Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins

                   

Capitolul  IV 

 Ultima perioadă a domniei lui Ştefan cel Mare - apogeul

 echilibrului în politica externă

 
          De la început trebuie să spunem că ultima fază a politicii externe a lui Ştefan cel Mare, cea care ne interesează în capitolul de faţă, a fost, după opinia noastră, şi cea mai complexă, în care personalitatea politică şi militară a marelui voievod, ajunsă la deplina maturitate, la apogeu, a strălucit cel mai mult. Această ultimă fază, caracterizată de istoriografia noastră ca fiind aceea a confruntării cu Polonia [1] , credem că este mult mai complicată şi determinată şi de alţi factori la fel de importanţi care, în esenţă, izvorau din obiectivul principal al întregii politici externe a lui Ştefan, acela al luptei antiotomane şi al menţinerii echilibrului de putere între statele vecine Moldovei.

          Ştefan cel Mare, în lunga sa domnie, a trebuit să facă faţă pe plan extern, aşa cum am arătat, unei situaţii deosebite şi periculoase generată de vecinătatea cu trei mari puteri ale vremii, Imperiul otoman, Polonia şi Ungaria, toate urmărind să-şi extindă influenţa şi dominaţia asupra Moldovei. Dintre acestea, cea care ameninţa în cel mai înalt grad neatârnarea şi chiar fiinţa statală a ţării era Imperiul otoman, lucru de care domnul Moldovei a fost conştient tot timpul. Poarta, în timpul domniilor lui Mehmet II şi Baiazid II, a reuşit să transforme Marea Neagră într-un adevărat lac închis turcesc [2] , şi-a impus controlul asupra Dunării de Jos, ca prelungire economică, politică şi militară a Mării Negre, a încercat, în mai multe rânduri, să pătrundă spre Europa Centrală, a întreprins două expediţii sultanale de mare anvergură împotriva Ţării Româneşti (1462) şi Moldovei (1476), într-un cuvânt, se afla într-o perioadă de viguroasă expansiune militară, ceea ce nu era cazul celorlalte puteri cu care se învecina Moldova.

          În privinţa Poloniei, începând de pe la mijlocul veacului XV, ea îşi deplasează, după cum am spus şi cu alte ocazii, centrul de greutate al politicii sale externe din zona Mării Negre, în cea a Mării Baltice, este confruntată de conflictele cu ordinul teuton şi, ceva mai târziu, de acelea cu marele cnezat al Moscovei, preferând de aceea să menţină o atitudine de neutralitate şi bunăvoinţă faţă de Imperiul otoman [3] .

          În acelaşi timp, Ungaria, ameninţată mult mai direct de către turci, şi-a îndreptat în principal atenţia, în timpul domniei lui Matia Corvin, către problemele Europei Centrale, iar mai târziu slăbirea puterii centrale şi anarhia feudală tot mai pronunţată au făcut-o să fie incapabilă de a mai trece la acţiuni ofensive de amploare, limitându-se numai la apărarea propriului teritoriu [4] . În final însă şi acest lucru a devenit imposibil de realizat, statul feudal maghiar prăbuşindu-se definitiv odată cu dezastrul de la Mohács (29 august 1526).

          Astfel, din momentul declanşării pe faţă a luptei antiotomane, raporturile Moldovei cu Ungaria şi Polonia au evoluat şi s-au modificat în funcţie de atitudinea pe care aceste două puteri au adoptat-o, într-un moment sau altul, faţă de Poartă, precum şi în funcţie de rivalitatea dintre ele în privinţa pretenţiilor de suzeranitate asupra ţării româneşti de la răsărit de Carpaţi.

          Schimbarea politicii externe a Moldovei după 1470 a provocat o îndepărtare progresivă de Polonia şi a creat chiar o stare de tensiune gravă între cele două ţări, tensiune ce a atins punctul culminant în 1478 [5] . În acelaşi timp are loc o apropiere între Moldova şi Ungaria, consfinţită de tratatul din 1475 [6] , adevărată alianţă antiotomană, încheiată practic, în condiţii de egalitate a celor două părţi. Dar alianţa cu Ungaria s-a dovedit ineficace, mai ales în 1484, când Moldova a fost atacată de turci prin surprindere şi a pierdut cele mai importante cetăţi din sud, Chilia şi Cetatea Albă [7] , ceea ce l-a obligat pe Ştefan să caute din nou sprijin la regele polon Cazimir IV şi, călcându-şi pe mândrie, să accepte chiar depunerea personală a jurământului de vasalitate, la Colomea, la 15 septembrie 1485 [8] .

          Din păcate însă nici Polonia nu putea şi nici nu dorea să ofere în împrejurările de atunci un ajutor eficace pentru recuperarea celor două cetăţi. Pacea din 1489 dintre poloni şi turci l-a obligat iarăşi pe Ştefan cel Mare să se apropie de Ungaria, interesată, totuşi, în mod real de lupta antiotomană, în ciuda potenţialului ei militar tot mai redus. Dar apropierea Moldovei de Ungaria însemna, la fel ca şi în 1475, o distanţare de axa Polonia - Imperiul otoman [9] , putea duce la o ciocnire cu Polonia datorită anulării închinării vasalice de la Colomea şi prelungea starea conflictuală cu Poarta, în ciuda tratatului încheiat de Ştefan cu aceasta în 1486 [10] .

          Constatăm prin urmare că, în ultima instanţă, problema pericolului otoman şi cea a recuperării celor două cetăţi, care aveau o pondere foarte importantă tocmai în relaţiile cu Poarta, au constituit factorul hotărâtor care a determinat politica externă şi alianţele lui Ştefan cel Mare în ultima parte a domniei sale. Încheierea tratatului de pace cu Imperiul otoman şi apropierea de Ungaria au fost evenimente care s-au desfăşurat, practic, în acelaşi timp şi dacă primul dintre ele îi era impus lui Ştefan de situaţia politică generală a momentului, cel de-al doilea îi deschidea perspectiva unei eventuale contestări a stării de fapt creată ca urmare a primului.

          Dar să vedem care au fost acţiunile lui Ştefan pe linia continuării unei politici mai mult sau mai puţin ostile faţă de Poartă în condiţiile în care el plătea, totuşi, tributul anual şi în condiţiile în care cronologia faptelor ca atare poate fi repusă oricând în discuţie pe baza unor eventuale noi descoperiri documentare.

          Încă din 1488 sunt semne clare că Ştefan se apropia de Ungaria lui Matia Corvin [11] , apropiere care se intensifică în anul următor, anul păcii polono-otomane, când între cele două ţări este reluată o strânsă colaborare [12] . Această apropiere convenea intereselor ambelor ţări, punând Moldova la adăpost de eventuale atacuri din partea Imperiului  otoman şi a Poloniei şi oferind Ungariei importantul sprijin militar pe care-l constituia Moldova. Trebuie remarcat şi faptul că relaţiile dintre cele două ţări erau reluate, practic, în condiţii de deplină egalitate, pretenţiile de suzeranitate ale coroanei maghiare rămânând doar la un nivel pur teoretic, regele de la Buda dându-şi seama că era imposibilă o subordonare strictă a Moldovei, ci doar o colaborare care să fie în interesul ambelor ţări.[1] Pentru periodizarea domniei lui Ştefan cel Mare în privinţa politicii externe a se vedea Al. Boldur, ,,Politica externă a lui Ştefan cel Mare într-o nouă lumină“, în Studii şi cercetări istorice, vol. XVIII, Iaşi, 1943, pp. 33-68; idem, Ştefan cel Mare, voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială şi politică, Madrid, 1970, p. 168; Şerban Papacostea, Politica externă a lui Ştefan cel Mare şi marile etape ale dezvoltării ei, în vol. Vaslui. Ştefan cel Mare 1475, Vaslui, l975, pp. 64-73; idem, ,,La politique extérieure de la Moldavie a l’époque d’Étienne le Grand: points de repčre“, în Revue Roumaine d’Histoire, XIV,no. 3, 1975, pp. 423-440; idem, ,,Relaţiile internaţionale ale Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare“, în Revista de istorie, tom 35, nr. 5-6, 1982, p. 607-638.

[2] G. I. Brătianu, ,,La Mer Noire, plaque tournante du trafic international ŕ la fin du Moyen Âge“, în Revue Historique du Sud-Est Européen, tome XXI, 1944, pp. 67-68, idem, La Mer Noire. Des origines ŕ la conquęte ottomane, Monachii, 1969, pp. 314-328.

[3] Încă din 1486 Polonia a cerut Veneţiei să-i medieze la Poartă o eventuală pace (J. Garbacik, Materialy do dziejów dyplomacji Polskiej z lat 1486-1516 (Kodesks zagrzebski) Materiale pentru istoria diplomaţiei Poloniei în anii 1486-1516. Codicele din Zagreb), Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1966, pp. 1-6 şi 6-9; idem, Kallimach jako dyplomata i polityk (Callimachus ca diplomat şi om politic), Kraków, 1948, pp. 94-95) pe care o va şi obţine în 1489 (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XIV, 3, Codex epistolaris saeculi decimi quinti: 1392-1501, ed. Anatol Lewicki, Cracovia, 1894, pp. 293 şi 348-349; Ş. Papacostea, ,,De la Colomea la Codrul Cosminului. Poziţia internaţională a Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea“, în Romanoslavica, XVII, Bucureşti, 1970, p. 535).

[4] Vilmos Fraknói, Máthias Corvinus König von Ungarn 1458-1490, Freiburg im Breisgau, 1891; Karl Nehring, Mathias Corvinus Kaiser Friedrich III und das Reich. Zum hunyadisch - habsburgischen Gegensatz im Donauraum, München, 1975.

[5] Ş. Papacostea, ,,La guerre ajournée: les relations polono-moldaves en 1478. Réflexions en marge d’un texte de Filippo Buonaccorsi-Callimachus“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XI, no. 1, 1972, pp. 3-21.

[6] Hurmuzaki, Documente, II, 1, pp. 8-10; Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, II, 1913, pp. 330-336; Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XIV, 3, pp. 412-413.

[7] Pentru pierderea celor două cetăţi a se vedea, printre altele, Nicoară Beldiceanu, ,,La campagne ottomane de 1484: ses préparatifs militaires et sa chronologie“, în Revue des Études Roumaines, V-VI, Paris, 1960, pp. 67-77; idem, ,,La conquęte des cités marchandes de Kilia et de Cetatea Albă par Bayezid II“, în Südost Forschungen, XXIII, Münich, 1964, pp. 36-90. Sultanul a profitat de faptul că în tratatul de pace încheiat cu Matia Corvin, în 1483, deşi era inclusă şi Moldova, nu erau menţionate în mod expres cele două cetăţi (György Hazai, ,,A Topkapu Szerai Muzeum Leveltának Magyar Vonathozásu Török Iratai“ (Documente turceşti referitoare la maghiari păstrate în Arhiva Muzeului Topkapi Saray), în Leveltari Közelmenyek, 26, 1955, pp. 294-295, 298; idem, ,,Eine türkische Urkunde zur Geschichte der ungarisch-türkischen Beziehungen in XV. Jahrhunderte“, în Ural-Altaische Jahrbücher, XXXVI, 3-4, Wiesbaden, 1965, pp. 336-339; Nicoară Beldiceanu, Jean-Louis Bacque-Grammont, Matei Cazacu, ,,Recherches sur les ottomans et la Moldavie ponto-danubienne entre 1484 et 1520“, în Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London,  vol. XLV, part 1, 1982, p. 50; Tahsin Gemil, Româniii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1991, p. 151, Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, ed. Nagy Iván, B. Nyáry Albert, vol. VI, Budapest, 1877, p. 123; Vasile Pârvan, ,,Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Ungaria“, în Convorbiri literare, XXXIX, nr. 11 şi 12, 1905, p. 1043).

[8] I. Bogdan, op. cit., II; pp. 370-378; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 288-289; Ş. Papacostea, De la Colomea la Codrul Cosminului..., pp. 534-535; Victor Eskenasy, ,,Omagiul lui Ştefan cel Mare de la Calomea (1485)“. Note pe marginea unui ceremonial medieval, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XX, Iaşi, 1983, pp. 257-267.

[9] Ş. Papacostea, La guerre ajournée..., pp. 11-12; idem, ,,De la Colomea la Codrul Cosminului...“, p. 537; Veniamin Ciobanu, Ţările române şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1985, p. 71.

[10] Ş. Papacostea, ,,De la Colomea la Codrul Cosminului...“, p. 535, n. 3; Ştefan S. Gorovei, ,,Autour de la paix moldo-turque de 1489“, în  Revue Roumaine d’Histoire, tome XIII, no. 3, 1974,  pp. 539-543; idem, ,,Moldova în “Casa Păcii”. Pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo-otomane“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XVII, Iaşi, 1980, p. 645; idem, ,,Pacea moldo-otomană din 1486. Observaţii pe marginea unor texte“, în Revista de istorie, tom 35, nr. 7, 1982, pp. 807-821; T. Gemil, ,,Quelques observations concernant la conclusion de la paix entre la Moldavie et l’Empire ottoman (1486) et la délimitation de leur frontičre“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XXII, no. 3, 1983,  pp.
225-238; idem, op. cit., p. 153.

[11] În acest an Matia Corvin aprobă vânzarea de arme către Ştefan (Hurmuzaki, Documente, XV, 1, p. 130; V. Pârvan, op. cit., p. 1046; N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Iaşi, 1982, p. 224) şi acordă braşovenilor privilegiul de a nu mai face serviciul militar în alte ţări, cu excepţia  Moldovei şi a Ţării Româneşti.

[12] Semnificativ în acest sens este şi faptul că, la 29 iunie 1489, Matia Corvin trimitea 500 de ducaţi ca dar de nuntă unui fiu al lui Ştefan (A. Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, vol. I, 1468-1540, în Fontes Rerum Transylvanicarum, tomus IV, Budapest, 1914, pp. 41-42).

                   
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002