Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins


Capitolul  V
 

Lupta pentru supremaţie politică

la linia Dunării (1504-1526)

 

           Anul 1504 reprezintă pentru frontul antiotoman, la linia Dunării, un moment de cumpănă. La moartea lui Ştefan cel Mare, Polonia şi Imperiul otoman considerau că a sosit momentul de a interveni pentru a anihila puternica poziţie internaţională de care se bucurase Moldova, la începutul secolului al XVI-lea. Cele două puteri au încercat să impună alt domn, adus din afară, împotriva celui desemnat, încă din timpul vieţii, de Ştefan. Ca şi în 1490 şi 1497, Ungaria lui Vladislav al II-lea nu a sprijinit pretenţiile polone, statornicind relaţii de prietenie cu Bogdan al III-lea, domn recunoscut – în cele din urmă – şi de Poartă, în urma soliei logofătului Tăutu, prin care probabil noul domn se angaja la o sporire a haraciului. În anul 1504 se consideră [1] că Bogdan al III-lea a primit o primă “capitulaţie” (ahidname) din partea sultanului Baiazid al II-lea, reînnoită după 1512, odată cu schimbarea survenită la tronul Imperiului otoman, prin înscăunarea lui Selim I. Prin această recunoaştere a domniei, însoţită şi de acordarea steagului (tuiului) de investitură [2] , Imperiul otoman îşi asigura doar plata tributului, pământul Moldovei rămânând în afara posesiunilor teritoriale otomane, cu o poziţie politică bine definită în lumea europeană.

          Ţara Românească, la rândul ei, prin Radu cel Mare, urmărea cu consecvenţă politica de alianţă cu Ungaria, inaugurată de tratatul încheiat în 1501, prin care domnul muntean se recunoştea vasalul lui Vladislav al
II-lea [3] .
Între regele Ungariei şi Radu cel Mare, relaţiile diplomatice, statornicite prin intermediul Sibiului au fost foarte active, deschizându-se o nouă cale pentru diplomaţia munteană, după ce Braşovul fusese - până în secolul XVI – principalul mijlocitor al relaţiilor economice şi politice între cele două state.

          Relaţiile comerciale ale Sibiului şi existenţa persoanei potrivite care să reprezinte interesele transilvane şi ale regatului maghiar în Ţara Românească au făcut ca prezenţa “cneazului Dumitru din Sălişte” să fie aproape permanentă la curtea lui Radu cel Mare. În 1504, Radu cel Mare scria “burgărmeşterului şi judeţului crăiesc şi celor 12 pârgari ai Sibiului”, dându-le de ştire despre toate lucrurile cerute “prin omul domniei voastre Dumitru” [4] . Cine era acest Dumitru care, după cum am arătat, devenise o figură familiară la curtea munteană? Român de vază din comuna Sălişte, era probabil urmaş al nobilimii române marginalizate, “cneaz”, după cum apare în registrul de socoteli al municipalităţii. La 22 iunie 1504, primea 3 florini pentru solia în Ţara Românească, de unde aducea informaţii de ultimă oră cu privire la călătoria domnului, călătorie făcută evident la Înalta Poartă [5] . La 7 februarie 1506, noua misiune pe lângă Radu cel Mare avea drept scop “ad sciscitandas novitates”, bineînţeles despre turci. In subsidiar trebuiau rezolvate şi conflicte comerciale (“ratione malefactorum extermi-nandorum”) [6] . Acei “făcători de rele” erau, de altfel, aspru pedepsiţi de domnul muntean, dornic să menţină bunele relaţii cu Sibiul.

          Soliile se succed la 21 martie, 24 aprilie, 31 mai 1506, toate cu scopul clar declarat de a afla “noutăţi despre turci”. În felul acesta, Vladislav al II-lea putea să afle la timp despre eventualele pregătiri pentru război la sudul Dunării, dacă acestea ar fi existat.

          Importanţa acestor solii, tocmai în anul 1506, este deosebită, deoarece era anul în care se schiţa un nou proiect de cruciadă, acesta având să fie unul dintre cele mai minuţioase şi, în acelaşi timp, utopice planuri ale epocii. În toamna anului 1506 (în luna septembrie), papa Iulius al II-lea însărcina pe Aegidius de Viterbo să ţină o primă predică în vederea organizării unei cruciade. Acţiunea lui Viterbo avea să se intensifice în anul 1507 [7] , fiind dublată de primele tratative diplomatice ale papalităţii cu şahul Ismail al Persiei, sperându-se într-o coaliţie bicontinentală, care să anihileze definitiv forţa de atac a turcilor.

          Evident că principalele state interesate în acel moment de un eventual război de anvergură cu Imperiul otoman, în care să intre forţe cât mai numeroase şi mai ales stabile, erau Polonia şi Ungaria. Situaţia Poloniei era destul de delicată, pentru că interregnul de la moartea lui Alexandru Jagiello ridicase noi pretenţii din partea Moldovei pentru recuperarea Pocuţiei [8] , accentuându-se şi conflictul în jurul prinţesei Elisabeta, sora celor cinci fraţi Jagiello, pe care Bogdan al III-lea o dorea ca soţie, încă de la urcarea sa pe tron. În legătură cu acest conflict, Seimul polon scria lui Vladislav al II-lea, cerându-i sprijinul în reglementarea relaţiilor moldo-polone, precum şi în raporturile cu Imperiul otoman [9] .

          Nu numai atacurile de graniţă ale lui Bogdan al III-lea creau probleme Poloniei. În răsărit, situaţia sa era şi mai grav ameninţată. La moartea lui Alexandru, care, pentru a aplana întrucâtva conflictul cu Rusia, se căsătorise cu fiica lui Ivan al III-lea, marele cneaz Vasile al III-lea spera să câştige de partea sa nobilimea lituaniană pentru a fi ales mare duce [10] . Lovitura dată regatului polon ar fi fost catastrofală. De aceea, prima grijă a lui Sigismund a fost de a întări bunele relaţii cu un vecin incomod, ca Moldova, iar Seimul polon trimitea ştirea alegerii noului rege, împreună cu o scrisoare protocolară, prin care se cerea lui Bogdan al III-lea păstrarea relaţiilor de bună vecinătate şi prietenie “după exemplul părintelui” său. Aluzia era la tratatul din 1499. Se exprima asigurarea că noul rege avea să respecte înţelegerile dintre cele două state şi îi “va fi binevoitor şi prieten” [11] .

          O altă iniţiativă diplomatică polonă menită să salveze integritatea regatului era cea întreprinsă pe lângă tătarii din Kazan, pe care spera să îi poată folosi împotriva lui Vasile al III-lea. Prima solie sosea pe Volga, la 8 septembrie 1507, în timp ce la 14 septembrie, trupele polone soseau în Lituania, pentru a apăra teritoriul ameninţat de ruşi [12] . Acest nou conflict ruso-polon avea să influenţeze negativ proiectul de cruciadă iniţiat de papalitate în 1506, dispersând forţele care urmau să intre în război cu Imperiul otoman.

          Rusia intenţiona să-l convingă pe Maximilian I să încheie o nouă alianţă împotriva Poloniei, în acest scop fiind trimis în Imperiu solul Glinski [13] . Se miza pe recentele hotărâri ale Dietei de la Rákos (din 1505), care înlăturau posibilităţile Habsburgilor de a mai accede la tronul Ungariei şi se spera că Maximilian s-ar putea alia Rusiei împotriva Jagillonilor. Misiunea lui Glinski sosea, însă, într-un moment neprielnic pentru implicarea Imperiului german împotriva Poloniei. În 1506 se încheiase un nou tratat de alianţă matrimonială, ce asigura o ipotetică moştenire a Habsburgilor în Ungaria, iar implicarea în “războaiele italiene” făcea imposibilă orice altă participare armată.

          Indiferent de răspunsul primit din partea lui Maximilian I, Vasile al III-lea s-a angajat, totuşi, în lupta împotriva Poloniei, campania din
1507-1508 favorizându-i pe ruşi. Noul tratat de pace din 1508 includea noi teritorii de graniţă, care erau menţionate ca teritorii ruseşti, o greşeală diplomatică ce avea să fie ulterior observată de Sigismund şi care urma să redeschidă, în scurt timp, problema “teritoriilor rutene” [14] .

          În acest context politic şi militar apare cu atât mai utopic planul minuţios elaborat de diplomatul polon, Ioan Lasky, care înainta, în 1508, curiei papale un nou proiect de cruciadă de o mare amploare, dar care, din nefericire, venea în momentul în care iniţiatorii planului din 1506 îşi pierduseră practic interesul pentru lupta antiotomană.


[1] M. Maxim, ,,Din istoria relaţiilor româno-otomane, Capitulaţiile“ în Analele de istorie,
nr. 6/1982, pp. 54-56.

[2] Şt. Gorovei, ,,Moldova în Casa Păcii, pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo-otomane“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie - A. D. Xenopol, XVII; 1980, p. 651, N. Beldiceanu, ,,Problema tratatelor Moldovei cu Poarta în lumina cronicei lui Pecevi“, în Balcania, nr. 1/V, 1942, pp. 392-407. Pentru studiul statutului juridic al ţărilor române la începutul secolului XVI vezi şi T. Gemil, Românii şi otomanii, în secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1991, p. 157 şi urm.

[3] Hurmuzaki, vol. XV/1, p. 156.

[4] I. Lupaş, ,,Din relaţiile Transilvaniei cu Ţara Românească: Activitatea cneazului Dumitru de Sălişte“, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, Bucureşti, 1961, extras, p. 1.

[5] Ibidem, p. 2.

[6] Ibidem.

[7] Barbara von Palombini, ,,Bündniswerben Abendländischer Mächte um Persien 1453-1600“ în Freiburger Islamstudien, I, 1968, p. 50.

[8] St. Gorovei, op. cit., p. 654.

[9] Acta Tomiciana, Epistolae, Legationes, Responsa, Actiones, Res gestae, Poznan, 1852, vol. I,  p. 6. “Cum autem sciamus vtram Mtem cum Turco pro suis et fraternis regnis treugas pacis superiori tempore pactam esse, rogamus supplices velit efficere medio nuncii sui, ut ille etiam în huius regni partem firmites serventur.

         Quantum vero ad vojievodam Valachie/ Moldova/ attinet, cujus homines his interregni temporibus in finibus dissensiones, rapinas exercere ceperunt, quod jubente ne aut connivente ipso vojevoda fiat, ignoramus. Rogamus itaque, digneretur suo nuncio efficere, at ejus subditi ipseque si quid machinari niteretur adversus quietem regni, contineatur”

[10] H. Uebersberger, Österreich und Russland, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, Leipzig, 1906, p. 71.

[11] Acta Tomiciana..., p. 5-6. (“Quo facto suo non mode d-norum consiliariorum benevolentiam erga te confirmabis, verum promptos reddes et d-nos ac regem, quem Deo adjuvante una tecum pro more vetuste eligent, benignum atque amicum tibi efficiunt”)

[12] H. Uebersberger, op. cit., p. 71.

[13] Ibidem, p. 71-72.

[14] Ibidem, p. 73.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002