Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Ultimatumul sultanului a fost însă respins atât de Moldova, cât şi de Caffa. Colonia genoveză aştepta intervenţia metropolei şi evoluţia evenimentelor, în timp ce Moldova se bizuia pe capacitatea sa de luptă şi pe legăturile sale cu Polonia şi Ungaria. În 1454, o flotă de 56 de corăbii turceşti a atacat fără succes Cetatea Albă, după care a devastat coastele nordice ale Mării Negre şi a impus, în colaborare cu tătarii lui Hagi Ghiray, plata unui tribut anual de 3 000 de ducaţi pentru locuitorii Caffei [176] . Deşi modestă din punct de vedere militar, această primă demonstraţie navală otomană a avut, totuşi, consecinţe politice însemnate. Colaborarea otomano-tătară şi, mai ales, atitudinea rezervată a Poloniei, dar şi lipsa de reacţie a Genovei, au silit Caffa, mai devreme, şi Moldova, ceva mai târziu, să accepte plata tributului solicitat de sultan. În schimb ambele au primit câte un act de privilegii comerciale [177] .

          Dacă marele centru comercial genovez din Crimeea a avut pentru Poartă, în primul rând, o valoare economică, valoarea politică rezumându-se la atragerea Hanatului tătar de aici în sfera sa de influenţă, supunerea Moldovei a purtat de la început o însemnătate politică. Fără a neglija valoarea punctului de tranzit comercial de la Cetatea Albă, trebuie să remarcăm faptul că atragerea Moldovei în sfera de influenţă a Porţii reprezenta nu numai implantarea controlului otoman în regiunea gurilor Dunării şi în bazinul nord-pontic, ci şi subminarea substanţială a potenţialului antiotoman al Europei, concentrat atunci în jurul Ungariei şi al lui Iancu de Hunedoara. Totuşi, trebuie să arătăm că Iancu de Hunedoara, atât cât a trăit, prin lupta sa plină de eroism şi sacrificiu a restrâns mult impactul pe care căderea Constantinopolului ar fi putut să-l aibă asupra ţărilor române. O dovadă în acest sens o constituie tocmai faptul, paradoxal la prima vedere că, deşi mai depărtată din punct de vedere geografic de Imperiul otoman, Moldova a avut mai mult de suferit de pe urma căderii capitalei bizantine, poate şi fiindcă era stat riveran la Marea Neagră şi nu avusese încă nici un fel de obligaţii faţă de Poartă. În schimb, statutul Ţării Româneşti, fixat prin tratatul ungaro-otoman din 1451-1452, nu a cunoscut nici o modificare până în 1462, la căderea lui Vlad Ţepeş.

          Sigur este faptul că, după cucerirea Constantinopolului, tânărul şi energicul sultan Mehmet II era hotărât să reia ofensiva nu numai în zona Mării Negre, dar şi pe linia Dunării, obiectivul său principal imediat fiind cucerirea Belgradului, ceea ce i-ar fi deschis drumul spre Europa Centrală. În această situaţie, Iancu de Hunedoara a trecut la pregătirea apărării, printre măsurile luate fiind şi aceea de a-i scrie lui Alfons V din partea căruia a primit un răspuns prin care i se promitea un ajutor de 20 de galere [178] .

          Ajutoarele nu au sosit [179] , dar frământările lumii creştine pentru organizarea unei cruciade au continuat. Din păcate însă, reuniunile de la Roma, Ratisbona şi Wiener-Neustadt (1454-1455), la care au participat soli poloni, aragonezi şi burgunzi, pe lângă cei papali şi imperiali, iar la ultima chiar Iancu de Hunedoara în persoană, în fruntea delegaţiei maghiare, nu au dus la nici un rezultat concret [180] , la fel ca şi bula de cruciadă lansată de Calixt III, la 15 mai 1455 [181] . Frederic III de Habsburg a refuzat să intre în luptă cu turcii [182] , iar veneţienii nu erau deloc dornici să rupă pacea abia încheiată cu sultanul. Celelalte state nu aveau nici capacitatea şi nici voinţa necesară de a intra în mod eficient în luptă şi se limitau la promisiuni vagi, care nu aveau şanse de realizare.

          Practic, Iancu de Hunedoara se afla din nou singur în faţa turcilor, care se pregăteau să lanseze un atac de anvergură în direcţia Ungariei. Astfel, în august 1454, el a reuşit să învingă la Kruševaƒ, în Serbia, o armată otomană condusă de Feriz bei [183] , dar, în aceeaşi lună, la cererea de ajutor adresată de el şi de regele Ladislau V Postumul, Veneţiei, a fost primit un răspuns negativ, Senatul arătând că va lupta cu turcii numai în cazul realizării unei coaliţii creştine [184] , ceea ce era foarte puţin probabil. La 15 februarie 1455, o nouă solie a lui Ladislau V şi Iancu de Hunedoara a primit un răspuns la fel de evaziv, din nou condiţionat de intenţiile celorlalte puteri [185] , cu alte cuvinte un refuz camuflat.

          La sfârşitul lui 1455, atunci când marile preparative militare ale otomanilor erau cunoscute şi era aproape sigur că ei vor lovi în direcţia Belgradului [186] , Iancu l-a anunţat pe legatul papal, cardinalul Carvajal, că el era gata cu 7000 de soldaţi pentru lupta cu turcii şi cere ajutor militar suplimentar [187] . În ianuarie 1456, Carvajal îi răspundea  în cuvinte măgulitoare, dar echivoce, sugerând vizibil slaba speranţă de ajutor: “Ne încredem în Domnul că cei 7000 de oameni, chiar dacă alt ajutor omenesc ar lipsi, vor dobândi victoria, sub conducerea domnului guvernator (Iancu nu mai era guvernator al Ungariei la acea dată - n.n.), Machabeul timpului nostru” [188] . El a stăruit totuşi pe lângă papa Calixt III pentru organizarea unei cruciade antiotomane [189] , dar nu s-a putut face nimic concret.

      


   

[176] Amedeo Vigna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria dell’ufficio di S. Giorgio (MCCCCLIII-MCCCCLXXV), tomo I, Genova, 1868, pp. 63-65; Camillo Manfroni, Le relazioni fra Genova, l’Impero bizantino e i Turchi, Genova, 1898, p. 749; Alan Fischer, The Crimean Tatars, Hoover Institution Press, Stanford, California, 1978, pp.4-5; Roberto Lopez, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938, p. 436, Halil Inalcik, ,,Yeni vasikalara gore kirim Hanlîgînîm Osmalî tobîligine girmesi ve ahidname meselesi (Intrarea Hanatului Crimerii sub stăpânirea otomană şi problema tratatului în lumina noilor documente)“, în Belleten, Ankara, 1944, nr. 30, p. 197, apud Mustafa Ali Mehmed, ,,Din raporturile Moldovei cu Imperiul otoman în a doua jumătate a veacului al XV-lea“, în Studii. Revistă de istorie, tom 13, nr. 5, 1960, p. 165; Mihail Berza, ,,La Mer Noire ŕ la fin du Moyen Âge“, în “Balcania”, IV, 1941, p. 431.

[177] Şerban Papacostea, ,,Caffa et la Moldovie face ŕ l’expansion otomane (1453-1475)“, în Colocviul româno-italian Genovezii la Marea Neagră în secolele XIII-XV, Bucureşti, 27-28 martie 1975, Bucureşti, 1977, pp. 131-153; Idem, ,,Die politischen Voraussetzungen fur die Virtschaftlichte Vorherrschaft des Osmanischen Reiches in Schwarzmeergebiet (1453-1484)“, în Münchner Zeitschrift fur Balkankunde, 1, München, 1978, pp. 217-245.

[178] C. Marinescu, ,,Le Pape Calixte III (1455-1458). Alfonse V d’Aragon, roi de Naples, et l’offensive contre les Turcs“, extras din Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique, tome XIX, 1935, p. 7.

[179] În urma chemării la cruciadă a papei Nicolae V, cardinalul Capranica a fost trimis la Neapole, la Alfons V, înarmat cu un discurs patetic alcătuit de umanistul Flavio Biondo şi intitulat Ad Alphonsum Aragonensem serenissimum regem de expeditione in Turchos. După ce insistă asupra gravităţii momentului, autorul face istoria luptei seculare a creştinătăţii contra musulmanilor, arată eforturile depuse de papa Eugen IV, discută despre oportunitatea reluării cruciadei cu participarea tuturor forţelor Italiei şi ale creştinătăţii. Trece în revistă şi toate popoarele din Europa Orientală, printre care şi pe români. Citează exemplul evenimentelor din anii 1443 şi 1444, vorbeşte despre Iancu de Hunedoara şi adaugă faptul că ştie personal că vlahii şi sârbii aşteaptă doar intervenţia principilor creştini din Occident pentru a se răscula împotriva turcilor (Alexandru Marcu, ,,Riflessi di storia rumena in opere italiane dei secoli XIVe-XV“, în Ephemersi Dacoromana, I, 1923, pp. 360-362). Un discurs asemănător, intitulat Ad Petrum de Campo Fregoso illustrem Genua ducem Blandus Flavius Forlinensis, va fi trimis şi la Genova (Ibidem, p. 363). Dar misiunea lui Capranica, desfăşurată între 29 iulie şi 7 august 1453, s-a încheiat fără succes. Mai mult, Alfons V a cerut şi Veneţiei să nu dea curs cererii papale (A. Ryder, art. cit., p. 11), iar în septembrie acelaşi an trimite la Roma pe Bartolomeo Reus care, în schimbul participării la cruciadă, pune condiţii imposibil de acceptat (Ibidem, p. 12). Acelaşi efect asupra lui Alfons V, adică nici unul, îl va avea şi discursul pronunţat de umanistul Niccolň Sagundino, intitulat Oratio ad serenissimum principem et novissimum regem Alphonsum, în 1454, în care acesta pretindea, exagerând în mod vădit, că Mehmet II poate să adune o armată de 300 000 de oameni (V. Makušev, Monumenta historica Slavorum meridionalium vicinorumque populorum, I, Varsaviae, 1874, p. 304; N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 322; A. Pertusi, ,,Premičrs études en Occident sur l’origine et la puisance des Turcs“, în Bulletin. Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen, X, 1, 1972, p. 57).

[180] C. Marinescu, ,,Le pape Nicolas V (1447-1455) et son attitude envers l’Empire byzantin“, în Actes du IV e Congrčs International des études byzantines, Sofia, 1935, p. 340; C. Mureşan, op. cit., p. 184.

[181] L. Pastor, Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, traduit de l’allemand par Furcy Raynaud, tome II, Paris, 1925, p. 351; M. Sciambra, G. Valentini, I. Parrino, ,,L’Albania e Skanderbeg nel piano generale di corciata di Callisto III (1455-1458)“ în Bolletino della Badia greca di Grottaferrata, vol. XXI, 1967, pp. 107-110. Bula lui Calixt III cofirma toate indulgenţele promise de Nicolae V prin bula din 30 septembrie 1453 (L. Pastor, op. cit., p. 262) şi fixa 1 martie 1456 ca dată de plecare în curciadă. De asemenea, au fost numiţi legaţi papali în principalele ţări catolice. Nicolae de Cusa în Germania şi Anglia, cardinalul Alain în Franţa, Dionisie Szecsy în Ungaria, Juan de Carvajal în Ungaria, Germania şi Polonia (Augustino Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam Sacram illustrantia, vol. II, Roma, Paris, 1860, pp. 278-279;  L. Gómez Canedo, op. cit., p. 154).

[182] C. Mureşan, op. cit., pp. 184-185.

[183] Ibidem, p. 183.

[184] G. B. Picotti, ,,La dieta di Mantova e la politica de’Veneziani, în Miscellanea di storia veneta“, serie terza, tomo IV, Venezia, 1912, p. 45.

[185] Ibidem; S. Ljubiƒ, op. cit., pp. 45-46.

[186] Despre marile pregătiri de război ale turcilor de la sfârşitul lui 1455 şi începutul lui 1456, un bail veneţian ce venea de la Constantinopol, în aprilie 1456, spunea raguzanilor, drept lucru sigur că armata otomană se va îndrepta curând către fortăreţele de la Dunăre şi asupra Ungariei (N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, p. 74; C. Mureşan, op. cit., p. 187).

[187] L.Gomez Canedo, op. cit., p. 156-157.

[188] G. Fejér, op. cit., pp.219-221.

[189] C. Mureşan, op. cit., p. 189. La 7 aprilie 1456, Carvajal îi scrie papei Calixt III cerându-i să-şi trimită flota şi să-i îndemne pe Alfons V şi Skanderbeg să atace pe turci cu forţe terestre. La 17 aprilie îi scrie şi ducelui de Milano, Francesco Sforza, cerându-i să-şi respecte promisiunile de ajutor (L. Gómez Canedo, op. cit., p. 160). Deci Carvajal nu poate fi acuzat de inactivitate, ci dimpotrivă, dar rezultatele întregului său efort au fost nule în privinţa obţinerii de ajutoare din Apus.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002