Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Hotărârea conciliului de convocare a cruciadei viza ca rolul principal să revină ţărilor din estul Europei, mai puţin angrenate în rivalităţi şi direct ameninţate de pericolul otoman. Se considera că Polonia, unită cu Ungaria şi Rusia, trebuie să atace Imperiul otoman, cucerind Constantinopolul [54] . Evident, planul implica şi participarea ţărilor române. care treceau în acel moment printr-o nouă cumpănă a raporturilor cu Imperiul otoman şi cu greu s-ar fi putut angaja în luptă. Încă din ianuarie 1512, când Selim era doar prinţ rebel, Bogdan al III-lea încheia “o carte de hotar” (sânurname) pentru stăpânirea gârlelor de la Dunăre, act ce dorea să îi asigure bunăvoinţa celui pe care-l bănuia a fi viitorul sultan. Era firesc deci, ca în vara anului 1512, când, în urma unui şir de asasinate, Selim I prelua puterea, înlăturându-şi tatăl şi fraţii, solii din Moldova, dar şi din Ţara Românească, să se fi prezentat “cu haraciuri şi peşcheşuri” pentru a reînnoi “prietenia şi dragostea avute cu răposatul meu tată” [55] . Reînnoirea acestor tratate s-a putut face şi în anul 1513, când după o expediţie de jaf pustiitoare a tătarilor asupra Moldovei, Bogdan al III-lea era silit să ceară pacea şi protecţia Înaltei Porţi. La fel, noul domn al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab, considerat a fi un domn devotat sultanului, încheia, în acelaşi an 1513, o reînnoire a aşa numitelor “capitulaţii” [56] . În 1513 Veneţia şi Polonia semnau şi ele tratate de pace cu turcii, ideea unei cruciade rămânând vie doar în mintea papei Leon al X-lea [57] .

          Anul 1514 aducea alte două evenimente care au împiedicat încă odată mobilizarea reală a cruciaţilor la luptă. În ciuda entuziasmului cu care împăratul Maximilian îmbrăca haina de curciat, considerând că a venit vremea împlinirii idealului său cavaleresc de o viaţă, forţele creştine nu au putut fi organizate pentru luptă din cauza derutei produse de vestea victoriei obţinute de Selim I la Čaldâran, la 23 august 1514. Sultanul însuşi se aflase pe câmpul de luptă dezorganizând, înfrângând şi nimicind forţele şiite reunite, conduse de şahul Ismail, care reuşise să scape, fugind la Hamadan [58] . Doar venirea iernii şi imposibilitatea trupelor otomane de a se aproviziona a amânat pentru încă un an confruntarea decisivă în Orient.

          Vara aceluiaşi an, 1514, pe fondul gravelor contradicţii din Ungaria, aducea în locul mobilizării generale prevăzute pentru cruciadă, un război civil pustiitor, ce avea să lipsească Ungaria de orice capacitate eficientă de apărare pentru viitor. Divergenţele dintre mica nobilime şi marii baroni, între aceştia şi iobagi, au făcut ca în faţa pericolului ce ameninţa ţara, forţele sociale să fie dezbinate, izbucnind una dintre cele mai sângeroase lupte intestine. Mai mult, relatarea unui martor ocular al luptelor din Ungaria, din 1514, ce apărea într-o “foaie volantă” la Augsburg, evidenţia patriotismul ţăranilor şi al plebii oraşelor, care, sătui de ineficienţa armatelor nobiliare, se hotărâseră să îşi apere singuri ţara. Aceştia “râdeau în faţă” celor ce încercau să îi convingă că nobilii vor apăra ţara de turci. “Nobilii se pregătesc de luptă de 20 de ani – declarau ţăranii – şi ceea ce spuneţi voi, călugării şi preoţii nu sunt decât minciuni sfruntate, de acum încolo nu mai credem în predicile voastre, nu mai intram în biserici” [59] . Scindarea societăţii maghiare se făcuse şi convingerea că ţăranii şi săracii regatului sunt singurii ce mai pot salva ţara îi făcea să le crească forţa de combatere, până la fanatism. Unul dintre conducătorii revoltei, Francisc Bagol, arăta că nobilii sunt incapabili să apere regatul şi nu lasă pe alţii să o facă, de aceea trebuie luate măsuri drastice împotriva lor. Rebelii considerau chiar că regele ar trebui arestat pentru că încheiase pace cu turcii [60] .

          Însăşi opinia publică europeană a receptat răscoala lui Gheorghe Doja, ca având un mobil politic, naţional, dincolo de motivele sociale, care erau dificil să fie cunoscute în afara ţării. Un anume negustor veneţian, Giovanni Moro, sosit în insula Veglia, informa că regele şi baronii au considerat prea costisitor un război cu turcii şi au preferat pacea, fapt ce a nemulţumit “poporul”, 30 000 de ţărani ridicându-se împotriva regelui şi încercând să îl asedieze la Buda [61] . Aceaşi informaţie o dă şi Gaspar Heltai care spune în cronica sa: ţăranii “s-au ridicat împotriva nobililor zicând: ei au fost cei care ne-au supt atâta timp sudoarea şi sângele, dar acum ei se ascund şi nu îndrăznesc să lupte împotriva turcilor pentru a apăra ţara”.

          Reacţia marii nobilimi, mobilizarea unei mari armate condusă de Ioan Zápolya îndreptată asupra răsculaţilor, amploarea şi mai ales cruzimea de nedescris a represaliilor au fost de fapt corolarul conflictului mocnit, născut chiar din ultimii ani de domnie ai lui Matia Corvin, între mica nobilime, mai ales din ţinuturile secuieşti [62] şi magnaţii regatului. După 1490, pe fondul slăbirii puterii centrale şi a apariţiei “bandierelor” comitatelor mica nobilime tinde să devină un factor activ de decizie politică. Această iluzie i-a fost chiar întreţinută de manevrele partidelor nobiliare, ce aveau nevoie de susţinători în lupta pentru acapararea puterii. Înşelată, s-a folosit, la rândul ei, de ţărănime şi plebe pentru a-şi impune voinţa în regat. De aici, spaima marii nobilimi că Gheorghe Doja ar putea fi “ales” rege şi supliciul îngrozitor la care a fost supus.

          Ridicarea la luptă a fost atât de puternică încât Tripartitul lui Werböczi, în 1517, chiar dacă a legiferat impozitele şi abuzurile de tot felul împotriva păturilor servile, cărora li se anulau şi ultimele drepturi, printre care acela de liberă strămutare, a făcut pentru mica nobilime concesii însemnate. Din punct de vedere juridic, formal, ea devenea coparticipantă la decizia politică, alături de marii baroni. Se sistematiza doctrina “Sfintei Coroane”, simbol al statului şi sursa oricărui drept în regat. Nobilimea era membră a “Sfintei Coroane” formând un “corp unic” cu regele, unitate indisolubilă manifestată prin dreptul comun de a legifera în Dietă. Coroana era simbolul unităţii statului de aici derivă expresia “teritoriile” sau “ţările Sfintei Coroane”. În plus, toţi nobilii fiind membrii ai “Coroanei”, nu mai exista nici o diferenţă juridică între drepturile politice ale marii aristocraţii şi ale celorlalte pături ale nobilimii [63] .

          Dacă din punct de vedere politic mica nobilime avea un câştig formal de cauză, din punct de vedere militar regatul, prin excluderea definitivă a ţăranilor din efectivele armatei, a pierdut ultima sa forţă combativă, apărarea rămânând la bunul plac al efectivelor nobiliare. Numai interesele de moment, ce îl angrenau pe Selim I în Orient, au făcut ca Ungaria să mai reziste încă 12 ani între marile state europene.

          Anul 1515 găsea din nou Europa în febra pregătirilor de cruciadă, principala preocupare a lui Leon al X-lea fiind aceea de a împiedica Ungaria, ajunsă în pragul dezastrului, de a încheia o nouă pace cu turcii, în condiţii de supunere faţă de Imperiul otoman [64] . Tocmai de aceea, puterile creştine trebuiau mobilizate la luptă împotriva Imperiului otoman, încă ocupat cu ofensiva din Asia. Spania, Ungaria şi Polonia încheiaseră împreună cu Maximilian I un “sfânt jurământ” de alianţă împotriva turcilor [65] .

          Lupta antiotomană presupunea însă, în conformitate cu planurile papei Leon al X-lea, atragerea ţărilor Răsăritului. Rusia apărea ca un element militar esenţial. Conflictul ruso-polon împiedica, însă, cooperarea armatelor din estul continentului. Maximilian, preocupat în primul rând de finalizarea dublei alianţe matrimoniale proiectate în Ungaria, căuta să neutralizeze sau să atragă de partea sa bunăvoinţa lui Sigismund al Poloniei, care îşi exercita în Ungaria influenţa nu doar ca frate al regelui Vladislav al II-lea, ci şi ca sprijinitor al partidei naţionale, antihabsburgice, fiind căsătorit cu Barbara Zápolya.

          Prima intenţie, aceea de a neutraliza influenţa regelui polon, se putea realiza printr-o alianţă anit-polonă, încheiată cu marele cneaz Vasile al III-lea. Primele tratative pentru noua convenţie le deschidea în iunie 1514 Georg Schritzenpaumer, căpitanul cetăţii Petlau, ambasadorul lui Maximilian la Moscova [66] . Clauzele tratatului erau diferite de acelea din 1490-1491, vizând doar Polonia, nu întreaga dinastie Jagiello, interesele în Ungaria cerând nu o intervenţie în forţă, ci câştigarea bunăvoinţei marii nobilimi. Pentru a nu-l nemulţumi pe Vasile al III-lea, se prevedea şi ajutorul militar cerut de acesta pentru ocuparea Kievului.

          Interesant este faptul că marele cneaz încerca pentru prima dată să impună într-un act oficial extern titulatura imperială, pe care, încă de la sfârşitul secolului XV, Ivan al III-lea o folosise în plan religios. Conceptul adus împăratului Maximilian de către Schnitzenpaumer se încheia cu formula “Vasilij împărat şi stăpânitor al întregii Rusii” [67] .

          Pretenţiile imperiale ale marelui cneaz îl impresionau neplăcut pe Maximilian, care, prin noii săi ambasadori, dr. Jakob Osler şi Moritz Burgstaller, cerea ca Vasile să renunţe la titlul arogat, pe care doar investitura papei şi recunoaşterea principilor creştini i l-ar putea legitima. Solii imperiali aduceau un nou concept prin care ajutorul împotriva Poloniei era formulat în termeni echivoci [68] .


[54] I. Marinescu, Bogdan al III-lea cel Orb, Bucureşti, 1910, pp. 80-81.

[55] M. Maxim citând opinia istoricilor turci Tayyib Gokbilgin şi T. Danişmend consideră că raporturile dintre ţările române şi Înalta Poartă, în anul 1512, au fost aceleaşi ca şi cele menţinute de Veneţia, vezi M. Maxim, op. cit., p. 54. Vezi şi T. Gemil, op. cit., pp. 160-161.

[56] Condiţiile ascensiunii la tron a lui Neagoe Basarab în raport cu interesele otomane redate de T. Gemil, op. cit., pp. 161-162.

[57] Despre raporturile ţărilor române cu Veneţia în secolul XVI a se vedea E. Denize, Ţările române şi Veneţia, 1441-1541, Bucureşti, 1995, p. 180 şi urm.

[58] G. Székely, ,,La Hongrie et la domination ottomane, XV-XVII-e sičcles“, în Studia Truco-Hungarica, 1975, p. 32.

[59] Ibidem, p. 28.

[60] Ibidem, p. 29.

[61] Ibidem, p. 30.

[62] În 1492, după alegerea ca rege a lui Vladislav al II-lea, secuii au înaintat o plângere prin care denunţau abuzurile marii nobilimi, numindu-l pe principele Transilvaniei, Ştefan Báthory, principalul instigator. Capetele de acuzare erau: dorinţa voievodului de a nimici pe fruntaşii comunităţii secuilor; obligaţia secuilor de a presta slujbe servile, deşi erau oameni liberi; tendinţa ca secuii pauperizaţi să fie asimilaţi cu iobagii, se plângeau chiar că, drept supremă umilinţă, au fost puşi să tragă “ca boi la jug” pentru a ara pământul. Demersul din 1492 a avut drept rezultat imediat înlăturarea lui Báthory din funcţia de voievod (L. Demeny - coordonator - Răscoala secuilor din 1595-1596, antecedente, desfăşurare şi urmări, Bucureşti, 1978, p. 33-34). Cauzele răscoalei din 1514, corelate cu mişcările anterioare ale secuilor, erau analizate şi de Martinus Smeicelius, Historia Principatus Transilvania, semestri hybernali 1715, curs ţinut la Universitatea din Jena, manuscris aflat la Arhivele Statului, filiala Oradea, Col. Documente (33) 886, dosar 4, p. 241-242. În anul 1500 copia aceleaşi plângeri a fost înaintată din nou lui Vladislav al II-lea, îndreptată fiind de această dată împotriva lui Bartolomeu Dragfi, noul voievod al Transilvaniei (Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme Ungaria, R. 335, c. 523-528).

[63] Fr. Eckhardt, Histoire de l’Hongrie, Paris, 1932, p. 51.

[64] Petri Bembi epistolarum..., p. 190.

[65] Documents concerning Rumanian history (1427-1601), collected from british arhives by E. D. Tappe, London, 1964, p. 20.

[66] H. Benedikt, Die Monarchie des Hauses ősterreich. Ein historisches Essay, München, 1968,
p. 16.

[67] H. Uebersberger, op. cit., pp. 79-80.

[68] Ibidem, pp. 83-85.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002