Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Un ultim aspect ce trebuie luat în discuţie, ca fiind deosebit de important pentru expansiunea Casei de Austria spre gurile Dunării şi bazinul pontic, este cel economic.

În ceea ce priveşte bogăţiile Transilvaniei, sare, aur, argint, metale (cupru şi fier) precum şi potenţialul agricol deloc de neglijat, avem mărturii numeroase în secolul al XVI-lea, care de altfel, sunt şi bine cunoscute. Este suficient să amintim zecile de pagini dedicate de agentul bancherilor germani Fugger, Hans Dernschwam, în 1528, organizării şi valorificării exploatării minelor de sare din Transilvania [66] . Michael Bocignoli, Georg Reicherstorffer, Antonio Veráncsics, Nicolaus Olahus sau Sebastian Münster sunt unanim de acord că Transilvania era cea mai bogată provincie a regatului maghiar. Studii mai vechi sau mai recente au fost dedicate activităţii Casei Fugger sau Haller în Transilvania şi Ungaria, cărora le-au fost concesionate salinele, minele de cupru şi li s-au acordat largi privilegii comerciale [67] . Interesant de subliniat este concesionarea acestor resurse, care a stat la baza finanţării politicii imperiale a Casei de Austria de către vestiţii bancheri din Augsburg şi Nürnberg.

Istoricul german H. Kellenbenz sublinia, într-un studiu apărut în 1960, un aspect mai puţin luat în considerare şi care poate îngloba, alături de Transilvania, şi interesul economic pentru Moldova şi Ţara Românească. Anume, Kellenbenz vedea în misiunea lui Aloisio Gritti la Dunărea de Jos şi o încercare a Veneţiei, căreia controversatul personaj
i-a rămas fidel, de a cuceri noi pieţe de desfacere şi căi de acces spre mult râvnitele mirodenii, în condiţiile în care în Mediterană, alături de ostilitatea Imperiului otoman, avea de înfruntat şi conflictul între Spania şi Franţa [68] .

Această enumerare sumară o considerăm edificatoare pentru a explica obstinaţia cu care Ferdinand de Austria s-a cramponat de ideea stăpânirii Transilvaniei.

Registrele de cheltuieli ale oraşului Braşov aduc în atenţia cercetătorului şi o altă problemă: rolul economic şi politic al oraşelor transilvane, în speţă al Braşovului, adevărată „placă turnantă” a comerţului între gurile Dunării şi centrul Europei, în întreţinerea şi aprovizionarea ambasadelor imperiale spre Înalta Poartă sau spre Moldova şi Ţara Românească. În luna martie 1534, umanistului Tranquillus Andronicus, secretar, pe atunci, al lui Aloisio Gritti, i se dăruiau trei cai – în Braşov – în timp ce cei cinci cai aduşi din Turcia pentru „guvernatorul Ungariei” (Aloisio Gritti) erau hrăniţi cu o raţie de fân suficientă pentru 24 de săptămâni [69] .

Solului lui Vlad Vintilă, domnul Ţării Româneşti, ce urma a pleca împreună cu umanistul dalmat spre Turcia, i se dăruiau „9/8 de măsură de vin şi 4 măsuri de orz, ce însemnau 13,5 aspri” [70] .

Trimisului lui Petru Rareş la Braşov, Stoica Dobromir, i se dădea în dar pentru domnul Moldovei un butoi cu vin, iar lui i se plătea „salariu pe 19 zile 4 florini şi 26 de aspri” [71] .

La 16 martie, alt sol al lui Vlad Vintilă, Sava, primea de la municipalitatea Braşovului 15 măsuri de vin, în valoare de 8 aspri şi cu 2 măsuri de orz [72] .

Soliile se succedau în lunile martie-aprilie, venind din Moldova şi oprindu-se, în drum spre Ţara Românească, în zona Făgăraşului la Ştefan Mailath. Solului acestuia spre Târgovişte, braşovenii îi dădeau în dar „vin, peşte proaspăt, pâine albă şi 2 măsuri de orz”.

În acelaşi registru mai figurează întreţinerea unor „bulgari”, probabil din Şcheii Braşovului, ce menţineau legătura între Ţara Românească şi Viena. (Martin şi Gavrilă Bulgarul). De asemenea, între soli sunt menţionaţi Dragu Postelnicul şi Răduţu Portar (?), împuterniciţi ai lui Vlad Vintilă pentru a trata cu consiliul municipal al Braşovului. Popasul aceluiaşi Stoica Dobromir, emisarul lui Rareş, la Braşov, înainte de a pleca în Turcia, arată o efervescenţă a mişcării agenţilor diplomatici din cele trei ţări române, care, în preajma misiunii lui Aloisio Gritti, încercau probabil să pună la cale un plan comun de acţiune. Braşovul, credincios până în 1536 lui Ferdinand, devenea în această perioadă nu numai un punct comercial râvnit, ci şi o „placă turnantă” a informaţiilor ce veneau sau urmau a fi transmise în Imperiul otoman. De remarcat, în acelaşi timp, că toate aceste solii erau întreţinute prin cheltuiala braşovenilor.

Alături de Transilvania, atât de dorită prin multiplele sale bogăţii, toţi emisarii imperiali în Moldova şi Ţara Românească se opreau asupra potenţialului, doar în parte exploatat, al celor două principate.

La 29 iunie 1524, agentul diplomatic al Habsburgilor, raguzanul Michael Bocignoli (Bučinik) alcătuia aşa numita Epistola ... ad Gerardum Planiam Maiestatis secretarium ... în care, între alte informaţii privind ţările române, se nota despre Ţara Românească: „regiunea este productivă în toate cele privind nevoile traiului ... nu este nicăieri o mai mare mulţime de vite, iar hergheliile de cai sunt abia mai puţin numeroase decât turmele de vite mărunte, se locuieşte nu în oraşe ci în sate, dar cu populaţie foarte deasă. Căci în această ţară sunt 15 mii de sate, dintre care cele mai mici au 50 de case; în ea sunt munţi de sare pe care localnicii îi taie aşa cum/ se taie/ pietrele din cariere ...” [73] .


[66] Ibidem, pp. 262-295.

[67] S. Goldenberg, Hallerii. Un capitol din istoria comerţului şi a capitalului comercial din Transilvania în “Studii”, nr. 5/1958, p. 92 şi următ.; Mariana Birnbaum, ,,The Fuggers, Hans Dernschwam, and the Ottoman Empire“, în Südost - Forschungen, Bd. 50, 1991 p. 120 şi următ.

[68] H. Kellenbenz, Zur Problematik der Ostpolitik Karl V, în Karl V. Der Kaiser und seine Zeit, Köln und Graz, 1960, pp. 124-126.

[69] Hurmuzaki, II4, p. 65. Registrul de cheltuieli al oraşului Braşov pe anul 1534.

[70] Ibidem, însemnare din 25 februarie 1534.

[71] Ibidem, 7 martie 1534.

[72] Ibidem, 16 martie.

[73] Călători străini..., I, p. 177.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002