Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Dar dacă, aşa cum am văzut, turcii îl bănuiau pe Ştefan că le era duşman, la rândul lui şi Ştefan, în ciuda ajutorului pe care-l ceruse şi-l primise, parţial, din partea Porţii, îi bănuia pe aceştia de intenţii duşmănoase la adresa sa, gata oricând să profite de orice situaţie favorabilă pentru a lovi în Moldova. De aceea, în perioada urmăririi retragerii armatei lui Ioan Albert, Ştefan a lăsat importante unităţi militare în sudul ţării pentru a face faţă unui eventual atac masiv şi prin surprindere al otomanilor [83] . Starea de neîncredere şi ostilitate dintre Ştefan şi turci, care s-a făcut simţită în cursul anului 1497, rezultă şi din cererea pe care el a făcut-o principalului său aliat din acea vreme, lui Vladislav II, de a insista, la Dieta imperială care trebuia să aibă loc la Freiburg, în vederea trimiterii unor ajutoare ţărilor române, ameninţate în continuare, în modul cel mai grav, de Imperiul otoman.

          Satisfăcând această cerere a domnului Moldovei, Vladislav a dat instrucţiuni solilor săi, trimişi la împăratul Maximilian I şi la electorii imperiali întruniţi în Dietă, să arate pericolele la care sunt supuse ţările române din partea turcilor şi, mai ales, paguba suferită de Moldova prin pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe [84] .

          Credem că din toate cele spuse până aici, referitoare la evenimentele anului 1497, rezultă faptul că, în ciuda confruntării majore cu Polonia regelui Ioan Albert, atmosfera de încordare şi neîncredere dintre Ştefan cel Mare şi Imperiul otoman a continuat să se manifeste cu mai multă sau mai puţină putere, că Ştefan a continuat să considere ca principal inamic al ţării sale Poarta otomană, spre această concluzie făcându-ne să ne îndreptăm atât evenimentele anterioare, cât şi cele care au urmat tragediei din acest an, evenimente care demonstrează dorinţa domnului Moldovei de a lupta, în primul rând, împotriva turcilor. Chiar şi atunci când va ataca Polonia sau va permite trupelor turco-tătare să o devasteze, Ştefan va face acest lucru cu intenţia de a demonstra regelui şi principalilor factori politici poloni că lupta împotriva pericolului otoman, care-i ameninţa pe toţi deopotrivă, era cea mai importantă şi că această luptă nu putea fi dusă decât cu ajutorul Moldovei şi nicidecum prin îngenunchierea ei.

          Grăitoare în acest sens sunt tocmai evenimentele care au urmat. Astfel, după ce în prima parte a anului 1498 Ştefan a permis turcilor şi tătarilor să atace sudul Poloniei, pe care, de altfel, l-a atacat şi el [85] , fapt pentru care se pare că a primit toate însemnele pe care în mod obişnuit le dădea Poarta pentru investitură sau recunoaşterea domniei [86] , el a revenit foarte repede la atitudinea sa tradiţională, în a doua jumătate a aceluiaşi an aderând, de facto [87] , la tratatul polono-ungar încheiat la 13 iulie la Cracovia, tratat care prevedea formarea unei ligi antiotomane [88] . Mai mult decât atât, Ştefan a trecut la executarea unor acţiuni militare concrete, la începutul lui 1499 zdrobind resturile unei armate otomane care se retrăgea din Polonia sub conducerea lui Bali beg [89] , iar la puţin timp după aceasta nimicind şi o grupare tătară de 6 000 de călăreţi, care încercase să treacă prin Moldova [90] . Ca răspuns la aceste acţiuni sultanul a ordonat, la sfârşitul primăverii sau începutul verii lui 1499, câteva atacuri, de mică amploare, împotriva Moldovei şi a trimis chiar o flotă în această direcţie [91] , probabil pentru a întări Chilia şi Cetatea Albă pe care le credea ameninţate.

          Ştefan, pe baza evoluţiei situaţiei politice din centrul şi sud-estul Europei, unde se crease un bloc al fraţilor jagielloni cu intenţii declarate antiotomane, care căuta să-l includă şi pe el, ca aliat şi nu ca subordonat, precum şi ca urmare a intensificării pregătirilor militare otomane şi a ciocnirilor tot mai dese dintre turci şi veneţieni [92] , care anunţau declanşarea unei confruntări de proporţii, cu toate că veneţienii făceau tot ce le stătea în putinţă pentru a o evita, s-a hotărât să adere de jure la alianţa jagiellonă prin încheierea unui tratat de pace cu Polonia. După ce, în aprilie 1499, se încheie un tratat între Ţara Românească şi Ungaria [93] , iar la 14 ale aceleiaşi luni se realizează un tratat între Polonia, Lituania şi Ungaria [94] , solii lui Ştefan cel Mare, Hărman pârcălabul şi Ivanco pitarul, primesc la 16 aprilie 1499, la Cracovia, condiţiile tratatului de pace dintre Moldova şi Polonia, condiţii ratificate de Ştefan, la 12 iulie acelaşi an, la Hârlâu [95] . Tratatul subscris de Ştefan este, în acelaşi timp, un tratat de pace şi alianţă, sau după expresia, deosebit de reuşită, a lui Nicolae Iorga este un “... act de eliberare din vasalitate şi de reîncepere a cruciatei [96] . Moldova, de o parte, Polonia şi Lituania, de altă parte se angajau să pună capăt ostilităţilor, să se abţină de la orice acţiuni duşmănoase şi să-şi dea concursul reciproc împotriva tuturor adversarilor. Sensul acestei ultime clauze este lămurit de referinţele actului la o acţiune comună moldo-ungaro-polonă împotriva Imperiului otoman, la care Ştefan se angaja să participe cu toate forţele ţării sale, dar, prevăzător, el îşi rezerva dreptul de a aproba itinerariul pe care avea să-l urmeze oastea polonă în cazul unei mari expediţii antiotomane, pentru a împiedica repetarea situaţiei din 1497 [97] .

          După încheierea acestui tratat, marele cneaz Alexandru al Lituaniei i-a comunicat, în august, lui Ivan III al Moscovei faptul că s-a reuşit încheierea unei ligi antiotomane [98] şi i-a cerut să participe la ea [99] ,  dar răspunsul primit a fost foarte evaziv, de fapt un refuz, rivalitatea dintre cele două ţări fiind mai puternică decât considerentele care le puteau îndemna să lupte în comun contra turcilor. În ciuda acestui eşec, Lituania a hotărât să completeze tratatul de la Hârlău prin încheierea unui tratat propriu cu Moldova, ceea ce s-a şi întâmplat la 14 septembrie 1499, la Suceava [100] , prevederile sale referindu-se, de asemenea, la lupta antiotomană.

          Având încheiate aceste tratate de colaborare în lupta antiotomană, Ştefan cel Mare, pe lângă o intensă activitate diplomatică, şi-a continuat şi acţiunile militare, profitând de data aceasta de conjunctura internaţională care se crease, adică de confruntarea turco-veneţiană dintre 1499 şi 1503, confruntare în care au fost implicate, pe rând, şi alte puteri creştine ca Spania, Franţa şi Ungaria. Înainte însă de a ne ocupa, pe larg, de această perioadă a domniei sale, credem că punctul în care am ajuns cu expunerea noastră impune câteva concluzii [101] .[83] Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 56.

[84] Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 389-391.

[85] În mai 1498, Polonia este atacată de turci (I. Ursu, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925, pp. 247-252; N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 235; C.C. Giurescu, op. cit., II, 1, p.79; Istoria României, II, p. 545; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, pp. 292-295), în iunie însuşi Ştefan atacă şi ajunge până la Lwow (I. Ursu, Ştefan cel Mare, pp. 247-252; A. D. Xenopol, op. cit., II, p. 383; N. Iorga, Istoria românilor, IV, pp. 235-236; C.C. Giurescu, op. cit., II, 1, p.79), iar în iulie este rândul tătarilor să atace (I. Ursu, Ştefan cel Mare, pp. 247-252; C.C. Giurescu, op. cit., II, 1, p.79).

[86] Ştefan S. Gorovei, Moldova în “Casa Păcii..., p. 650.

[87] I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 162; Ion Sabău, ,,Relaţiile politice dintre Moldova şi Transilvania în timpul lui Ştefan cel Mare“, în vol. Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, p. 235; V. Ciobanu, op. cit., pp. 90-91.

[88] Prin acest tratat regele polon declara că acordă pace lui Ştefan cel Mare şi se obliga să-l ajute dacă va fi atacat de turci. Ştefan la rândul său, de îndată ce va afla că turcii voiesc să atace Ungaria sau Polonia trebuia să înştiinţeze pe regii acestor ţări şi să împiedice, cât va putea, ca turcii să nu treacă prin ţara sa şi nici să le dea ajutor ori provizii (Mathias Dogiel, Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae, vol. I, Vilnae, 1758, pp. 86-89; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 406-409; S. Katona, op. cit., tom XVIII, Budae, 1793, p. 163; J. Garbacik, Materialy..., pp. 49-55, I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia..., pp. 159-161; idem, Ştefan cel Mare şi turcii, p.159; idem, Ştefan cel Mare, pp. 252-255; Istoria României, II, p. 545; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, p. 297).

[89] M. Sanuto, op. cit., II, Venezia, 1879, col. 394-395 şi 562; D. Malipiero, op. cit., p. 263; M. Miechowski, op. cit., p. 263; B. Wapowski, op. cit., p. 26; Johannes de Komorowo, ,,Tractatus chronicae fratrum minorum observaniciae a tempore Constanciensis concilii et specialiter de provincia Poloniae“, ed. Heinrich Zeissberg, în Arhiv für osterreichische Geschichte, XLIX, 1872, nr. 2, pp. 471-472; J. Leunclavius, Historiae Musulmanicae libri XVIII, Francofurti, 1595, p. 30; N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, pp. 243-246; N. Grigoraş, op. cit., p. 254; M. Neagoe, op. cit., pp. 255-256; I. Cupşa, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1974, p. 135; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, pp. 305-308; C.C. Giurescu, op. cit., II, 1, p. 81; V. Ciobanu, op. cit., pp. 91-92; Istoria României, II, p. 547; Ion. Const. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel Mare (versiunea germană a lui Schedel), Bucureşti, 1942, p. 70.

[90] Această ciocnire este amintită de Andrea Gritti într-o scrisoare trimisă guvernului veneţian, din Constantinopol, la 26 martie 1499: “.. Il Tartaro di Caffa par siano tornati et abuto rota maxime da Stefano Carabogdan qual non havendo voluto lassarli passar per che li habbi dato rota di 6 000 persone, tamen quelli Turchi non lo dicono” (Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 30).

[91] M. Sanuto, op. cit., II, col. 871 şi 929.

[92] În Imperiul otoman se făceau, în anul 1498, intense pregătiri militare, terestre şi navale (M. Sanuto, op. cit., I, col. 916-917 şi II, col. 233, 248, 256), în timp ce incidentele turco-veneţiene se intensificau în Muntenegru şi în golful Cattaro (S. N. Fischer, op. cit., p. 53).

[93] A. Lapedatu, Politica lui Radu cel Mare. 1495-1508, pp. 204-207 şi 209-211.

[94] M. Dogiel, op. cit., I, pp. 96-99.

[95] Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 439-445; Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 415-417 şui 417-421.

[96] N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 239.

[97] I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia..., p. 166, Şerban Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei, p. 636; V. Ciobanu, op. cit., p. 92.

[98] Sbornic, XXXV, pp. 281 şi 284; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, p. 289.

[99] K. V. Bazilevici, op. cit., p. 373.

[100] Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 442-446.

[101] A se vedea şi Eugen Denize, ,,Aspecte noi cu privire la politica externă a lui Ştefan cel Mare în ultima parte a domniei (1490-1504)“, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. XI, Evul mediu românesc, o nouă abordare, Bucureşti, 1992, pp. 95-108.                  


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002