Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

                   Bănuim că autorităţile veneţiene, de obicei foarte bine informate asupra evenimentelor, mai ales dacă acestea le interesau în mod direct, au aflat, până la sfârşitul anului, adevărul în legătură cu raporturile dintre Matia Corvin, Vlad Ţepeş şi turci deoarece, încă de la 9 noiembrie, la Viena se ştia că regele Ungariei încheiase un tratat secret cu sultanul [106] . Cum raporturile dintre Frederic III şi Matia Corvin erau încordate nu vedem obstacolul care ar fi împiedicat diplomaţia veneţiană să afle tot ceea ce o putea interesa în legătură cu acest tratat. Dar, deşi cunoştea adevărul, Veneţia a continuat să-l menajeze pe Matia Corvin, în speranţa că acesta se va hotărî în cele din urmă să-i atace pe turci. Aceasta în situaţia în care relaţiile veneto-otomane cunoşteau o încordare crescândă, pregătirile de război ale Veneţiei fiind intensificate mai ales după numirea unui nou căpitan general al Mării (comandant suprem al flotei veneţiene), în decembrie 1462, numire care a devenit efectivă abia la 31 ianuarie anul următor, o dată cu alegerea în acest post a lui Alvise Loredan [107] .

          Astfel, la 15 ianuarie 1463, Senatul veneţian confirma regelui maghiar primirea scrisorilor prin care i se comunica “... cazul duşmănos al fostului voievod muntean, care a încercat să săvârşească o crimă atât de mare împotriva Majestăţii Voastre şi a regatului” [108] . De asemenea, Matia era lăudat şi pentru că luase unele măsuri oportune de apărare [109] . Acesta era însă, repetăm, un limbaj diplomatic pe care Veneţia îl folosea la adresa Ungariei numai pentru că avea nevoie de alianţa cu ea în condiţiile în care o confruntare majoră cu Imperiul otoman părea de neevitat, iar Vlad Ţepeş îşi pierduse domnia. De fapt, în ciuda scrisorilor şi “dovezilor” de trădare trimise de Matia Corvin, Senatul veneţian nu a putut fi convins de vinovăţia lui Vlad Ţepeş.

          La cinci luni după arestarea acestuia, la 18 aprilie 1463, el cerea noului ambasador de la Buda, Giovanni Aymo, să descopere adevărul în cazul lui Vlad Ţepeş, să se informeze asupra raporturilor dintre regele Ungariei şi noul domn al Ţării Româneşti şi să afle dacă între Ungaria şi Imperiul otoman a intervenit sau putea să intervină o pace, în acest caz trebuind să facă totul pentru a o împiedica [110] . Două lucruri importante se desprind din aceste instrucţiuni: pe de o parte, neîncrederea Veneţiei în intenţiile politice şi militare ale lui Matia Corvin, iar pe de altă parte, nevoia ei imperioasă de a stabili o alianţă cu Ungaria în condiţiile crescândei ameninţări otomane. Informaţiile pe care ea le deţinea cu privire la tratatul secret dintre Matia Corvin şi sultan, obţinute, probabil, prin Viena, dar şi prin agenţii ei diplomatici din Balcani, dorea să fie confimate sau infirmate de investigaţii întreprinse la faţa locului şi, dacă lucrul era posibil, să răstoarne situaţia în favoarea ei. Din această cauză ea era dispusă să accepte explicaţiile şi argumentele regelui maghiar, de a căror veridicitate se îndoia, dar avantaje prea mari nu a obţinut de la sperata alianţă cu acesta, doearece Matia avea privirile îndreptate spre Europa Centrală, la hotarele cu Imperiul otoman preferând să menţină o situaţie de echilibru militar şi de statu quo teritorial-politic [111] .

          La Dunărea de Jos, principalii aliaţi de facto ai Veneţiei în îndelungatul război cu Poarta otomană dintre 1463 şi 1479 au fost românii şi nicidecum regele Ungariei. Românii conduşi de Vlad Ţepeş l-au înfrânt pe sultan în 1462, tot ei, dar conduşi de Ştefan cel Mare, vor obţine strălucita victorie de la Vaslui, din ianuarie 1475, victorie care a eliminat pentru un timp presiunea otomană asupra posesiunilor veneţiene de pe coasta balcanică a Mării Adriatice, iar în 1476 o nouă expediţie sultanală se va zdrobi de rezistenţa lor îndârjită. În această perioadă ca, de fapt, şi în altele din evul mediu, principalul factor de rezistenţă în faţa presiunii otomane asupra Europei Centrale, l-au constituit ţările române şi mult mai puţin regatul feudal maghiar. Este adevărat că regalitatea maghiară a încercat să-şi atribuie toate victoriile mai importante obţinute împotriva turcilor la Dunărea de Jos, dar acest lucru nu putea să ascundă adevărul de netăgăduit al faptelor. Pentru factorii politici de conducere de la Viena, Veneţia, Roma, dar şi pentru alţii, comportarea lui Matia Corvin din 1462 a fost foarte clară, trădarea sa era evidentă, dar speranţele, nerealizate, de altfel, că el îşi va schimba atitudinea şi va lupta cu turcii i-au determinat, ca şi pe veneţieni, să-i acorde un credit, nemeritat, în continuare.

          Cum se poate explica, totuşi, această atitudine? Credem că doi factori au jucat un rol primordial, atât pentru Veneţia, cât şi pentru papalitate. În primul rând este vorba de statutul, recunoscut pe plan european, de mare putere al Ungariei. Deci, în comparaţie cu ţările române, care aveau un potenţial mult mai redus sub aspect politic şi militar, era de preferat Ungaria, de la care se aşteptau nu numai o politică de confruntare defensivă faţă de turci, dar şi importante acţiuni ofensive împotriva acestora. Din această cauză papalitatea a intervenit cu energie pentru încheierea unui tratat de pace între Matia Corvin şi Frederic III [112] , după care a jucat un rol esenţial în încheierea unui tratat de alianţă între Veneţia şi Matia Corvin, tratat realizat la 12 septembrie 1463 [113] . Dar, se pare că această alianţă cu Ungaria venea deja prea târziu. În acea perioadă politica externă ungară îşi schimbase deja direcţia şi Ungaria nu mai avea o atitudine agresivă faţă de turci [114] . După ce Matia Corvin şi-a asigurat stăpânirea asupra regiunii Jajce din Bosnia şi după eşecul proiectului de cruciadă papal din 1464, el a părăsit lupta antiotomană pentru multă vreme şi, la îndemnul papei Paul II (1464-1471), îşi va îndrepta forţele contra lui Gheorghe Podiebrad (1458-1471), regele Boemiei, fostul său aliat şi socru, dar devenit, între timp, eretic şi duşman [115] . Situaţia nu a putut fi prevenită şi schimbată nici de acordul, semnat la 19 octombrie 1463 între papa Pius II, Veneţia şi Filip cel Bun, ducele Burgundiei [116] , acord care prevedea o alianţă antiotomană pe o durată de trei ani.


[106] Fontes rerum Austriacarum, II, Diplomataria et acta, 42 (Urkunden und Aktemstüke zur ósterreichischen Geschichte im Zeitalter Friedrichs III und König Georg von Böhmon (1440-1471), ed. A. Bachmann, Wien, 1879, p. 442, nr. 329 (9 noiembrie 1467): “Nich lanngt an, wie sich, nein gnädiger Herre (Johann von Mergenthal, cancelarul împăratului - n.n.) der König zu Hungern mit dem Turcken fünff Jär die nächsten, in Besicht vertragen habe, und in die Walachey zuziehen in Furnemen angetzogen sey, das ich euch zu verkunden nicht verhalten kan wollen”. Este vorba de reînnoirea unor păci turco-maghiare din cinci în cinci ani, printre care cele din 1452, 1457 şi 1462. A se vedea şi Radu Constantinescu, Codicele Altenberger, Bucureşti, 1988, p. 15. S-ar fi putut însă ca pacea cu turcii să fi fost încheiată chiar mai devreme, în 1461. Faptul că ungurii nu i-au atacat pe turci în acest an, când linia Dunării era slab apărată datorită campaniei din Asia, a alimentat zvonurile referitoare la o posibilă pace secretă turco-ungară (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 101-105; N. Stoicescu, La victoire de Vlad L’Empaleur sur les Turcs (1462), p. 383, n. 23, R. Lungu, art. cit., pp. 147-158; M. Cazacu, L’histoire du prince Dracula..., p. 10). Ileana Căzan consideră că primul armistiţiu al lui Matia Corvin cu turcii a fost încheiat abia în 1468 ,,Matia Corvin, asigurarea frontierei dunărene şi armistiţiul turco-ungar din 1468“, în Revista istorică, Seria Nouă, tom 3, nr. 7-8, 1992, pp. 769-782).

[107] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 247, nr. 3171.

[108] “Libuit Serenitati Regie Vestre litteris ejus super ad nos delatis, significare infestum casum Vaivode olim Valachie, qui adversus Mejstatem Vestram, regnumque vestrum tantum facimus perpetrare molitus erat...” (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 171).

[109] Ibidem.

[110] “Studiosus eris intelligere conditiones regni illius et in specie volumus, quod nos advises, qualiter se habuit negocium Dragulli Vallachie, dando etiam nobis administrationem de illo, qui in presentiarum reperitur Vaiovoda in partibus illis et qualiter se intelligit aut non intelligit cum Rege Hungarie. Significabis quoque nobis provisiones factas, etque de cetero fient in Regno illi. Et si sentires, quod teneretur aliqua praticha, vel tractatus pacis, aut sufferentiarum inter Regem et Turcum diriges spiritus et cogitamina queque tua ad obviandum et turbandum tractatus hujusmodi per omnes illos prudentes, bonos et acommodator modos, qui videnbuntur tibi” (Ibidem, IV, p. 202; Sime Ljubić, Listine o odnosajh izmedju juznoga slavenstva i mletačke republike, vol. X, în Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium XXII, Zagreb, 1891, p. 241, doc. CCXXXVIII; Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 611).

[111] Ferenc Szakály, ,,Phases of Turco-Hungarian Warfare before the Battle of Mohács (1365-1526)“, în Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus XXXIII, fasciculus 1, 1979, p. 109.

[112] Tratatul de pace a fost elaborat în 1462 de către episcopul Ion Vitez şi legatul pontifical Geronimo Landus, episcop de Creta, dar a fost încheiat abia la 19 iulie 1463 (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 143; I. A. Fessler, E. Klein, op. cit., III, p. 31; K. Nehring, op. cit., pp. 18-19 şi 202-217).

[113] A. Theiner, op. cit., II, pp. 380-382; N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 40; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 149-151.

[114] G. Rászó, art. cit., p. 100.

[115] L. Elekes, art. cit., p. 249; L. Ernest Denis, Fin de l’indépendance boheme. Georges de Podiebrad. Les Jagellons, Paris, 1890, p. 152. De menţionat că între 1464 şi 1466, deşi abandonase lupta cu turcii şi nu intrase încă în război cu Podiebrad, Matia Corvin a continuat să primească importante subsidii din partea papalităţii (I. A. Fessler, E. Klein, op. cit., III, p. 43; G. Valentini, ,,La sospensione della crociata nei primi anni di Paolo II (1464-1468) (Dai documenti d’archivio di Venezia)“, în Archivum historiae pontificiae, XIV, 1976, pp. 71-101; K. M. Setton, op. cit., pp. 273 şi urm.) şi chiar a Veneţiei (I libri commemoriali della republica di Venezia, V, Venezia, 1901, pp. 153 şi 155, apud M. Cazacu, L’histoire du prince Dracula..., p. 14). Se pare, după unele calcule, că suma totală a subsidiilor papale în timpul domniei lui Matia Corvin s-ar ridica la 300 000 de ducaţi (A. Kupelwieser, Ungarns Kämpfe gegen die werdenden Macht der Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács, Wien-Leipzig, 1895, p. 149).

[116] P.M. Perret, op. cit., I, p. 409; L. Gómez Canedo, op. cit., p. 228.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002