Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Toate aceste semnale de alarmă ar părea că veneau de la un observator atent şi vigilent, dar trebuie subliniat faptul că orice notă critică este disimulată de alte câteva pagini de elogii sau de digresiuni, încât practic acestea nu se pot observa decât la o citire deosebit de atentă şi oarecum avizată. Mai directe şi mai clare sunt reproşurile pe care Belsius le făcea cu destulă insistenţă împăratului şi arhiducelui Maximilian. Între 6 şi 30 iunie, îi acuză de pasivitate pe frontul din Transilvania, îi sfătuia, destul de iritat, să  nu scape ocazia de a interveni în răscoala secuilor, le cerea bani pentru suplimentarea cheltuielilor de întreţinere şi, în cele din urmă, dându-şi seama că priorităţile politice ale stăpânilor săi s-au schimbat, insistă să primească noi instrucţiuni pentru desfăşurarea misiunii sale diplomatice. „Deci prea supus şi prea rugător doresc să ştiu ce am de făcut. Căci propunându-mi-se o altă navigaţie odată ajuns în port trebuie să mi se dea şi altă pânză şi să mi se potrivească vâslele, aşa cum va porunci M.V. Acesta <Despot> nu se va grăbi nici cu ajutoarele, nici cu războiul...” [34] . Cu această ocazie (la 30 iunie), Belsius trimitea arhiducelui Maximilian şi copiile corespondenţei purtate de domnul Moldovei cu Ioan Sigismund, în lunile mai-iunie 1562 [35] , ce cuprindeau porunca sultanală ca Despot să îl ajute pe Ioan-Sigismund împotriva răsculaţilor şi promisiunile de pace şi bună vecinătate între cei doi.

          Toate aceste ambiguităţi şi informaţii confuze îl făceau pe arhiducele Maximilian să se arate profund nemulţumit de activitatea lui Belsius. La 13 iunie, îi scria ambasadorului că a primit corespondenţa acestuia, trimisă în lunile aprilie şi mai, dar că informaţiile trimise sunt neclare şi îi poruncea să trimită rapoartele la timp şi să noteze doar lucrurile importante. În acelaşi timp, Maximilian transmitea lui Despot întreaga sa bunăvoinţă şi sprijin, dar dorea să ştie de la Belsius cum evoluează raporturile între domnul Moldovei şi sultan, raporturi despre care ştia, deja, că sunt foarte bune [36] .

          În aceeaşi zi (13 iunie), arhiducele scria şi împăratului Ferdinand, arătându-şi făţiş dorinţa de a-l înlocui pe Ioan Belsius, care trimisese trei scrisori „scrise fără o ordine cronologică, confuze şi pline de lacune” [37] . Din această cauză, Ferdinand era rugat să hotărască rechemarea lui Belsius şi trimiterea altui ambasador. În acelaşi timp, se hotăra ca în scurt timp Francisc Záy să trimită „în secret”, în Moldova, armele cerute de Despot.

          La 25 iunie, Maximilian revenea cu date noi cu privire la situaţia din Moldova, culese din raportul adus de Pierre Roussel, dar şi din cele ce le aflase prin viu grai de la acesta [38] . Deşi memoriul lui Roussel era în totalitate favorabil domnului Moldovei, pe care îl prezenta ca fiind înconjurat de duşmani şi lipsit de orice posibilitate financiară de a se înarma, Maximilian se temea că Despot ar putea „lucra” pentru sultan (... arbitror Despotam suspicionem qua prius apud Turcatum Principem laborat...). În acelaşi timp, cererile repetate de arme şi de bani ale domnului Moldovei îl făceau pe Maximilian să creadă că „puterea lui Despot nu mai este la fel de sigură ca până acum şi nici nu va prinde rădăcini şi mă îndoiesc că de acum ne-ar fi de folos pentru viitor ca să trimitem în acest mod maşini de război în posesiunile acestuia <Despot>, care oricum sunt supuse turcilor” [39] . Cu toate acestea, era bine ca în continuare să i se arate lui Despot cea mai mare bunăvoinţă şi să i se trimită o sumă modică, între 2.000 şi 4.000 de florini, care i-ar folosi lui Despot să cumpere „câte ceva din ce îi este necesar”.

          La 7 iulie 1562, Maximilian anunţa că îl va rechema pe ambasadorul imperial în Moldova, ale cărui rapoarte erau incomplete şi voit laudative la adresa lui Despot (praefatus Belsius narrationes suas more suo confundat atque truncato sensu perscribat deprehendo tamen Despotam inservire) [40] . Cu această ocazie, se stabilea că împăratul şi fiul său aveau să fie reprezentaţi la plănuita nuntă a domnului de către viitorul ambasador ce avea să fie trimis în Moldova.

          La 21 iulie, Ioan Belsius pleca din Moldova, fiind rechemat de Ferdinand (sub honesto pretextu). Despot nu scăpa însă ocazia de a-l folosi ca pe propriul său agent diplomatic la curtea Habsburgilor, înmânându-i scrisoarea prin care cerea ajutor militar. De altfel Belsius avea să revină în Moldova, unde, în octombrie 1562, îl găsea noul ambasador Martin Literatul (Szentgothárdy), care era obligat de domn să colaboreze cu colegul său, până la sfârşitul lunii ianuarie 1563. Scrisoarea oficială de acreditare a lui Martin Literatul era semnată de Ferdinand de Austria la 25 august 1562 la Praga [41] , iar instrucţiunile i se înmânau la începutul lunii octombrie 1562.

          Textul acestor instrucţiuni urmărea să clarifice noului ambasador scopul misiunii sale în Moldova. Acesta era următorul: să menţină bunăvoinţa lui Despot pentru cauza Casei de Austria, de al cărei ajutor trebuia încredinţat, dar, în acelaşi timp, urma să explice domnului Moldovei că armistiţiul încheiat cu turcii trebuie respectat pentru ca Habsburgii să nu fie acuzaţi de încălcarea păcii. Dacă, însă, otomanii ar rupe tratatul atunci împăratul ar porni cu toate forţele şi maşinile de război să-şi apere regatul Ungariei şi nu ar uita „de salvarea Moldovei şi a altor vecini ai regatelor şi provinciilor sale, de siguranţa şi liniştea <cărora> este legat” [42] .

          În secret, Martin Szentgothárdy avea să se informeze despre orice mişcare suspectă a domnului, despre modul în care administra şi guverna ţara, despre starea de spirit a locuitorilor, ca şi despre orice fel de simpatii ar exista faţă de Ioan-Sigismund sau faţă de otomani. Misiunea lui Szentgothárdy era clară, dar nici rapoartele acestuia nu aveau să lămurească mai bine pe Habsburgi despre manevrele politice ale lui Despot, decât cele ale lui Belsius.

          Putem considera că între lunile aprilie 1562 şi ianuarie 1563 din Moldova au sosit doar două rapoarte relativ obiective, care au scăpat de cenzura, dar şi de puterea de persuasiune a lui Despot. Cele două informări aparţin: una lui Belsius şi este scrisă la 4 februarie 1563, la Eperjés, deci la eliberarea sa definitivă din funcţie, iar cea de-a doua a lui Martin Literatul şi era redactată la începutul misiunii sale, la 20 ianuarie 1563, fiind încredinţată tot lui Belsius spre a fi scoasă din Moldova. În ambele cazuri este clar că ambasadorii nu au fost nicicum influenţaţi de domn şi încearcă parcă să îşi scuze propriile rapoarte neclare. La 4 februare, Belsius relata începutul conflictului între Despot şi Laski, lăsând să se înţeleagă că domnul Moldovei nu a procedat cu dreptate, când l-a deposedat pe cel mai apropiat sprijinător al său de cetatea Hotinului, pe care i-o dăruise, ca recompensă pentru banii daţi la urcarea sa pe tron [43] . La 20 ianuarie, raportul lui Martin Literatul arăta clar că până la acea dată fusese împiedicat de domn să îşi îndeplinească funcţia sa diplomatică, deoarece acesta îl preferase pe Belsius, ce alcătuise toate notele şi memoriile trimise curţii imperiale. Imediat însă, începând cu 2 februarie 1563, rapoartele lui Martin Szentgothárdy reluau acelaşi ton cu cele ale predecesorului său, Despot fiind copleşit cu elogii, în timp ce Albert Laski este tratat drept un trădător lipsit de onoare [44] .

          Cea mai elocventă mărturie a modului abil în care domnul Moldovei ştia să-şi apere interesele politice, dar şi a puterii sale de seducţie asupra ambasadorilor imperiali, poate fi considerată arestarea agentului luteran Wolf Schreiber. Acesta sosea la Suceava, la 31 decembrie 1562, ca împuternicit al teologului David Ungnad, ca să se ofere să traducă şi să tipărească Biblia în limba română. Modul plin de emfază în care acesta se prezenta la domn, echipajul strălucitor care-l adusese în Moldova, precum şi scrisoarea de recomandare dată de împărat stârneau invidia celor doi ambasadori, aflaţi la Suceava (Belsius şi Szentgothárdy), care s-au temut că aveau să piardă favoarea domnului. Deşi ulterior încercau să se disculpe în faţa împăratului, pe moment cei doi ambasadori fuseseră primii care îl denunţaseră pe Schreiber, ca pe un posibil spion şi instigator, trimis de Ioan-Sigismund pentru a demonstra Porţii legăturile secrete dintre Despot şi Habsburgi [45] . La îndemnul agenţilor imperiali, dar şi din dorinţa de a se pune într-o lumină favorabilă la Constantinopol, domnul Moldovei hotăra arestarea lui Schreiber şi trimiterea sa la Curtea sultanului [46] . Apelurile disperate ale celui întemniţat pe nedrept nu găseau ecou nici măcar la împărat, ce-l acuza că plăteşte preţul prostiei şi nesăbuinţei sale ((meritas dat stultitiae et temeritatis suae poenas) [47] . Schreiber avea să rămână captiv până în anul 1565.


[34] Ibidem, p. 208, raportul din 30 iunie, 1562.

[35] Hurmuzaki, vol. II1, pp. 421, 422, 423 (scrisorile din 20 mai, 23 mai şi de la “calendele” lui iunie).

[36] A. Veress, op. cit., pp. 224-225.

[37] Ibidem, p. 224.

[38] N. Iorga consideră că Pierre Roussel, comandantul unui contingent de mercenari cu care Despot sosise în Moldova, este unul şi acelaşi personaj cu cel care fusese guvernatorul Tokay-ului, celebru botanist, profesor la Leyda şi director al grădinilor imperiale din Viena (Un “Heraclide” ŕ Montepellier..., p. 10). Oricum el apărea la 25 iunie 1562 ca o persoană cu multă influenţă pe lângă arhiducele Maximilian, căruia acesta îi acorda deplina sa încredere şi bunăvoinţă (Haus -, Hof -, und Staatsarchiv - Wien, “Ungarn...”, fasz. 85, f. 105 r-v). Memoriul lui Roussel redactat în limba franceză este reprodus în Hurmuzaki, vol. II, pp. 433-434.

[39] H. H. und Staatsarchiv - Wien, “Ungarn...”, fasz. 85, f. 105 v.

[40] Ibidem, fasz. 86, f. 20-21.

[41] Hurmuzaki, II1, p. 440.

[42] Ibidem, pp. 443-445.


[43] Călători străini..., vol. II, p. 215.

[44] Ibidem, pp. 241-243.

[45] Ibidem, pp. 225-229, scrisorile din 8 ianuarie adresate lui Maximilian şi lui Ferdinand de Austria.

[46] Acest episod este tratat pe larg de M. Holban, ,,En marge de la Croisade protestante du groupe de Urach pour la diffusion de la Evangile dans les langues nationales du sud-est européen, l’épisode Wolff Schreiber“, în Revue des études du sud-est européen, nr. 1-2/1994, pp. 127-152.

[47] A. Veress, op. cit., p. 242.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002