Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Planurile de căsătorie demonstrează dorinţa domnului Moldovei de a-şi extinde controlul asupra Ţării Româneşti, mai mult încearcă să-l căsătorească pe Petru cu fiica unui nobil originar din Raszka (Rama), Nicolae Cherepovici. Din păcate, nunta lui Despot, fixată pe 15 august, era amânată deoarece domnul încerca să facă din acest eveniment un prilej de afirmare politică europeană. Istoricul Ştefan Andreescu considera că alianţa matrimonială a fost tergiversată, deoarece Despot aştepta evoluţia evenimentelor politice, după ratificarea tratatului de pace habsburgo-otoman. Părerea noastră este că interesul Casei de Austria pentru Moldova nu a scăzut nici un moment după 2 iunie 1562, pentru că, în ciuda tratatului de pace, conflictele de graniţă între Ioan Sigismund şi Ferdinand nu au încetat.

          Ca dovadă a faptului că Despot a dorit să-şi marcheze poziţia sa între principii Europei printr-o ceremonie nupţială grandioasă, stau invitaţiile de nuntă trimise, între alţii, arhiducelui Maximiliam, împăratului, regelui Spaniei, al Poloniei, ducelui Albert de Bavaria, lui Ioan Sigismund şi altor nobili maghiari şi germani.

          La 9 iunie 1562 vistiernicul Stroici pleca cu primele invitaţii către Casa de Austria. De remarcat că, în corespondenţa cu Maximilian, Despot nu a încetat nici un moment să-l numească Princeps ac Domine (sic), Domine tanquam frater nobis observantissimi (sic) [25] , formulă de protocol ce îl situa pe picior de egalitate pe arhiduce cu domnul Moldovei (care şi el se numea Princeps şi dominus). Cu două zile înainte, în raportul din 7 iunie, Belsius mai nota că Despot ar fi dorit să trimită cu invitaţiile de nuntă nu „pe Stroici al său ci pe altul mai cu trecere faţă de M.M.V.V.” dar „pentru că nunta e amânată din august până în octombrie se va îngriji până atunci ca să mai facă o dată invitaţiile” [26] .

          Nunta însă nu a mai avut loc nici în octombrie 1562. În aceeaşi lună, dinspre Ţara Românească era lansat un atac, de care era făcut responsabil Alexandru Lăpuşnenau. Despot a intepretat, însă, această agresiune ca nefiind străină de domnul muntean, fapt pentru care planurile matrimoniale au căzut, iar domnul Moldovei le-a impus muntenilor plata unei sume în valoare de 5.000 galbeni [27] .

          De altfel emisarul Casei de Austria nu scăpa nici o ocazie de a nota orice informaţie ce arăta modul în care domnul muntean era tutelat de Despot. Când, la porunca sultanului, cei doi principi ar fi trebuit să acorde ajutor militar lui Ioan-Sigismund, Belsius nota cu bucurie că solul muntean a fost trimis la Petru-Vodă cu răspunsul „să stea liniştiţi <muntenii> şi să mai amâne treaba” [28] .

          La 7 iunie, acelaşi Belsius vedea ca iminentă victoria Casei de Austria la Dunărea de Jos, dacă Ferdinand s-ar hotărî să lichideze conflictul pentru Transilvania pe calea armelor. Era relevat şi momentul propice pentru o apropiere diplomatică avantajoasă între Habsburgi şi Ţara Românească cu ocazia nunţii lui Despot, când s-ar fi putut stabili contacte politice cu muntenii, sub pretextul logodnei între Petru cel Tânăr şi Elena, fiica lui Nicolae Cherepovici, nobil de origine sârbă, ce urma a fi atras de Habsburgi (“îndată ce ai noştri vor fi dus la capăt treaba cu transilvănenii şi dacă Maiestăţile Voastre îi vor avea în mână ca pe <supuşi> ai lor, va trebui să se recurgă la nişte notificări şi către cei din Ţara Românească – întrucât sunt foarte strâns legaţi de el <de Despot> –cu îndemnuri asemănătoare în ce-i priveşte pe acei boieri ca să nu ţină de turci... În sfârşit, dacă s-ar găsi cu cale, am înmâna aici, cu prilejul acestei nunţi, o scrisoare lui Petru Voievodul, despre care am auzit că fiind în vârstă de 15 ani umblă să se însoare cu fiica lui Nicolae Cherepovici, de 18 ani, şi am pune în vedere lui Despot ca să recomande cauza M.M. V.V. şi boierilor şi astfel M.M. V.V. s-ar întări aici la moldoveni, la munteni şi poate, prin el <Despot> şi la tătari, pentru ca să înceapă în sfârşit şi turcul să fie tulburat de ceva neajunsuri” [29] .

          Problema cea mai importantă ce a stat în atenţia ambasadorului imperial a fost însă cea a Transilvaniei. După elanul războinic cu care, în ianuarie 1562, anturajul împăratului saluta posibilitatea de a se cuceri Transilvania dinspre Moldova, Belsius asista la o aplanare a stării conflictuale, datorată încheierii păcii pe 8 ani între Habsburgi şi otomani, la 2 iunie 1562. Cu toate acestea, rapoartele ambasadorului abundă în date despre relaţiile lui Despot cu principele Ioan-Sigismund, relaţii ce erau  un adevărat test al credinţei domnului Moldovei faţă de împărat. Cu aceste ocazii informaţiile lui Belsius devin din ce în ce mai confuze, mai ambigue, amalgamându-se într-un stil prolix, uneori imposibil de urmărit. Belsius se întrece în elogii la adresa domnului Moldovei şi aduce mereu în discuţie credinţa nestrămutată a acestuia faţă de Casa de Austria, căreia îi nutreşte o mare recunoştinţă (“iar luarea domniei de către el Despot nu o atribuie decât Maiestăţilor Voastre şi lui Dumnezeu mai întâi şi vă va fi veşnic recunoscător”) [30] .

          Evoluţia atitudinii lui Belsius arată puterea de persuasiune pe care o avea domnul Moldovei şi o anumită doză de fascinaţie ce, se pare, că o exercita asupra celor aflaţi în imediata sa vecinătate. Ambasadorul imperial, deşi fusese trimis cu o misiune secretă, fusese primit de Despot cu toate onorurile destinate unei persoane publice, oficiale. În plus, acesta se străduise să îi lase impresia unei mari încrederi şi prietenii, ceea ce măgulise profund vanitatea ambasadorului. Este suficient să amintim conversaţiile confidenţiale, purtate pe şoptite în iatacul domnului, la care Belsius face referiri în mai toate notele sale. Cu aceste ocazii, domnul Moldovei încerca să-şi convingă interlocutorul că îi împărtăşeşte informaţii de cea mai mare importanţă pentru siguranţa Casei de Austria. Pe rând, Despot menţiona de existenţa unor spioni ai otomanilor la Viena, despre posibilitatea cuceririi Transilvaniei şi culmina cu un plan „secret”: de recuperare a Budei şi a cetăţilor moldoveneşti de pe litoralul pontic. Datele erau însă aşa de puţin concrete, încât până şi încrezătorul ambasador îşi punea întrebări cu privire la sensul celor spuse de domn.

          Rapoartele trimise de ambasadorul imperial sunt net favorabile lui Despot şi găsim numeroase fragmente în care se notează faptul că însuşi domnul îi dicta pasaje întregi din aceste rapoarte. La 13 aprilie, Belsius informa pe arhiducele Maximilian că domnul „m-a dus cu el mai înăuntru şi mi-a poruncit să scriu acestea Maiestăţii Voastre, în numele său...”. La 19 aprilie, ambasadorul îl întreba direct pe Despot „ce lucru nou aş putea scrie Maiestăţilor Voastre din partea sa” [31] . După cum se poate vedea, Belsius devenise un fel de secretar particular al domnului şi nu un reprezentant al intereselor Casei de Austria. În alte câteva rânduri, acesta nota că a scris corespondenţa lui Despot, adresată colaboratorilor săi (lui Anton Zékel – Székely –, Albert Laski şi altora), dar şi mai des arăta că a fost pe post de interpret, în timpul audienţelor acordate reprezentanţilor secuilor şi solilor principelui Ioan-Sigismund.

          Cu ocazia acestor audienţe, Belsius avea ocazia să audă şi lucruri care îi stârneau îndoieli. Există în rapoartele sale câteva accente critice la adresa firii schimbătoare a domnului şi la prea marea bunăvoinţă ce o nutresc otomanii faţă de acesta, dar aceste aserţiuni sunt imediat „înecate” în pasaje elogioase, ce arată parcă teama ambasadorului, că, în ciuda corespondenţei cifrate, aceasta ar fi putut fi citită de Despot.

Cu ocazia acestor audienţe, Belsius avea ocazia să audă şi lucruri care îi stârneau îndoieli. Există în rapoartele sale câteva accente critice la adresa firii schimbătoare a domnului şi la prea marea bunăvoinţă ce o nutresc otomanii faţă de acesta, dar aceste aserţiuni sunt imediat „înecate” în pasaje elogioase, ce arată parcă teama ambasadorului, că, în ciuda corespondenţei cifrate, aceasta ar fi putut fi citită de Despot.

          Cele mai elocvente rapoarte pentru modul în care Belsius informa curtea imperială sunt cele din 6 şi 7 iunie. Ele au fost redactate în urma audienţei acordate de domnul Moldovei emisarilor secuilor, răsculaţi împotriva lui Ioan-Sigismund şi, ulterior, chiar solilor principelui Transilvaniei. Dacă ambasadorul Habsburgilor aştepta ca acutizarea conflictului din Transilvania să îl convingă pe Despot să intervină cu armele, pentru a apăra interesele împăratului, rezultatul a fost cu totul altul. Domnul Moldovei se prezenta tuturor acestor emisari ca un arbitru al neînţelegerilor dintre „rebeli” şi principe şi accepta rolul de mediator, dar de pe poziţii de forţă şi superioritate. Aceasta îl făcea pe ambasador să scrie la 6 iunie: „Despot era acum tot atât de subtil şi încă mai alunecos, dacă pot spune astfel, decât ca un şarpe”. Domnul Moldovei îi apărea în apogeul forţei sale politice când nota: „Fiul regelui Ioan cere ajutor şi îi va înapoia de bunăvoie cele ce sunt ale sale cetăţile domnilor moldoveni din Transilvania, chiar se roagă să i se trimită boieri care să poarte solie la secui”. În alt pasaj Belsius revenea şi mai explicit „... când a văzut acest Despot că el poate să îi ajute şi să-i vatăme şi pe unii şi pe alţii, adică şi pe turci şi pe creştini (ceea ce se datoreşte poziţiei geografice) a început mai apoi în urma solilor turci să se sumeţească, încât este chiar teamă că turcul să reverse asupra lui toată favoarea”. Ambasadorul se simţea chiar obligat să îi reamintească domnului de jurământul de vasalitate, prestat faţă de împărat la Locse (Levocsa) şi să îl împiedice „prin prezenţa sa ca să nu se repeadă acesta în ajutorul lui Ioan-Sigismund...” [32] . Comportamentul lui Despot îl făcea pe Belsius să verifice chiar, prin agenţii săi, dacă cele spuse de domn sunt întotdeauna adevărate şi să îşi exprime teama că acesta una face şi alta spune. La 13 iunie, mărturisea că cele auzite în timpul audienţei acordate de domn emisarilor secuilor l-au „lovit ca o piatră drept în inimă”. Era vorba despre convorbirea cu Albert Laski, pe care Despot îl sfătuia să rămână doar mediator de pace între secui şi Ioan-Sigismund şi să nu intervină cu armele în Transilvania (“aşadar rămâi deoparte de la această treabă, căci ei <transilvănenii> sunt tributari turcului, iar cât priveşte ca să fii tu mediator, acest lucru negreşit poţi să-l faci şi vei face un lucru plăcut turcului dacă vei împăca pe supuşii săi, nu spori rebeliunea lor pe care Ferdinand ar dori-o cu cea mai mare patimă şi din partea ta mai ales acum” [33] .


[25] Haus -, Hof -, und Staatsarchiv - Wien, “Ungarn...”, fasz. 85 (iunie 1562), f. 21-22.

[26] Călători străini...,p. 192.

[27] Şt. Andreescu, op. cit., p. 153.

[28] Călători..., p. 176, raportul din 6 iunie 1562.

[29] Ibidem, p. 191.

[30] Ibidem, p. 140, raportul din 13 aprilie 1562.

[31] Ibidem, pp. 139, 140.

[32] Ibidem, pp. 171, 175, 177, 178.

[33] Ibidem, p. 198.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002