Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Retragerea trupelor otomane din Austria şi Ungaria, în 1532, datorită amplei ofensive antiotomane organizate chiar de Carol al V-lea şi de papa Clement al VII-lea, aducea în sufletul lui Petru Rareş o nouă speranţă în forţa combativă a Habsburgilor, care ar fi putut să-i alunge pe turci de la gurile Dunării şi din Balcani, eliberând cele două ţări române de presiunea suzeranităţii otomane. Contactele cu Habsburgii fuseseră reluate încă din toamna anului 1531, fără o angajare concretă din partea lui Rareş. Emisarul său era, la 12 septembrie 1531, Grigore Rosenberg („Gregor Rosenperg”), pârcălab de Cotnari. Nici despre misiunea sa nu cunoştem amănunte. Trezoreria Austriei de Jos dădea însă ordin tuturor autorităţilor să faciliteze trecerea „ambasadorului domnului moldovean” spre Sepyer, unde se afla Ferdinand, în aşteptarea convocării Dietei imperiale [53] . Este un amănunt demn de luat în consideraţie că, în ajunul marii confruntări cu Imperiul otoman, când Ferdinand dorea cu disperare organizarea unei rezistenţe antiotomane redutabile, cu sprijinul împăratului şi al principilor germani, la Speyer sosea un emisar al lui Petru. Rezultatele campaniei sultanale din 1532 sunt bine cunoscute, şi ele au demonstrat pe moment Europei că Habsburgii sunt o forţă de temut pentru otomani, dacă eforturile celor „două jumătăţi” ale posesiunile lui Carol Quintul reuşesc să se unească, angrenând şi efectivele spaniole.

Pacea încheiată în 1533 de emisarul imperial, Cornelius Duplicius Scepper, între Ferdinand şi Zápolya, ratificată prin aprobarea sultanului, ce consimţea verbal la încheierea unui armistiţiu între Înalta Poartă şi Imperiul German, aduceau o regrupare de forţe în Ungaria şi Transilvania, în favoarea lui Ferdinand de Austria, considerat a fi – în primul rând – locţiitorul împăratului. Episodul asasinării lui Aloisio Gritti, însărcinat de sultan să traseze graniţele definitive între Zápolya şi Ferdinand, arată o radicalizare a ostilităţii faţă de turci în toate cele trei ţări române. Zvonul ce a premers sosirea sa la Dunăre, colportat de emisarul lui Zápolya, Ieronim Laski [54] , potrivit căruia Gritti venea să instaleze în Ţara Românească şi Moldova pe cei doi fii ai săi, pentru el rezervându-şi Ungaria şi Transilvania, a născut de la început opoziţia domnului muntean Vlad Vintilă (de la Slatina) [55] , care a refuzat orice cooperare cu emisarul sultanului, urmărind şi încercuind de câteva ori contingentul de 2.000 de ostaşi ce-l însoţea pe Gritti [56] . Asasinarea episcopului de Oradea, Emeric Czibák, de către voievodul Transilvaniei, numit de Gritti, Ioan Doczy, a radicalizat conflictul dintre nobilimea maghiară rebelă şi efectivele modeste ale lui Gritti. Intervenţia lui Rareş la lichidarea confruntării a fost decisivă, instigându-l pe Ştefan Mailath să-l ucidă pe Aloisio Gritti, pe cei doi fii ai săi – Antonio şi Pietro – şi pe voievodul Transilvaniei, Ioan Doczy. Asasinarea acestora, la Mediaş la 28 septembrie 1534, avea drept scop – conform planurilor lui Rareş – o rupere definitivă a relaţiilor cu Imperiul otoman şi o ofensivă comună transilvano-moldo-munteană, susţinută de Habsburgi, împotriva turcilor. La acest plan a consimţit şi Zápolya, în ciuda desvinovăţirilor ulterioare, pentru că Ştefan Mailath, adversar al regelui Ioan până la acea dată, era numit tocmai de acesta, în 1534, voievod al Transilvaniei.

Absenţa sultanului, aflat pe frontul din Asia, de unde avea să revină abia în ianuarie 1536, a favorizat reluarea de către Habsburgi a poziţiei pierdute în Ungaria şi Transilvania şi reînceperea tratativelor diplomatice în Ţara Românească şi mai ales în Moldova.

La 8 decembrie 1534, Georg Reicherstorffer era trimis de Ferdinand de Austria în Moldova, pentru a relata tratativele diplomatice cu Petru Rareş. Prima misiune diplomatică a solului avusese loc în 1527 – la 18 iunie – şi se soldase practic cu un eşec. De altfel, nici instrucţiunile primite în 1527 de la Ferdinand nu apar prea clar din relatarea făcută la întoarcere de Reicherstorffer, care menţiona doar în treacăt întrevederea cu domnul Moldovei, lăsând să se înţeleagă că misiunea sa a avut un oarecare succes (... am ajuns în Moldova, nu fără un drum/ destul de/ greu şi acolo achitându-mă de însărcinarea soliei mele faţă de voievodul Moldovei, nu fără grijă sârguincioasă şi muncă, am primit răspunsul cel mai de dorit la cuvintele soliei mele ... [57] . Că, de fapt, Ferdinand nu obţinuse nimic concret de la Petru Rareş, au demonstrat evenimentele ulterioare.

În 1534, situaţia era alta şi, de data aceasta, Rareş era chiar nerăbdător să înceapă tratativele cu Habsburgii. Negocierile diplomatice ale lui Ferdinand cu ţările române au coincis, deloc întâmplător, cu reorientarea nobilimii maghiare spre tabăra imperială. Din această cauză, Ferdinand spera să poată atrage de partea sa pe domnii români, pentru ca aceştia să nu întreprindă acţiuni ostile, care, până la venirea turcilor, ar fi putut provoca mari pagube efectivelor destul de firave cu care Ferdinand dorea să cucerească şi Transilvania.

În aprilie 1535, Reicherstorffer sosea, în a doua sa misiune diplomatică, în Moldova, reclamând dreptul de suzeranitate al coroanei ungare asupra Moldovei. Rareş se arăta cooperant, de aceea emisarul lui Ferdinand cerea şi un compromis în problema posesiunilor transilvane ale lui Rareş, care urmau a rămâne în situaţia în care se aflau pe moment, Bistriţa revenind lui Ferdinand. La 4 aprilie 1535, în numai câteva zile de negocieri, misiunea lui Reicherstorffer se încheia fără ca Petru Rareş să perfecteze în scris vreo alianţă cu Ferdinand sau să recunoască vreuna din pretenţiile acestuia. Ceea ce este demn de remarcat este preluarea iniţiativei diplomatice de către domnul Moldovei, care cerea ferm lui Ferdinand să-i mijlocească contactul cu împăratul Carol al V-lea [58] , singurul pe care-l credea capabil să ducă la bun sfârşit lupta cu turcii. Atrăgea în aceste tratative şi pe domnul Ţării Româneşti, Vlad Vintilă, care, prin poziţia avută în timpul misiunii lui Aloisio Gritti în Ţara Românească, în vara anului 1534, era silit să caute sprijinul unui aliat puternic, atât faţă de pericolul extern, cât şi faţă de marea boierime, ce nu îl iertase pentru reprimarea sângeroasă a revoltei boiereşti, ce dorise, în 1534, înlocuirea domnului. În acelaşi an, 1535, în care Rareş începea tratativele cu imperialii, Vlad Vintilă perfecta şi el o alianţă antiotomană [59] . Contactele secrete cu Habsburgii nu i-au servit la nimic domnului muntean. Boierimea, nemulţumită atât de măsurile interne, cât şi de noua orientare a politicii externe, punea la cale asasinarea domnului, ce cădea răpus în timpul unei vânători pe Jiu, la 10 iunie 1535. („Apoi, trecând 3 ani ai domniei lui s-au dus la plimbare către Craiova, ca să vâneze în pădurile Jiului ... iar lângă acestea Vintilă Vodă avea gând să mai taie o seamă de boieri, simţind boierii, s-au vorbit cu toţii, şi au năvălit ei mai înainte, de au tăiat pe domn în malul Jiului şi au scăpat ei de moarte”) [60] .

Că înlăturarea domnului a avut şi un motiv legat de reorientarea politicii externe a Ţării Româneşti spre Habsburgi o arăta scrisoarea trimisă la 15 iulie 1535 de către Ioan Zápolya sultanului, scrisoare prin care justifica acţiunea boierilor şi alegerea noului domn, Radu Paisie, prin „răutatea” şi trădarea fostului voievod Vlad Vintilă. Radu Paisie era recomandat ca fiind credincios „capabil şi valoros pentru orice serviciu al sultanului”, în timp ce Vlad Vintilă începuse să facă „fapte necugetate” [61] . Era evident că Zápolya, în ciuda faptului că, în 1535, începuse din nou tratative de pace cu Ferdinand, dorea ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile impuse de el, nu de adversarul său, pentru a cărui poziţie sprijinul domnilor români ar fi devenit extrem de folositor.

Cu toate acestea, demersurile diplomatice ale Habsburgilor îşi urmau cursul, de această dată fiind implicat direct împăratul Carol al V-lea.

În toamna anului 1535, episcopul de Vátz, Ştefan Broderic, un supravieţuitor al luptei de la Mohács, însoţit de Francisc Frangepani, îl contacta pe Carol al V-lea, la Neapole. Ca răspuns la solia maghiară, împăratul trimitea în vara anului următor, 1536, pe episcopul de Lund, care sosea în Transilvania, de unde informa că, în Ungaria estică şi Transilvania, climatul era favorabil păcii cu Habsburgii [62] . Rareş prelua, cum am arătat deja, iniţiativa diplomatică şi îl trimitea pe vistiernicul Mateiaş pentru a cere episcopului de Lund să nu încheie pace cu Zápolya, deoarece acesta este credincios turcilor şi astfel proiectul de cruciadă şi lupta antiotomană ar fi periclitate [63] .

Încrederea domnului Moldovei în zelul cruciat al împăratului fusese sporită de acţiunea întreprinsă de Carol al V-lea în Tunis, în 1535, în timpul căreia îl alungase pe vestitul corsar, devenit amiral al flotei otomane, Haireddin – Barbarossa, restaurând pe regele legitim, Muley Hassem. Tocmai de aceea mesajul lui Rareş către împărat şi Ferdinand era redactat în termenii unei angajări militare ferme. „Eu sunt gata să slujesc Maiestăţii sale Imperiale şi Catolice, ca şi Maiestăţii sale Regale şi întregii creştinătăţi şi nu-mi voi cruţa nici avuţiile nici viaţa; numai Maiestăţilor lor să adauge silinţele şi ajutorul lor ...să facă Maiestăţile lor în aşa fel încât să-mi trimită chiar anul acesta/  1536/ 5000 de oameni cu maşini pentru spart zidurile şi să nu se îndoiască Maiestăţile Lor, căci orice s-ar întâmpla, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să înapoiem Maiestăţilor Lor ţara Transilvaniei întreagă şi să pricinuim în felul acesta mare neajuns împărăţiei turceşti” [64] .

Scrisoarea lui Petru Rareş prezintă un mare interes, pentru că el percepea adevăratul sens al prezenţei lui Zápolya pe tronul Ungariei şi în Transilvania. Domnul Moldovei spunea clar că, dacă avea să cucerească Transilvania, aceasta prilejuia „mari pagube împărăţiei turceşti”. El vedea, deci în „regele Ioan” un executant fidel, un slujbaş al sultanului, care gestiona puterea în Transilvania şi Ungaria estică până la o nouă intervenţie, definitivă, a lui Süleyman. Pericolul pentru celelalte două ţări române era mare şi, de aceea, Rareş dorea o acţiune în forţă chiar în anul 1536, când sultanului îi era greu să se pregătească de un nou război, după campania persană. Ajutorul în oameni era minim, 5000 de ostaşi, ceea
ce-l interesa era artileria grea şi maşinile de asalt, după ultimele invenţii ale Europei occidentale, cu care ar fi progresat repede, în condiţiile existenţei a numeroase puncte fortificate în Transilvania.

Că împăratul era mai puţin interesat de a asigura, printr-o campanie coordonată de Rareş, succesul militar şi politic al fratelui său în spaţiul central şi sud-est european, a arătat-o tergiversarea acţiunii armate, înlocuită cu tatonări diplomatice, menite să-l informeze despre intenţiile sultanului. Întărirea autorităţii lui Ferdinand la Dunărea de Jos nu convenea lui Carol al V-lea, care dorea să apară în ochi principilor creştini singurul apărător al credinţei. Confruntarea lui Ferdinand cu turcii şi o eventuală alungare a acestora dincolo de linia Dunării i-ar fi adus un prestigiu, care ar fi periclitat însăşi poziţia împăratului. Oricum, neînţelegerea dintre cei doi fraţi, ce au apărat fiecare – cu înverşunare – linia politică ce au considerat-o prioritară – Mediterana sau gurile Dunării – a dus la scindarea posesiunilor Habsburgilor şi la ralierea principilor germani politicii lui Ferdinand de Austria. El apărea preocupat de soarta graniţei sudice a Imperiului German, ameninţat din ce în ce mai des de incursiunile otomane.

Revenind la anul 1536, acesta este anul ce marchează o dublă angrenare a domnilor români în sfera politicii Habsburgilor.

La 15 iulie 1536, sosea la Constantinopol dalmatul Dionisie della Vecchia (Bojidan Vuckovič) [65] , agent secret al împăratului, care profitând de bunele sale relaţii cu marele vizir Ayas-paşa* , încerca să culeagă informaţii pentru Habsburgi. După suma de 1 000 de scuzi primită la înapoiere, se poate considera că rezultatul misiunii diplomatice a lui della Vechia a fost un succes. Într-adevăr, în afara unor informaţii militare, privind punctele slabe în care flota imperială ar putea ataca sau posibilitatea angrenării creştinilor din Imperiul otoman într-o răscoală generală [66] , agentul imperial stabilea trei contacte însemnate pentru o eventuală coaliţie antiotomană în Balcani. Era vorba despre „patriarhul Serbiei” (aşa apare în text)** şi domnii din Ţara Românească şi Moldova. În ceea ce priveşte prezenţa voievodului muntean, Radu Paisie, la Constantinopol datele sunt certe [67] , interesant este că, probabil, acesta a tratat cu della Vecchia şi în numele lui Rareş, sau domnul moldovean şi-a trimis la Poartă propriul emisar, pentru a perfecta cu ambasadorul imperial clauzele unei alianţe. Tratativele cu Radu Paisie nu veneau pe un teren nepregătit. De un an, domnul Ţării Româneşti aştepta confirmarea din partea sultanului, amânată oficial datorită absenţei acestuia din capitală, în realitate datorită existenţei unui alt pretendent preferat, probabil, de marele vizir Ibrahim-paşa. Executarea marelui demnitar a adus şi mult râvnita confirmare pentru Radu Paisie [68] , a cărui prezenţă la Constantinopol se lega tocmai de acest eveniment. În perioada de nesiguranţă, iulie 1535 – iunie 1536, când Radu Paisie a fost contestat şi de o parte a boierimii, domnul muntean a început negocieri cu Habsburgii, dictate de necesitatea apărării tronului. În primăvara anului 1536, scria personal lui Ferdinand, căruia îi cerea protecţie pentru el şi ţara sa. Era o reînviere a statutului de vasalitate al Ţării Româneşti faţă de Coroana ungară, care urma a fi materializat, de această dată, printr-o alianţă antiotomană. În cazul imposibilităţii unei cooperări militare, se prevedeau clauze minimale de ajutor reciproc: Ferdinand să încerce să împiedice mărirea tributului Ţării Româneşti către Poartă, iar Radu Paisie să informeze, în secret, despre mişcările turcilor.

Întâlnirea între agentul imperial della Vecchia şi Radu Paisie, în vara anului 1536, avea loc după ce negocierile ajunseseră într-un punct avansat. Noua situaţie creată prin obţinerea investiturii de la Poartă de către Radu Paisie îl făcea pe acesta să devină circumspect. Domnul, numit de emisarul Habsburgilor „regele Valahiei care este creştin şi mare senior” [69] , se arăta dispus să continue tratativele, dar de „teama spionilor” refuza să trimită împăratului o scrisoare; cerea însă ca un ambasador al Habsburgilor să vină în Ţara Românească, pentru a discuta clauzele concrete ale organizării luptei cu turcii. În acest scop, elibera un salvconduct pentru solul imperial [70] .


[53] A. Veress, Documente..., doc. nr. 11, p.10.

[54] Datele sunt furnizate de raportul lui Yunis-beg, însărcinat de sultan cu anchetarea morţii lui Gritti. Arhiv. Statului Bucureşti, Microfilme - Austria - Turcica, R. 339, C. 430.

[55] Pentru sensul apelativului de “la Slatina” şi originea buzoiană a acestui domn vezi Şt. Ştefănescu, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, 1965, pp. 209-210.

[56] Raportul lui Gritti către sultan, redactat între lunile iulie-august 1534, tradus şi comentat de Aurel Decei, în Aloisio Gritti în slujba sultanului Soliman Kanunî, după unele documente turceşti inedite (1533-1534).Studii şi materiale de istorie medie”, vol. VII, 1974, p. 111 şi urm. Analiza atitudinii domnului muntean este făcută şi de Ştefan Andreescu în Frământări politice..., p. 409, vezi şi Cr. Feneşan; J. L. Bacqué-Grammont, ,,Notes et autres documents sur Aloisio Gritti el les pays roumains“, Anatolia Moderna, vol. III, Paris, f.a., p. 72 şi urm.

[57] Călători străini..., vol. I, p. 187, nucleul viitoarei Chorographii a Moldovei, publicată de Reicherstorffer în 1541, avea să-l constituie relatarea primei solii din 1527, notată în jurnalul său publicat în Hurmuzaki, II1, p. 36.

[58] I. Ursu, Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p. 37.

[59] În mai 1535, senatul oraşului Sibiu îl anunţa pe Ferdinand că domnul Ţării Româneşti “vecinul şi prietenul nostru bun” este gata să treacă de partea “regelui romanilor” şi să presteze jurământ de credinţă. A. Veress, Fontes rerum..., vol. IV, p. 250.

[60] Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ediţie critică întocmită de Constant Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 45. Textul este similar şi în Letopiseţul Cantacuzinesc (1290-1690), ediţie critică întocmită de C. Grecescu şi Dan Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 47, vezi şi St. Nicolaescu, Domnia lui Vlad Vintilă de la Slatina, Craiova, 1936, p. 12.

[61] Cr. Feneşan, J. L. Bacque-Grammont, op. cit., pp. 72-73.

[62] Alex. Ciorănescu, ,,Petru Rareş şi politica orientală a lui Carol Quintul“, în Memoriile secţiunii  istorice, seria III, tom XVII, p. 6-7 (extras).

[63] Hurmuzaki, II4, pp. 103-104.

[64] Ibidem, II1, p. 112.

[65] Identificarea personajului aparţine lui A. Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est Européen ŕ l’aube de l’âge moderne, Bucharest, Paris, 1980.

* În luna martie a aceluiaşi an marele vizir Ibrahim-paşa fusese executat, în urma acuzaţiei de înaltă trădare.

[66] Alex. Ciorănescu, op. cit., p. 10.

** Probabil episcopul de Ohrida.

[67] Privind ascensiunea lui Radu Paisie la tronul Ţării Româneşti, luptele interne şi prezenţa domnului la Constantinopol pentru a primi investitura din partea sultanului, vezi Şt. Andreescu în Frământări politice..., pp. 401-403; şi Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu Vodă Paisie şi a fiului său Marcu voievod (13 iunie 1535 - 17 martie 1545), Craiova, 1938, p. 11 şi urm.

[68] A. Veress, Fontes..., p. 257-261. Contextul internaţional al luptei domnilor români este redat de Fl. Căzan, Lupta Ţărilor Române pentru independenţă (1533-1538). Implicaţiile în plan european în vol. Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, 1977, pp. 59-60.

[69] Alex. Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele din Simancas, Bucureşti, 1940, pp. 15-16.

[70] Ibidem.







© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002