Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

2. Ţările Române şi lupta Casei de Austria pentru hegemonia

central-răsăriteană 1526-1540

 

După analiza justificărilor ideologice ce au însoţit expansiunea Casei de Austria din centrul Europei spre cursul Dunării şi spre bazinul pontic, ne vom opri asupra acţiunilor diplomatice – în Ţara Românească şi Moldova – care au avut menirea de a susţine această politică, în perioada 1526-1562. Trebuie menţionat faptul că Ferdinand de Austria, dorind să ocupe Ungaria estică, era nemulţumit de vecinătatea sa directă cu otomanii. Ocuparea Transilvaniei îi permitea însă lui Ferdinand să ajungă, pe o cale ocolită, la gurile Dunării – al cărui curs mijlociu era blocat de turci – şi, de aici, spre Marea Neagră.

Evident această manevră politică nu era lesne de dus la îndeplinire, având în vedere slabele efective militare pe care Ferdinand de Austria se putea bizui. Tocmai din această cauză a căutat calea cea mai accesibilă de penetrare a zonei de influenţă otomană în sud-estul Europei, cea a acţiunilor diplomatice. Principalele puncte vizate erau Moldova şi Ţara Românească, entităţi statale rămase în afara regimului administraţiei otomane. Intrarea acestor două ţări în sistemul statelor vasale Imperiului otoman îngreuna situaţia pentru Habsburgi din punct de vedere militar, dar prezenta avantajul posibilităţii contractării unor alianţe care să aducă ţărilor române speranţa îndepărtării pericolului turc.

Rolul ţărilor române aflate la confluenţa intereselor politice, militare şi economice a celor două mari puteri, Habsburgii şi turcii, a fost pe larg dezbătut în istoriografia noastră. Considerăm că, pentru o nouă abordare a problemei, este necesar să ne oprim asupra relaţiilor diplomatice prin care Habsburgii au dorit să-şi asigure – la gurile Dunării – un cap de pod în confruntarea cu Imperiul otoman. Aceste relaţii diplomatice au fost dictate de un triplu interes manifestat de Casa de Austria – politic, strategico-militar şi economic.

Din punct de vedere politic, Ferdinand de Austria a fost conştient de la începutul conflictului cu Zápolya şi Imperiul otoman de importanţa sprijinului politic ce i-ar putea veni din Moldova şi Ţara Românească. Încă din 1527, când se considera stăpân pe situaţie în Transilvania şi Ungaria estică, el a căutat să anihileze orice acţiune duşmănoasă ce ar fi putut veni din flancul său sud-estic. Un atac al forţelor domnilor români – reunite – s-a arătat, mai târziu, a fi dezastruos pentru Habsburgi.

Conştient de pericol, la 3 ianuarie 1527, trimitea pe Laurenţiu Misschillinger în Moldova pentru a capta bunăvoinţa domnului, căruia îi cerea să manifeste faţă de ,,regatul său“, Ungaria, prietenie şi credinţă,
să-l sprijine ,,pentru apărarea şi păstrarea acestui regat, pentru respingerea duşmanilor săi“; mai cerea ajutor militar concret sau „favorizarea drepturilor“ sale în Ungaria, evident faţă de Imperiul otoman şi de Zápolya. Interesant este faptul că Misschillinger a fost trimis la drum în mare grabă, pentru a influenţa chiar din momentul urcării pe tron pe noul domn. La Viena se ştia doar că Ştefăniţă a murit, numele noului domn nu era cunoscut încă (Rareş îşi începea domnia la 20 ianuarie), de aceea textul instrucţiunii are lăsat necompletat spaţiul destinat înscrierii numelui adresantului („nobis dillectum N. Wayvodam Moldaviae”). Importanţa acestei misiuni era mare, pentru că solul lui Ferdinand avea mandat de a oferi 2 000 de ducaţi unuia dintre marii boieri, pentru a pleda cauza Habsburgilor pe lângă domn [37] .

De asemenea, solia de răspuns, trimisă în octombrie 1527 de Petru Rareş la Ferdinand de Austria, era întreţinută pe socoteala vistieriei austriece. În plus, solul moldovean era trimis de la Viena, la Cracovia pentru a mijloci pe lângă Sigismund I obţinerea ajutorului politic şi militar scontat [38] de Habsburgi.

În iunie 1528, solia moldovenească pleca spre casă, înmânându-i-se încă ,,50 de guldeni renani“ bani de drum [39] . Toată această cheltuială, contrară obiceiului timpului, conform căruia – în general – fiecare suveran îşi întreţinea solii, arată, după cum am notat deja, importanţa deosebită acordată stabilirii unor bune relaţii cu Petru Rareş. Pentru moment, rezultatul nu a fost cel aşteptat de Ferdinand; până în 1529 atitudinea domnului Moldovei rămânea echivocă, pentru ca apoi, timp de câţiva ani, acesta să atace în forţă poziţiile Habsburgilor din Transilvania. Deja, la 11 mai 1529, un sol moldovean, identificat de secretarul regelui Ioan Zápolya ca fiind mitropolitul Moldovei („espicopus in Moldavia primarius”), încerca să trateze alianţa cu Zápolya [40] .

Pe moment (în 1527), aceeaşi „neutralitate binevoitoare” o obţinea Ferdinand şi de la domnul muntean, Radu de la Afumaţi, fără a putea smulge de la el un angajament ferm. Solul lui Ferdinand a fost croatul Ştefan Glincič, folosit ca agent în mai multe misiuni, între care amintim pe cea din Ţara Românească şi pe cea de la Moscova, din 1530. La sfârşitul lunii noiembrie 1527, mesagerul Habsburgilor prezenta la Viena raportul asupra misiunii sale în Ţara Românească. Acesta nota că s-a înfăţişat „la strălucitul principe domnul Radu”, după ce a întâmpinat multe greutăţi pentru a nu fi descoperit de „iscoadele voievodului/ Ioan Zápolya/ şi ale sultanului”. Primul răspuns dat de Radu de la Afumaţi, la cererea lui Ferdinand de a-l ajuta „la dobândirea regatului Ungariei”, a fost un refuz voalat: „Dacă mi-ar fi trimis la timp maiestatea voastră şi înainte de încoronarea/ ca rege/ a voievodului Transilvaniei, aş fi putut face desigur mult pentru maiestatea voastră ... dar acum când acel voievod a fost şi ales şi încoronat rege al Ungariei ... el nu vede şi nu-şi lămureşte în ce fel ar putea satisface, în împrejurările de acum, cererea maiestăţii voastre regeşti”. Pentru a îndulci refuzul, Radu mai adăuga că în cazul în care Ferdinand avea de gând să pornească război „împotriva turcilor şi în Ungaria” să trimită la el o nouă ambasadă „cu legitimă împuternicire” şi atunci se va pregăti şi el de luptă spre folosul cauzei „obştii creştine”. Ameninţa însă, fără menajamente, că dacă solul avea să-i aducă ştiri false sau îl va minţi intenţionat, va pedepsi tentativa de înşelăciune cu omorârea solului şi a tuturor „germanilor”/care/ îi vor cădea în mâini” [41] .

Trebuie să recunoaştem că atitudinea lui Radu de la Afumaţi este elocventă pentru momentul politic extrem de delicat în care se desfăşurau acest convorbiri. Deşi domn cu o poziţie net antiotomană, Radu, ca şi Petru Rareş, a înţeles neputinţa lui Ferdinand şi încercarea acestuia de a obţine Ungaria şi Transilvania cu ajutorul oştirilor domnilor români.

Petru Rareş nu s-a grăbit într-o asemenea tentativă, pentru că propriile sale interese în Transilvania îl făceau să prefere să rezolve singur problema recuperării posesiunilor ardelene. De altfel, după 1529, când îi învingea pe Habsburgi la Feldioara, se purta în Transilvania ca un cuceritor şi afirma că el este cel care i-a oferit această ţară lui Zápolya [42] .

În cazul lui Radu de la Afumaţi situaţia era cu totul alta. Nu dorinţa de extindere a propriei influenţe politice peste graniţă îl făcea reticent faţă de Habsburgi, ci situaţia internă şi pericolul otoman, care ameninţase constant ţara de la moartea lui Neagoe Basarab [43] , îl făceau să aştepte derularea evenimentelor pentru a hotărî pe cine ajută. De altfel, în epoca lui Radu de la Afumaţi, se inaugurează ceea ce Ştefan Andreescu numea „politica oficială şi neoficială a Ţării Româneşti până la 1545” [44] . Este vorba despre o politică aparent duplicitară, născută din dorinţa apărării independenţei, ce făcea ca domnii munteni să respecte pe faţă dispoziţiile turceşti, dar pe ascuns să trateze cu Habsburgii, ca reprezentanţi ai coaliţiei creştine. Răspunsul lui Radu era foarte clar în acest sens: el era gata de luptă alături de creştini, dar nu avea să tolereze în nici un chip să fie înşelat şi aruncat în luptă de unul singur, pentru a apăra o cauză ce nu era a lui şi nici a creştinătăţii.

În anul 1529 – anul mari campanii sultanale spre Viena – asasinarea lui Radu de la Afumaţi de către partida boierilor, îngrijoraţi de posibilitatea unei acţiuni comune a domnului cu trupele austriece, ce ar fi atras crunte represalii asupra Ţării Româneşti, făcea pe Ferdinand de Austria să încerce noi tatonări diplomatice la sud de Carpaţi. Prezenţa sultanului în faţa Budei şi apoi a Vienei făcea însă ca orice tratative cu domnii români să fie greu de finalizat. Mai mult, aceştia înţelegeau ca, la adăpostul poruncii sultanale, să-şi rezolve propriile probleme în Transilvania. După atacul lui Rareş, noul domn al Ţării Româneşti, Moise  Vodă, intra, în toamna anului 1529, în Ţara Bârsei şi în ţinutul Sibiului pentru a-şi recupera posesiunile, Vinţ şi Vurpăr. La 9 august, îi soma pe sibieni să se supună lui Zápolya pentru că altfel va fi obligat să meargă ,,asupra/lor/ cu toată ţara domniei mele, căci nu am altminteri cum să fac ... că noi suntem în mâna turcului”. Scrisoarea se încheia cu un sfat ce arăta opinia domnului despre posibilitatea unui ajutor din partea lui Ferdinand “... Acum să ştiţi Graţia voastră că s-a ridicat împăratul/sultanul/ cu toate oştile sale în Ţara Ungurească, iar despre craiul Ferdinand nimic nu se aude despre dânsul, că unde ar fi” [45] . La 10 septembrie, Moise, îi înştiinţa pe braşoveni că trebuie să se supună pentru că „toţi s-au închinat lui Ianăş craiul” [46] .

Ezitarea trupelor otomane în faţa Vienei şi mijloacele specifice ale diplomaţiei habsburgice îl făceau pe Moise să devină cooperant şi să accepte tratative de pace. Acţiunea diplomatică în Ţara Românească fusese dublată, după obiceiul timpului, cu daruri bogate oferite domnului pentru acceptarea negocierilor.

La 9 ianuarie 1530, Ştefan Pemfflinger, fratele lui Marc Pemfflinger, omul de încredere al lui Ferdinand, ce veghea la Sibiu asupra intereselor arhiducelui, informa că Moise a acceptat pacea, în schimbul unei mari sume de bani [47] . Începutul tratativelor cu Habsburgii
i-a adus curând domnului muntean dizgraţia Porţii şi ostilitatea marii boierimi. La jumătatea lunii mai 1530, Moise Vodă fugea în Transilvania, unde, sprijinit de Habsburgi, ce considerau că a sosit momentul de a instala în tronul Ţării Româneşti un domn supus lor, se pregătea de ripostă. Prima acţiune militară în favoarea lui Moise şi împotriva noului domn, Vlad (Înecatul), o întreprindea, în luna mai 1530, Ştefan Pemfflinger [48] . Expediţia organizată pentru recuperarea tronului de către Moise Vodă avea loc în luna august 1530, fiind mobilizate trupele lui Ştefan Mailath şi cele ale lui Petru Gherendi şi Gáspar Horvat. La 29 august 1530, în lupta de la Viişoara, fostul domn muntean cădea însă în luptă, curmând conflictul.

Perioada anilor 1530-1534 nu este marcată de demersuri diplomatice deosebite întreprinse de Habsburgi în ţările române. Pregătirea campaniei sultanale din 1532, ce ar fi vrut să tranşeze definitiv conflictul pentru Ungaria, nu lăsa prea mult câmp liber de acţiune domnului muntean (Vlad Înecatul – 1530-1532). În Moldova, ofensiva începută de Petru Rareş pentru recuperarea Pocuţiei canaliza toate eforturile domnului într-o singură direcţie şi sfârşea, în cele din urmă, prin a trezi iritarea sultanului, nemulţumit de acţiunile îndrăzneţe de politică externă ale lui Rareş, ce lezau şi interesele Imperiului otoman. La 15 mai 1531, sultanul îi reproşa lui Sigismund I, regele Poloniei, că a întreţinut relaţii diplomatice cu Petru Rareş şi cu Vlad Vodă care erau „sclavii mei şi tributari şi posesiunile lor încorporate între celelalte state ale noastre” [49] . Deşi nu dorea ca războiul început între domnul Moldovei şi Sigismund să afecteze bunele relaţii otomano-polone, Süleyman atrăgea atenţia, prin scrisoarea trimisă de marele vizir Ibrahim paşa, la
12 oct./10 nov. 1531, că dacă se constată încălcări de graniţă din partea polonezilor în Moldova, după cum se plângea Petru, care era „sclavul sultanului ... orice atac împotriva acestei ţări însemna un atac împotriva statelor prea-puternicului sultan” [50] .

Preocuparea lui Süleyman de a pregăti campania de ocupare a Vienei l-a îndepărtat însă de diferendul moldo-polon ce s-a stins, pe moment, prin binecunoscuta înfrângere a lui Rareş la Obertyn (22 august 1531) [51] . După acest moment, începeau negocieri de pace cu Polonia, duse fără prea multă convingere de Petru Rareş, ce căuta pretexte pentru a justifica intrarea sa în Pocuţia [52] .

Retragerea trupelor otomane din Austria şi Ungaria, în 1532, datorită amplei ofensive antiotomane organizate chiar de Carol al V-lea şi de papa Clement al VII-lea, aducea în sufletul lui Petru Rareş o nouă speranţă în forţa combativă a Habsburgilor, care ar fi putut să-i alunge pe turci de la gurile Dunării şi din Balcani, eliberând cele două ţări române de presiunea suzeranităţii otomane. Contactele cu Habsburgii fuseseră reluate încă din toamna anului 1531, fără o angajare concretă din partea lui Rareş. Emisarul său era, la 12 septembrie 1531, Grigore Rosenberg („Gregor Rosenperg”), pârcălab de Cotnari. Nici despre misiunea sa nu cunoştem amănunte. Trezoreria Austriei de Jos dădea însă ordin tuturor autorităţilor să faciliteze trecerea „ambasadorului domnului moldovean” spre Sepyer, unde se afla Ferdinand, în aşteptarea convocării Dietei imperiale [53] . Este un amănunt demn de luat în consideraţie că, în ajunul marii confruntări cu Imperiul otoman, când Ferdinand dorea cu disperare organizarea unei rezistenţe antiotomane redutabile, cu sprijinul împăratului şi al principilor germani, la Speyer sosea un emisar al lui Petru. Rezultatele campaniei sultanale din 1532 sunt bine cunoscute, şi ele au demonstrat pe moment Europei că Habsburgii sunt o forţă de temut pentru otomani, dacă eforturile celor „două jumătăţi” ale posesiunile lui Carol Quintul reuşesc să se unească, angrenând şi efectivele spaniole.


 

[37] A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. I, Bucureşti, 1929, doc. nr. 1, pp. 1-3.

[38] Ibidem, doc. nr. 3, pp. 3-4.

[39] Ibidem, doc. nr. 5, pp. 4-5.

[40] Ibidem, doc. nr. 7, pp. 6-7. Veress identifică greşit, în acest document pe regele Ferdinand în formula “regia Maiestatis”; contextul este clar “maiestatea regală”, căreia i s-a supus întreaga nobilime din Transilvania, “numai saşii rămânând până acum răzvrătiţi”, este Ioan Zápolya, singurii ce i se împotriveau în 1529 erau tocmai saşii şi Ştefan Mailath. Dacă considerăm scrisoarea adresată lui Ferdinand, textul nu mai corespunde realităţii istorice. De altfel locul de unde se trimitea scrisoarea, Lipova, indică clar un teritoriu ce aparţinea lui Zápolya, făcând parte din posesiunile sale patrimoniale.

[41] Călători străini..., vol. I, pp. 239-241.

[42] I. Ursu, Die auswärtige Politik des Petru Rareş, Wien, 1908, p. 522. Condiţiile armistiţiului semnat la 4 septembrie 1529 între domnii români şi transilvăneni cuprindea şi clauza ca Ioan Zápolya să fie recunoscut rege al Ungariei (Hurmuzaki, XVI, doc. nr. 615, p. 331).

[43] Pentru contextul luptelor pentru tronul Ţării Româneşti în perioada 1521-1524 vezi Th. Palade, Radu de la Afumaţi, Bucureşti, 1939, p. 13 şi urm., Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, vol. I, Bucureşti, 1980, pp. 49-51.

[44] Şt. Andreescu, ,,Frământări politice în Ţara Românească la începutul domniei lui Radu Paisie“, în Revista de istorie, nr. 3/1976, pp. 405-406.

[45]   Silviu Dragomir, Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul în secolele XV-XVI, Bucureşti, f.a. (extras), doc. nr. 35, pp. 45-46.

[46] Gr. Tocilescu, 527 Documente slavo-române, Bucureşti, 1931, p. 311.

[47] A. Veress, Fontes rerum transylvanicarum, vol. IV, Budapest, 1914, sau vol. I, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, p. 206.

[48] Ibidem, p. 208, vezi şi Em. Gr. Nicolescu, Moise-Vodă (martie 1529 – 28 august 1530), Craiova, 1929, p. 16.

[49] Hurmuzaki, XI, p. 20-21. Despre temeinicia juridică a pretenţiilor emise de sultanul Süleyman I vezi şi Şt. Gorovei, ,,Moldova în “Casa Păcii” pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo-otomane“, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, vol. XVII, 1980, pp. 638 şi urm.

[50] Hurmuzaki, vol. I, supl. II, p. 46.

[51] Pentru conflictul lui Petru Rareş cu Polonia, vezi Veniamin Ciobanu, Ţările Române şi Polonia, secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1985, p. 153 şi urm., şi studiul lui Em. C. Antoche La Battaille d’Obertyn, Paris, 1993, (extras), p. 9.

[52] Hurmuzaki, I, supl. II, pp. 51-52.

[53] A. Veress, Documente..., doc. nr. 11, p.10.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002