Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins

 

Capitolul VI

Începuturile politicii pontice a Casei de Austria

şi planul înglobării ţărilor române

în sfera de influenţă a Habsburgilor

 

1. Politica pontică a Casei de Austria în izvoare umaniste
şi cartografice din secolul XVI

 

Conflictul de interese ce a născut în secolul XVI confruntarea permanentă între Habsburgi şi Imperiul otoman pentru câştigarea supremaţiei în Europa şi Mediterană a avut drept consecinţă firească şi planul extinderii sferei de influenţă politică a Casei de Austria la gurile Dunării şi în bazinul pontic. Dacă împăratul Carol al V-lea a preferat să stăvilească expansiunea otomană în Mediterană, pentru a proteja mai întâi interesele economice şi politice ale Spaniei, fratelui său, Ferdinand de Austria, i-a revenit sarcina, deloc uşoară, de a apăra graniţa sudică a Imperiului german şi de a rezolva problema succesiunii Ungariei [1] .

Interesele, ambiţiile şi viziunea politică diferită i-au făcut pe cei doi fraţi să acorde o importanţă deosebită punctelor strategice prioritare pe care le aveau de apărat. Pentru Ferdinand, după lupta de la Mohács, (1526) obţinerea „Coroanei Sfântului Ştefan“ nu a fost doar o problemă de ambiţie personală sau de legitimitate dinastică, ci şi o problemă de apărare a teritoriilor patrimoniale austriece.

Situaţia din Ungaria devenise periculoasă din momentul în care, prin alegerea succesivă a doi regi (Ioan Zápolya – în 1526 – şi Ferdinand de Austria – în 1527), încoronaţi amândoi cu „Coroana Sfântului Ştefan“ de acelaşi episcop şi în acelaşi loc sacru de confirmare a legitimităţii – la Alba Regală – ţara era scindată în două, atât din punct de vedere politic cât şi geografic, turcilor lăsându-li-se cale liberă de imixtiune. Pe tot parcursul conflictului, ce nu avea să se sfârşească, practic, decât după 1687, prin luarea în stăpânire a Transilvaniei de către Habsburgi, partidele nobiliare maghiare – filo-turcă şi filo-austriacă – s-au tot grupat şi regrupat, apelând periodic la sprijin otoman sau la cel al Casei de Austria, în speranţa că se va putea reface unitatea politică şi geografică a regatului. Lupta permanentă a dus însă la rezultate dezastruoase, total opuse planurilor marii nobilimi maghiare. S-au pierdut teritoriile Ungariei estice, aflate iniţial sub jurisdicţia lui Ioan Zápolya – unde turcii se instalau în 1541; Banatul a fost ciuntit, în 1552, prin ocuparea Timişoarei şi organizarea unui nou beglerbey-lic în zonă, iar Ungaria de vest intra în componenţa teritoriilor patrimoniale ale Habsburgilor.

Evident, expansiunea otomană pe cursul mijlociu al Dunării l-a speriat de la început pe Ferdinand de Austria, care a sperat că poate contracara acest fenomen prin extinderea propriei sfere de influenţă în flancul Imperiului otoman, la Dunărea de Jos şi în bazinul pontic. În acest joc de interese, mai ales după 1541, miza nu a mai fost doar Ungaria, ci şi Transilvania, considerată, atât de „regele romanilor“ cât şi de sultanul Süleyman I, indisolubil şi organic legată de celelalte două ţări române.

La rândul său, împăratul, fără a abandona niciodată ideea „apărării  creştinătăţii“ şi a necesităţii luptei cu turcii, nu a considerat ca obiectiv principal confruntarea cu Imperiul otoman în cadrul unui război „naţional“, de apărare a graniţelor. A fost convins că lupta cu turcii este o sarcină a tuturor principilor creştini, care urmau a fi conduşi în această întreprindere de papalitate şi de împărat. Bineînţeles – credea Carol – că în momentul în care s-ar fi pus în mişcare o asemenea glorioasă armată „cruciată“ s-ar fi putut obţine realizarea visului bunicului său, împăratul Maximilian I, care din 1518 dorise restaurarea dominaţiei creştinilor în Bizanţ. De altfel, confruntarea între Carol şi Süleyman, deşi s-a făcut pe frontul din Mediterană, pentru apărarea unor interese locale, nu a fost lipsită de justificarea ideologică permanentă a restabilirii legitimităţii politice în Bizanţ.

Interesant este că ambii suverani s-au considerat, pe baza unei argumentaţii juridice, diferite dar la fel de solide, continuatori de drept şi deţinători legitimi ai coroanei Imperiului bizantin, văzând în adversar un uzurpator al demnităţii imperiale [2] . În acest sens, este elocvent faptul că în relaţiile diplomatice, destul de firave, existente între cei doi monarhi, ambii au evitat a-şi adresa vreodată titlul de „imperator“. Este de remarcat ca un succes diplomatic notabil înregistrat de Ferdinand de Austria, care, după 30 de ani de eforturi, susţinute pe cont propriu, pentru a fi recunoscut de sultanul Süleyman I ca partener egal de discuţie, obţinea, după 1559, recunoaşterea, în formula de protocol a variantei otomane a tratatelor de pace din 1559 şi 1562, a titlului de „împărat ales al Imperiului germanilor“ şi „de rege al Romei“ [3] . În tratatele ulterioare, însă, această formulă de protocol dispare, fiind înlocuită în 1568, cu termenul de „rege al Romei“, „ales între mai marii credinţei creştine“.

Împăratul nu putea să-şi concentreze toate eforturile militare pentru a susţine lupta cu turcii, pentru că războiul declanşat cu Franţa, încă de la sfârşitul secolului al XV-lea, pentru supremaţia în Italia, bloca însemnate efective şi o înfrângere definitivă pe acest front i-ar fi putut costa pe Habsburgi chiar pierderea demnităţii imperiale. În plus, sentimental dar şi financiar, Carol al V-lea era strâns legat de Spania, ce-i revenise prin moştenire pe linie maternă. Acest regat se afla tocmai la confluenţa unui „tir“ concentrat al forţelor militare franceze şi otomane şi alianţa franco-turcă, ce se conturase încă din 1525, punea serios în pericol poziţia lui Carol în Spania, dar şi în Imperiu. În apărarea Mediteranei nu era vorba, deci, de opacitatea în sesizarea pericolului ce ameninţa graniţa estică a Imperiului, ci pur şi simplu de o opţiune politică prioritară, dictată de situaţia de moment.

Ambasadorul veneţian Marco Contarini făcea o analiză detaliată a veniturilor şi încasărilor ce-i reveneau lui Carol din statele sale şi ierarhiza, în funcţie de acest criteriu, importanţa lor. Pe primul loc se situa Spania, cu veniturile adunate de cele trei ordine religioase (Santiago, Alcantra şi Calatrava) pe care Ferdinand de Aragon obţinuse, cu multă amabilitate de la papa Alexandru al VI-lea să le supună coroanei, pentru a le „împiedica să ridice Regatul împotriva Regelui“ [4] . Tot Spaniei îi reveneau şi bogăţiile aduse din Peru („pare un lucru incredibil dar este purul adevăr, cu siguranţă că întreaga Spanie, printr-o asemenea pradă, este plină de aur“) [5] . Urmau enumerate Ţările de Jos (de unde se adună toţi „banii lichizi pentru cheltuielile curţii“), Sicilia şi Neapole, care, „deşi teritorii bogate, nu trimit cu regularitate sumele datorate şi nici nu se achită de obligaţiile militare, ci mai degrabă trimit daruri în natură, numite servicii“ (asemenea produse erau şofranul, grânele, vinul şi uleiul).

Era clară observaţia lui Contarini, care informa că împăratul nu putea miza decât pe posesiunile sale occidentale, pe care şi le rezervase drept teritorii patrimoniale. Această realitate îl făcea pe reprezentantul Spaniei în Ţările de Jos, Granvella, să afirme că împăratul „nu scoate din posesiunile germane nici valoarea unei alune“.

Numirea lui Ferdinand ca locţiitor imperial şi impunerea sa ca „rege al romanilor“, în ianuarie 1531, nu au făcut decât să scindeze Imperiul între doi conducători. Dorinţa lui Ferdinand de a extinde dominaţia Casei de Austria în Ungaria, Transilvania şi, de aici, la gurile Dunării era în ochii lui Carol o încercare prin care fratele său dorea să-şi impună autoritatea în imperiu, arogându-şi misiunea de apărător al posesiunilor patrimoniale habsburgice şi de continuator al politicii de expansiune în centrul şi sud-estul Europei, dusă de împăratul Maximilian I.

La rândul său, Ferdinand era conştient de importanţa strategică a Dunării de Jos, dacă ar fi putut-o folosi drept graniţă naturală a posesiunilor sale. Preluând „moştenirea ungară“, Ferdinand înţelegea să se întoarcă la planul de expansiune maghiară formulat în secolul al XIV-lea de Ludovic de Anjou, care căuta să constituie în teritoriul extra-carpatic, la gurile Dunării şi Marea Neagră, un „coridor“ de siguranţă, atât pentru traficul comercial, cât şi pentru securitatea graniţelor, în condiţii în care accesul spre Adriatică era sistematic oprit de Veneţia. În secolul al XVI-lea, prezenţa Imperiului otoman pe litoralul dalmat era şi mai periculoasă. Deşi situaţia politică se schimbase radical şi Marea Neagră devenise o „mare turcă“, ceea ce însemna un serios obstacol în calea comerţului, importanţa strategică a gurilor Dunării şi a accesului în bazinul pontic nu scăzuse cu nimic. Existenţa Ţării Româneşti şi a Moldovei, ca entităţi politice distincte la graniţa cu Imperiul otoman, le făceau puncte strategice deosebit de importante în lupta Habsburgilor de a reface echilibrul de forţe la Dunăre, rupt în 1526.

Planul maximal, considerăm că a fost de la început atingerea limesului danubian şi a bazinului pontic. În funcţie de împrejurări şi, mai ales din lipsa mijloacelor de acţiune armată, Ferdinand s-a mulţumit să ceară lui Süleyman, cu obstinaţie, recunoaşterea drepturilor sale în Ungaria „Inferioară“ sau măcar în Transilvania, dar nu a renunţat niciodată la tratative diplomatice care să-i permită extinderea influenţei politice în spaţiul extra-carpatic.

De altfel, argumentaţia politică pentru o asemenea acţiune era bine cristalizată din primii ani ai secolului al XVI-lea. În 1502, raguzanul Felix Petancici, în proiectul de cruciadă înaintat regelui Ungariei, Vladislav al II-lea, menţiona importanţa strategică a „coloniei romanilor“ numită „Dacia de cei din vechime“ [6] . Ideea aceasta era preluată de Johannes Cuspinianus, care adăuga un alt amănunt important: Imperiul Roman a stăpânit din Galia până în Dacia şi la Marea Neagră [7] , deci graniţa firească a „Sfântului Imperiu roman de naţiune germană“ nu poate fi în sud-est decât limesul danubian, unde se afla odinioară Dacia. Umaniştii germani nu făceau decât să preia argumentaţia politică, etnografică şi filologică adusă pentru prima dată în discuţie de învăţaţii italieni, în secolul al XV-lea şi completată în tot cursul secolului al
XVI-lea.
Interesant era cum cei aflaţi în serviciul Habsburgilor începeau să politizeze ideea de „Dacia“ şi de „romanitate“ [8] . Astfel, încă din 1526, Michael Bocignoli, aflat la acea dată în misiune diplomatică pentru Carol Quintul, nota în scrisoarea adresată secretarului imperial Gerard de Plaines (Geraldo Plania), despre importanţa politico-strategică a Ţărilor Române, care, unite toate trei, ar putea stăvili înaintarea turcilor; în schimb, dacă Ţările Române ar capitula „s-ar sfârşi curând şi cu ungurii şi polonii“ [9] . Ideea importanţei strategice avea să revină ca un leit-motiv la Johannes Cario, Nicholaus Olahus, dar şi la mulţi dintre agenţii diplomatici trimişi după 1527 de Ferdinand în Ţările Române şi Imperiul otoman, cum erau Georg Reicherstorffer, Tranquillus Andronicus, Cornelius Duplicius Sceperus, Antonio Verancsiscs, pentru a nu aminti decât pe cei mai cunoscuţi.[1] Hugo Hansch, Zum ungarisch-türkisch Problem in der allgemeinen Politik Karls V., în vol. Festschrisft Karl Eder Zum 70. Geburstag, Innsbruck, 1959, p. 58 şi urm.

[2] Peter Rassov, Die Kaiseridee Karls V., Berlin, 1932, p. 178.

[3] Anton Schaendlinger, Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I und Maximilian II., Wien, 1983, doc. nr. 23, p. 62, doc. nr. 25, p. 71.

[4] Joseph Fiedler, Relationen Venetianischer Botschafter über Deutschland und Österreich im 16. Jahrhundert, Wien, 1870, p. 7.

[5] Ibidem, p. 8.

[6] F. Petancici, Via quae ex Pannonia per Transilvaniam et Valachiam versus Thraciam et Pontum, în A. Veress, Acta et Epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, vol. I, Budapesta, 1914, p. 111, vezi şi Călători străini despre ţările române, Bucureşti, 1968, vol. I, pp. 443-444.

[7] I. Cuspinianus, De caesaribus atque imperatoribus Romanis opus insigne, f. 1, 1561, p. 9.

[8] Pentru această problemă a se vedea ampla argumentaţie adusă de A. Armbruster, Romanitatea românilor, istoria unei idei, Bucureşti, 1972, p. 71 şi urm. (reeditare 1994).

[9] Călători străini despre ţările române, Bucureşti,  pp. 175-180.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002