Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În ceea ce-l priveşte pe papă, pe Alexandru VI Borgia [136] , în ciuda legăturilor sale din trecut cu Baiazid II, legate de persoana lui Djem sultan, el a încercat să sprijine Veneţia, dar nu a reuşit să facă acest lucru decât într-o măsură foarte mică. A purtat tratative cu Maximilian I de Habsburg, cu Henric VII al Angliei şi cu Ludovic XII fără să obţină însă nimic [137] . În ianuaurie 1500 a lansat o bulă de cruciadă antiotomană [138] şi a cedat zece la sută din veniturile bisericii din Ungaria şi Polonia pentru a lupta cu turcii [139] , iar în vara şi toamna aceluiaşi an a desfăşurat o intensă activitate în vederea realizării colaborării dintre flotele spaniolă şi veneţiană [140] . Demn de remarcat este şi faptul că, în octombrie 1500, el a trimis scrisori în ţările române prin care acorda iertarea tuturor păcatelor locuitorilor din Moldova care vor lua parte la expediţia împotriva turcilor, ori vor contribui pentru scopul acesta cu alte ajutoare materiale [141] . Aceasta demonstrează, încă o dată, locul şi rolul pe care ţările române şi, în acea vreme, mai ales Moldova lui Ştefan cel Mare, îl dobândiseră în viaţa politică internaţională, faptul că orice coaliţie antiotomană trebuia să ţină seama de potenţialul lor economic, politic şi militar în zona Dunării de Jos şi a sud-estului european.

          Dacă aceasta a fost situaţia coaliţiei în ceea ce priveşte participarea puterilor apusene, nu cu mult diferită a fost şi aceea a participării statelor jagellone. Dintre acestea doar Ungaria era interesată în mod real de lupta antiotomană, deoarece se afla direct ameninţată de tendinţele expansioniste ale Porţii, dar ea nu avea capacitatea necesară să ducă o politică hotărâtă de apărare şi, cu atât mai puţin, una ofensivă. De fapt, Ungaria era cuprinsă de o anarhie feudală crescândă, de o slăbire tot mai accentuată a puterii centrale, de o incapacitate pronunţată de a se adapta la structurile moderne specifice epocii, toţi aceşti factori având o contribuţie decisivă la dispariţia acestui stat de pe harta Europei. Cu toate acestea, datorită poziţiei sale antiotomane, Veneţia nu a ezitat să încheie o alianţă cu ea, alianţă care cuprindea şi papalitatea, definitivată în martie 1501, dar făcută publică abia la 13 mai, atunci când Vladislav II a declarat război turcilor [142] .

          Dar intervenţia Ungariei era destul de tardivă şi ciocnirile cu turcii de la sfârşitul lui 1501 şi începutul lui 1502, desfăşurate în Bosnia şi în zonele Vidin şi Nicopole [143] , nu au mai putut influenţa cu nimic soarta generală a războiului. Foarte repede după pacea turco-veneţiană, Ungaria va încheia şi ea o pace similară, la 22 februarie şi 20 august 1503 [144] , pace prin care se revenea, de fapt, la situaţia antebelică.

          În ceea ce priveşte Polonia şi Lituania, acestea au evitat sistematic să se angajeze într-o confruntare deschisă cu turcii, din două motive principale: războiul dintre Lituania şi marele cnezat al Moscovei, declanşat în 1500 [145] şi permanentele atacuri ale tătarilor din Crimeea [146] . Mai mult decât atât, regele Ioan Albert a încheiat o pace cu Imperiul otoman, la 19 iulie 1501, pace reconfirmată de urmaşul său Alexandru, la 9 octombrie 1501 [147] .

          Observăm deci că această coaliţie a puterilor creştine a funcţionat doar parţial şi cu foarte multe greutăţi, cauza principală fiind diferenţa destul de apreciabilă dintre suportul ei ideologic şi realitatea politică concretă de care trebuia să ţină seama fiecare ţară. Indiferent însă de acest lucru, Ştefan cel Mare a sesizat, încă înainte de declanşarea războiului turco-veneţian, faptul că se putea crea o situaţie favorabilă pentru o posibilă recuperare a celor două cetăţi, foarte importante, din sudul Moldovei, Chilia şi Cetatea Albă. De aceea el nu a ezitat, aşa cum am mai arătat, să adere de facto la tratatul ungaro-polon din 1498 şi să încheie în anul următor tratate de pace şi colaborare antiotomană cu Polonia şi Lituania. Tot pe această linie, Ştefan a încercat, probabil la sfârşitul lui 1498 sau începutul lui 1499, dar fără succes, să-l determine pe Ivan III al Moscovei să menţină pacea cu Lituania şi să se alăture coaliţiei antiotomane [148] .

          Domnul Moldovei nu s-a limitat însă numai la activitatea diplomatică antiotomană, ci a trecut şi la executarea unor acţiuni concrete, pe plan militar. Astfel, el nu a uitat să atace şi să zdrobească, la începutul lui 1499, o armată otomană care se retrăgea din Polonia sub conducerea lui Bali beg [149] , iar la puţin timp după aceasta a nimicit şi o grupare tătară de 6 000 de călăreţi care încercase să treacă prin Moldova [150] . Ca răspuns la această atitudine ameninţătoare, sultanul a ordonat, la sfârşitul primăverii sau începutul verii lui 1499, câteva atacuri, de mică amploare, împotriva Moldovei şi a trimis chiar o flotă în această direcţie [151] , probabil pentru a întări Chilia şi Cetatea Albă pe care le credea ameninţate. De fapt, Baiazid II dorea să aibă linişte la Dunărea de Jos pentru  a-şi îndrepta grosul forţelor împotriva Veneţiei şi va reuşi să obţină acest lucru de la toate statele din zonă, cu excepţia Moldovei. Aceasta însă, de una singură, nu avea o capacitate ofensivă destul de puternică pentru a ameninţa cu adevărat poziţiile turceşti din zonă.         
[136] Pentru pontificatul lui Alexandru VI (1492-1503) şi pentru rolul politic al familiei Borgia a se vedea, printre altele, Giuseppe Portigliotti, Les Borgia, traduit de l’italien par Fernand Hayward, Paris, 1929; Charles Yriarte, César Borgia. Sa vie. Sa captivité. Sa mort, 2 vol., Paris, 1930; Gabrielle Pepe, La politica dei Borgia, Napoli, 1945; Marcel Brion, Le pape et le prince: les Borgia, Paris, 1953.

[137] L. Pastor, op. cit., VI, pp. 88-91.

[138] Johannes Burchardi, Diarium sive rerum urbanorum commentarii 1483-505, ed. L. Thuasne, tomus III; Paris, 1885, pp. 46-56, apud L. Pastor, op. cit.,p. 83.

[139] Augustino Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, tomus II, Romae, 1860, pp. 550-552; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 472-476.

[140] M. Sanuto, op. cit., III, col. 752-753; L. Pastor, op. cit., VI, p. 87.

[141] A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia, tomus I, Romae, 1863, pp. 542-545; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 476-481; M. Sanuto, op. cit., III, col. 879.

[142] I libri commemoriali, VI, pp. 46-47; nr. 177; M. Sanuto, op. cit., III, col. 1537-1538; J. W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, vol. II; Gotha, 1843, pp. 515-516; Alfredo Reumont, Un ambasciata veneziana in Ungheria. 1500-1503, în “Archivio Storico Italiano”, quarta serie, tomo III, anno 1879, Firenze, 1879, pp. 198-215.

[143] V. MakuÓev, Monumenta historica slavorum meridionalium vicinorumque populorum e tabelariis et bibliothecis italicis depromta, tomus I, Varsoviae, 1874, p. 318; J. de Hammer, op. cit., IV, pp. 71-72; N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 241; Ferenc Szakály, ,,Phases of Turco-Hungarian Warfare before the Battle of Mohács (1365-1526)“, în Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, tomus XXXIII, fasciculus, 1, 1979, p. 101.

[144] L. Thalloczy, Jajcza..., în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vol. XL, pp. 167-170.

[145] K. V. Basilevici, op. cit., pp. 365-452.

[146] V. MakuÓev, op. cit.,I, p. 315.

[147] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tomus XIX, Acta Alexandri regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae etc. (1501-1506), ed. Frederik Papée, Cracoviae, 1927, pp. 9-11 şi 168-170.

[148] Arhiva istorică a României, tom I, partea I, nr. 11, Bucureşti, 24 octombrie 1864, p. 81; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 409-415.

[149] M. Sanuto, op. cit., III, col. 394-395 şi 562; D. Malipiero, op. cit., p. 162, M. Miechowski, op. cit., p. 263; B. Wapowski, op. cit., p. 36; J. de Komorowo, op. cit., pp.  421-422; J. Leunclavius, Historiae Musulmanicae libri XVIII, p. 30; Ion Const. Chiţimia, op. cit., p. 70.

[150] Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 30.

[151] M. Sanuto, op. cit., II, col. 871 şi 929.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002