arătat ceva mai sus, expunându-i situaţia critică a Ungariei şi nicidecum a Ţării Româneşti, ca şi cum Ungaria intrase în luptă cu turcii şi nu Ţara Românească. Mai mult, Senatul propunea papei trimiterea lunară a
10-12 000 de florini în Ungaria pentru întreţinerea a 400 de călăreţi. Acest proiect a fost prezentat şi lui Matia Corvin, la 29 martie [87] . Papa Pius II ştia şi el, la fel de bine ca şi veneţienii, cine era adevăratul învingător al turcilor. Aceasta pentru că fusese informat chiar de veneţieni, dar şi dintr-o scrisoare a cardinalului de Mantova, din aprilie 1462, care-i comunica următoarele: ,,Adi 29 di Marzo venne nuova come li Valacchi chi hevevano dato una rotta al Turco nelle paesi della Va(la)cchia, e morti di loro piu di vintimilla soldati...“ [88] . Dar şi pentru papă, la fel ca pentru veneţieni, regele catolic al Ungariei trebuia să fie eroul luptei antiotomane şi, prin urmare, el trebuia ajutat.

          Veneţia, deşi probabil ar fi dorit, a evitat să intre în legătură directă cu Vlad Ţepeş, căutând să menajeze astfel susceptibilităţile lui Matia Corvin [89] , care îşi atribuia calitatea de suzeran al acestuia şi se credea îndreptăţit ca să trateze în numele celui pe care-l considera a-i fi vasal. De aceea toate informaţiile veneţiene provin de la curtea ungară, unele şi de la Constantinopol, dar dovedesc faptul că evenimentele de la Dunărea de Jos au fost urmărite cu multă atenţie în ,,cetatea lagunelor“, factorii politici de aici căutând să afle adevărata lor semnificaţie şi amploare.


[71] Gyula Rászó, ,,Una strana alleanza. Alcuni pensieri sulla storia militare e politica dell’alleanza contra i turchi (1440-1464)“, în vol. Venezia e Ungheria nel Rinascimento, a cura di Vittore Branca, Firenze, 1973, p. 98.

[72] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 230, nr. 3101.

[73] Ibidem, p. 231, nr. 3106.

[74] Ibidem, p. 231, nr. 3107.

[75] Ibidem, p. 232, nr. 3110.

[76] Ibidem, pp. 233-234, nr. 3118.

[77] Ibidem, p. 236, nr. 3129.

[78] Ibidem, p. 238, nr. 3137.

[79] Idem, Déliberations des assamblées vénitiennes concernant la Romanie, tome II, 1364-1463, Paris, 1971, pp. 229-230, nr. 1598.

[80] Idem, Régestes..., III, p. 239, nr. 3141.

[81] Idem, Délibérations..., II, p. 231, nr. 1604.

[82] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 92-93; Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 608.

[83] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 111 şi 120.Pentru acţiunea diplomatică a Veneţiei în această perioadă şi la începutul războiului cu turcii a se vedea, printre altele, Roberto Lopez, ,,Il principio della guera veneto-turca nel 1463“, în Archivio Veneto, serie V, XV, 1934, pp. 45-131.

[84] Ioan Bianu, ,,Ştefan cel Mare. Câteva documente din Arhivele de stat de la Milano“, în Columna lui Traian, ianuarie-februarie 1883, pp. 34-35.

[85] La 20 martie 1462, Senatul veneţian a trimis la Roma raportul ambasadorului său de la Buda şi o copie a ceea ce am putea numi un adevărat buletin de război trimis de Vlad Ţepeş lui Matia
,,... simul cum certis exemplis litterrarum per vaivodam Valachiae scriptarum Regi Hungariae nonnulla nova felicita continentium“ (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp.
121-122; Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 608; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 95).

[86] Lucrul se desprinde foarte clar din raportul lui Pietro Tomasso din 4 martie 1462 şi este consemnat, la fel de clar, de către Domenico Malipiero, cu referire la campania sultanală din acelaşi an, în renumitele sale anale veneţiene: ,,Ma’l Turco e sta chiama in Valachia in defesa del fratello del Signor Viacola, che e sta scazzado da esso Signor Viacola; e condutto l’esercito in quella provincia, Viacola se ghe ha opposto con potente esercito, e l’ha rebatudo gagiardamente“ (Domenico Malipiero, ,,Annali veneti dall’anno 1457 al 1500“, în Archivio storico italiano, tomo VII, parte I, Firenze, 1843, pp. 11-12): De asemenea, o cronică italiană anonimă, până la 1481, cunoscută, probabil, şi la Veneţia, menţionează în dreptul anului 1462, cu referire tot la campania sultanală: ,,... Turco andato contra Dracula în Valachia: sonno fugati Turci e malmenati“ (N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 39).

[87] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 122, 127 şi 131; L. Gomez Canedo, op. cit., pp. 222-223.

[88] Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme Italia, rola 57, cadrele 501-502.

[89] Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 609.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002