Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Umanistul maghiar Antonio Verancsics, făcând – în 1549 – o analiză a situaţiei politice în zona Dunării de Jos, ca urmare a expediţiei sultanului Süleyman I, din 1538, nota amănunte importante privind istoria românilor, dar şi date geografice. „Ţara Românească este mai netedă/ decât Transilvania/ şi cu o aşezare mult mai lină şi se deosebeşte mai mult prin frumuseţea îmbietoare a locurilor. Totuşi şi una şi alta au o climă sănătoasă, un pământ roditor şi sunt foarte bogate în vin, bucate şi în herghelii“ [74] .

În 1538, acelaşi nunţiu papal, Fabio Mignanelli, spunea că atât Moldova cât şi Ţara Românească au pe „întinsul lor locuri nespus de mănoase“ [75] .

În 1560, împăratului Ferdinand de Austria îi era trimisă o descriere a Moldovei, făcută de unul dintre agenţii săi secreţi, în care se punea un accent deosebit pe bogăţiile ţării. Se spunea că atât cât vezi cu ochii „se întind dealuri cu vii, de asemenea peste tot/ vezi/ ogoare şi livezi, precum şi turme numeroase, ba chiar şi iazuri cu peşte, lacuri şi bălţi ce acoperă peste tot locul, până într-atât încât nimic din ce-şi poate dori un muritor nu lipseşte. De asemenea în această regiune a Moldovei sunt munţi şi mine bogate de aur şi argint (?!) care dau profit mare şi sunt uşor de exploatat fără a se face un efort deosebit” [76] .

Dedicaţia acestui text arată, fără putinţă de confuzie, că descrierea a fost făcută la cererea lui Ferdinand, pentru ca acesta să „poată cunoaşte şi judeca mai bine” poziţia şi importanţa acestei ţări. Din dorinţa de a i se suscita interesul apare şi informaţia exagerată despre existenţa minelor de aur şi argint, care, deşi existau în epocă, erau departe de a fi atât de productive [77] .

Toate argumentele pe care am încercat să le prezentăm, care sunt departe de a epuiza întreaga gamă posibilă, au avut în vedere un unic scop, acela de a demonstra că dorinţa lui Ferdinand de Austria de a urma politica bunicului său, împăratul Maximilian I, de extindere a hegemoniei Casei de Austria în centrul şi sud-estul Europei, nu era o pură utopie. Motivaţia era pe deplin justificată, ceea ce lipsea erau, în primul rând, mijloacele materiale şi, mai ales, absenţa unei cooperări între cei doi fraţi, Carol al V-lea şi Ferdinand de Austria, în faţa ostilităţii Imperiului otoman.

Punctele de vedere ale celor doi fraţi erau ireconciliabile, ambii percepând pericolul şi priorităţile în funcţie de situaţia politică în care se aflau şi de interesele ce le aveau de apărat. Pentru Ferdinand, confruntarea cu turcii a însemnat, după 1541, o luptă pentru supravieţuire în spaţiul central şi sud-est european. Dacă multiple interese militare, politice şi economice reclamau înglobarea ţărilor române în sfera de influenţă a Habsburgilor, aceleaşi interese dictau şi Imperiului otoman cramponarea de aceste principate. Istoria a demonstrat care a fost obiectivul mai important de apărat pentru Habsburgi: Mediterana sau gurile Dunării. În ultimii ani de viaţă, Carol al V-lea a avut deziluzia de a asista la eşecul politicii sale europene şi spaniole şi la triumful ideilor lui Ferdinand, ce fusese preferat de Dietă ca împărat (în 1556), în faţa candidaturii lui Filip al II-lea, fiul lui Carol Quintul. Modul abil în care pacificase Imperiul, prin Pacea de la Augsburg (1555) şi prin care îşi asigurase succesiunea tronului Imperial, pentru sine şi familia sa, a fost o dovadă a faptului că, în ochii principilor germani, Ferdinand era considerat a fi mai ataşat intereselor imperiului decât fratele său. Tocmai de aceea, ironia răutăcioasă cu care bailul veneţian din Constantinopol vehicula imaginea pe care „regele romanilor” o lăsase în Imperiul otoman era nedreaptă. „Săracul Ferdinand” cerând veşnic bani, căutând alianţe şi sfaturi, cel care nu voia să pornească la război cu plăcere, pentru că ştia că va pierde, s-a încăpăţânat totuşi să ducă, timp de aproape patru decenii, o luptă fără prea mari şanse, în perioada cea mai grea pentru spaţiul central şi sud-est european, care a fost, însă, perioada de maximă înflorire a Imperiului otoman. Permanenta hărţuială pentru stăpânirea Ungariei şi Transilvaniei, succesele diplomatice înregistrate de Ferdinand în ţările române, obţinerea neutralităţii Poloniei, printr-o alianţă matrimonială, au fost tot atâtea cauze pentru care turcii angrenaţi şi în războiul cu Persia, odată alungaţi de lângă Viena (în 1532), să nu mai revină decât peste un secol şi jumătate în inima Europei. Pentru toate acestea, Herman Kellenbenz considera că la începutul epocii moderne, Ferdinand de Austria a reprezentat cel mai bine politica orientală europeană.


[74] Ibidem, p. 401.

[75] Ibidem, p. 465.

[76] A. Veress, Documente..., p. 190.

[77] Şt. Olteanu, ,,Cercetări cu privire la producţia minieră din Moldova şi Ţara Românească (secolele X-XVII)“, în Studii, nr. 5/1966, pp. 945-965.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002