Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Ştefan cel Mare a ştiut să profite de noua încordare din relaţiile ungaro-polone, cauzată de pretenţiile jagiellone la coroana Sfântului Ştefan, pentru a încheia, în 1489, alianţa feudalo-vasalică cu Matia Corvin [13] . Noul act anula pe cel de la Colomea şi aducea Moldovei, ca feude, Ciceul şi Cetatea de Baltă, cedate, probabil anterior, după 1484, ca o compensaţie pentru pierderea celor două cetăţi din sudul ţării, poziţii care vor constitui pentru Ştefan şi urmaşii săi principalul punct de sprijin pentru exercitarea influenţei în Transilvania. Totodată, noua orientare a politicii lui Ştefan cel Mare a integrat Moldova într-un sistem de alianţe menit să îngrădească tendinţele hegemonice ale Poloniei şi să bareze dezvoltarea expansiunii otomane în Europa.

          Acest nou curs al politicii externe a Moldovei a fost pus la încercare de la început, dar a reuşit să reziste presiunilor venite atât dinspre Polonia, cât şi dinspre Imperiul otoman. Moartea neprevăzută a lui Matia Corvin, în prima parte a anului 1490, a deschis problema succesiunii la tronul maghiar, problemă de rezolvarea căreia depindea, în mare măsură, şi situaţia politică internaţională a Moldovei. Din cei trei candidaţi care aveau şanse să ocupe tronul, Maximilian de Habsburg, Vladislav Jagiello, regele Boemiei, şi fratele său Ioan Albert, moştenitorul tronului polon, preferabil pentru Ştefan era primul, care putea împiedica o uniune dinastică între Ungaria şi Polonia, şi domnul Moldovei nu a ezitat să intre în legătură cu acesta şi să-i ofere sprijinul său [14] . Observând însă că şansele lui Maximilian sunt compromise, Ştefan şi-a oferit sprijinul lui Vladislav, care beneficia şi de acordul nobilimii şi a reuşit finalmente să devină rege al Ungariei, în 1490, fără a provoca o uniune dinastică cu Polonia.

          Situaţia tulbure din Ungaria, generată de criza dinastică, a fost favorabilă pentru iniţierea unor intervenţii din afară, polone şi otomane. În aceste împrejurări s-a putut verifica cu toată claritatea atitudinea lui Ştefan cel Mare îndreptată împotriva axei de interese polono-otomane. După ce a respins, în primăvara şi vara lui 1490, cererile de ajutor venite din partea lui Ioan Albert [15] , Ştefan a întreprins, în acelaşi an, o campanie militară în sudul Poloniei, în Pocuţia [16] , contribuind astfel la eşecul încercării lui Ioan Albert de a dobândi, cu forţa armelor, coroana Ungariei.

          Acţiunea militară a lui Ştefan cel Mare era destinată să prevină uniunea personală între cele două regate vecine, uniune care ar fi oferit Poloniei mijlocul cel mai sigur pentru rezolvarea, în sensul veleităţilor ei tradiţionale, a raporturilor cu Moldova. Încercarea de a preveni această primejdie este sensul principal al campaniei întreprinse de Ştefan în Pocuţia. În acelaşi timp, domnul Moldovei a încercat să limiteze pericolul polon înjghebând o coaliţie cu marele cneaz al Moscovei, Ivan III, şi cu hanul tătarilor din Crimeea [17] . Războiul dintre marele cneaz al Moscovei şi Lituania (1492-1494) şi permanentele incursiuni ale tătarilor crâmleni pe teritoriul polono-lituanian au fost conjugate cu acţiunile militare ale Moldovei. Soliile repetate schimbate între cele trei state erau menite să le coordoneze efortul militar.

          Dar simultan cu ameninţarea Poloniei, la adresa Ungariei şi Moldovei, s-a făcut simţită şi o ameninţare dinspre sud, mult mai primejdioasă, venită din partea Imperiului otoman. Turcii au căutat să profite de frământările din Ungaria pentru a-şi extinde stăpânirile în dauna acestei ţări. Astfel, în septembrie 1490, trupe otomane atacă în sudul Ungariei, în zona Srem [18] , în octombrie este atacată Bosnia [19] , în februarie 1491 au loc noi atacuri otomane în părţile Mavei şi Belgradului [20] , în toamnă turcii atacă în Banat şi ajung până în apropiere de Oradea [21] , iar în decembrie 1491 şi ianuarie 1492 au loc puternice lupte în Bosnia şi în jurul Belgradului, Pavel Chinezul reuşind, cu mari eforturi, să-i respingă pe atacatori [22] .

          Care erau în această situaţie relaţiile dintre Moldova şi Poartă, prima fiind aliata Ungariei, pe care turcii o atacau cu înverşunare? Bineînţeles că ele nu puteau fi decât de neîncredere şi încordare şi în ciuda existenţei unui tratat de pace, puteau degenera uşor în ciocniri armate, de amploare mai mică sau mai mare, aşa cum s-a întâmplat de altfel. Astfel, dintr-o scrisoare trimisă de hanul Crimeii, Mengli Ghiray, lui Ivan III, în mai 1491, aflăm că sultanul deplasase în zona Cetăţii Albe, deci în sudul Moldovei, trupe însumând între 40 000 şi 70 000 de soldaţi [23] şi chiar dacă această cifră ni se pare destul de exagerată totuşi ea dovedeşte importanţa strategică a Moldovei în raporturile de putere din sud-estul Europei şi atenţia pe care Imperiul otoman o acorda ţării româneşti de la răsărit de Carpaţi.

          În vara anului 1492 sultanul Baiazid II a adunat o mare armată pe care a concentrat-o la Sofia cu gândul de a cuceri Belgradul şi a da, astfel, o puternică lovitură Ungariei [24] . În faţa acestei situaţii deosebit de periculoase, care le putea ameninţa direct, ţările române nu au ezitat să acţioneze în comun, Ştefan cel Mare, Vlad Călugărul şi Ştefan Báthory, voievodul Transilvaniei, promiţând lui Vladislav II al Ungariei un ajutor de 20 000 de oameni [25] . Mai mult decât atât, aşa cum reiese dintr-un raport al bailului veneţian de la Constantinopol, Geronimo Marcello, din 15 iunie 1492, Ştefan a refuzat să acorde liberă trecere prin Moldova hoardelor tătare, pe care sultanul dorea să le arunce asupra Transilvaniei şi Ungariei [26] . Poate tocmai din această cauză Baiazid II, după ce a renunţat la intenţia de a ataca Ungaria şi şi-a concediat armata, a trimis trei grupări armate să atace Moldova, Albania şi cetatea Severinului, expediţia din Moldova terminându-se cu un dezastru [27] .

                   


[13] T. Gemil, op. cit., p. 154.

[14] Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vol. XXXI, pp. 4-5; Johann Tichtel, Tagebuch des Wiener Artztes J. T. aus den Jahren 1477-1495, în Fontes Rerum Austricarum. Scriptores, I, Wien, l855, p. 54; Ilie Minea, ,,Ştefan cel Mare şi împăratul Maximilian“, în Cercetări istorice, V-VII, 1929-1931, pp. 354-355; Ştefana Simionescu, ,,Legăturile dintre Ştefan cel Mare şi Maximilian I de Habsburg în lumina unui nou izvor“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 1, 1975, pp. 91-98; Ştefana Simionescu-Dăscălescu, ,,Şitiri noi despre relaţiile diplomatice dintre Ştefan cel Mare şi Maximilian I de Habsburg“, în ibidem, tom 33, nr. 10, 1980, pp. 1981-1986. La 11 mai 1490, Maximilian scria, din Graz, notabilităţilor oraşelor săseşti din Transilvania, cerându-le ascultare faţă de Ştefan cel Mare, care urma să apere provincia în numele său: “Quare nos omnes et quemlibet vestrum requirimus et hortamur ac praecipiendo mandamus et ipsi Stephano Waivode nostro nomine pareatis et obediatis” (Fr. Firnhaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung der Hönige Vladislau Jagello II. und Ludwig II (1490-1526), Wien, 1849, p. 411; a se vedea şi W. Höflicher, ,,Die Gesandten der europänischer Machte vornehmlich des Kaisers und des Reiches. 1490-1500“, în Archiv für österreichische Geschichtsquellen, Wien, 1972, vol. 129, p. 63).

[15] J. Garbacik, Materialy..., pp. 12-17.

[16] V. Pârvan, op. cit., pp. 1046-1047; I. Ursu, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925, p. 213.

[17] Al. Boldur, Politica externă a lui Ştefan cel Mare..., pp. 15-20; K. V. Bazilievici, Politica externă a statului centralizat rus în a doua jumătate a secolului al XV-lea, Bucureşti, 1955, pp. 205-233, Valeria Costăchel, ,,Relaţiile dintre Moldova şi Rusia în timpul lui Ştefan cel Mare“, în vol. Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, pp. 190-191; Ş. Papacostea, ,,De la Colomea la Codrul Cosminului...“, p. 593; idem, Relaţiile internaţionale ale Moldovei..., p. 632.

[18] Antonius Bonfinius, Rerum Hungaricarum decades libri XIV comprehensae ab origine gentis ad annum MCCCCXCX, Lipsiae, 1771, p. 690; Ioan Haţegan, ,,Pavel Chinezu – un conducător al luptei antiotomane“, în Revista de istorie, tom 32, nr. 10, 1979, pp. 1905-1906.

[19] Vilmos Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526) (Epoca Huniazilor şi a Jagellonilor), A Magyar nemzet története (Istoria naţiunii maghiare), vol. IV, Budapesta, 1896, p. 355.

[20] I. Haţegan, art. cit., p. 1906.

[21] Ibidem; A Bonfinius, op. cit., pp. 696-697; V. Fraknói, A Hunyadiak es Jagellok kora..., p. 355; Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, p. 143.

[22] Stephano Katona, Historia critica Regum Hungariae stirpis mixtae, tomus X, ordine XVII, Budae, 1793, p. 279; L. Thallóczy, ,,Jajcza (Bánság vár és város) törtenete. 1450-1527“ (Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum (Banatus, castrum et oppidum Jajcza), în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vol. XL, Budapesta, 1915, p. 157; I. Haţegan, art. cit., pp. 1906-1907.

[23] ,,Pamiatniki diplomaticeskihe snoşenii arevnei Rosii s derjavami“, tom I, (1474-1505), ed. T. TH. Karpov, Sankt Petersburg, 1884, în Sbornic Imperatorskago ruskogo istoricesckogo obstestva, vol. XLI, pp. 110-114.

[24] Ibidem, p. 112; Lajos Thallóczy, Antal Aldásy, Magyarország mellek tartomanyainak oklévéltára, vol. II, A magyarország es Szerbia kózti összeköttetések oklévéltára (Arhiva statelor anexe ale Ungariei), vol. II (Arhiva legăturilor dintre unguri şi sârbi), în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vol. XXXIII, Budapest, 1907, pp. 288-289; Donado da Lezze, Historia turchesca (1300-1514), publicată, adnotată, împreună cu o introducere de I. Ursu, Bucureşti, 1909, pp. 190-191; J. de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman, traduite par J.J. Hellert, tome IV, Paris, 1836, pp. 33-34; Sydney Nettleton Fischer, The Foreign Relations of Turkey. 1481-1512, University of Illinois Press, Urbana, 1948, pp. 33-34; I. Haţegan, art. cit., p. 1907.

[25] “Nam Bathoreus et Stephanus Valachorum regulus, cum transalpino, viginti millia pollicenbantur...” (A. Bonifinus, op. cit., p. 723). A se vedea şi S. Katona, op. cit., pp. 485-486; Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare, traduceri de N. Orghidan, Craiova, 1915, p. 77; Alex. Lapedatu, Vlad Vodă Călugărul. 1482-1496. Monografie istorică, Bucureşti, 1903, p. 43.

[26] Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 28; V. Pârvan, op. cit., p. 1052.

[27] Iată ce ne spune Bonfinius despre aceste evenimente: “Bajazetes autem, qui Sophiam usque, Albae ex improviso occupandae consilio, praecesserat, tanto hominum consensu rerumque apparatu cognito, spe concepta dejectus, neque ultra progrediendum ratus, exercitum admissit, et Bassis duobus cum triginta millibus hominum Sophiae relictis, atque Oratore ad Vladislaum de induciis misso, Byazantium se recepit. Dum autem de induciis agitatur, Bessarum alter, perfidia plus quam barbara, Valachiam populatus, non paucis suorum desideratis turpiter retrocedere coactus est. Alter montanos Albanenses adortus, qui loci editissimi, et sua natura insuperabilis, munitione freti, a Turcarum ditione defecerant, ipse cum validissimo equitatu concisus est; quamvia redintegrato postea exercitu, ejus Turcae loci potiti sint. Octo autem millia ad obsidendum Severinum missa, kanisiano mature subveniente subsidio, subito recesserunt” (A. Bonfinius, op. cit., p. 723). A se vedea şi Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare, p. 77; S. Katona, op. cit., p. 486.

 

 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002