Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins

Capitolul VII

1. Noua Orientare politică a ţărilor române între 1541-1562.


Contextul politic central-european.

 

După 1541, anul transformării Budei în beilerbeilic, demersurile Habsburgilor în ţările române încep să fie întâmpinate cu tot mai multă neîncredere şi, treptat, cu ostilitate făţişă.

În urma morţii lui Zápolya, sultanul, ca urmare a unei manevre lipsită de abilitate a lui Ferdinand, era informat despre prevederile tratatului de la Oradea. „Regele romanilor” sperase ca această ştire să îl înfurie pe Süleyman şi să-l convingă să retragă ajutorul acordat până atunci familiei Zápolya. În plus, generalul austriac, von Rogendorf, cucerea vremelnic Buda (în 1540), furnizând pretext pentru o nouă campanie sultanală pe Dunăre. Calculele lui Ferdinand au fost complet greşite; mânia sultanului, odată dezlănţuită, nu a putut fi zăgăzuită prea uşor. Ca pedeapsă pentru tratativele secrete duse de Ioan Zápolya, Süleyman ocupa Buda, deposeda pe micul rege, Ioan-Sigismund, de teritoriile Ungariei estice, transformate în beilerbeilic, şi îi oferea cu „mărinimie” Transilvania, ce devenea principat autonom sub suzeranitate otomană; de asemenea, el şi regina mamă, Isabela, aveau dreptul să poarte în decursul vieţii titlul regal.

În noua situaţie politică creată la Dunăre, era de aşteptat o reacţie energică a Habsburgilor, ce nu a sosit însă în anii imediat următori. Firesc, această neputinţă a fost înregistrată şi a avut un efect negativ întâi asupra nobilimii maghiare, apoi asupra domnilor din Ţara Românească şi Moldova.

Până în 1545, anul demarării unei perioade lungi de tratative otomano-habsburgice, încheiată cu primul tratat de pace perfectat în scris (1547), între Ferdinand de Austria şi Süleyman I[1], speranţa reluării luptei antiotomane a mai fost păstrată de cei doi domni credincioşi idealului de cruciadă Radu Paisie şi Petru Rareş.

Radu Paisie, care încercase să rămână deoparte în marea încleştare politică şi militară din 1538, nu abandonase cauza „creştinătăţii”. La 2 decembrie 1540, Ştefan Mailath scria cumnatului său, Tamás Nádásdy, că domnul muntean l-a informat despre iminenţa pericolului ce-l aşteaptă din partea turcilor, [1] dacă refuza recunoaşterea ca rege a lui Ioan-Sigismund [2] .

În 1541-1542, împreună cu Petru Rareş, care îşi schimbase doar aparent atitudinea faţă de turci, Radu Paisie reîncepea tratativele cu Ferdinand de Austria, după cum informa nunţiul apostolic Verollio, aflat la Viena [3] . În ciuda aparenţelor înşelătoare, Petru Rareş atacând „din porunca sultanului” Transilvania, spunea Verollio, pentru a o reda reginei Isabela, îşi urma linia politică proprie. Prezenţa trupelor domnului Moldovei în Transilvania se lega de recuperarea posesiunilor înstrăinate de Zápolya, Ciceul şi Cetatea de Baltă. Pentru a reocupa aceste posesiuni, Petru Rareş nu s-a temut să intre în conflict nici cu Ştefan Mailath, voievodul Transilvaniei, ce primise la 2 februarie 1541 cetatea Ciceu de la Ferdinand [4] , nici cu cumnatul acestuia, Tamás Nádásdy [5] , puternicul nobil maghiar aflat în slujba „regelui romanilor”. De altfel, în urma campaniei din Ţara Făgăraşului din vara anului 1541, Petru Rareş îl făcea prizonier pe Ştefan Mailath [6] . Cu acordul „fratelui George”, episcopul de Oradea, devenit „vicerege” al principatului şi tutorele lui Ioan-Sigismund, Rareş îl preda pe voievodul Transilvaniei turcilor; acesta avea să rămână prizonier un deceniu, în închisoarea „Celor şapte turnuri”.

După ce obţinuse parţial ceea ce dorise, Petru Rareş, relua tratativele secrete cu Habsburgii, fără a înceta de a arăta supunere sultanului. Omul de legătură, în 1541-1542, avea să fie acelaşi Petru Vartic, ce atrăgea atenţia lui Ferdinand asupra posibilităţilor de atac asupra Budei, înainte ca turcii să poată refortifica cetatea, moment după care orice tentativă ar fi fost zadarnică [7] .

După instalarea turcilor la Buda, în anul 1542, se organiza o nouă coaliţie antiotomană în statele germane, la fel de efemeră ca şi cele precedente. Petru Rareş, prin emisarii săi, a aderat imediat la ideea acestei coaliţii. La 1 martie 1542, se încheia la Suceava tratatul secret cu margraful Joachim de Brandenburg, prin care domnul Moldovei se angaja, în cazul unui război cu turcii, să furnizeze coaliţiei creştine informaţii, provizii, bani, prin vinderea, prin Polonia, a 30.000 capete de vite şi, să întoarcă armele împotriva turcilor, când împrejurările ar fi permis [8] . Până la izbucnirea ostilităţilor, pentru pregătirea armatei, Rareş vărsa lui Joachim von Brandenburg suma imensă de 200.000 galbeni ungureşti, bani aruncaţi, pentru că nu au fost folosiţi nici pentru înarmare şi nici nu au mai fost returnaţi vreodată în Moldova.

Eşecul campaniei antiotomane a principilor germani era comentat de Antonio Possevino cu multă amărăciune: „non consegui altro, che una trista perdita et morte di assaissimi christiani... tutti fuggirono miseramente. Di che i Germani, attribuitane la colpa al tradimento degli Ungheri, et essendo Pietro Perenio, Vescovo a Strigonia, preso et condotte a Ferdinando a Mijhel, fu posto in prigione perpetua, dove anco mori” [9] .

În timpul ostilităţilor între armatele lui Ferdinand şi cele ale reginei Isabela, conduse de „fratele George”, Petru Rareş intra din nou în Transilvania, de data aceasta apărându-şi ferm şi deschis interesele periclitate de desele schimbări de stăpâni, care aruncaseră, practic ,,din mână în mână“ – posesiunile legitime ale domnului Moldovei. În luna octombrie,  noiembrie 1542, recupera Ciceul şi Cetatea de Baltă şi obţinea supunerea Bistriţei, împreună cu plata censului restant de 8.800 de florini [10] .

 


[1] I. Căzan, Habsburgi şi otomani la linia Dunării. Tratat şi negocieri de pace 1526-1576, Bucureşti, 2000, pp. 181-185.

 

[2] A. Veress, Documente..., doc. nr. 20, p. 21.

[3] Hurmuzaki, II4, p. 305.

[4] A. Veress, Documente..., doc. nr. 22, p. 22.

[5] După arestarea lui Ştefan Mailath şi închiderea acestuia în fortăreaţa “celor şapte turnuri”, la Istanbul, Tamás Nádásdy încerca să forţeze mâna lui Rareş. Pentru a obţine de la acesta sprijinul pentru a-şi elibera cumnatul, ameninţa la 26 noiembrie 1542 că va omorî toţi prizonierii moldoveni aflaţi în cetatea Făgăraş. A. Veress, op. cit., doc. nr. 29, pp. 29-30. Despre condiţiile confruntării din 1541 şi planul lui Ştefan Mailath de a proclama independenţa Transilvaniei, vezi, Cr. Feneşan, Constituirea Principatului autonom al Transilvaniei, Bucureşti, 1997, p. 50 şi urm.

[6] Asupra conflictului lui Petru Rareş cu transilvănenii pentru recuperarea Ciceului şi a Cetăţii de Baltă a insistat C-tin. Rezachevici, ,,Politica externă a lui Petru Rareş în a doua domnie“, în vol. Petru Rareş, p. 252 şi urm.

[7] Hurmuzaki, II1, p. 225.

[8] Textul tratatului redat de A. Papiu Ilarian, Tesaur de monumente istorice pentru România, vol. III, Bucureşti, 1864, pp. 13-15. Comentariul făcut de Şt. Simionescu, ,,Ţările Române şi începutul politicii răsăritene antiotomane a Imperiului habsburgic (1526-1594)“, în Revista de istorie, nr. 8/1975, p. 1209.

[9] A. Possevino, Transilvania, ed. G. Bascapé, Roma, 1931, p. 95.

[10] C-tin Rezachevici, op. cit., p. 254.

 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002