Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Între toate aceste state elementul de legătură şi rolul de liant trebuia să-l joace statul pontifical, suveranul pontif de la Roma. Papii acestei perioade, Eugen IV (1431-1447), Nicolae V (1447-1455) şi Calixt III (1455-1458) au încercat, fiecare în parte, să realizeze unitatea lumii creştine, pe care să o opună expansiunii semilunei, dar nu au reuşit decât parţial în această întreprindere, deoarece, pe de o parte, prestigiul papalităţii se afla în declin, iar, pe de altă parte, Europa creştină se afla, mai ales în Apus, într-un proces de tranziţie de la feudalitate la modernitate, proces care presupunea, printre altele, şi o slăbire tot mai accentuată a ideii de unitate a lumii creştine.

          De fapt, idealul de cruciadă îşi păstrează întreaga sa valoare doar pentru statele din sud-estul Europei ameninţate nemijlocit de turci, pe când pentru celelalte puteri creştine el devine o acoperire ideologică menită să justifice politica lor expansionistă, chiar atunci când aceasta lovea direct şi vizibil pentru toată lumea în interesele majore ale altor state aparţinând aceleiaşi religii. Nu trebuie să uităm nici faptul că Europa creştină era măcinată de o serie de conflicte, cum ar fi războaiele permanente dintre statele italiene cărora li se va pune capăt abia în 1454, războaiele din Peninsula Iberică care au precedat şi au însoţit unitatea dinastică a Spaniei, războiul de o sută de ani dintre Franţa şi Anglia încheiat în 1453, războiul civil din Ungaria, rivalitatea ungaro-polonă din spaţiul românesc etc. Toate acestea nu au făcut decât să consolideze prezenţa turcilor pe continentul european, Imperiul otoman devenind ceva mai târziu, în primele decenii ale secolului XVI, un element esenţial al politicii de echilibru din Europa. Reversul medaliei a fost sacrificarea statelor din sud-estul şi chiar din centrul Europei (cazul Ungariei), state care vor intra sub dominaţia otomană, dominaţie care nu se va manifesta peste tot la fel, ci va cunoaşte variaţii importante de la zonă la zonă, de la regiune la regiune, în funcţie de o serie întreagă de condiţii specifice asupra cărora nu este locul şi cazul să insistăm aici.

          În ciuda acestor concepţii diferite asupra obiectivelor şi chiar a noţiunii de cruciată, colaborarea dintre statele creştine, cel puţin dintre o parte a lor, era posibilă şi, în acelaşi timp, necesară, avându-se în vedere faptul că le unea pe toate, indiferent de scopurile finale urmărite de fiecare, dorinţa, cel puţin la nivel declarativ, de luptă împotriva turcilor otomani. În acest sens, mijlocul secolului XV a marcat un moment deosebit de important, care a avut, indiscutabil, în centrul său marea personalitate a lui Iancu de Hunedoara, ban de Severin, voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei. El a fost ultimul mare om politic şi comandant de oşti european care a încercat să-i scoată pe turci din Europa [15] , dar lucrul se va dovedi imposibil datorită unui complex întreg de factori care, prin acţiunile lor divergente, au împiedicat îndeplinirea acestui obiectiv. De fapt, în această perioadă, pentru eliminarea ameninţării otomane, se propuneau două soluţii [16] : soluţia mare, pe baza reasumării idealului de cruciadă, preconiza unirea tuturor principilor creştini sub conducerea papei [17] , şi soluţia mică, care s-a şi realizat în practică, dar s-a dovedit ineficientă, prin unirea eforturilor popoarelor direct ameninţate de turci.

          Iancu de Hunedoara, aplicând aşa-numita soluţie mică, a încercat, totodată, să o împingă cât mai mult spre soluţia mare, adică să antreneze în luptă cât mai multe state creştine. Reuşita acestei încercări a fost parţială şi, deşi s-a datorat în mare măsură personalităţii şi capacităţilor politice şi militare ale lui Iancu, ea a fost determiată, în principal, de interesele concrete ale puterilor care s-au angajat în luptă: papalitatea, Veneţia, regatul catalano-aragonezo-napolitan, ducatul Burgundiei.

          Pentru Iancu de Hunedoara, unul din românii cei mai cunoscuţi în epocă în întreaga Europă medievală, obiectivul principal îl constituia apărarea independenţei şi a integrităţii teritoriale a ţărilor române şi a Ungariei ameninţate tot mai mult de expansiunea otomană. Pentru înfăptuirea lui el a înţeles necesitatea imperioasă a realizării unui front comun de luptă al celor trei ţări româneşti [18] , front care, datorită potenţialului economic, uman şi militar, trebuia să devină un adevărat nucleu în jurul căruia să se ralieze toate statele ameninţate din zonă şi, în acelaşi timp, putea să ofere o bază puternică pentru o eventuală colaborare cu puterile creştine din Apus. De asemenea, se constată la Iancu de Hunedoara, în ciuda puternicelor influenţe italiene [19] şi husite [20] , că elementele de bază ale tacticii şi strategiei militare sunt de sorginte autohtonă, merg pe linia tradiţiilor militare ale poporului român [21] , care a constituit în toate marile sale bătălii elementul principal pe care s-a putut bizui [22] . Acţiunile sale au cuprins, după opinia lui Nicolae Iorga “... silinţele colective ale întregului neam românesc de la un capăt la celălalt al întinderii sale...” [23] .

          Apariţia lui Iancu de Hunedoara pe scena istoriei s-a produs într-un moment de intensificare a acţiunilor agresive otomane în părţile de sud ale regatului Ungariei, în Banat şi Transilvania. În primăvara anului 1436, Alibeg Evrenosbeioglu a condus o incursiune militară în Banat, până în împrejurimile Timişoarei [24] , în 1438, în august, sultanul Murad II a devastat sudul Transilvaniei, iar în noiembrie zonele secuieşti au fost teatrul unei alte incursiuni otomane de mai mică anvergură [25] . Este posibil ca în acest an, 1438, să fi existat un acord între poloni şi turci, deoarece primii, atacând Boemia, doreau ca Ungaria să nu poată riposta de o manieră adecvată [26] . În 1439 sultanul atacă Serbia, cucereşte capitala Semendria (Smederevo), iar apoi importantul centru minier Novobrdo [27] . Riposta regatului ungar a fost cel puţin deziluzionantă. După îndelungi discuţii dieta hotărî că regele Albert de Habsburg (1438-1439) poate pleca la luptă doar cu propria oaste, fără a chema toată nobilimea şi fără a ridica noi dări necesare unei armate de mercenari [28] . În aceste condiţii, expediţia începută la sfârşitul lui iulie 1439 se împotmoli rapid, începu o retragere precipitată, regele însuşi murind de dizenterie lângă Strigoniu (Esztergom), la 27 octombrie. Iancu de Hunedoara, revenit la Severin, avu mai multe ciocniri cu turcii, majoritatea defensive, dar trecu şi la ofensivă prin executarea unor atacuri locale în regiunea Vidinului [29] .

          Moartea prematură a regelui Albert de Habsburg a deschis o perioadă de frământări în Ungaria, legate de succesiunea la tron. Marea majoritate a magnaţilor, printre care familiile Cilli, Garai, Ujlaki şi Szécsi, o sprijineau pe regina văduvă Elisabeta, care aştepta un copil, viitorul Ladislau V Postumul, în speranţa că o vor putea domina cu uşurinţă şi, pe această cale, îşi vor subordona puterea de stat. Nobilimea mică şi mijlocie, în frunte cu Iancu de Hunedoara, cu palatinul Laurenţiu Hédérvary şi cu Simon Rozgonyi, episcop de Eger, dorea în fruntea ţării un rege capabil să o conducă în împrejurările dificile generate de expansiunea otomană. Alegerea acestora s-a oprit asupra lui Vladislav III Jagello, rege al Poloniei din 1434 [30] , în persoana acestuia sperându-se realizarea unei uniuni dinastice ungaro-polone, care ar fi întărit frontul antiotoman, dacă nu prin alăturarea Poloniei, cel puţin prin obţinerea unei neutralităţi binevoitoare din partea ei. Polonia pendula încă între Marea Baltică şi Marea Neagră, nu îşi deplasase definitiv sfera de interese în nordul continentului şi astfel Iancu de Hunedoara putea spera într-un eventual ajutor din partea acestei ţări în lupta contra turcilor pe care dorea să o declanşeze cu toate forţele disponibile.

          Acceptarea coroanei Ungariei de către Vladislav III al Poloniei, devenit astfel Vladislav I al Ungariei, la 6 martie 1440, venirea acestuia în regat, la 21 mai, şi încoronarea sa la 17 iulie la Alba Regală, au dus la declanşarea unui sângeros război civil, în părţile de vest, de sud şi în Slovacia, care va dura până în 1441 [31] . Profitând de acest lucru sultanul Murad II a încercat să cucerească Belgradul, dar nu a izbutit [32] .

                           


         

[15] Sergiu Iosipescu, ,,Viziunea românească asupra războiului de cruciadă (sfârşitul sec. al XIV-lea - începutul sec. al XVI-lea)“, în Studii de istorie şi teorie militară (Retrospective istorice, analize contemporane), Bucureşti, 1980, p. 29.

[16] Gyula Rászó, ,,Una strana alleanza. Alcuni pensieri sulla storia militare e politica dell’alleanza contro i turchi (1440-1464)“, în Venezia e Ungheria nel Rinascimento, a cura di Vittore Branca, Firenze, 1973, p. 89.

[17] Papa Calixt III însuşi, mare partizan al cruciadei antiotomane, era conştient de faptul că situaţia de pe continent nu permitea punerea în practică a acestei soluţii: “Confusa omnia atque turbata est” sunt cuvintele prin care el caracterizează situaţia Europei la mijlocul secolului XV (N. Iorga, Notes et extraits pour servir ŕ l’histoire des croisades au XVe sičcle, V, Bucarest, 1915, p. 165).

[18] Francisc Pall, ,,Intervenţia lui Iancu de Hunedoara în Ţara Românească şi Moldova în anii 1447-1448“, în Studii. Revistă de istorie, tom 16, nr. 5, 1963, pp. 1049-1072; idem, ,,De nouveau sur l’action de Ianco de Hunedoara (Hunyadi) en Valachie pendant l’année 1447“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XV, no. 3, 1976, p. 447-463; idem, ,,Encore une fois sur l’action de Ianco de Hunedoara (Hunyadi) en Valachie pendant l’année 1447“, în ibidem, tome XVIII, no. 4, 1978, p. 443-453; Camil Mureşan, Iancu de Hunedoara, ed. a II-a, Bucureşti, 1968, pp. 139-145; Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane. Iancu de Hunedoara, Bucureşti, 1974, pp.
43-44; T. Gemil, op. cit., p. 122.

[19] Florio Banfi, ,,Fillipo Scolari é Hunyadi Janos“ (Fillipo Scolari şi Iancu de Hunedoara), în Hadtorténelmi Kozlemények, XXXI, 1930, pp. 125-133; George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1972, pp. 61-66; T. Nicolae, Ioan Huniade Corvin, Bucureşti, 1925, p. 32; M. P. Dan, op. cit., pp. 155-157; idem, ,,Armata şi arta militară a lui Iancu de Hunedoara (pe baza cronicilor contemporane)“, în Studii şi cercetări de istorie, VIII, 1-4, 1957, pp. 95-96.

[20] Lajos Elekes, Hunyadi, Budapest, 1952, p. 100; C. Mureşan, op. cit., p. 50.

[21] D. Prodan, ,,500 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara“, în Studii şi cercetări de istorie, VIII, 1-4, 1957, pp. 7-24.

[22] T. G. Bulat, ,,Contribuţia românească la opera de cruciat a lui Ioan Hunyadi“, în Revista istorică, XII, 4-6, 1926, pp. 57-68; Ştefan Pascu, ,,Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Iancu de Hunedoara“, în Studii şi cercetări de istorie, VIII, Cluj, 1957, nr. 1-4, pp. 25-67.

[23] N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, I, Bucureşti, 1915, pp. 98-99. A se vedea şi Ion Toderaşcu, Unitatea românească medievală, Bucureşti, 1988, pp. 165-166.

[24] J. W. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, I, Hamburg, 1840, p. 581.

[25] A. Decei, ,,Informaţiile istorice ale lui Captivus Septemcastrensis“, în Anuarul Institutului de istorie naţională Cluj, VII, 1936-1938, pp. 685-693; Fr. Pall, ,,Identificarea lui Captivus Septemcastrensis“, în Revista de istorie, tom 27, nr. 1, 1974, pp. 97-105; idem, ,,Ştiri noi despre expediţiile turceşti din Transilvania în 1438“, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, tom I-II, 1958-1959, pp. 9-28; N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, I, Gotha, 1908, pp. 418; B. Capesius, C. Gölner, Der Ungevannte Nühlböcher, Leben und Werk, Sibiu, 1944, p. 111; Virgil Ciocîltan, ,,La campagne ottomane de Transylvanie (1438) dans le contexte politique international“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XV, no. 3, 1976, pp. 437-445; idem, ,,Între sultan si împarat: Vlad Dracul în 1438“, în Revista de istorie, tom 29, nr. 11, 1976, pp. 1767-1790.

[26] W. Wostry, ,,König Albrecht II. 1437-1439“, în Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, XII, 1906, p. 173; R. Heck, Tabor y kandydatura Jagiéllonska w Czechach (1438-1444), Wroclaw, 1964, pp. 85-90.

[27] C. Mureşan, op. cit., p. 59.

[28] Doberdoi Bánlaky Józeef, ,,A Magyar Nemzet Hadtörténelme“, partea a X-a, A Hunyadiak kora, vol. I, Hunyadi Janos, 1437-1456, Budapesta, 1936, p. 12, n. 28.

[29] C. Mureşan, op. cit., p. 60.

[30] Ibidem, pp. 60-61.

[31] Ibidem, pp. 60-65.

[32] Ibidem, pp. 65-66.


 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002