Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

La 11 aprilie, ambasada era convocată de domn, care îi primea pe reprezentanţii lui Ferdinand cu vădită reavoinţă. Li se comunica faptul că doar doi dintre ei aveau să se întoarcă cu răspunsul, cel de-al treilea, Petru Gerendi, avea să fie reţinut ostatic, „împotriva oricăror drepturi ale popoarelor şi/ împotriva/ scrisorilor (angajamentelor) sale de credinţă” anterioare, după cum aveau să protesteze solii.

Menţionând cererile şi argumentele prezentate de emisarii lui Ferdinand, ce se bazau pe tratatul de la Oradea (1538), Alexandru Lăpuşneanu exclama mânios: „voi aţi văzut vreodată pe cineva, care are soţie şi copii, care ar lua pâinea din mâna fiilor săi pentru  a hrăni copiii altuia?” Domnul Moldovei îl acuza pe Ferdinand că din 1551 exercitase numeroase presiuni „asupra nefericitei regine văduve”, pentru a o face să renunţe la drepturile sale. Lăpuşneanu făcea referire, în continuare, la atitudinea binevoitoare a regelului Poloniei faţă de cauza familiei Zápolya, Ioan-Sigismund – rugându-şi unchiul, în faţa Seimului polon – ca „în numele lui Dumnezeu cel nemuritor să nu-l deposedeze de demnitatea regală” [41] . Invectivele deveneau din ce în ce mai aspre şi ambasadorii lui Ferdinand aveau să fie trataţi de Lăpuşneanu cu o lipsă de respect pe care rareori o întâlniseră. Nici măcar sultanul nu insultase în aşa fel pe mesagerii Habsburgilor. Voievodul Transilvaniei era numit „câine” şi solii erau asiguraţi că minciunile pe care i le-au spus nu au putut fi crezute pentru că „în toate regatele oamenii mei au mulţi ochi şi urechi, care văd şi înţeleg totul” [42] .

Alexandru Lăpuşneanu hotăra să nu dea curs cererilor lui Ferdinand, pentru că trupele Habsburgilor îşi arătaseră incapacitatea. „Am fost între voi şi atunci am putut vedea forţele turcilor şi inconsecvenţa creştinilor, când Ahmat-paşa (sic) a asediat cetatea Timişoarei... am văzut, că toate acestea nu au dus la nici un rezultat, în aşa fel încât Losoncsi (Lossonchij)/ comandantul garnizoanei Timişoarei/ cât şi alţi nenumăraţi soldaţi au pierit, cum bine aţi văzut”. De aceea, îi sfătuia că, dacă sunt buni creştini, „să cadă în genunchi în faţa lui Dumnezeu şi să se roage să-i scape din mâinile păgânilor”, pentru că au alungat-o pe regina Isabela şi au dat Transilvania şi întreaga Ungarie în mâinile lui Ferdinand, care ,,mai mult îi ucide decât îi apără”, iar mânia sultanului avea să fie groaznică.

Avertismentul dat solilor era drastic. „Voi care vă încredeţi în cetăţile voastre puternice şi în fortificaţiile voastre, dacă nu îl aduceţi înapoi pe fiul regelui Ioan ca să-l recunoaşteţi ca domn al vostru, nu veţi mai avea nici cetăţi, nici fortificaţii nici măcar domenii, case sau sate”, pentru că sultanul va distruge ţara, fiind hotărât să-l aducă înapoi, cu orice preţ, pe Ioan-Sigismund.

O parte a nobilimii din Transilvania – continua domnul Moldovei – a recunoscut deja pe regele legitim, care este sprijinit de regii ,,prea puternici ai Franţei, Angliei şi Poloniei ca şi de Ţara Moldovei şi cea Transalpină“. De aceea, Francisc Kendy i-a cerut să vină oricând în Transilvania ,,nu noaptea, cum vin hoţii, ci în miezul zilei cu trâmbiţe, cu tunuri şi cu toate celelalte arme de război căci va fi primit cu bucurie, chiar în oraşul Braşov“ [43] .

În final, cerea imperios să vină o nouă ambasadă, formată din şase persoane, care să-l conducă în ţară pe regele legitim, Ioan-Sigismund. Atunci domnul Moldovei se angaja să medieze la Poartă obţinerea iertării pentru ţară şi să predea tributul datorat. Dacă nu aveau să facă aşa, atunci o armată imensă formată din turci, polonezi, tătari, moldoveni şi munteni urma să invadeze Transilvania, pentru că „împăratul turcilor jurase ca niciodată să nu accepte de la Ferdinand tributul pentru Transilvania, chiar dacă ar fi posibil să-i fie dat tot aurul tezaurului” acestuia [44] .

Textul documentului este atât de cuprinzător şi atât de clar încât practic comentariile sunt de prisos. Alexandru Lăpuşneanu înţelesese ceea ce Habsburgii nu au vrut să accepte din 1526 până în 1559, că sultanul nu putea să le ofere, de bunăvoie, cale liberă spre gurile Dunării şi bazinul pontic. În plus, erau incapabili, din punct de vedere militar, de a-şi impune dominaţia în zonă prin forţă, deci singura soluţie era retragerea în graniţele Ungariei vestice.

Treptat, treptat, nobilimea din Transilvania lua în serios avertismentul lui Alexandru Lăpuşneanu şi, în 1556, Dieta de la Cluj recunoştea drepturile legitime ale reginei Isabela şi ale lui Ioan-Sigismund, care soseau în ţară cu ajutor muntean şi moldovean [45] .

Singurul care nu renunţa era Ferdinand de Austria, care, cu încăpăţânare, căuta calea uneltirilor secrete pentru a-şi menţine poziţiile, din ce în ce mai restrânse din Transilvania.

Paralel cu întreţinerea pretendentului Aaron-Vodă, despre care am pomenit, o nouă figură îşi făcea apariţia între favoriţii Habsburgilor, fiind de data aceasta promovat chiar de împăratul Carol al V-lea. Prima menţiune cu privire la Iacob Heraclid, despot de Samos, o găsim în diploma dată de Carol al V-lea la Bruxelles, la 22 octombrie 1555. Această diplomă prezintă o importanţă triplă: dă amănunte despre originea personajului atât de controversat, arată poziţia pe care Despot o avea între protejaţii lui Carol şi marchează începutul ascensiunii sale în slujba Habsburgilor. Din document aflăm că Iacob Heraclid, datorită „darurilor deosebite ale spiritului şi corpului” său şi datorită faimei familiei sale şi a virtuţiilor demonstrate cu prisosinţă în slujba împăratului, primea dreptul de a crea notari publici, doctori şi poeţi laureaţi, dintre absolvenţii universităţilor din Imperiul german. Acest privilegiu era dat de Carol al V-lea „din proprie iniţiativă”, şi era unul dintre puţinele acte de acest gen emise la porunca specială a monarhului. Motivaţia acestei simpatii o găsim tot în textul privilegiului ce menţionează că „unchiul matern” al lui Despot servise cu credinţă pe împărat în timpul asediului şi ocupării vremelnice a Cetăţii Coron (1534-1535) din Moreea, unde fusese făcut prizonier*. Însuşi Despot se alăturase trupelor imperiale în timpul luptelor cu armata franceză, în 1554, distingându-se prin fapte de vitejie [46] . Pentru toate acestea era înnobilat şi i se confereau armerii (scut scartelat: senestra jos, în câmp de argint, un peşte natural** cu gura deschisă, ţinând un inel; dextra sus – în câmp de argint un templu de azur, dextra jos şi senestra sus câmp de aur în care se afla înscris un arbore de laur (dafin) smuls, în culoare naturală, între ale cărui ramuri se încolăcea un şarpe, alături de un leu roşu armat şi limbat cu argint. Scutul era încoronat cu coroană de aur). Întreaga diplomă era o recunoaştere a ascendenţei imperiale a lui Despot, o legitimare a pretenţiilor sale, prezente şi viitoare, precum şi o acceptare a tânărului grec între nobilii Imperiului german. De altfel această diplomă avea să-i deschidă drumul spre curtea regală a Danemarcei şi a Suediei, apoi spre ducele Albert de Prusia şi spre regele Poloniei [47] .

După ani de peregrinări, în 1558, Despot se hotăra unde s-ar putea stabili, alegându-şi Moldova, nu fără încuviinţarea şi încurajarea Habsburgilor, al căror emisar fusese în perioada 1555-1558. Pretextând înrudirea cu doamna Ruxandra, soţia lui Alexandru Lăpuşneanu, Despot sosea la curtea domnească, pregătindu-şi de acum încolo ascensiunea spre tronul Moldovei. Cu o genealogie fabricată, ce-l făcea descendent din toate marile familii imperiale bizantine (Lascarizi, Comneni, Cantacuzini şi Paleologi), dar şi din despoţii sârbi din familia Brancovici, înrudiţi prin femei cu domnii Moldovei, Iacob Heraclid îşi argumenta pretenţiile la tron. În ciuda antipatiei lui Lăpuşneanu, care îl obliga să fugă din ţară, refugiindu-se în teritoriile deţinute încă de Ferdinand, Iacob Heraclid primea sprijinul constant al episcopului Ioan Forgács şi al lui Albert Laski, fiul cunoscutului diplomat Ieronim Laski [48] . Despot aflat la Kesmarok cerea, la 9 aprilie 1560, lui Ferdinand o oaste pentru a-şi ocupa tronul Moldovei, amintind, cu siguranţă de sine, că numai aşa l-ar putea ajuta în acţiunile sale în Transilvania. Să nu uităm că armistiţiul cu turcii din 1559, ce prevedea evacuarea Transilvaniei, nu fusese ratificat şi Ferdinand spera că prin  „ocuparea” Moldovei ar putea influenţa mersul tratativelor la Poartă. Avea un plan similar şi pentru Ţara Românească, unde dorea să-l impună domn pe diacul Dimitrie [49] . Ferdinand, împărat din 1558, dorea, de fapt, o încercuire a Transilvaniei, care să-i aducă hegemonia la Dunărea de Jos.

La 16 decembrie 1560, Despot aflat la Kosiče (Kassau, Cassovia) se intitula „prin graţia divină principe ales al Moldovei” şi cerea imperios împăratului suma de 15.000 de florini, pentru care se angaja să plătească lui Ferdinand, după ce avea să ocupe tronul Moldovei: „4 cai pur-sânge turceşti şi 12 cai moldoveneşti, două maje de piei de samur şi în fiecare an 50 de boi pentru bucătării” [50] .

La 19 ianuarie, împăratul Ferdinand de Austria scria căpitanului flotei dunărene, Francisc Záy, că, în ciuda opoziţiei regelui Poloniei, nu trebuie să fie oprit ajutorul dat lui Despot. Datorită dificultăţilor şi pericolelor ce ameninţau „Imperiul, popoarele noastre şi regatul nostru Ungaria” şi, în ciuda lipsei permanente de bani, împăratul cerea ca Despot să fie susţinut printr-o campanie în Moldova, care putea salva poziţia Casei de Austria în zona Dunării de Jos. Pentru aceasta se hotăra alocarea sumei de 8.000 de florini, dar se cerea ca Despot să presteze jurământ de fidelitate faţă de „noi şi de succesorii noştri, că va servi regilor Ungariei şi... întregii  republici creştine” [51] .

Sumele de bani trimise lui Despot sunt din ce în ce mai dese [52] , după cum pretenţiile lui Despot şi promisiunile lui sunt din ce în ce mai mari. Deja, la 24 mai 1560, i se fixase o pensie anuală, plătibilă în Imperiu, de 400 de florini şi i se eliberase un salvconduct de liberă trecere prin toate teritoriile Habsburgilor [53] . La 11 iunie 1561, strânsese oaste de 900 de oameni, cu care abia aştepta să plece în Moldova [54] . În luna iunie-iulie efectivele se completau cu slovaci şi maghiari, iar la 1 noiembrie 1561, victorios, dădea un edict către populaţia Moldovei.

Semnificaţia prezenţei lui Despot pe tronul Moldovei nu a scăpat sultanului [55] , informat în scurt timp despre evenimentele din toamna anului 1561. Departe de a influenţa favorabil cursul tratativelor duse de Busbecq, în numele lui Ferdinand, cu marele vizir, Ali-paşa, această veste putea să provoace o nouă criză în relaţiile habsburgo-otomane. Prin abilitatea ambasadorului imperial şi datorită actului de supunere trimis de Despot se trecea peste încă un moment dificil al negocierilor.

Relatarea lui Busbecq a întrevederii, în timpul căreia marele vizir
i-a comunicat ştirea instalării lui Despot pe tronul Moldovei, este pe deplin edificatoare în ceea ce priveşte importanţa strategică acordată de ambele puteri Moldovei.

,,Eram angajaţi de câtva timp în negocierile de pace şi eram foarte nerăbdător să obţin rezultatul pe care-l doream, când s-a petrecut un eveniment ce putea să strice totul. Un bărbat de origine greacă, pe care ei îl onorează cu titlul de Despot, a făcut o expediţie în Moldova, sub acoperirea trupelor imperiale, care păzeau graniţa Ungariei şi a ocupat-o, după ce l-a alungat pe voievodul ce deţinea provincia. Aceasta i-a supărat foarte rău pe turci, care s-au temut că această tulburare, atât de serioasă, putea fi doar începutul a ceea ce avea să vină mai târziu“. În continuare, ambasadorul imperial reda dialogul purtat cu Ali-paşa: ,,– Ai auzit că germanii au invadat Moldova? – În Moldova – am spus – nu şi mi se pare improbabil. Ce să caute germanii într-o ţară atât de îndepărtată ca Moldova? – Dar acesta este adevărul – a replicat – după cum îl vei afla şi singur“. Busbecq, încercând să justifice această acţiune ca pe o simplă incursiune la graniţă a nobilimii maghiare, nu germane, era pus la punct cu promptitudine de marele vizir: ,,Aşa să fie ... să facă tot ce vor atâta timp cât se menţin în graniţele Ungariei ...; dar când acum invadează Moldova, care este la numai câteva zile de călătorie faţă de Adrianopol, aceasta nu se poate tolera“ (subl.ns.) [56] .


 

[41] Ibidem, p. 509.

[42] Ibidem, p. 510.

[43] Ibidem, p. 512.

[44] Ibidem, p. 513.

[45] Cristina Feneşan, Constituirea Principatului autonom al Transilvaniei, Bucureşti, 1997, pp. 158-159.

* În realitate Iacob Heraclid fusese secretarul ultimului Despot de Samos. La moartea acestuia furase documentele de familie şi se prezentase în Europa ca descendent direct al ultimului Despot de Samos.

[46] A. Veress, op. cit., p. 152.

** Termen prin care în heraldică se desemnează culoarea naturală a unei mobile heraldice.

[47] N. Iorga, Nouveaux matériaux pour servir ŕ l’histoire de Jacques l’Héraclid dit le Despot prince de Moldavie, Bucarest, 1900, pp. 2-3.

[48] M. Stoy, Jakob Basilikos Heraklides (Despot Vodă), Fürst der Moldau 1561-1563, und die Habsburger, în “Mitteilungen des Instituts für Osterreichische Geschichtsforschung”, Bd. 100, Heft 1-4/1992.

[49] Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, I, p. 130.

[50] Arhiv. Stat. Bucureşti, Microfilme Cehoslovacia, R. 103, C. 55-56.

[51] Ibidem, c. 63-65.

[52] Hurmuzaki, II1, pp. 370, 371-372, 376.

[53] A. Veress, op. cit., doc. nr. 226, 227, 228, pp. 179-181.

[54] Ibidem, p. 113.

[55] Ibidem, p. 200.

[56] Ogier Ghislin de Busbecq, Turkisch Letters..., pp. 195-197, M. Maxim, Les Pays Roumains et les relations Habsburg-Ottomans dans la seconde moitié au XVI sičcle, în Habsburgisch-osmanische Beziezhungen, C.I.E.P.O. Colloque, Wien, 1985, p. 96.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002