Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Astfel, considerăm că politica externă a lui Ştefan cel Mare în ultima parte a domniei sale s-a caracterizat prin situarea, în continuare, pe primul plan a contradicţiei cu Imperiul otoman, aşa cum am mai arătat, cea mai viguroasă şi mai ameninţătoare putere din sud-estul Europei în acel moment, contradicţia cu Polonia, dacă exceptăm anul 1497 şi prima jumătate a anului următor, datorându-se în principal faptului că aceasta ajunsese la un compromis cu Poarta, care prevedea o menajare reciprocă a intereselor. În această situaţie, Polonia nu numai că nu era dispusă să ajute Moldova pentru recuperarea celor două cetăţi din sud, dar apropierea ei faţă de Poartă ameninţa ţara cu prinderea într-o adevărată reţea de interese ostile şi foarte periculoase. De aceea, Ştefan cel Mare a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a contrabalansa această axă polono-otomană, alianţa cu Ungaria lui Vladislav II, dar mai ales talentul său diplomatic şi militar, asigurându-i succesul final, consfinţit prin tratatul de pace ungaro-otoman din 20 august 1503 [102] .

          Din această perspectivă considerăm că şi ciocnirile moldo-polone din aceşti ani capătă o semnificaţie aparte. Astfel, în 1490-1492, Ştefan a atacat Polonia pentru a împiedica pe Ioan Albert să devină şi rege al Ungariei şi, pe această cale, să realizeze o uniune dinastică a celor două ţări, ceea ce ar fi însemnat încercuirea completă a Moldovei şi limitarea drastică a posibilităţilor ei de acţiune diplomatică. În 1497, Ioan Albert a atacat în mod deliberat Moldova, într-un moment în care Ştefan se pregătea pentru o acţiune comună antiotomană, dar şi acum, în ciuda ostilităţilor deschise cu Polonia şi a unei anumite colaborări cu turcii, raporturile moldo-otomane au continuat să se caracterizeze prin încordare şi suspiciune. În fine, în 1502, când conflictul cu Poarta era, practic, încheiat, Ştefan a reluat conflictul cu Polonia, pentru Pocuţia [103] , încercând să se despăgubească, pe această cale, pentru pierderea ireparabilă a celor două cetăţi din sudul ţării, cetăţi pe care regii poloni îi promiseseră, în dese rânduri, că-l vor ajuta să le recupereze dar nu făcuseră nimic în acest sens, ci dimpotrivă, ajunseseră la repetate înţelegeri cu Poarta, acceptând astfel de facto şi de jure dominaţia otomană asupra lor. Această atitudine a fost una din cauzele esenţiale ale ostilităţii moldo-polone, poate chiar mai importantă decât tendinţele expansioniste ale lui Ioan Albert faţă de ţara românească de la răsărit de Carpaţi şi ea explică, după opinia noastră, faptul că şi în această perioadă confruntarea lui Ştefan cu Imperiul otoman a continuat să domine politica externă a marelui nostru voievod.

          Dar dacă această perioadă a reprezentat apogeul politicii externe de echilibru practicată cu o deosebită abilitate de Ştefan cel Mare de-a lungul întregii sale domnii, acum s-a trecut şi la o fază superioară în acest sens, Moldova devenind ea însăşi un factor cu o anumită pondere în politica de echilibru european care începea să se construiască pornindu-se de la modelul italian, consfinţit de tratatul de pace şi liga de la Lodi din 1454. Cadrul internaţional al acestei transformări este deosebit de complex şi de interesant şi merită a fi menţionat în liniile sale generale.

          Sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI a fost o epocă de profunde transformări la nivelul continentului european, transformări care au afectat structurile economice, sociale, politice, culturale şi ideologico-religioase, deci, practic, întreaga societate. În vâltoarea evenimentelor generate de Renaştere, Reformă şi de marile descoperiri geografice sunt reluate însă şi unele idealuri mai vechi, specifice evului mediu, cum ar fi acela al unităţii lumii creştine şi al preponderenţei imperiale, precum şi acela al cruciadei în forma luptei antiotomane, dar, bineînţeles, influenţate în mod esenţial de realităţile lumii moderne, aflată în plin proces de formare.

          În continuare atenţia ne va fi reţinută de reluarea, la început în plan teoretic, apoi şi practic, a ideii de cruciadă antiotomană, de fapt a repunerii în discuţie a problemei orientale, care avea în acest stadiu mai mult un caracter defensiv decât ofensiv, deşi cele două aspecte sunt interdependente şi nu pot fi separate. De asemenea, vom încerca să vedem care a fost rolul şi poziţia Moldovei lui Ştefan cel Mare în cadrul coaliţiei puterilor creştine îndreptată împotriva Porţii, influenţa pe care această coaliţie a avut-o la rândul ei asupra marelui voievod în ultimii ani ai domniei sale.

          Problema orientală, a luptei împotriva otomanilor, a reapărut, la nivelul principalelor puteri creştine, în primii ani ai ultimului deceniu din secolul XV, atunci când tânărul rege al Franţei, Carol VIII (1483-1498), a hotărât să reia pretenţiile înaintaşilor săi asupra coroanei regatului napolitan.

          Discuţia asupra caracterului necesar sau nu al expediţiei italiene a tânărului şi aventurosului rege al Franţei nu-şi are locul aici, dar este cert faptul că în momentul declanşării ei (1494), Carol VIII şi-a manifestat clar intenţia ca, după cucerirea sudului Peninsulei, să atace Imperiul otoman şi să elibereze Grecia şi locurile sfinte de sub dominaţia musulmană [104] .

          În acelaşi an, în răsăritul şi centrul Europei, este prefigurată o altă importantă alianţă a unor puteri creştine îndreptată împotriva Imperiului otoman. În aprilie 1494 la congresul de la Lewocza [105] , fraţii jagielloni (Vladislav II, Ioan Albert, Alexandru, Sigismund şi Frederic) ajung la o înţelegere cu privire la lupta împotriva Imperiului otoman, înţelegere care mergea şi pe linia intenţiilor exprimate de Carol VIII.

          Dar aceste intenţii, care erau o reluare a tradiţiilor medievale ale cruciadei, nu s-au putut materializa tocmai datorită noilor evoluţii, specifice epocii moderne, care cuprinseseră, practic întreaga Europă creştină şi care puneau pe primul plan interesele statale, individuale, înaintea celor religioase, colective [106] . Religia devine acum, tot mai mult, un pretext ideologic pentru acţiunile întreprinse de diferitele state creştine, forţa ei scade considerabil în faţa tendinţelor de laicizare şi simplificare specifice epocii moderne.

          Astfel, Carol VIII, dorind să atace Imperiul otoman şi să elibereze locurile sfinte, atacă mai întâi regatul creştin al Neapolelui, ceea ce provoacă reacţia rapidă a celorlalte puteri creştine (Veneţia, Milano, Spania, papalitatea şi împăratul - alianţa din 31 marie 1495), care vor reuşi să-l oblige să părăsească Italia, spre bucuria sultanului Baiazid II [107] .

          Destul de asemănător s-au desfăşurat lucrurile şi cu alianţa antiotomană a fraţilor jagielloni. În loc să-i atace pe turci, aşa cum anunţase, regele polon Ioan Albert a considerat necesar ca, mai înainte de orice să ocupe Moldova, ceea ce a provocat un devastator război între creştini, de pe urma căruia nu au avut de profitat decât turcii.

          Se observă aşadar destul de clar faptul că în această perioadă acţiunea puterilor europene îndreptată împotriva Porţii otomane, deşi păstrează un suport ideologico-religios, cel al cruciadei, este de fapt o acţiune complet laicizată, care ţine seama de interesele statale proprii şi nu mai are nimic în comun, în ceea ce priveşte esenţa, cu idealurile religioase medievale. Pentru puterile europene, Imperiul otoman devenise un stat care, indiferent de obiectivele religioase, le putea fi la fel de bine şi inamic, dar şi aliat. Acest lucru explică şi pătrunderea otomanilor în cadrul sistemului de echilibru politic care începe să se facă tot mai mult simţit în Europa [108] odată cu declanşarea războaielor italiene.

          Aceste afirmaţii sunt confirmate şi de atitudinea Veneţiei, pe de o parte, şi a Moldovei, pe de altă parte, faţă de Imperiul otoman. Atât pentru cetatea lagunelor, cât şi pentru ţara românească de la răsărit de Carpaţi, raporturile cu otomanii aveau la bază, în primul rând, aspecte politice şi economice laice, învelişul religios, al cruciadei, constituind, de fapt, o modalitate politică şi diplomatică de a solicita ajutor celorlalte puteri europene. Veneţia a luptat împotriva Porţii, atunci când a făcut-o, din considerente politice, teritoriale şi economice, Mediterana Orientală, Marea Neagră şi posesiunile din Dalmaţia, Albania şi Grecia (Romania) constituind o zonă de maximă importanţă pentru comerţul ei, implicit, pentru puterea ei financiară şi politică. În ceea ce priveşte Moldova, lupta antiotomană a avut o semnificaţie permanentă şi profundă, aceea de apărare a independenţei şi a fiinţei statale, de fapt a propriei esenţe şi existenţe ca stat şi ca popor, lucru valabil şi pentru celelalte două ţări româneşti. Trebuie remarcat de asemenea şi faptul că Ştefan cel Mare nu a luptat cu turcii ca un cruciat, ci ca un exponent al tendinţelor monarhice, unificatoare [109] , deci al tendinţelor noi care se manifestau din ce în ce mai puternic în întreaga societate europeană. Acest lucru explică şi faptul că marele domn al Moldovei a îmbinat permanent, în raporturile cu Poarta, fermitatea cu flexibilitatea, mijloacele militare cu cele politico-diplomatice, toate subordonate obiectivului major al apărării independenţei şi integrităţii teritoriale.[102] Fiind inclus în acest tratat ca aliat al lui Vladislav II; Ştefan cel Mare, deşi  renunţa definitiv la speranţa de a putea recupera Chilia şi Cetatea Albă, îşi reglementa raporturile cu Poarta pe baza situaţiei antebelice, fără a avea de suferit nici o nouă pierdere teritorială şi fără a fi obligat să mărească haraciul datorat sultanului (Hurmuzaki, Documente, II, l, pp. 20-21; M. Sanuto, op. cit., IV, Venezia, 1880, col. 879-884).

[103] I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia..., pp. 168-180; idem, Ştefan cel Mare, pp. 270-276; Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, pp. 248-260; Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei, p. 636; V. Ciobanu, op. cit., pp. 93-100.

[104] D. Malipiero, op. cit., pp. 325-327; De Foncemagne, ,,Éclaircissement historique sur quelques circonstances de voyage de Charles VIII en Italie“, în Mémoires de l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres, t. XVII, 1751, pp. 572-578; S. de Pilargerie, Campagne et bulletins de la grande armée d’Italie comandée par Charles VIII, Nantes et Paris, 1866, pp. 101-105; N. François Delaborde, L’expedition de Charles VIII en Italie. Histoire diplomatique et militaire, Paris, 1888, p. 215; P. Durrieu, ,,La délivrance de la Grece projetée en France ŕ la fin du quinzičme sičcle“, în Revue d’histoire diplomatique, XXVI, no. 3, 1912, pp. 333-351; T. G. Djuvara, Cent projets de partage de la Turquie (1281-1913), Paris, 1914, pp. 46-50. Pentru perioada războaielor italiene, lucrarea clasică rămâne cea a lui Edoardo Fueter, Storia del sistema degli stati europei dal 1492 al 1559, Firenze, 1932.

[105] A se vedea mai sus nota 38.

[106] Din bogata bibliografie referitoare la apariţia şi importanţa statului modern a se vedea G. F. Miglio, La crisi dell’universalismo politico-medievale e la formazione ideologica del particolarismo statale moderno, în vol. Marsilio da Padova. Studi raccolti nel VI centenario, Padova, 1952, p. 234; José Antonio Maravall, ,,The Origins of Modern State“, în Cahiers d’histoire mondiale, 1961, p. 789; idem, Le origini dello stato moderno, în vol. Lo stato moderno, vol. I, Dal Medioevo all’etŕ moderna, a cura di Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, Bologna, 1971, pp. 69-90; Henri Lapeyre, Les monarchies européennes du XVIe sičcle. Les relations internationales, Paris, 1967, pp. 57-58; Edward R. Tannenbaum, European civilization since the Middle Âges, New York, London, Sydney, Toronto, 1971, p. 113.

[107] ,,I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti“, tomo VI, în Monumenti istoricii dall r. deputazione veneta di storia patria, serie prima, Documenti, vol. XI, Venezia, 1903, pp. 6-8, nr. 4; C. N. Sathas, Documents inédits relatifs ŕ l’histoire de la Grčce au Moyen Âge, tome VI, Paris, 1885, p. 243; Philippe de Commynes, Mémoires, Paris, 1881, pp. 566-568; Donado da Lezze, op. cit., pp. 201-202.

[108] E. Fueter, op. cit., pp. 7-12; Andrei Oţetea, ,,Lupta pentru supremaţia asupra Italiei şi formarea sistemului politic european (1494-1559)“, în Viaţa Românească, XXXI, nr. 8, 1939, pp. 3-20; idem, Renaşterea şi Reforma, Bucureşti, 1968, pp. 106-156.

[109] P. P. Panaitescu, ,,Ştefan cel Mare în lumina cronicarilor contemporani din ţările vecine“, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie, XI, fasc. 2, Iaşi, 1960, p. 199.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002