Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Harta Succesio Teutonicorum populorum in hoc terrarum tractu consideră că goţii, „numiţi în vechime geţi sau daci* locuiau la Dunăre înainte de a se constitui Imperiul lui Alexandru Macedon. După războaiele cu Roma şi retragerea aureliană, pământul Daciei a fost locuit neîntrerupt de goţi sau geţi, prin ramura ostrogoţilor. De la Dunăre, neamurile germanice s-au retras întâi spre Panonia, apoi spre Austria, de unde era firesc să revină în teritoriile matcă. Ca dovadă a legitimităţii acestei dorinţe, autorul hărţii aducea lupta dusă de împăraţii germani împotriva invaziei maghiare, stăvilită la Lechfeld, în 955. După aceea Habsburgii, prin Albert, Ladislau (Postumul), Maximilian şi Ferdinand au condus treburile Ungariei spre profitul ţării şi împotriva duşmanului comun (otomanii). În hărţile Vetus Romani Populi in hoc Tractu administratio Respublica si Recens Hungarorum in hoc Tractu respublica et administratio este menţionat sistemul administraţiei romane în centrul Europei şi în Dacia, ale cărei graniţe naturale sunt clar trasate, împreună cu principalele cursuri de apă, Timiş, Mureş, Olt şi Dunăre. Apoi, se prezenta administraţia modernă a Transilvaniei şi Banatului, toate cu scopul de a se acredita ideea înglobării fireşti a teritoriilor extra – şi intra – carpatice în posesiunile patrimoniale ale lui Ferdinand de Austria, chemat să reînvie gloria romană acolo unde invazia otomană ameninţa să înghită sud-estul şi centrul Europei.

Argumentaţia de sorginte umanistă potrivit căreia turcii au distrus civilizaţia înfloritoare a romanilor şi grecilor, perpetuată prin biserica creştină, o regăsim amplu redată şi în descrierea de călătorie pe care o făcea Ogier Ghiselin de Busbecq în 1555. Ambasador imperial la Constantinopol, Busbecq nu se poate împiedica de a relata în amănunt detaliile, atât pe cele geografice, cât şi pe cele cu implicaţie politică, care i-au atras atenţia. Chiar dacă nu avem de-a face cu un izvor cartografic, informaţia şi pledoaria lui Busbecq sunt unele dintre cele mai convingătoare argumente în favoarea necesităţii expansiunii Habsburgilor în bazinul pontic, reclamată de eliberarea „fraţilor” întru credinţă.

„Dacă nu aş fi vizitat Marea Neagră, când am avut posibilitatea de a naviga până acolo, aş fi meritat să fiu considerat un leneş ... Am făcut o călătorie minunată şi mi s-a permis să intru în câteva din reşedinţele de la ţară ale sultanului, locuri de plăcere şi desfătare ... Am văzut şi numeroase grădini aparţinând sultanului, situate în văi încântătoare. Ce lăcaş al nimfelor! Ce adăpost al muzelor! Ce locuri pentru a te retrage să meditezi!

Întregul pământ, însă, cum am mai spus, pare să ducă dorul, de mult timp, după cultura şi grija creştinilor. Şi, cel mai mult (parcă), Constantinopolul, ca şi întreaga Grecie. Ţara care a descoperit artele şi învăţătura disciplinelor liberale pare să ceară înapoi civilizaţia pe care
ne-a transmis-o nouă şi să ne implore ajutorul în numele credinţei comune, împotriva barbariei sălbatice” [27] .

Această descriere mişcătoare a unui tărâm al zeilor, căzut acum în mâna barbarilor, este urmată de un sever rechizitoriu la adresa pasivităţii „republicii creştine”, ce nu se grăbise, de peste 100 de ani, să-şi unească forţele pentru a elibera Bizanţul.

„Dar totul este în van – adăuga Busbecq – pentru că principii creştinătăţii au mintea ocupată cu alte lucruri. Legăturile apăsătoare cu care turcii îi asupresc pe greci nu sunt mai rele decât viciile ce ne macină pe noi: lăcomia, mândria, ambiţia, avariţia, ura, invidia şi gelozia. Credinţa şi simţul datoriei ar trebui să ne grăbească să ne ajutăm fraţii în nevoie, sau, măcar, dacă dorinţa de glorie şi de onoare ar lipsi ca să lumineze minţile noastre proaste, atunci, din propriul interes, principii din zilele noastre ar trebui să îşi asume riscul/ de a ataca/ regiunile barbarilor atât de frumoase şi de bogate în resurse şi să le aducă sub stăpânirea lor” [28] .

Busbecq înţelegea ca nimeni altul că patima apărării credinţei şi zelul „cruciat” erau demult stinse. El cerea, ceea ce de altfel Ferdinand de Austria încercase de peste două decenii, ca interesul politic şi economic să reorienteze politica fiecărui principe în parte, spre o coaliţie de forţe împotriva Imperiului otoman. Noua politică a echilibrului de forţe reclama însă altceva; ceva ce ambasadorul imperial ştia prea bine, dar dezaproba: nu o conlucrare împotriva turcilor, ci o cooperare a creştinilor cu aceştia, pentru menţinerea poziţiilor existente şi pentru contracararea duşmanilor, indiferent de confesiune. Süleyman prefera alianţa Franţei catolice şi se lupta cu şiiţii în Persia. La rândul lor, Francisc I şi Veneţia încercau să-i izoleze pe Carol al V-lea şi pe Ferdinand de Austria, uneltind la Poartă. Pentru toate aceste motive, Busbecq continua rechizitoriul.

„Dar altfel se întâmplă, mergem în Indii şi la Antipozi, peste apele fără margini ale Oceanului, pentru că acolo prada şi profitul sunt mai bogate şi putem să înşelăm pe băştinaşii neştiutori şi creduli, fără a pierde nici un strop de sânge. Credinţa este ceea ce propovăduise dar banul este ceea ce caută.

Lucrurile stăteau altfel în vremea strămoşilor noştri ... Onoarea, nu interesele egoiste i-au împins în expediţiile lor îndepărtate şi periculoase; aşa s-au întors din război nu cu avere mai mare în bani ci mai bogaţi în renume ...” [29] .

Urmează o descriere amănunţită a amplasării principalelor puncte strategice ce făceau ca Marea Neagră să fie indisolubil legată de stăpânirea turcilor spre Balcani şi spre Mediterana. „... Ea/ Marea Neagră/ trece prin strâmtori înguste de-a lungul Bosforului tracic, ... ajunge la Constantinopol cu multe ocolişuri pe o distanţă de o zi de drum. Apoi, printr-o trecere la fel de îngustă, se varsă în Marea de Marmara. La mijlocul intrării în Bosfor este o stâncă, cu o coloană pe care este scris numele unui roman (Octavian, dacă îmi aduc bine aminte). Pe ţărmul european se află un turn înalt numit Pharos, în care arde o lumină pentru a călăuzi marinarii noaptea. Nu prea departe, un mic râu se varsă în mare, din albia lui am cules pietre cu puţin inferioare onixului şi sardonixului, de fiecare dată când le lustruiau erau şi mai strălucitoare. La câteva mile de la intrare, se vede strâmtoarea prin care Darius şi-a condus oastea în Europa, împotriva sciţilor. Cam la jumătatea drumului, în Bosfor, sunt două fortificaţii una în Europa (Rumeli Hissar) şi cealaltă pe ţărmul asiatic (Anatoli Hissar). Ultima a fost cucerită de turci înaintea atacului împotriva Constantinopolului. Fortificaţia cu zidurile ei puternice a fost construită de Mahomed cu câţiva ani înainte de a asedia oraşul şi este folosită în prezent ca închisoare pentru prizonieri de vază …” [30] .

Busbecq încheia descrierea sa detaliată printr-un amănunt ce putea servi la relevarea importanţei economice viitoare a Mării Negre, combătând teoria potrivit căreia oricum această mare avea să se înnămolească, transformându-se în lac închis. Dimpotrivă, ea rămânea deschisă spre Dunăre, Nistru şi Mediterană. „Un lucru trebuie să spun, anume că Polybius a greşit total când a demonstrat, cu multe argumente, că, în cursul timpului, Marea Neagră va fi înnămolită de acumulările de nisip ale depunerilor aluvionare aduse de Dunăre, Nistru şi alte râuri şi astfel va deveni nenavigabilă. Marea Neagră nu este azi mai puţin navigabilă decât a fost în zilele sale/ ale lui Polybius/ …” [31] .

Interesul Habsburgilor pentru Marea Neagră era completat în epocă prin colecţia de hărţi asupra Pontului Euxin, adunate în biblioteca imperială din Viena. Relativ contemporane cu descrierea lui Busbecq sunt izvoarele cartografice dintre 1530 şi 1570, dintre care unele sunt anonime, altele aparţin lui Diego Homen Cosmographus (1561) sau lui Juao Martinez (1570). În toate aceste hărţi, frapează importanţa dată ţărmului doborgean, unde sunt notate destul de corect principalele localităţi de pe litoralul Mării Negre, până la vărsarea Nistrului: Varna (Gavarna), Caliacra (Caiacale sau Chaliacra), Mangalia (Pangalla, Pangolay), Constanţa (Costanza), Sf. Gheorghe (S. Zorzi, Gorgy), Sulina (Solina), Chilia (Chieli), Licostomo, Cetatea Albă (Mocastro, Maurocastro) [32] . Evident, sursa de inspiraţie a acestor hărţi o găsim, în Atlasul lui Pietro Vésconte (1318); interesant este însă faptul că, în câteva decenii, la comanda Casei de Austria, au fost recompuse atâtea hărţi despre Marea Neagră şi ţărmul dobrogean.

Continuând mărturiile cartografice, considerăm că cel mai elocvent document de acest tip privind obiectivele Habsburgilor în Europa, în Mediterană, în „Lumea Nouă” şi, nu în ultimul rând, în Marea Neagră, este atlasul de mărime impresionantă elaborat în jurul anului 1570 de Abraham Ortelius la Anvers. Numele acestei lucrări este Theatrum orbis terrarum [33] şi cuprinde cea mai amplă pledoarie geografico-politică în sprijinul ideii dominaţiei mondiale, rezervată Casei de Austria, prin cele două ramuri ale ei, Habsburgii din Spania şi cei din Imperiul German, ramuri reunite prin dubla ratificare a ediţiei princeps, publicată în 1570. Ediţia din 1590 purta aprobarea, întărită cu iscălitura proprie, a împăratului Rudolf (Ratisbona – 22 octombrie 1576) şi cea a regelui Filip al II-lea al Spaniei (Anvers – 3 februarie 1579). De la dedicaţia din foaia de titlu către regele Filip, „monarh al tuturor timpurilor şi al imperiului cel mai vast al întregului glob”, la versurile explicative şi la alcătuirea hărţilor, se poate recunoaşte aceeaşi concepţie legată de misiunea Habsburgilor de a salva moştenirea romană, care, aflată o vreme în ruină, a fost ridicată pe culmile măreţiei de Carol al V-lea şi de urmaşii săi spanioli.

   Europe, cuius viridis fastigia lambit

   Pampinus, et dulci vitis secunda racemo.

   (Nam colit Europe Baacchum, Bacchus colit illam)

   Dextra manus scepturm gestat clavumque sinistra

   Admontum spharae, caput et insigne corona

   Haec reliquis Nymphis excelsior omnibus una est,

   Et late, auspicibus quondam victricibus armis,

   Roma, tuis, inque porrexit adusque colentem

   in Libyam Asiam divisosque orbe Britannos

   Eius et imperium proferre Hispania nuper

   Ausa, per ignotum pelagus nova regna, novosque

   Invenit populos qui nunc

   Novus ORBIS habetur”.

Atlasul a fost elaborat după o concepţie modernă şi depăşeşte portulanele din secolele anterioare. Harta I este un planiglob, cu toate cunoştinţele geografice ale epocii. Harta a II-a este destinată Europei; ceea ce interesează este că, pentru a evita orice implicaţii politice, ţările europene sunt prezentate cu numele antice şi prin unităţile administrative de bază ce le compun (ducate, marchizate, comitate etc.) Excepţie fac doar Spania şi Portugalia, marcate ca regate şi cărora le sunt alăturate, prin hărţi corespunzătoare, toate domeniile coloniale ce le aparţineau [34] .

Cum atlasul a fost ratificat şi de împăratul Rudolf al II-lea era firesc ca şi pretenţiile şi interesele ramurii austriece a Habsburgilor să fie prezentate. Astfel, între ţările europene sunt incluse Moldova şi Ţara Românească (Walahia) cu localităţile principale, relativ bine amplasate şi corect denumite (Huşi, Fălciu, Suceava – plasată însă la vest de Siret, Putna, Lăpuşna, Mărăşeşti, Cetatea-Albă). Mai greu de identificat sunt localităţile din Ţara Românească: Chalow (?), pe Dunăre, sau Aluata (evident undeva pe Olt).

Pentru importanţa acordată ţărilor române, direct legată de încercarea Habsburgilor de a ajunge la gurile Dunării, se poate face referinţă la o altă hartă a atlasului, numită Romaniae/ Rumeliae/, quae Olim Thracia dicta, vicinarumque regionum, uti Bulagriae Syrfiae etc., descriptio. Autorul precizează că această hartă este de fapt o preluare după cea a lui Iacobus (Giaccomo) Castaldus Pedemontanus, intitulată Orbis universalis typum magnaforma… Fiind preluarea unei hărţi din 1546 există şi inexactităţi.

Atrage însă atenţia reprezentarea corectă a celor trei braţe ale Dunării (nu 2 sau 5 cum apar cu alte ocazii). Pe braţul Chilia este notat oraşul Bialogorod (evident o greşită amplasare a Cetăţii Albe), Licostomo se afla şi el incorect plasat în zona de unificare a braţului Chilia cu Sulina de azi, iar Sfântul Gheorghe este menţionat pe cel de-al treilea braţ. Alături de Moldova şi Ţara Românească, mai apare o unitate politică distinctă, Basarabia*, ce ocupă teritoriul aşa numitei „Ţări de Jos”, cuprinzând şi zona dintre Prut şi Nistru. Oraşele sunt plasate aleator; este interesant însă că numele lor a fost reţinut (sunt notate Tiraspol, pe Prut; Reni, la nord de Galaţi, care şi el este plasat la ramificaţia gurilor Dunării; alături de acestea apar Obluciţa, Vaslui şi Putna, relativ corect marcate).

Cursul Dunării, fiind deviat în amonte spre sud ajunge să străbată centrul Bulgariei, fapt pentru care oraşele Ţării Româneşti apar notate de două ori (în Bulgaria şi în Valahia). Transilvania este numită Valahia interior. Toate aceste amănunte, chiar dacă eronate arată că autorul (Iacobus Castaldus) ştia multe lucruri despre ţările române, – care îi erau mai bine cunoscute decât Bulgaria – dar nu fusese niciodată pe teren. Era însă convins de unitatea etnică şi geografică a spaţiului dunăreano-pontic prin reluarea permanentă a numelui de Valahia, folosit, când pentru zona Moldovei, când pentru câmpia Dunării, când pentru Transilvania.

Harta 97 conţine şi o altă imagine a Transilvaniei, alcătuită de această dată după cunoştinţele cele mai exacte din epocă. Hidronimele sunt notate în maghiară, germană, latină şi română (cu menţiunea „în limba valahă”). De exemplu: Olt – die Alth – Aluata. Pentru Transilvania sunt menţionate toate sursele „moderne”, care descriu bogăţiile şi relieful provinciei. Sunt citaţi Georg Reichstorffer, Petrus Ransanus, Martin Cromer.

Unitatea zonei amintite revine în secţiunea rezervată hărţilor istorice, unde la fila S este redată Dacia antică şi Moesia, fiind alăturate toate informaţiile ce au putut fi sintetizate după Strabon şi Dio Cassius. Urmează o hartă amănunţită a Daciei romane şi a Moesiei Inferioare, precum şi amplasarea dacilor liberi, numiţi „carpo-daci, carpi şi costoboci”. Harta Daciei reapare la fila G, în cadrul Europei antice, şi la fila H, înglobată Imperiului roman, prezentat cu toate posesiunile sale tricontinentale, de la Tigru până în Nordul Africii şi în insulele Britanice.

Redarea atât de amănunţită a acestui izvor cartografic cred că vorbeşte de la sine despre concepţia ce a prezidat la alcătuirea sa. Cele 148 de hărţi sunt, în cea mai mare parte, o pledoarie pentru refacerea gloriei pierdute a Romei antice, prin intermediul Casei de Austria.

Aceeaşi dorinţă de a reveni în hotarele istorice ale Imperiului roman se regăseşte şi în harta alcătuită în 1592, ce prezenta sugestiv Europa ca pe o femeie al cărei cap era Spania, inima se afla la Praga (reşedinţa preferată a împăratului Rudolf al II-lea), iar corpul acoperea toate teritoriile ce aparţinuseră Romei, până la Constantinopol. În aceeaşi perioadă se tipărea şi Sybenbürgische Chronica, ce considera că ,,aceste două ţări/ Ţara Românească şi Moldova/ ca şi Transilvania au locul lor în Europa pe care odinioară Dacia sau Valahia Mare l-a avut“ [35] .

Programul pontic al Habsburgilor, odată conturat, avea să se cristalizeze în epoca lui Rudolf al II-lea şi să se dezvolte în tot cursul secolului al XVII-lea. Chiar în anul celui de-al II-lea asediu al Vienei (1683), Sigismund Betulii publica la Nürnberg o hartă a Europei, având drept punct central de reper cursul Dunării şi vărsarea fluviului în Marea Neagră. Însuşi titlul hărţii (Danubius fluviorum Princeps … a fonte ad ostia ex variis historicum et geographorum monumentis) arată clar obiectivul strategic şi politic urmărit de autor şi, implicit, de Habsburgi. Legenda hărţii, alcătuită ca un scurt text moralizator, îndemna pe împărat şi pe toţi principii creştini la recuperarea „ambelor maluri ale Dunării”, până la vărsare, pentru a scăpa atâţia creştini de „tirania“ turcilor. [36] .

Acest document posterior etapei de care ne ocupăm este însă un indiciu sigur al intenţiilor politice cu care pornise Ferdinand de Austria, în secolul al XVI-lea, confruntarea cu Imperiul otoman. Harta lui Sigismund Betulli nu numai că relua izvoare cartografice mult mai vechi (probabil şi de secol XIII), dar folosea, în scurtul text ce servea drept legendă, argumentaţia secolului al XVI-lea, prin care Busbecq cerea apărarea „fraţilor“ greci şi Veráncsis dorea ca principii creştini să împiedice „pătrunderea Istrului“ în Germania*, ca şi pe cea cu care „regele romanilor“ sensibilizase Dieta imperială, în 1552, când convinsese pe principi că cea mai importantă sarcină a creştinătăţii  constituie apărarea liniei Dunării de Jos, de unde venea cel mai  mare pericol pentru Imperiu.


* Confuzia o făcuse prima dată Iordanes în secolul al VI-lea, în lucrarea De origine actibusque Getarum sau Getica.

[27] Ogier Ghiselin de Busbecq, Omnia quae existant, Epistola I, Pesta, 17. Pentru confruntarea traducerii s-au folosit şi The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, imperial ambassador at Constantinopole, Oxford, 1968, facsimil după ed. din 1633, p. 39 şi urm.

[28] Ibidem.

[29] Ibidem, p. 40.

[30] Ibidem, p. 41.

[31] Ibidem, p. 42.

[32] Anton Gevay, Periplus Ponti Euxini octuplus ad fidem tabularum mss. Bibliothecae Caesareae Vindobonensis, Geneva, 1855.

[33] Abrahamus Ortelius Antverpianus, Theatrum orbis terrarum, ediţia princeps Anvers, 1570, (facsimil Florenţa, 1991 după ediţia din 1595). În 1606, era tradus în limba engleză (The Theatre of the whole world).

[34] Ibidem, f. A2 verso - A3 recto.

* Adică regiunea stăpânită mai înainte de Basarabii din Ţara Românească.

[35] Sybenbürgische Chronica und Kriegschändel zu Wasser und Lande, f. 1, 1596, f. 4-5.

[36] Bayerische Staatsbibliothek, “Kartensammlung”, Mapp II, 80 d. Acesta este textul: “Huc animos! Gloriosissime Imperator,/ Potentissimi Reges,/ Serenissimi Princeps ac proceres Christiani!/ Fallor AN DUBIUS nunc DANUBIUS quo se vertat,/ ad vos respiccit./ Hactenus, qua Ister, Turcicus audiit,/ misere Binominis:/ Vos obstestatur, ope vestra ut posthac/ audiat una nomine Christianus. Fidem, Fortunam, Fortitudinem Vestram implorat;/ immitis sub Barbaro aerumnae pertaessus,/ sub mite Christi jugum postliminie redire gestit./ Tantum terrarum Turca Christe Vestro eripuit, Christiani! Quod Vestrum est repetite Posteros Vestros in interum restituite. Sit Vobis labor omnibus idem:/ Regna Provincias, Urbes recuperare. Religionem sub Tyranide, Artes liberales sub Barbarie,/ Christiano in Carcere, ad aratrum, ad rames,/ misere germentes redimere:/ Utramquam Danubii ripam Christe adserere./ Sic vincat, ope Leonum, invictissimus Leopoldus,/ Faxit Deus Homo Christus!”

* Reamintim că Istru era numită porţiunea controlată de turci, pe cursul Dunării.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002