Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Situaţia politică deosebit de complicată creată în jurul Moldovei, ca urmare a tendinţelor expansioniste ale marilor puteri ale vremii, a cunoscut un moment de maximă intensitate în 1497, atunci când ţara românească de la răsărit de Carpaţi s-a aflat într-o conjunctură foarte asemănătoare doar cu cele din anii 1467 şi 1475-1476, cu o deosebire totuşi, şi anume posibilitatea de a se afla, pentru prima dată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare atacată simultan pe două fronturi. Moldova putea deveni teatru de confruntare între poloni şi turci, confruntare ce se întrezărea încă din 1494 şi care ar fi aruncat ţara în vâltoarea unor evenimente al căror final era greu de prevăzut.

          Pe de altă parte, turcii începuseră, încă din 1496, concentrarea unor forţe militare destul de importante la Dunărea de Jos, având cunoştinţă de intenţiile regelui polon, iar pe de altă parte, acesta începuse pregătiri militare şi diplomatice de mare anvergură, cu scopul declarat de a elibera Caffa, Chilia şi Cetatea Albă [51] . În fine, Ştefan cel Mare primise informaţii de la anumiţi nobili maghiari conform cărora Ioan Albert se pregătea ca, înainte de a-i ataca pe turci, să pornească împotriva Moldovei pentru a-l înlocui din domnie cu fratele său Sigismund [52] .

          Aşa cum consideră istoricul Şerban Papacostea [53] , şi suntem întru totul de acord cu această opinie, dacă pentru noi pare a fi de domeniul evidenţei faptul că primul obiectiv al lui Ioan Albert a fost acela de a readuce Moldova în sfera de influenţă a Poloniei, nu este mai puţin adevărat că acţiunea regelui polon s-a înscris într-un plan mai larg, care depăşeşte raporturile directe dintre cele două ţări. Ea s-a legat nemijlocit de problema Mării Negre şi de aceea a luptei antiotomane, în general, la sfârşitul secolului XV. Ioan Albert a urmărit, prin urmare, în primul rând să readucă Moldova în sfera sa de influenţă, dar restabilirea suzearnităţii asupra acestei ţări, într-o formulă mai strictă decât în trecut, nu putea fi decât începutul unei noi confruntări cu Imperiul otoman. Din această perspectivă, campania din 1497 a fost ultima încercare a Poloniei, până la sfârşitul secolului XVI, de a redeveni un factor politic cu pondere la Marea Neagră.

          Oricum, în situaţia foarte periculoasă care se crease, Ştefan cel Mare urmărea cu interes, dar şi cu îngrijorare, măsurile luate de Ioan Albert în vederea expediţiei anunţate. Cu interes, deoarece nu-i putea fi indiferentă ideea înlăturării stăpânirii otomane de la gurile Dunării şi, prin urmare, era hotărât să contribuie efectiv la succesul acestei întreprinderi. Îngrijorarea faţă de proiectele regelui este trădată de faptul că el se angaja să participe la expediţia antiotomană numai atunci când armatele polone ar fi ajuns la Chilia şi Cetatea Albă şi cerea lui Ioan Albert să parcurgă un drum care să ocolească Moldova prin stânga Nistrului până la atingerea obiectivelor propuse [54] . Era o măsură de precauţie absolut necesară, pentru a evita consecinţele ruperii premature a păcii cu otomanii şi pentru că Ştefan avea motive să pună la îndoială caracterul pur antiotoman al planurilor lui Ioan Albert.

          Dar, în ciuda îndoielilor şi chiar a bănuielilor pe care Ştefan le avea în privinţa planurilor lui Ioan Albert, el spera că acesta va porni, totuşi, numai împotriva turcilor, şi era hotărât să participe cu toate forţele sale la această campanie de reuşita căreia ar fi depins şi redobândirea celor două cetăţi din sudul Moldovei [55] . De fapt, un atac polon împotriva Moldovei în acele împrejurări ar fi reprezentat o greşeală enormă, cu grave repercusiuni asupra Poloniei, şi Ştefan cel Mare, la fel ca şi mulţi dintre nobilii poloni, putea cu greu să-şi imagineze că Ioan Albert ar săvârşi, în mod deliberat, o astfel de eroare. De aceea, pe lângă măsurile de precauţie absolut necesare adoptate de Ştefan faţă de Poloni, el a avut, după părerea noastră, şi o atitudine antiotomană destul de clară, care s-a manifestat până în vara lui 1497. Probele pe care le vom aduce în sprijinul acestei afirmaţii credem că vor dovedi constanţa politicii antiotomane a lui Ştefan cel Mare chiar în momente de cumpănă, când un atac masiv din partea Poloniei era foarte probabil şi, de fapt, s-a şi declanşat.

          În primul rând trebuie subliniat faptul că tratativele asupra alegerii drumului de înaintare al oastei polone şi a condiţiilor în care domnul Moldovei înţelegea să colaboreze cu regele polon erau încheiate în deplină înţelegere înainte de a se pune în marş, la Liov, oastea polonă [56] .

          De asemenea, demn de remarcat este şi faptul că Ştefan, în primele luni ale anului 1497, a inspectat taberele din sudul Moldovei [57] şi a rămas aproape o lună la Vaslui, între 25 februarie şi 20 martie, fapt atestat de documentele pe care le emite din această localitate [58] . Aici trebuie arătat că Vasluiul medieval a jucat, datorită poziţiei geografice în zona central-sudică a Moldovei, încă înainte de Ştefan cel Mare, un însemnat rol politic şi militar. Vasluiul a fost loc de concentrare, în repetate rânduri, a oştirii, care de aici putea să manevreze uşor pe direcţii interioare. Ştefan cel Mare s-a aflat aici ori de câte ori se prevedeau posibile evenimente militare la graniţele de sud ale Moldovei [59] . În acelaşi timp, aşa cum arată cronicarul Wapowski, Ştefan “... îşi întocmi oaste moldovenească cât putu mai mare din boieri şi din ţărani. Dete poruncă să prindă fiecare armele pentru scăparea moşiei, soţiilor şi copiilor, patruzeci de mii de oşteni îşi adună” [60] .

          Atitudinea ameninţătoare pe care Ştefan o adoptase faţă de turci, sperând că Ioan Albert nu va comite enorma greşeală de a-l ataca pe el, ci se va hotărâ să respecte înţelegerile stabilite în cursul tratativelor şi va porni numai împotriva otomanilor, este dovedită şi de afirmaţia pe care o întâlnim în Cronica moldo-polonă, şi anume: ,,În anul 7005 (1497 - n.n.) au venit Albert craiul leşesc cu oştile sale asupra lui Ştefan voievod, carele se dusese împotriva turcilor... [61] (subl. n.). Această afirmaţie a fost sesizată în istoriografia noastră, din câte cunoaştem noi, doar de Gh. Duzinchevici, care afirmă că atacul lui Ioan Albert l-a surprins pe Ştefan, nu atât ca hotărâre militară, el fiind pregătit în acest sens, cât ca decizie politică schimbând în întregime datele problemei [62] . Oricum, chiar înainte de atacul polon, Ştefan îşi concentrase armata la Roman [63] , în centrul Moldovei, de unde avea posibilitatea să manevreze pe direcţii interioare, deci şi împotriva unei eventuale agresiuni otomane, care ar fi avut ca pretext tocmai atacul polon.

          Poziţia antiotomană adoptată de Ştefan cel Mare este dovedită, printre altele, şi de informaţiile cu privire la pregătirile militare febrile desfăşurate de turci la sud de Dunăre şi în zona celor două cetăţi, Chilia şi Cetatea Albă [64] . Turcii, în primăvara şi vara lui 1497, aveau în mod sigur cunoştinţă despre planurile, care acum începuseră să devină realitate, ale regelui polon, cunoşteau atitudinea ostilă lor a domnului Moldovei şi dorinţa acestuia de a recupera cele două cetăţi şi, de aceea, se pregăteau pentru o eventuală ciocnire de mari proporţii. Ei trebuiau să fie pregătiţi indiferent dacă Ioan Albert şi Ştefan cel Mare ar fi acţionat unit sau dacă primul l-ar fi atacat pe al doilea, în ambele cazuri interesele Imperiului otoman fiind puse în joc.

          Astfel, la 13 iunie 1497, Alexandru al Lituaniei, cerând ajutorul lui Ivan III, arată că turcii au trimis trupe numeroase la Cetatea Albă [65] , iar în vara aceluiaşi an, Radu cel Mare, domnul Ţării Româneşti, vorbind, într-o scrisoare adresată braşovenilor, de concentrările de trupe otomane de la sud de Dunăre, arăta că ele nu erau îndreptate împotriva lor ci aveau drept scop ajutorarea lui Ştefan cel Mare [66] , ajutorare care vom vedea în ce condiţii s-a înfăptuit.

         


[51] Akta grodzkie i ziemskie z csasów rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardynskiego w Lwowie, tom IX, Lwow, 1883, p. 152.

[52] B. Wapowski, op. cit., p. 25; Nicolae Costin, Războiul lui Ştefan Vodă cu Albreht, Craiul Leşesc, în Mihail Kogălniceanu, Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, ed. a II-a, tom I, Bucureşti, 1872, p. 392; I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia, p. 147.

[53] Ş. Papacostea, Ţelurile campaniei lui Ioan Albert..., pp. 260-261.

[54] B. Wapowski, op. cit., pp. 22-23; Martin Cromer, Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Coloniae Agripinae, 1589, pp. 440 şi urm.; Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. a II-a, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 109; N. Costin, op. cit., p. 392; N. Densuşianu, ,,Războaiele lui Ştefan cel Mare după istoricii poloni Dlugosz şi Cromer“, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, an XIV, vol. VIII, 1902, pp. 198-199; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 139; Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 27; idem, Ştefan cel Mare şi epoca sa, Bucureşti, 1973, pp. 68-69; V. Ciobanu, op. cit., p. 86.

[55] Manole Neagoe, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1970, p. 232; Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 19.

[56] Fr. Czerny, Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellonczykow (1492-1506) (Domnia Jagellonilor Ioan Albert şi Alexandru (1492-1506), Krakow, 1871, p. 64, apud Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 29.

[57] N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare..., p. 230; N. Grigoraş, op. cit., p. 235; Al. Gh. Savu, Ştefan cel Mare. Campanii, Bucureşti, 1982, p. 187.

[58] I. Bogdan, op. cit., II, pp. 102-122; Documente privind istoria României. Veacul XV, A, Moldova, vol. II (1476-1500), Bucureşti, 1954, pp. 263-281; Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. III (1487-1504), Bucureşti, 1980, pp. 373-405. În total este vorba de 21 de documente emise de Ştefan cel Mare din Vaslui, între 25 februarie şi 20 martie 1497.

[59] Pentru rolul Vasluiului în vremea lui Ştefan cel Mare şi, mai ales, pentru poziţia sa de bastion în faţa ameninţării venite din sud, a se vedea Aurel Zugravu, ,,Vasluiul în cronica luptelor poporului român pentru libertate şi neatârnare, pentru progres social“, în vol. Vaslui: Ştefan cel Mare, 1475, pp. 113 şi urm.; Alexandru Andronic, Rica Popescu, ,,Vaslui - reşedinţă voievodală în secolele XV-XVI“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XVII, Iaşi, 1980, pp. 585-589; Al. Gh. Savu, op. cit., p. 101.

[60] B. Wapowski, op. cit., p. 27; Al. Gh. Savu, op. cit., p. 187.

[61] Arhiva istorică a României, tomul III, Bucureşti, 1867, p. 9; Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche, texte slave, cu studiu, traduceri şi note de Ioan Bogdan, Bucureşti, 1891, pp. 177 şi 277; Cronice inedite atingătoare de istoria românilor, adunate şi publicate cu traduceri şi adnotări de Ioan Bogdan, Bucureşti, 1895, p. 125, Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ioan Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P Panaitescu, Bucureşti, 1959, pp. 171 şi 181.

[62] Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 25.

[63] Constantin Rezachevici, Dan Căpăţână, Campania lui Ştefan cel Mare din 1497 împotriva regelui Ioan Albert. Bătălia din Codrul Cosminului, în File din istoria militară a poporului român, vol. 3, Bucureşti, 1975, p. 56; M. D. Matei, L. Chiţescu, ,,Probleme istorice în legătură cu fortificaţia muşatină şi cu aşezarea orăşenească de la Roman“, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, I, 1968, p. 39; C. Andreescu, ,,Cetatea Nouă în vremea lui Ştefan cel Mare“, în Cercetări istorice, I, 1925, pp. 159 şi urm.; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, pp. 133-134.

[64] S. N. Fischer, op. cit., pp. 55-56.

[65] Al. Boldur, Ştefan cel Mare, p. 267.

[66] “... Şi să ştie domnia voastră de lucrul turcilor, că sunt multe oşti la Dârstor şi în toate părţile, dar n-au de gând să vie asupra domniei voastre, ci s-au adunat să meargă în ajutorul lui Ştefan Voievod” (Ioan Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolele XV şi XVI, Bucureşti, 1902, pp. 131; Gr. G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul. 1346-1603, Bucureşti, 1931, pp. 178-180; Alex. Lapedatu, ,,Politica lui Radu cel Mare. 1495-1508“, în vol. Lui Ion Bianu amintire, Bucureşti, 1916, p. 197).

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002