Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          De fapt, campania din 1445 a fost o expresie a dorinţei de a continua lupta antiotomană manifestată de papă şi de ducele Burgundiei, dorinţă la care au răspuns Vlad Dracul şi Iancu de Hunedoara, care sperau să poată pună stăpânire pe poziţii importante la Dunărea de Jos [68] . În ciuda câtorva succese, destul de însemnate, cum ar fi cucerirea Turtucaiei şi a Giurgiului, campania nu şi-a atins însă scopurile propuse, pe de o parte datorită faptului că flota era puţin numeroasă, iar pe de altă parte datorită faptului că intervenţia lui Iancu a fost destul de tardivă şi cu forţe insuficiente. Adevărul este că voievodul transilvan, în condiţiile dispariţiei de pe scena politică a regelui Vladislav I, era confruntat cu numeroase dificultăţi interne, cu opoziţia marii nobilimi, şi nu putea ca, imediat după înfrângerea de la Varna, să organizeze o nouă expediţie antiotomană eficientă. El trebuia înainte de orice, să-şi consolideze poziţia internă, ceea ce va reuşi în 1446 prin alegerea sa ca guvernator al Ungariei, şi numai apoi să se dedice reluării politicii ofensive antiotomane. Venind, totuşi, în 1445 la Dunăre cu o mică armată, Iancu nu avea, probabil, intenţia de a pătrunde la sud de fluviu, ci numai pe aceea de a-şi manifesta încă o dată dorinţa sa de luptă împotriva turcilor şi de a contribui la capturarea de către creştini a unor puncte strategice importante. Nici ajutoarele externe nu erau sigure şi suficiente, soliile trimise de Iancu la papă şi la ducele Burgundiei, la sfârşitul anului 1445 şi începutul 1ui 1446 [69] , s-au întors fără nici un răspuns concret, ci numai cu vorbe goale. Şi pentru aceste puteri expediţia pe Dunăre din 1445 a fost, probabil, o simplă demonstraţie a dorinţei lor de a se lupta cu turcii, dar în nici un caz nu a avut intenţia de a declanşa un conflict pe scară largă, imposibil de susţinut doar cu forţele armate de care dispuneau papa şi ducele Burgundiei.

          Această situaţie a fost rapid sesizată de diplomaţia veneţiană, ceea ce a făcut ca galerele Republicii să nu se alăture celor papale şi burgunde în campania de pe Dunăre. La 5 mai 1445, Senatul îi scria lui Loredano, comandantul flotei veneţiene, că este sigur faptul că Iancu nu va reveni în Balcani şi, prin urmare, el trebuia să rămână în Dardanele până când pacea va putea fi încheiată cu turcii, condiţia principală pentru aceasta fiind libertatea comercială în toate statele sultanului [70] . La 11 august i se scria din nou lui Loredano că este puţin probabil ca Iancu să atace masiv în Balcani, dar i se cerea să rămână în Levant şi să observe cu atenţie acţiunile flotei papale şi burgunde [71] . Veneţia era deci conştientă că adevărata luptă cu turcii se încheiase pentru moment şi singurul lucru pe care-l urmărea era acela de a realiza o pace onorabilă cu sultanul, care să nu-i afecteze interesele comerciale. Semnificativ, în acest sens, este şi răspunsul dat de Senat solului bizantin, arhiepiscopul Pahomie, la 25 octombrie. I se arăta că lupta contra turcilor trebuie continuată, dar Veneţia nu va interveni până când nu va şti care este soarta galerelor sale angajate în operaţiunile din strâmtori şi care este nivelul pregătirilor militare ale Ungariei care, în ciuda asigurărilor date de Iancu de Hunedoara, par nesatisfăcătoare [72] .

          Fapt este că această politică reţinută, care în condiţiile dezastrului de la Varna nici nu putea fi alta, a avut succes, Veneţia reuşind, la 25 februarie 1446, să încheie pacea cu sultanul în condiţiile celei din 1430 [73] .

          Abia în 1447 situaţia a devenit din nou favorabilă pentru a se trece la reluarea luptei antiotomane, aceasta ca urmare a schimbărilor importante în poziţia politică a lui Iancu de Hunedoara. Ales guvernator al Ungariei în 1446 datorită unor împrejurări istorice deosebite, dar şi datorită calităţilor sale excepţionale [74] , Iancu de Hunedoara a devenit, astfel, una dintre personalităţile cele mai marcante ale vremii şi a căpătat o importanţă sporită în ansamblul relaţiilor politice europene. Meritul lui cel mai mare constă în faptul că, ajuns în această poziţie deosebită, el a înţeles să-şi dedice întreaga activitate intereselor supreme ale poporului său, apărării independenţei şi integrităţii teritoriale a Ungariei şi a ţărilor române şi, implicit, apărării creştinătăţii în întregul ei. În acest sens, obiectivul său principal a fost reluarea ofensivei antiotomane care, în caz de victorie, trebuia să asigure cel puţin, eliminarea presiunii turceşti de la Dunăre, iar pe plan intern trebuia să-i consolideze poziţiile în faţa asalturilor, tot mai insistente şi mai periculoase, ale marii nobilimi, care se simţea ameninţată de politica sa centralizatoare.

          Încă din toamna lui 1446, Iancu a început importante preparative cu scopul de a realiza un larg front de acţiune antiotomană care, în concepţia sa, trebuia să înglobeze regiunile dunărene şi balcanice, dar trebuia să capete şi sprijinul puterilor apusene [75] . Primii cărora li s-a adresat în acest sens au fost veneţienii. La 18 octombrie 1446, Iancu îi scria dogelui Francesco Foscari pentru a-l informa despre pregătirile sale antiotomane şi pentru a-l avertiza asupra celor care luptă împotriva cauzei creştine [76] . Răspunsurile veneţiene, formulate la 3 şi 4 ianuarie 1447, anunţau că Murad II a cucerit Hexamilionul şi a intrat în Moreea, că a ocupat Patras şi Clarentza, de unde a luat 60 000 de prizonieri şi că Senatul este convins că guvernatorul va afla cu durere aceste veşti [77] . Era deci anunţul unor înfrângeri ale creştinilor şi nicidecum adoptarea unei atitudini ferme, de sprijinire a lui Iancu în planurile sale, Veneţia, care abia încheiase pace cu turcii în condiţii favorabile pentru ea, nu dorea să o rupă aşa devreme şi să-şi pericliteze din nou interesele comerciale. Această poziţie rezultă foarte clar din răspunsul pe care Senatul l-a dat, la 25 octombrie 1446, solului papal Giovanni di Reate, care venise să ceară galere pentru lupta cu turcii. I s-a arătat că Veneţia a făcut destul pentru cauza cruciadei; denunţarea păcii cu sultanul va costa însă foarte mult Republica şi Romania şi că, deşi ea doreşte să lupte pentru cauza creştină, antecedentele nu sunt deloc încurajatoare [78] . De fapt, Veneţia, la fel ca şi alte puteri apusene, prefera să arunce vina pe alţii pentru a-şi scuza inactivitatea care avea în vedere doar apărarea propriilor sale interese.

          În ciuda acestei atitudini a puterii creştine care avea flota cea mai importantă din Mediterana, Iancu de Hunedoara nu numai că nu a renunţat la planurile sale, dar în primăvara lui 1447 a declanşat o vastă activitate diplomatică. Acum el adresează scrisori în care solicită sprijin în lupta antiotomană ducelui Filip III de Burgundia, regelui Franţei, Carol VII (1422-1461), trimite pe comitele Voulch (Vulchus) în solie la Roma şi Veneţia, pe banul Croaţiei, Franko de Talovac, la Raguza [79] . Reuşeşte, de asemenea, să obţină medierea papei Nicolae V în conflictul său cu Frederic III, mediere care va duce la încheierea armistiţiului de la 1 iunie 1447, realizat ca urmare a intervenţiei legatului apostolic, cardinalul spaniol Juan de Carvajal [80] .

          În ceea ce priveşte solia comitelui Voulch (Vulchus), Senatul veneţian a răspuns, la 1 mai 1447, că nu-l poate ajuta pe Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, deoarece Republica se află prinsă într-un război în Lombardia, împotriva lui Francesco Sforza, şi numai încheierea acestui război, puţin previzibilă în acel moment, îi va putea elibera forţele necesare [81] . De asemenea, era amintit, tot ca o scuză, faptul că papa continua să fie dator Veneţiei, pentru flota armată în 1444 [82] .

          Dacă aceasta era poziţia Veneţiei în acel moment, poziţie rămasă neschimbată până în preajma căderii Constantinopolului, alta a fost însă atitudinea adoptată, cel puţin teoretic, de Alfons V de Aragon şi Neapole. Bineînţeles că în efervescenţa politică şi diplomatică declanşată de dorinţa lui Iancu de a pune pe picioare o nouă expediţie antiotomană, Alfons V nu a fost uitat, guvernatorul Ungariei ştiindu-l interesat de lupta antiotomană. În acest sens, el l-a trimis în solie la regele aragonezo-napolitan pe Ştefan de Frangepani, comite de Segna, care avea împuterniciri speciale în vederea încheierii unui tratat de colaborare.

          Iniţiativa lui Iancu de Hunedoara a fost primită cu interes de Alfons V, deoarece acesta, în ciuda complicării situaţiei politice şi militare din Italia generată de luptele pentru Milano, hotărâse reluarea politicii sale balcanice şi primise, în acest sens, soliile despotului Serbiei, Gheorghe Brancovici [83] , şi ale conducătorului luptei albaneze, Gheorghe Kastriotul Skanderbeg [84] . Propunerile avansate de Iancu de Hunedoara dovedeau, pe de o parte, hotărârea fermă de a relua lupta ofensivă antiotomană, iar pe de altă parte, nevoia sa acută de a primi ajutor din partea celorlalte puteri creştine. Aceste considerente l-au făcut să le formuleze de o manieră foarte măgulitoare pentru orgoliul regelui aragonez, ceea ce a dus la acceptarea lor şi la încheierea tratatului de la Casoli, din 6 noiembrie 1447 [85] .

       


            

[68] Pentru această expediţie a se vedea T. Nicolau, op. cit., pp. 67-68; N. Iorga, Istoria românilor, vol. IV, Bucureşti, 1937, pp. 86-88; idem, Istoria armatei româneşti, vol. I, Vălenii de Munte, 1910, pp. 95-96; C. Mureşan, op. cit., p. 112-125; Paul Cernovodeanu, ,,Cetatea Giurgiului. Studiu istorico-militar“, în Studii si materiale de muzeografie şi istorie militară, nr. 2-3, 1969-1970, pp. 80-84; George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1972, pp.
72-73; Ş
tefan Andreescu, ,,Le genti del Mare Mediterraneo e la gente del Danubio alla metŕ del XV secolo“, în Le genti del Mare Mediterraneo, vol. I, Napoli, 1981, p. 578.

[69] C. Mureşan, op. cit., p. 124-125.

[70] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 124, nr. 2683.

[71] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 202.

[72] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 128, nr. 2702.

[73] Diplomatarium veneto-levantinum, II, pp. 366-368; S. Romanin, op. cit., IV, pp. 239-241; F. Thiriet, La Romanie..., p. 379; Denis A. Zakythinos, ,,L’attitude de Venise face au décline et ŕ la chute de Constantinople“, în vol. Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, vol. I, Firenze, 1977, pp. 72-73.

[74] Pe lângă calităţile sale militare, politice şi diplomatice, Iancu de Hunedoara avea şi avantajul de a fi unul dintre cei mai bogaţi nobili din regatul Ungariei. Dacă în 1440 moşiile sale aveau o întindere de aproximativ 500 000 de iugăre, în 1446 suprafaţa lor totală atingea câteva milioane de iugăre (C. Mureşan, op. cit., p. 127). Veniturile acestor moşii au constituit una din bazele guvernării sale interne si ale luptei antiotomane.

[75] Fr. Pall, ,,Skanderbeg et Ianco de Hunedoara (Jean Hunyadi)“, în Studia Albanica, nr. 1, 1968, p. 107.

[76] Johannis de Zredna, Epistolae, în Joannis Georgii Schwandtneri, Scriptores Rerum Hungaricarum, vol. II, Viena, 1746, pp. 39-40; N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 220-221.

[77] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 221.

[78] Ibidem, p. 208; F. Thiriet, Régestes..., III, pp. 135-136, nr. 2734.

[79] C. Mureşan, op. cit., p. 146.

[80] Ibidem, p. 137; P. Lukcsics, Diplomata pontificum sec. XV, tom II, Budapest, 1938, p. 247; Lino Gomez Canedo, Un espańol al servicio de la Santa Sede. Don Juan de Carvajal cardenal de Sant’Angelo, legado en Alemania y Hungria (1399 ? - 1469), Madrid, 1947, p. 127. Armistiţiul cu Frederic III a fost dublat de pacea de la Rimaszombar, din 21 iulie 1447, încheiată cu Jan Jiskra, prin care Slovacia era lăsată în stăpânirea acestuia pentru încă trei ani (C. Mureşan, op. cit., p. 137).

[81] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 221; F. Thiriet, Régestes..., III, p. 137, nr. 2742; idem, La Romanie..., p. 379.

[82] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 229; L. Elekes, op. cit., p. 360.

[83] N. d’Olwer, op. cit., p. 184.

[84] C. Marinescu, ,,Alphonse V, roi d’Aragon et de Naples, et l’Albanie de Scanderbeg“, în Mélanges de l’Ecole roumaine en France, Paris, 1923, pp. 25-26.

[85] ,,Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus“, în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, XXXV, ed. L. Thallóczy, S. Barabás, Budapest, 1910, doc. CCCXLIV, pp. 350-353. A se vedea şi Vilmos Fraknoi, ,,Hunyadi Janos és Aragoniai V Alfonz“ (Iancu de Hunedoara şi Alfons V de Aragon), în Katholikus Szemle, 1911, pp. 229-242.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002