Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

La 2 aprilie 1533, înainte de a porni în solie la Constantinopol, Cornelius Sceperus scria lui Nicolaus Olahus despre importanţa Ţării Româneşti pentru rezistenţa Ungariei. Dacă ajutorul din partea românilor nu era totdeauna sigur, el considera că, în ciuda oricăror dificultăţi, este convins că „singura salvare pentru Ungaria nu poate veni decât de la români“ [10] .

În 10 octombrie 1538, agentul lui Ferdinand, Ioan Pastor, relata campania lui Süleyman în Moldova şi explica detaliat ce consecinţe grave ar putea avea intrarea acestei ţări în sistemul politic otoman. Dacă Moldova este cucerită de turci, acestora le va fi mult mai uşor să ajungă în imperiu decât de la Constantinopol. „Din Moldova prin Cassovia până la Praga nu sunt decât 92 de mile („milliar“)* , de la Praga la Nürnberg 38, în total 120. De la Constantinopol până la Belgrad sunt 120 („milliar 120“) de la Belgrad la Buda 40, de la Buda la Viena 32, în total 192“ [11] .

După 1549, Anatonio Verancsics scria şi el că toţi principii creştini, deci şi împăratul, trebuie să vegheze ca măcar Transilvania să fie salvată. Pentru că aceasta, „cu Ţara Românească şi cu Moldova ... să nu cadă în puterea turcilor. Căci dacă s-ar întâmpla această nenorocire –de care să ne ferească Dumnezeu – atunci turcii pătrunzând în ea tocmai ca pana/ de spart lemne/ în trunchiul unui copac, vor avea putinţa să ajungă uşor la oricare din ţările vecine ale creştinilor fără mare luptă şi suprimând chiar numele Dunării vor împinge mai adânc în Germania Istrul** şi vor întinde mai departe stăpânirea lor ...“ [12] . Într-o altă scrisoare, menţiona că reunirea celor trei ţări române sub stăpânirea otomană reprezenta un pericol chiar pentru sultan, pentru că acestea ar forma o singură ţară şi
s-ar putea oricând răscula [13] . Era clar că în epocă erau binecunoscute potenţialul militar al românilor şi forţa lor de rezistenţă. Interesantă este aprecierea că sultanul considera o greşeală transformarea celor trei ţări române în provincii otomane, deoarece punerea lor sub o jurisdicţie comună ar fi dus nemijlocit la unirea lor şi la existenţa unui permanent pericol de răscoală.

În secolul al XVI-lea, Transilvania devenea pentru tot Occidentul simbolul rezistenţei în faţa expansiunii otomane şi lupta imperialilor de a o cuceri era justificată prin importanţa strategică a Transilvaniei:
„… dacă este păstrată Transilvania şi este pierdută Ungaria aceasta va putea fi recuperată cu uşurinţă … dar odată pierdută Transilvania va fi foarte greu să se recupereze câmpia maghiară“ [14] .

Chiar papalitatea a considerat teritoriul intra-carpatic drept un bastion natural împotriva invaziei otomane şi, în acelaşi timp, zid de apărare a catolicismului. În 1583, se fonda la Cluj Seminarul iezuit, pe cheltuiala Sfântului Scaun, sub conducerea celebrului Antonio Possevino. Lucrarea elaborată la scurt timp de acesta, La Transilvania, demonstrează interesul sporit al lumii occidentale pentru spaţiul intra şi extra-carpatic, de-a lungul liniei Dunării. Chiar în primele capitole ale lucrării sale, Possevino, tratând perioada războaielor daco-romane şi epoca lui Hadrian, readucea în discuţie o idee deja mult vehiculată în secolul al XVI-lea, începând cu Johannes Cuspinianus, anume: Dunărea este uşor de a fi folosită drept graniţă şi obstacol natural la limes-ul Imperiului, unde „Dacia” fusese, odinioară un zid de apărare. (… et servendo come di antimurale, o fossa al imperio Romano quel nobile fiume al Danubio) [15] .

Importanţa strategică şi militară era scoasă în evidenţă în decursul secolului al XVI-lea şi de ambasadorii veneţieni la curtea lui Ferdinand de Austria, care considerau că, cine reuşea să ocupe definitiv Transilvania, putea tranşa conflictul din Ungaria estică în favoarea sa. Din Transilvania se puteau recruta efective până la 80.000 de persoane, excluzându-se grosul populaţiei româneşti, care, fiind în stare servilă, nu avea voie să poarte arme, deşi „era bine instruită” [16] . Asemenea efective deveneau o ameninţare pentru otomani, dacă Transilvania ar fi intrat definitiv în componenţa teritoriilor controlate de Ferdinand de Austria. În plus, la începutul anilor ’50 ai secolului al XVI-lea, provincia se bucura de o situaţie economică prosperă, datorată minelor şi comerţului. În epoca „fratelui George”, minele aduceau 350 000–400 000 de taleri pe an, iar tranzitul comercial, dinspre centrul Europei spre Imperiul otoman şi nordul Mării Negre, era foarte activ (perchestava continuamente in quella provintia et comprava et vendeva come mercate, contrattando con Turchi et Tartari) [17] .

Concluzia ambasadorului veneţian, Michele Suriano, era clară în ceea ce privea imixtiunea lui Ferdinand de Austria în Transilvania, de unde ar fi putut porni uşor ofensiva pentru reunificarea Ungariei, ,,perche non ha forza importante che l’impedischa, ne passo difficile, che il ritenga, massime stando la Transilvania alla divotione sua, dalla qual sempre potria haver soccorso di vettovaglie, di munition et di gente” [18] .

Justificarea ideologică nu s-a făcut, în secolul al XVI-lea doar pe calea scrierilor teoretice, care, politizând ideea de Dacie romană [19] şi a unităţii de neam, legitimau prezenţa Habsburgilor la Dunărea de Jos, ci şi prin cartografie, care trasa, de fapt, liniile strategice de acţiune ale Casei de Austria spre Marea Neagră.

La prima vedere, izvoarele cartografice ar părea lipsite de o implicaţie ideologică sau politică, datorită realităţii geografice obiective pe care o au de înfăţişat. Situaţia este însă cu totul alta, mai ales în Evul Mediu, când descrierea geografică era strict tributară nu numai cunoştinţelor de moment, ci şi intereselor politice şi concepţiei celui ce alcătuia harta. Cunoştinţele în domeniul geografic şi cele de tehnică în cartografie nu erau standardizate. Oricum, orice hartă, chiar în epoca modernă, poate trăda convingerile politice ale autorului ei sau poate servi interesele multiple (strategice, economice) ale celui ce a comandat-o. Având în vedere toate aceste aspecte, ne-am oprit, în cele ce urmează, asupra câtorva izvoare cartografice, ce arată clar interesul, sporit de la o etapă la alta, al Habsburgilor pentru regiunea gurilor Dunării şi pentru bazinul pontic. Datele istorice, geografice şi politice ce însoţesc asemenea hărţi justifică opinia noastră că în secolul al XVI-lea cartografia, alături de scrierile propagandistice umaniste, a servit intereselor casei de Austria legate de începuturile politicii sale pontice.

Cea mai veche hartă ce o putem aduce mărturie pentru interesul, abia schiţat în această perioadă, al Habsburgilor pentru bazinul Mării Negre este cea din 1512, elaborată de Vesconte Maggiolo [20] , Atlante Nautico. Atlasul, alcătuit de cartograful italian, probabil de origine genoveză şi înrudit cu celebrul autor de hărţi din secolul al XIII-lea, Pietro Vesconte, prezintă câteva aspecte demne de luat în seamă. În ceea ce priveşte realitatea înfăţişată, ea este cea a lumii secolului în care a trăit autorul, atlasul în sine fiind o culme a artei cartografice medievale tradiţionale. A fost foarte mult folosit în epocă de către navigatori, dar ceea ce interesează pentru subiectul luat în discuţie este pentru cine a fost elaborat. Informaţia de pe foaia de titlu potrivit căreia „Vesconte de Maiolo composuy hanc cartam in Neapole de anno domini 1.5.12 die X marcy” atestă faptul că Vesconte Maggiolo a compus harta pentru curtea spaniolă, fapt demonstrat de amănuntele deosebit de bine notate în legătură cu ţărmul european al Oceanului Atlantic şi cu Mediterana. Lipsesc regiunile din Europa de Nord şi Marea Baltică, ceea ce denotă clar lipsa de interes pentru această zonă, nu absenţa cunoştinţelor. Scara folosită pentru redarea distanţelor este corectă, cu câteva mici diferenţe (de ordinul zecimilor de milimetru). Interesul vădit pentru Mediterana, Italia, Franţa şi Spania face posibilă concluzia că acest izvor cartografic a fost comandat chiar în  momentul izbucnirii conflictului hispano-habsburgo-francez (1512).

În volumul II al atlasului, harta nr. 2 prezintă, ca pe o continuare firească a Mediteranei, Marea Neagră şi puterile limitrofe. Interesant este că linia unificatoare între centrul Europei şi bazinul pontic este chiar cursul Dunării, prezentat rectiliniu, ca o trăsătură de unire între Imperiul german şi Marea Neagră. Importanţa strategică a marelui fluviu european este marcată şi de faptul că, de această dată, reprezentarea politică primează asupra corectitudinii detaliului geografic, respectat cu grijă în cazul altor hărţi. În maniera medievală, stăpânirea politică este marcată de imaginea persoanei monarhului aşezat pe tron. Cu mai mult sau mai puţină exactitate sunt reprezentaţi următorii suverani: „împăratul Germaniei” – la izvoarele Dunării, „regele Ungariei” la sudul Dunării, Transilvania (Seten Castra) ca unitate distinctă ocupă nordul Dunării; „regele Poloniei” este plasat – complet incorect – la vărsarea Dunării. Mai apare „regele Cumaniei” în nordul Mării Negre şi „regele Rusiei” la nord de Polonia. Din această grupare se poate deduce importanţa dată de cartograf puterilor politice din zonă şi plasarea lor în contextul confruntării cu pericolul venit din răsărit tătarii (tartaro, plasaţi dincolo de Nistru) şi turcii prezenţi la sudul Mării Negre şi pe coastele Africii. În cazul acestor „invadatori”, nu se marchează decât simplu numele poporului (turcho, tartaro), fără vreun titlu protocolar. Aceeaşi lipsă de preţuire se vădeşte şi în cazul Constantinopolului în dreptul căruia nu este marcată nici o stăpânire, deşi, la 1512, prezenţa turcilor în capitala Imperiului bizantin era o realitate prea bine cunoscută. Omisiunea se leagă, credem noi, tocmai de nerecunoaşterea legitimităţii acestei stăpâniri. Se observă, deci, o grupare a forţelor politice chemate să joace un rol în confruntarea pentru bazinul pontic. Faptul că Rusia este prezentă între aceste puteri, ne face să ne gândim, la alianţa perfectată de Maximilian I, în 1498, cu marele cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea, împotriva Poloniei şi cu scopul de a-şi facilita ascensiunea pe tronul Ungariei.

Trecând de la această reprezentare indirectă a intereselor Habsburgilor în zona Dunării de Jos, se poate lua în discuţie harta lui Lazarus, Tabula Hungariae ad quator latera [21] , elaborată în 1528. De această dată, dedicaţia este clară, după cum uşor de identificat este şi persoana autorului. Acesta, după cum singur mărturiseşte, a fost secretar al „răposatului cardinal,/ episcop/ de Strigoniu, Toma”, (Tamás Báckocs, mort la Mohács în 1526). Lazarus a desenat această hartă la comanda expresă a noului rege al Ungariei, Ferdinand „infante de Spania şi arhiduce de Austria”. Era firesc, deci, să-şi informeze suveranul despre toate amănuntele legate de geografia şi istoria teritoriilor pe care acesta le revendica. Pe două coloane, în latină şi germană, Lazarus notează datele necesare justificării preluării puterii politice în zonă, chiar dacă acestea sunt uşor deformate. În vechime, spune cartograful, Ungaria a fost populată de cei „numiţi de greci – geţi sau sciţi, iar de romani – daci”, apoi este menţionată stăpânirea exercitată aici de romani, de migratori, de unguri, până la apariţia turcilor la linia Dunării şi până la cucerirea Belgradului de către aceştia.

La numai 4 ani (1532) de la harta lui Lazarus, era publicată la Anvers una dintre cele mai cunoscute hărţi ale epocii, Chorographia Transylvaniae a lui Johannes Honterus, ilustrul reformator braşovean. De această dată, harta Transilvaniei cuprindea cele mai mici detalii. Având în vedere că harta este dedicată tot lui Ferdinand, este lesne de înţeles interesul politic, militar şi economic al acestui izvor cartografic deosebit de amănunţit.

În 1544, când Ferdinand de Austria se chinuia în van să mai recupereze pe cale diplomatică Ungaria estică, transformată de turci în paşalâcul de la Buda, apărea o lucrare cu mare circulaţie în epocă, Beschreibung aller Länder sau Cosmografia lui Sebastian Münster (1544), reeditată în 1546, 1548 şi 1550, tradusă în franceză şi engleză (1552). Realizarea cartografică este modestă, fiind mai degrabă o înşiruire pe orizontală şi pe verticală a teritoriilor aflate pe cursul Dunării, până la Marea Neagră. Ceea ce interesează este pledoaria pe care Münster o face indirect, dar destul de deschis, pentru drepturile Habsburgilor în zona Dunării de Jos, în dubla lor calitate de continuatori ai Imperiului roman şi de urmaşi ai „teutonilor”.

„Acea parte a Traciei care se numea odinioară Getica, unde Darius fiul lui Histaspe era gata să piară, este numită astăzi Valahia, după Flacii de neam roman. Căci romanii, după ce au învins pe geţi şi i-au distrus, au trimis acolo o colonie sub conducerea unui oarecare Flaccus, de unde i s-a mai spus întâi Flaccia, apoi dintr-o corupţie a acestui cuvânt Valahia. În sprijinul acestei opinii se invocă graiul roman care se păstrează până şi acum la acest neam ... Dacii mai apoi au ocupat această ţara*) după care a fost numită câtva timp Dacia. Acuma o stăpânesc saşii (teuntones) secuii şi românii. Saşii, bărbaţi viteji trimişi acolo din Saxonia de Carol cel Mare sunt numiţi în graiul părintesc Siebenbürger, după cele şapte oraşe în care locuiesc … Valahia este o regiune întinsă care, începând din Transilvania se extinde până la Marea Neagră …” [22] .

Din acest scurt istoric pe care-l face Sebastian Münster atrag atenţia două amănunte, care deosebesc argumentaţia autorului de tiparele deja în uz. Continuitatea germanilor în Transilvania, este legată, de Sebastian Münster, de epoca lui Carol cel Mare, în care realizase şi acea atât de controversată translatio imperii, prin care se reconstituia în Occidentul Europei, Imperiul roman, a cărui coroană o oferea papa Leon al III-lea lui Carol cel Mare, la 25 decembrie 800. Al doilea amănunt interesant este unitatea teritorial-geografică schiţată de autor, ce considera că Valahia se întinde din Transilvania până la Marea Neagră, ceea ce explica dorinţa Habsburgilor de a-şi extinde dominaţia politică în zonă.

Dacă luăm în considerare şi explicaţia dată hărţii ce reproducea Dacia antică – şi care, cuprindea, Transilvania, Ţara Românească, Moldova dar şi Bulgaria, Serbia şi Rascia [23] – este clar în ce scop se făcea, indirect, propagandă. Toate aceste teritorii apăreau în titulatura regilor maghiari din secolul al XIV-lea, ce avea să fie preluată de Habsburgi şi menţinută până la desfiinţarea „Sfântului Imperiu roman de naţiune germană” de către Napoleon.

Interesul pentru zona Dunării de Jos sporea şi atrăgea şi cartografi ce nu erau aflaţi în slujba Habsburgilor. În 1546, veneţianul Giacomo Castaldi tipărea o hartă intitulată Paesi Danubiani. Dacă prezentarea este similară cu a celorlalte hărţi de secol XVI, este interesant conceptul geopolitic pe care-l implica titlul, de „ţări dunărene”. Între aceste ţări sunt cuprinse, în mod firesc, Ţara Românească şi Moldova [24] .

În 1552, încă un autor de hărţi se grăbea să justifice expansiunea Habsburgilor spre Dunăre şi Marea Neagră, aducând de data aceasta şi o argumentaţie economică. Wolfgang Lazius alcătuia Hungariae Descriptio, pe care o dedica „inclyto atque invicto caesari Ferdinando, Romae, Hungariae, Bohemiae regi [25] . Este de remarcat faptul că încă din 1552 Ferdinand apărea în ochii opiniei publice drept viitorul împărat, deşi Carol al V-lea era departe încă de a ceda în faţa insistenţelor fratelui său de a-şi asigura succesiunea imperială. Autorul explică faptul că a făcut harta la porunca „maiestăţii sale” şi că aceasta conţine informaţii culese din diverse surse, de la Strabon la Cuspinianus şi Lazarus. Referindu-se la situaţia înfloritoare în care se afla odinioară acest teritoriu, deplângea ruina şi distrugerile ce s-au abătut – din cauza turcilor – asupra  ,,oraşelor şi locurilor“ de pe vremea romanilor; la fel, ,,oamenii şi negustorii“ erau expuşi tuturor vicisitudinilor epocii tumultoase în care trăiau.

Activitatea cartografică a lui Wolfgang Lazius este deosebită de a autorilor secolului al XVI-lea, deoarece vehiculează câteva idei cel puţin neobişnuite, dacă nu chiar ieşite din comun. În hărţile dedicate stăpânirilor austriece, elaborate între 1545-1563 [26] , Lazius se lansează în adevărate teorii asupra etnogenezei europene. Amintim doar teza amplu argumentată, în harta intitulată Succesio diversarum populorum in hoc tractu terrae, quorum aliud idioma a teutonico erat, despre originea comună iudee a tuturor popoarelor europene. Autorul emitea avant la lettre o adevărată teorie antiariană, prin care demonstra că triburile iudee au sosit în Europa, populând Galia, Germania, Italia, Panonia şi Grecia, dând naştere principalelor popoare şi grupe de limbi: germanice, latine şi greceşti.

În acest punct, argumentele lui Lazius devin tot mai clar ancorate în realitatea politică a secolului al XVI-lea, pe care dorea să o legitimeze. Nu credem că avem de-a face cu un şir de confuzii, ci cu o acţiune dirijată, pentru formarea unui curent de opinie favorabil stăpânirii Casei de Austria în centrul Europei şi la Dunărea de Jos.


[10] Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, vol. XXV, pp. 330-346, şi Hurmuzaki, vol. II4, p. 42, doc. 25.

* Pastor socotea în ,,mile ungureşti“ cca 12 km.

[11] Haus-, Hof.- und Staatsarchiv - Wien, P. A. 4 Türkey, (oct. 1538), f. 38.

** Veráncsics înţelegea prin Istru cursul Dunării controlat de turci.

[12] Călători străini despre ţările române, vol. I, p. 398.

[13] Mon-Hung-Hist, vol. I, p. 75-76.

[14] Giacomo Bascapé, Le relazioni fra l’Italia et la Transilvania nel secolo XVI, Note e documenti, Roma, 1931, p. 25.

[15] Antonio Possevino, La Transilvania, ediţie îngrijită de G. Bascape, Roma, 1931, Libro I, cap. 2, p. 69.

[16] Helmut Goetz, Die Fianlrelation des venetianische Gesandten Michelle Suriano von 1555, în “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, Bd., 41, Tübingen, 1961, pp. 288-289.

[17] Ibidem, p. 280.

[18] Ibidem, p. 289.

[19] Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, vol. I, Bucureşti, 1980, p. 59 şi urm.

[20] Der Seeatlas des Vesconte Maggiolo vom Jahre 1512, Zürich, 1979, (facsimil), 2 vol.

[21] Layos Stegena, Térképtörténet, Budapest, 1983, p. 97.

* Confuzia autorului; consideră pe daci cuceritorii ţării, după romani. Este posibilă o suprapunere cu numele germanic pentru danezi şi olandezi şi, deci, o confuzie cu migraţia germanică din secolele III - IV.

[22] Călători străini..., vol. I, pp. 502-503.

[23] Ibidem, p. 503.

[24] L. Stegena, op. cit., p. 99

[25] Ibidem, p. 100.

[26] Wolfgang Lazius, Karten der Österreichischen Lande und des Königreichs Ungarn aus den Jahren 1545-1563, Innsbruck, 1906. 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002