Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          La 8 aprilie 1562, Belsius trimitea primul său raport de la Hârlău, dar timpul avut la dispoziţie fusese insuficient pentru a putea răspunde clar la punctele chestionarului din instrucţiunile înmânate de împărat. Singura informaţie certă era aceea că turcii îi trimiseseră steagul de investitură, la 16 martie. Cât privea posibilitatea Habsburgilor de a conta pe ajutorul Moldovei, Belsius se mulţumea, în acel moment, să consemneze că Bergowitz urma să aducă ştiri mai complete şi că domnul îi spusese acestuia la plecare (la 7 aprilie) că ar pune oricând la dispoziţia împăratului 40.000 de călăreţi şi 60.000 de pedestraşi „doar să i se trimită arme şi pulbere” [11] . Credem că cifra era voit exagerată de Despot pentru a obţine stipendii cât mai consistente din partea Casei de Austria. Oricum, Belsius a fost încântat de aceste cifre, pe care le repetă şi în rapoartele ulterioare, deşi el nu a avut ocazia să vadă mai mult de 7.000 de ostaşi adunaţi sub arme [12] . În acest raport Belsius mai păstrează încă clar în minte opţiunile strategice ale Casei de Austria şi notează că ar fi o greşeală dacă Despot ar fi fost silit să concedieze mercenarii unguri şi germani cu care venise în Moldova. Din păcate, aceasta era una din condiţiile puse de Imperiul otoman pentru a-l recunoaşte pe Despot şi domnul Moldovei nu întârzia să i se conformeze. Deşi garnizoana de mercenari era foarte mică (Belsius pomeneşte de 144 de oameni) ambasadorul imperial considera că „în felul acesta Maiestăţile Voastre vor putea avea mai uşor împotriva turcilor şi a fiului regelui Ioan putinţa de a pătrunde la ei în ţară... Căci îndată ce a plecat trimisul sultanului au fost sloboziţi puşcaşii lui Roussel şi acum se uită la noi cu ochi răi boierii şi revin uneltirile turcilor şi ale localnicilor” [13] .

          Interesul strategic a1 Habsburgilor pentru Moldova rămânea constant, chiar dacă avântul războinic al comandanţilor armatei imperiale era temperat de semnarea tratatului de pace habsburgo-otoman, la 2 iunie 1562. Ca urmare, trupele de mercenari stipendiate de Ferdinand reveneau în Moldova şi ambasadorul imperial nota la 30 iunie: „acum au şi sosit acei soldaţi din Ungaria şi îndată chiar înainte de a fi descălecat, au fost inspectaţi de Despot şi plătiţi cu multă bucurie... Mai rămâne ca din porunca Maiestăţii Voastre ei să fie reţinuţi aici şi să se oblige să rămână şi să nu le pese de greutăţile în legătură cu asprii care aici sunt mult inferiori monedelor noastre” [14] .  Era clar că „soldaţii unguri” (în text) fuseseră trimişi de Ferdinand de Austria pentru a-i aminti lui Despot făgăduielile de credinţă făcute încă din 1560. În acelaşi timp, putem considera că pasajul se referă la porunca imperială cu privire la staţionarea mercenarilor în Moldova şi la plata acestora în aşa fel „ca să nu le pese de greutăţile în legătură cu asprii care aici sunt mult inferiori monedelor noastre” arată participarea directă a lui Ferdinand de Austria în stipendierea acestora.

          Un alt aspect care este adeseori atins de rapoartele lui Belsius este legat de poziţia Ţării Româneşti în raport cu Moldova. Istoricul Ştefan Andreescu este de părere că încă din epoca lui Alexandru Lăpuşnenau Moldova a revenit la politica de protectorat politic faţă de Ţara Românească [15] , politică pe care de altfel o duseseră şi iluştrii predecesori ai domnului. Este cert faptul că Despot a considerat Ţara Românească fiind o prate integrantă a moştenirii sale politice, moştenire ce se lega de refacerea unităţii politice a vechii Dacii. Titulatura vorbeşte de la sine: „Heraclides Iacobus Basilicus Dei gratia Despotas Sami etc regni Moldaviae princeps, palatinus Walachiae, gentis utriusque dominus et haeres...” [16] . Având în vedere că domnul folosea această titulatură mai ales în scrisorile adresate Habsburgilor, este limpede că se făcuse exponentul acestora în realizarea planului refacerii graniţelor „Imperiului roman de naţiune germană” în limitele „naturale”, date de limesul danubian şi de litoralul pontic.

          Evident, planul era prea îndrăzneţ şi punerea lui în practică cerea timp şi mai ales răbdare pentru a nu leza susceptibilitatea vecinilor puternici. Este de discutat mai ales în ce măsură Despot a fost instrumentul planurilor Habsburgilor de a-şi impune dominaţia politică la Dunărea de Jos sau a urmărit propriul său plan politic de recuperare a gloriei anticei Dacii. În mod firesc, în peregrinările sale în lumea germană, printre umaniştii adepţi ai Reformei,  s-a familiarizat cu justificarea istorică şi politizarea noţiunii de Dacia, menită să legitimeze pretenţiile Casei de Austria în spaţiul extra-carpatic şi în bazinul pontic [17] . De aici şi până la visul „bizantin” al lui Despot nu a mai fost decât un pas. Istoricul Stanislas Sarnicki, contemporan şi prieten intim al principelui, scria că Despot „se gândea să refacă el însuşi acel regat, pe moment acoperit de pământ şi de praf şi să-şi împodobească fruntea cu coroană regală...” [18] .

          Proclamaţia lui Despot către moldoveni, cu care îşi începea domnia în anul 1561, conţinea o aderare necondiţionată la planul de cruciadă antiotomană iniţiat de Casa de Austria pentru eliberarea „Ţării Greceşti”, a Constantinopolului şi a Strâmtorilor [19] , proiect pe care îl urmăreau Habsburgii încă din 1512-1518, dar care niciodată nu a putut căpăta nici cea mai mică umbră de realitate. În continuarea firească a ideii reînvierii Imperiului roman de Răsărit domnul Moldovei punea necesitatea refacerii unităţii politice a vechii Dacii [20] , sarcină care i se părea mai apropiată intereselor sale şi mai uşor de îndeplinit. În acest scop, Despot, cu acordul Casei de Austria, a sprijinit, la începutul domniei sale, pe diaconul sârb Dimitrie, adept al Reformei şi candidat la tronul Ţării Româneşti [21] . Ca să nu rişte un conflict armat cu otomanii, domnul Moldovei s-a mulţumit ulterior cu un „protectorat politic” asupra Ţării Româneşti, ce putea fi o primă etapă în reunificarea Daciei.

          Ambasadorul imperial Belsius notează în raporturile sale că domnul muntean, Petru-Vodă (cel Tânăr), a trimis în Moldova trei ambasade, care aveau ca urmare semnarea unui tratat de prietenie şi bună vecinătate şi de alianţă militară. Interesant este că duşmanul comun era desemnat a fi „chiar împăratul turcilor sau împăratul romanilor” [22] . Petru cel Tânăr se declara „frate” al lui Despot, ceea ce ar presupune o relaţie de egalitate în statutul politic, dar Belsius nota, în raportul din 19 aprilie, că domnul Ţării Româneşti oferise „pacea cu smerenie”, iar Despot s-a purtat cu solii „cu multă severitate în înfăţişare, dar cu mai multă blândeţe în vorbire” [23] . Întregul comportament al domnului Moldovei marca nota de superioritate în raporturile cu Petru şi cu toate că tratatul de prietenie era ratificat în cadrul unei ceremonii religioase, Despot îl oprea pe solul muntean „Armagha <Aramagna> ca un fel de zălog” [24] . În plus, începeau tratativele pentru o alianţă matrimonială între cei doi domni, Despot cerând în căsătorie pe una dintre fiicele Chiajnei.

  


       

[11] Călători străini..., vol. II, p. 135.

[12] În raportul din 13 aprilie revenea cifra de 100.000 pentru armata lui Despot, dar el constata că escorta era de 6 000 de ostaşi (Ibidem, p. 141). La 4 mai Belsius relata atacul unui oarecare Andreica asupra lui Despot, care era însoţit de 600 de ostaşi (p. 155). La 20 mai scădeau efectivele disponibile ale lui Despot la 30 000 de oameni, iar la 30 iunie 1562 nota clar că “tătarii au fost greu înfrânţi de către Nicolae Lugosici din Cetatea Soroca, 6 000 înfrânţi de către 3 000 şi mulţi au fost aduşi aici...” (p. 208).

[13] Ibidem, raportul din 8 aprilie, p. 136.

[14] Ibidem, raportul din 30 iunie 1562, p. 208-209.

[15] Şt. Andreescu, op. cit., p. 155.

[16] A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. I, Bucureşti, 1929, doc. dat la Iaşi, la 9 mai 1562 şi adresat arhiducelui Maximilian, p. 212.

[17] A. Armbruster, ,,Jacobus Heraclides Despota und der Romanitäts-und Einheitsgedanke der Rumänen“, în vol. Auf den Spuren der eigenen Identität, Bukarest, 1991, p. 133 şi urm. şi Il. Căzan, ,,Începuturile politicii pontice a Casei de Austria în scrieri umaniste şi izvoare cartografice de secol XVI“, în Revista istorică, nr. 11-12/1994, p. 1184 şi urm.

[18] N. Iorga, ,,Un “Heraclide” ŕ Montepellier et un courtisan valaque de Henri III“, în Bulletin de la section historique, Bucarest, 1930, p. 11.

[19] N. Iorga, Scrisori de boieri - Scrisori de domni, Vălenii de Munte, 1932, pp. 209-210; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972, pp. 95-96 (reeditare 1994).

[20] Şt. Andreescu, op. cit., p. 149.

[21] Ş. Papacostea, Diaconul sârb Dimitrie..., p. 125.

[22] Călători străini..., vol. II, p. 146.

[23] Ibidem.


 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002