Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins


Capitolul I

Iancu de Hunedoara şi ,,cruciada târzie“

 

           Iancu de Hunedoara a fost, fără nici o îndoială, una din cele mai mari personalităţi politice, diplomatice şi militare ale istoriei medievale româneşti, dar şi ale istoriei medievale a Europei în general. El a fost, după părerea noastră, ultimul cruciat adevărat, ultimul mare luptător împotriva semilunei, deşi nu şi-a propus să elibereze locurile sfinte, ci numai acele părţi din Europa care fuseseră ocupate de turcii otomani.

          Prezenţa lui Iancu de Hunedoara pe scena istoriei româneşti şi universale a coincis cu ceea ce am putea denumi epoca istorică a cuceririi Constantinopolului, epocă ce se întinde pe o perioadă de câteva decenii înaintea şi după cucerirea capitalei bizantine. Astfel, considerăm că ea începe o dată cu domnia lui Mehmet I (1413-1421), cel care reface Imperiul otoman după dezastrul de la Angora (Ankara) din 1402, şi se încheie în primii ani de domnie ai lui Baiazid II (1481-1512), în momentul cuceririi cetăţilor porturi moldoveneşti Chilia şi Cetatea Albă (1484), moment care a marcat transformarea Mării Negre într-un adevărat lac turcesc pentru câteva secole. Cucerind Constantinopolul, la 29 mai 1453 [1] , sultanul Mehmet II (1451-1481) se socotea îndreptăţit să aducă sub autoritatea sa toate teritoriile ce aparţinuseră cândva imperiului pe care-l sfărâmase. De asemenea, el a stabilit elementele esenţiale ale proiectului constituirii unei monarhii universale, scop pentru care a căutat să unească în mâna sa tradiţiile vechi turceşti, islamice şi romane [2] . Cucerirea Constantinopolului a conferit lui Mehmet II calitatea celui mai prestigios conducător musulman de la primii patru califi încoace. Sultanul otoman îşi dădea perfect seama de importanţa politică şi morală extraordinară a acestei victorii în cadrul lumii musulmane şi, de aceea, a insistat asupra caracterului ei religios. Deşi Mehmet II a fost sultanul otoman care s-a aflat, poate, cel mai departe de tipul despotului islamic fanatic, fiind mai degrabă apropiat de tipul suveranului renascentist, el a căutat în acest mod să canalizeze energia întregii lumi islamice pe linia noii politici otomane vizând dominaţia mondială [3] .

          Din punctul de vedere al lumii creştine, cucerirea Constantino-polului putea să aibă şi a avut consecinţe nefaste, exact invers proporţionale sub toate aspectele, cu cele benefice pe care acelaşi eveniment le-a adus lumii turco-otomane şi islamice, în general. Aceasta şi explică sentimentele de surprindere şi de groază care au însoţit aflarea veştii în Europa creştină [4] . Căderea marelui oraş, este adevărat, ajuns în ruine, dar cu o valoare strategică şi de simbol de neegalat, însemna, în primul rând, pierderea oricăror speranţe serioase de a-i mai putea alunga pe turci din Europa. Apoi însemna o creştere constantă a presiunii otomane asupra întregului spaţiu pontic care, dintr-o “placă turnantă” a relaţiilor comerciale internaţionale din evul mediu [5] , risca să devină, aşa cum s-a şi întâmplat, un simplu lac turcesc. Atât în privinţa aspectului economic, cât şi în privinţa celui politico-strategic, politica pontică otomană a fost indisolubil legată de însemnătatea Dunării imperiale. Altfel spus, politica pontică, apoi, într-o oarecare măsură, şi cea mediteraneană au reprezentat elementele de bază ale sistemului politico-militar otoman orientat cu precădere în direcţia Dunării Mijlocii, împotriva Europei Centrale. Controlul otoman asupra Mării Negre şi a Dunării româneşti a adus sub stăpânirea exclusivă a Porţii bogăţiile economice şi poziţiile strategice care garantaseră veacuri de-a rândul dăinuirea Bizanţului şi contribuiseră la înflorirea Italiei renascentiste, a stopat sau a îngreunat dezvoltarea regatului polono-lituanian, lipsindu-l treptat de căile lui comerciale cu Orientul şi, îndeosebi, a şubrezit structurile politico-economice ale Ungariei rivale. Otomanii au sugrumat astfel comerţul dunărean al Ungariei şi au periclitat economia ei agrară prin devastări periodice în teritoriile regatului. Instalarea otomanilor pe malurile Dunării, până la Belgrad, a însemnat preludiul victoriei de la Mohács (1526), bazinul danubian fiind în acest sens un adevărat “vlăstar” al Mării Negre [6] .

          Prin urmare, căderea Constantinopolului sub dominaţia otomană însemna o intensificare, fără precedent, şi a presiunii turceşti asupra spaţiului românesc, în primul rând asupra Ţării Româneşti şi a Moldovei, dar şi asupra Transilvaniei. Apoi însemna o ameninţare crescândă din partea turcilor asupra Ungariei, ajunsă cu câteva decenii mai înainte în prima linie de luptă contra Porţii, o ameninţare mai puţin acută la adresa statului polono-lituanian şi, în fine, însemna o ameninţare de moarte pentru comerţul italian (genovez şi veneţian) şi catalan în Marea Neagră şi Mediterana Orientală.

          După o sută de ani de la instalarea lor în Europa (Gallipoli - 1354), turcii cuceresc Constantinopolul. După încă o sută de ani cuceresc aproape întreg Levantul. Imperiul lor ajungea să se întindă de la Buda la Basra şi ei pun stăpânire pe toate rutele comerciale din Marea Neagră, Siria şi Egipt, ceea ce va constitui una din cauzele care vor impulsiona procesul marilor descoperiri geografice [7] . Ţările române, fără a fi transformate în paşalâc, vor cunoaşte o permanentă intensificare, politică si economică, a dominaţiei otomane, Ungaria va fi distrusă cu desăvârşire, dispărând pentru secole de pe harta Europei, comerţul catalan se va reduce, numai în patru decenii, de douăzeci de ori [8] , iar dintre negustorii italieni vor reuşi să supravieţuiască şi chiar să prospere, dar pierzând supremaţia comercială, doar cei veneţieni [9] . Polonia a preferat să accepte situaţia aşa cum era ea şi, datorită intereselor mai mari din zona Mării Baltice, să menajeze, în schimbul reciprocităţii, interesele otomane din Marea Neagră [10] , în timp ce hanatul tătar al Crimeei a recunoscut suveranitatea sultanilor din Constantinopol [11] .

          Bineînţeles că această întreagă perspectivă a fost luată în considerare de factorii politici din ţările române, din Ungaria, din alte state balcanice, din statele italiene şi din alte state creştine. Aceasta a permis lui Iancu de Hunedoara să spere în funcţionarea şi să treacă la încercarea de realizare a unor coaliţii creştine antiotomane cu scopul de a opri ofensiva otomană şi de a arunca pe turci din Europa înapoi în Asia Mică. În cadrul acestei politici, realitatea istorică a demonstrat că ţările române, veghind permanent la apărarea intereselor lor fundamentale, nu numai că nu au favorizat impactul otoman asupra Europei, ci, dimpotrivă, l-au amortizat, jucând rolul unor adevărate state tampon [12] , cu toate că poziţia geografică le-a plasat în flancul drept al expansiunii otomane în direcţia Europei Centrale.

          În situaţia în care expansiunea otomană în Europa a fost reluată cu impetuozitate şi pe scară largă de Mehmet I şi Murad II (1421-1444; 1446-1451) [13] , problema unei noi cruciade [14] , având ca obiectiv principal alungarea turcilor din Europa, s-a pus din nou cu acuitate în faţa statelor creştine, dar, din păcate, înţelegerea acestui obiectiv s-a făcut foarte diferit de către cei interesaţi. Astfel, dacă pentru ţările din zona Peninsulei Balcanice, ţările române, Serbia, Bosnia, Albania, Bizanţul etc., cruciada avea un caracter pur defensiv, ţinând de apărarea înseşi a existenţei lor statale, aspectele ei ofensive fiind doar o completare necesară a acestui caracter, pentru alte puteri creştine însă, cum ar fi Ungaria, Veneţia, Genova, monarhia catalano-aragonezo-napolitană, cruciada avea un caracter ofensiv, sub pretextul luptei împotriva islamului ele urmărind, fiecare, realizarea propriilor lor interese de expansiune comercială, politico-militară şi teritorială, indiferent dacă acestea loveau în turci sau în alte state creştine. În fine, alte state creştine, cum ar fi Castilia, Portugalia, Franţa, Anglia, Imperiul romano-german, Polonia, Lituania, nu respingeau ideea cruciadei, dar nici nu se grăbeau, din motive foarte diverse, să o pună în aplicare. Două state aveau interes deosebit pentru cruciadă, şi anume: Burgundia, în apus, condusă de Filip III cel Bun (1419-1467), dominată de un spirit cavaleresc medieval ce o va şi conduce la dispariţie în 1477, şi marele cnezat al Moscovei, în răsărit, condus de Vasile II (1425-1462), aflat în plin proces de construcţie statală şi pentru care cruciada consta, în primul rând, în lupta împotriva tătarilor. Este adevărat că în Europa mai exista o zonă de cruciadă latentă, în Peninsula Iberică, unde ea se va activa abia în 1481, când Reconquista va intra în ultima ei fază, dar acolo nu era vorba de turcii otomani, ci doar de regatul Granadei, rămăşiţă a stăpânirii arabe.

         


[1] Bibliografia referitoare la cucerirea Constantinopolului fiind imensă, ne vom limita a cita doar câteva titluri care ni se par mai importante: Edwin Pears, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks, London, New York, Bombay, 1903; Gustave Schlumberger, Le sičge, la prise et le sac de Constantinople par les turcs en 1453, deuxičme édition, Paris, 1914; Steven Runciman, Căderea Constantinopolului: 1453, traducere de Alexandru Elian, Bucureşti, 1971; Agostino Pertusi, La caduta di Costantinopoli, vol. I, Le testimonianze dei contemporanei, Verona, 1976; vol. II, L’eco nel mondo, Verona, 1976; vol. III, Testi inediti e poco noti sulla cadutta di Costantinopli, edizione postuma a cura di A. Carille, Bologna, 1983.

[2] Nicolae Iorga, ,,Rapports entre l’Etat des Osmanlis et les nations des Balcans“, în Revue Internationale des Etudes Balkaniques, tome II, Beograd, 1935, p. 134; Halil Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical Age. 1300-1600, London, 1973, pp. 23-40; Tahsin Gemil, Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1991, p. 23.

[3] G. I. Brătianu, ,,La question de l’approvisionnement de Constantinople a l’époque byzantine et ottomane“, în Byzantion, V, 1929-1930, p. 102; T. Gemil. op. cit., p. 130; Geo Pistarino, Ghenos, Iguénoas, Genevos, Gin, în idem I Gin dell’Oltremare, Genova, 1988, pp. 459-488.

[4] În general, informaţiile despre căderea Constantinopolului scot în evidenţă mai multe aspecte importante: politice, militare, sociale, economice şi religioase (Agostino Pertusi, Ripercussioni della caduta di Costantinopoli: un esempio di interrelazioni culturali nel sec. XV tra il sud-est europeo, il mondo mediterraneo e quello pontico, f. 1, f.a., p. 8). În scrierile despre turci elaborate în Occident, între 1438 şi 1527, se constată că motivaţia psihologică iniţială - marea frică a lumii (teama de puterea turcească, lipsa unei nobilimi otomane şi condiţia femeii în lumea turcă fiind principalele elemente care au şocat lumea occidentală - Norman Daniel, Islam. Europe and Empire, Edinburgh, 1966, p. 11) care a fost punctul de plecare al informării, având obiective limitate, mai ales politice şi militare, s-a transformat treptat într-o veritabilă şi autentică cercetare istorică, resimţită ca o necesitate fundamentală, ca o raţiune vitală, de unde ar putea să ţâşnească o conştiinţă majoră a realităţii (Agostino Pertusi, ,,I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei Turchi“, în Studi veneziani; XII, 1970, pp. 551-552; W. L. Langer, R. P. Blake, ,,The rise of the Ottoman Turks and its historical Background“, în American Historical Review, 37 (1932), pp. 468-505). Pentru pătrunderea informaţiilor despre cucerirea Constantinopolului în spaţiul românesc, informaţii care vor lăsa urme mai ales în cronografe şi în pictura murală bisericească, a se vedea V. Grecu, ,,La chute de Constantinople dans le littérature populaire roumaine“, în Bzyantinoslavica, XIV, Praga, 1953, pp. 55-81.

[5] G. I. Brătianu, ,,La Mer Noire, plaque tournante du trafic internationale ŕ la fin du Moyen Âge“, în Revue Historique du Sud-Est Européen, XXI, 1944, pp. 36-69.

[6] Carl Max Kortepeter, Ottoman Imperialism during the Reformation: Europe and the Caucasus, London, New York, 1973, pp. 3-4; T. Gemil. op. cit., p. 134.

[7] J. A.R. Marriott, The Evolution of Modern Europe 1453-1932, London, 1933, pp. 6-7.

[8] F. Bonivalzi, M. Guidetti, M. Marocchi, P.P.Poggio, P. Repetto, Il Rinascimento e le riforme, în Storia d’Italia e d’Europa: comunitŕ e popoli, vol. III, a cura di Massimo Guidetti, Milano, 1984, p. 67.

[9] Eliyahu Ashtor, ,,L’apogé du commerce vénetien au Levant. Un nouvel essai d’explication“, în Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, A cura di Hans Georg Beck, Manousos Manoussacas, Agostino Pertusi, vol. I, Firenze, 1977, p. 313.

[10] Şerban Papacostea, ,,La Moldavie état tributaire de l’Empire ottoman au XVe sičcle; le cadre international des rapports établis en 1455-1456“, în Revue Roumaine d’Histoire, XIII, no. 3, 1974, p. 460.

[11] Halil Inalcik, ,,Kirim Hanligi’nin Osmanli himayesi altina girmesi meselesi“ (Problema intrării Hanatului Crimeii sub protectoratul otoman) în III. Turk Tarih Kongresi, Turk Tarih Kurumu Basivemi, Ankara, 1948, pp. 478-489, apud T. Gemil. op. cit., p. 148.

[12] Olgierd Gorka, ,,Polonais et Roumains ŕ travers les sičcles“, în Les Cahiers Polonais, 1937, no. 11-12-13, Paris, pp. 11-13; T. Gemil. op. cit., p. 24.

[13] Turcii asediază, fără succes, Constantinopolul în 1422, în 1430 ocupă Salonicul, apoi cuceresc Epirul cu Ianina şi transformă o mare parte a Serbiei în paşalâc (Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, 1976, pp. 147-148; Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, pp. 85-93; J. de Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’ŕ nos jours, traduit de l’allemand par J. J. Hellert, tome II, Paris, 1835, pp. 289-294; Richard F. Peters, Histoire des turcs. De l’empire ŕ la démocratie, Paris, 1966, pp. 50-52; Donald Edgar Pitcher, An historical geography of the ottoman Empire from earlist times to the end of the sixteenth century, Leiden, 1972, pp. 70-72; ; Halil Inalcik, The ottoman Empire..., pp. 19-23; Peter F. Sugar, Southeastern Europe under ottoman Rule 1345-1804, University of Washington Press, 1977, pp. 28-30.

[14] Pentru cruciada târzie a se vedea, printre altele, Aziz Suryal Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938; idem, Crusade, Commerce and Culture, New York, 1966; Florentina Căzan, Cruciadele. Momente de confluenţă între două civilizaţii şi culturi, Bucureşti, 1990, pp. 167-188.

              
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002