Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Capitolul XI

Mihai Viteazul şi aspiraţiile româneşti în jocul

de  interese al marilor puteri

 

          Sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII au fost marcate de unul dintre momentele cele mai importante din întreaga istorie a poporului român, de domnia lui Mihai Viteazul (1593-1601) cel care pentru prima dată în istorie a unit cele trei state româneşti, Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, cel care, prin eroismul şi cutezanţa de care a dat dovadă, a pus sub semnul întrebării, pentru o clipă, însăşi dominaţia otomană din Europa şi a atras asupra sa privirile întregului continent [1] .

          Marea epopee românească de sub conducerea lui Mihai Viteazul desfăşurată la cumpăna dintre cele două veacuri, a fost răspunsul hotărât dat de poporul nostru la intensificarea fără precedent pe care a cunoscut-o dominaţia otomană, sub toate aspectele, tocmai în această perioadă. Astfel, turcologul Mihai Maxim a calculat că, între 1538 şi 1600, Moldova şi Ţara Românească au pierdut în raporturile cu Poarta, sub diferite forme, între 13 şi 15 milioane de galbeni [2] , dintre care, numai în perioada 1581-1590 şi numai în Ţara Românească, cumpărarea tronului şi plata haraciului şi a peşcheşurilor s-a ridicat, după aprecierea lui Mihai Berza, la 5.770.000 de galbeni [3] . La urcarea sa pe tron, datoriile însumate ale predecesorilor săi, se ridicau la uriaşa sumă de 700 de milioane de asprii, în timp ce contemporanul său din Moldova, Aaron Vodă Tiranul, avea de plătit şi el 110 milioane de asprii [4] . Această situaţie, consecinţă a degradării continue pe care a cunoscut-o instituţia domniei în a doua jumătate a secolului XVI, precum şi a degradării accentuate a raporturilor dintre ţările române şi Poartă [5] , ameninţa întreaga societate românească cu o adevărată catastrofă şi impunea adoptarea unor măsuri rapide şi eficiente pentru a opri o evoluţie din ce în ce mai nefavorabilă. În împrejurările din ultimii ani ai secolului XVI, reluarea luptei antiotomane se impunea astfel ca o necesitate istorică pentru toţi locuitorii spaţiului românesc şi ea a fost transpusă în realitate purtând pecetea marii personalităţi a lui Mihai Viteazul, cel care a înţeles mai bine ca oricine în epoca sa nevoile neamului şi sensurile profunde ale evoluţiei istorice care îi era hărăzită.

          Dacă lupta antiotomană condusă de Mihai Viteazul a avut la bază, în primul rând, cauze de ordin intern, nu trebuie însă să fie pierdut din vedere nici contextul politic internaţional care, indiscutabil, a creat condiţii favorabile pentru declanşarea şi desfăşurarea ei, context în care Imperiul habsburgic şi Spania, deşi în măsură diferită, au jucat rolul cel mai important în cadrul taberei creştine. Istoricul Carol Golner afirmă chiar faptul că Spania, ca principală putere creştină a epocii, ar fi fost singura forţă care ar fi putut să sprijine ofensiva domnului român împotriva Imperiului otoman [6] .

          Relaţiile politice internaţionale se caracterizează şi în această perioadă prin aceleaşi trăsături care domină, practic, întreg secolul XVI şi care, în esenţă, se reduc la ciocnirile de interese generate de tendinţele expansioniste ale marilor puteri ale vremii şi la lupta, plină de eroism, a popoarelor ameninţate de aceste tendinţe. Pentru spaţiul geografic locuit de români elementul definitoriu al situaţiei externe continuă să fie contradicţia dintre Imperiul otoman, pe de o parte, şi Habsburgii austrieci, sprijiniţi de cei din Spania, pe de altă parte, la care s-a adăugat reluarea pretenţiilor pontice ale Poloniei conduse, de facto, de cancelarul Jan Zamoyski [7] .

          Cele trei mari puteri aveau interese specifice în spaţiul românesc, dar toate, fără excepţie, reprezentau serioase ameninţări la adresa statutului internaţional al ţărilor române, la adresa autonomiei lor interne şi a integrităţii lor teritoriale. Astfel, Imperiul habsbugic căuta să realizeze un vast bloc antiotoman care să includă Spania, statele italiene, Polonia, Rusia, Suedia şi chiar Anglia şi Persia. Direcţia sa principală de expansiune împotriva turcilor viza, în primul rând, spaţiul carpato-ponto-danubian, mai ales Transilvania, dar şi Moldova şi Ţara Românească. Din această cauză ei au acordat o mare atenţie lui Sigismund Báthory la început, iar apoi lui Mihai Viteazul, personalităţi care au încercat, fiecare în felul său, să reconstituie unitatea vechii Dacii [8] .

          În ceea ce priveşte Polonia, aceasta se simţea ameninţată de o eventuală alianţă între Moscova şi Habsburgi şi încerca să realizeze aşa-numita „barieră orientală”, printr-o alianţă cu Suedia şi Imperiul otoman [9] . În acest sens orice încercare de reconstituire a Daciei, a unităţii politice a spaţiului românesc, mai ales sub egidă sau în alianţă cu Habsburgii, aşa cum s-a întâmplat şi cu Sigismund Báthory şi cu Mihai Viteazul, i se părea periculoasă şi trebuia eliminată ca fiind un obstacol major în calea bunelor sale relaţii cu Poarta otomană.

          În fine, Imperiul otoman, după un îndelungat război cu Persia (1578-1590), spera ca, prin declanşarea unui nou război în centrul Europei, împotriva Habsburgilor, să tranşeze definitiv rivalitatea cu aceştia în favoarea sa, să cucerească noi teritorii şi, implicit, noi surse de venit care să umple golurile din vistierie. Dar „războiul cel lung”, început la 4 iulie 1593 [10] şi încheiat abia în 1606, cu toate defecţiunile din tabăra creştină [11] , nu a dus la îndeplinirea speranţelor otomane. El s-a încheiat printr-o pace albă, care stabilea menţinerea statu-quo-ului teritorial antebelic şi prevedea o relaţie de deplină egalitate între cele două puteri.

          În acest context politic internaţional, încordat, dominat de confruntarea militară dintre imperiali şi otomani, Mihai Viteazul, sprijinit de Andronic Cantacuzino [12] şi de ambasadorul Angliei la Constantinopol, Edward Barton [13] , a fost numit de sultan domn al Ţării Româneşti în septembrie 1593, iar la sfârşitul lui octombrie îşi făcea intrarea în Bucureşti [14] . Odată aflat pe tronul Ţării Româneşti, Mihai s-a confruntat cu două probleme principale, probleme care îşi vor păstra actualitatea pe parcursul întregii sale domnii. Este vorba de lupta de independenţă împotriva turcilor, impusă de situaţia dezastruoasă a ţării şi de lupta pentru unitatea de acţiune, la început, apoi de lupta pentru unitatea statală a celor trei ţări române, adică de unitatea românească, de unitatea întregului spaţiu românesc. Numai prin realizarea acestei unităţi lupta antiotomană, dar şi lupta împotriva veleităţilor expansioniste ale altor puteri, cum ar fi Habsburgii şi Polonia, putea avea cu adevărat sorţi de izbândă.

          După părerea noastră, Mihai Viteazul a abordat cele două probleme majore ale domniei sale simultan şi de la început, deoarece între ele exista o strânsă interdependenţă, una fără cealaltă neputând să-şi găsească o rezolvare adecvată. Nu credem că prima parte a domniei sale a fost dominată de lupta pentru independenţă împotriva turcilor, iar cea de-a doua de lupta pentru unitatea statală a întregului spaţiu românesc. Este adevărat că până în 1599 Mihai Viteazul a avut nenumărate confruntări cu turcii otomani, dar aceste confruntări au fost abordate mereu prin căutarea unor forme adecvate momentului, de unitate de acţiune a celor trei ţări româneşti, chiar dacă pentru aceasta el a trebuit să accepte vasalitatea faţă de Sigismund Báthory, principele transilvan care căuta să realizeze şi el unitatea românească, dar de pe poziţii străine interesului românesc. După 1599, când Mihai Viteazul trece la înfăptuirea efectivă a unităţii politice româneşti, lupta pentru independenţă îşi păstrează întreaga acuitate şi actualitate, chiar dacă disputa cu Imperiul otoman este îngheţată pentru o perioadă. Locul turcilor este luat de puterile creştine, de Polonia şi de Imperiul habsbugic, care nu puteau accepta o unire a celor trei ţări româneşti sub o singură conducere şi care au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a distruge opera lui Mihai Viteazul, ceea ce vor reuşi, chiar dacă cele mai multe avantaje din acţiunea lor vor reveni turcilor.

          Nu credem, de asemenea, că se poate pune problema felului în care Mihai Viteazul a realizat prima unire românească din istorie, în mod conştient şi planificat sau întâmplător, datorită unor ameninţări venite din exterior şi care nu-i lăsau o altă cale de ales. Considerăm că el a manifestat de la începuturile domniei o puternică dorinţă de unitate a spaţiului românesc, indiferent de forma pe care ar fi avut-o această unitate şi că împrejurările istorice în mijlocul cărora a trăit i-au permis şi i-au impus, în acelaşi timp, să realizeze unitatea românească, la momentul oportun, în forma unei unităţi statale, pe care timpul scurt, mai puţin de un an, nu i-a permis să o perfecţioneze pe calea centralizării, aşa cum s-au petrecut lucrurile în cazul altor ţări din Europa.

          Mihai Viteazul nu avea nevoie, după părerea noastră, de ameninţări externe sau de imbolduri venite din afară pentru a aspira la realizarea unui stat unit românesc şi, cu atât mai puţin, pentru a trece la acţiunea de înfăptuire a sa. Exemplele din istoria celor trei ţări române, pe care suntem siguri că el le cunoştea, erau suficiente. Astfel, pe această linie de unitate s-au plasat Iancu de Hunedoara şi Ştefan cel Mare, care la fel ca şi Mihai Viteazul, şi-au dat seama că lupta antiotomană impunea unirea tuturor forţelor româneşti. Petru Rareş a gândit şi el, în datele ei fundamentale, un anumit tip de unitate politică românească [15] .


[1] Carol Gőlner, ,,Faima lui Mihai Viteazul în Apus. Broşuri contemporane“, în Anuarul Institutului de istorie naţională din Cluj, VIII, 1939-1942, Sibiu, 1942, pp. 193-296; idem, ,,Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes. Berichte“ Neuer Zeitung, Hermanstadt, 1943, 243 p.; Emilia Poştăriţă, ,,Mihai Viteazul în conştiinţa europeană“, în Revista arhivelor, an LVIII, vol. XLIII, nr. 3, 1981, pp. 337-350; Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, 5 vol., Bucureşti, 1982-1990; Eugen Denize, ,,Imaginea lui Mihai Viteazul în Spania. Noi izvoare“, în vol. Călugăreni-400, Bucureşti, 1996, pp. 72-80.

[2] Mihai Maxim, ,,Regimul economic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a sec. XVI“, în Revista de istorie, tom 32, nr. 9, 1979, p. 1761; idem, ,,Le statut de la Valachie ŕ l’égard de la Porte ottomane dans la seconde moitié du XVIe sičcle“, în Nouvelles Etudes d’Histoire, VII, Bucarest, 1980, pp. 247-250; idem, ,,Les relations roumano-ottomanes entre 1574 et 1594“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XVI, no. 3, 1977, p. 483; idem, ,,Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti în ultimul sfert al veacului XVI“, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. XII, Bucureşti, 1994, pp. 3-46.

[3] Mihai Berza, ,,Variaţiile exploatării Ţării Româneşti de către Poarta otomană în secolele
XVI-XVIII“, în Studii. Revistă de istorie, tom 11, nr. 2, 1958, p. 61.

[4] Mihai Maxim, ,,Regimul economic al dominaţiei otomane...“, p. 1742; idem, ,,Les relations roumano-ottomanes…“, p. 483, Bogdan Murgescu, ,,Aspecte financiare ale acţiunii politico-militare a lui Mihai Viteazul“, în Revista de istorie militară, 1994, nr. 1-2, pp. 40-47 şi nr. 3, pp. 15-20; idem, ,,Câteva observaţii pe marginea datoriilor domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei în 1594“, în Revista istorică, serie nouă, tom 6, nr. 3-4, 1995, pp. 243-253; Ioan Caproşu, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Iaşi, 1989, pp. 65-67.

[5] Una din cauzele pentru care turcii nu au transformat ţările române în paşalâcuri a fost, indiscutabil, nerentabilitatea economică a unei ocupaţii militare directe (Mihai Maxim, Ţările române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în evul mediu, Bucureşti, 1993, pp. 112-132, analizează toate cauzele pentru care spaţiul românesc a scăpat de o ocupaţie otomană directă).

[6] Carol Gölner, ,,Semnificaţia europeană a luptelor lui Mihai Viteazul în cadrul războaielor turceşti din secolul al XVI-lea“, în vol. Mihai Viteazul, Bucureşti, 1975, p. 36.

[7] Pentru contextul internaţional din jurul ţărilor române în această epocă a se vedea, printre altele, Carl Max Kortepeter, Ottoman Imperialism during the Reformation: Europe and the Caucasus, London, 1973; Domenico Caccamo, ,,La diplomazia della Controriforma e la crociata: dai piani del Possevino alla “lunga guerra” di Clemente VIII“, în Archivio Storico Italiano, 466, anno CXXVIII, disp. II, Firenze, 1971, pp. 255-281; Zygmunt Abrahamowicz, ,,L’Europe Orientale et les états islamiques au temps de la bataille de Lépante“, în vol. Il Mediterraneo nella seconda metŕ del’ 500 alla luce di Lepanto, Firenze, 1974, pp. 19-31, Ilie Corfus, ,,Michel le Brave et la Pologne“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIV, no. 3, 19-75 pp. 483-498.

[8] Eugen Stănescu, ,,La politique des grandes puissances et l’union des pays roumains sous Michel le Brave“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIV, no. 3, 1975, pp. 501-502; a se vedea şi Ileana Căzan, ,,Începuturile politicii pontice a Casei de Austria în scrieri umaniste şi izvoare cartografice din sec. XVI“, în Revista istorică, serie nouă, tom 5, nr.11-12, 1994, pp. 1183-1195; Ştefan Andreescu, Relaţiile între Habsburgi şi Rusia: misiunea la Moscova a lui Nicolae Warkotsch (1593), în ibidem, tom 4, nr. 5-6, 1993, pp. 511-537.

[9] E. Stănescu, art. cit., pp. 503-504.

[10] J. de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman des son origine jusqu’ŕ nos jours, tome VII, Paris, 1837, pp. 265-329; C. M. Kortepeter, op. cit., pp. 130-133, Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, pp. 262-263. Declanşarea acestui război a făcut să apară o mulţime de proiecte de coaliţie antiotomană (Harald Heppner, ,,Der lange Türkenkrieg (1593-1606) ein Wendepunkt im habsburgisch-osmanischen Gegensatz“, în The Jorunal of Ottoman Studies, Istanbul, 1981, pp. 134-135), multe dintre ele total nerealiste.

[11] Principalele puteri creştine care puteau să ajute substanţial pe Habsburgi erau Spania şi Veneţia. Prima cu bani şi trupe terestre, iar a doua cu flotă, rămasă încă cea mai puternică din Mediterana. Spania, care ajunsese la o înţelegere cu turcii în 1581 (E. Charričre, Négociations de la France dans le Levant, tome III, Paris, 1853, p. 710; Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen ŕ l’époque de Philippe II, tome II, Paris, 1966, p. 437) şi care era prinsă în războaiele cu Franţa, Anglia şi Ţările de Jos, nu dorea să participe la o campanie antiotomană de amploare şi, de aceea, ajutorul ei pentru Rudolf II s-a limitat la furnizarea de mijloace financiare şi la trimiterea unor unităţi de mercenari (Peter Bartl, ,,Marciare verso Costantinopoli - Zur Türkenpolitik Klemens VIII“, în Saeculum, Band 20, 1969, p. 45; C. Gőlner, ,,Semnificaţia europeană a luptelor lui Mihai Viteazul ...“, p. 25). Veneţia nu dorea nici ea să lupte cu turcii pentru a nu-şi compromite interesele comerciale din Levant (P. Bartl, art. cit., p. 46; D. Caccamo, art. cit., p. 270). Din această cauză, papa Clment VIII a încercat să atragă la lupta antiotomană Moscova, Persia, cazacii, Polonia şi chiar pe tătari (Alexander Randa, Pro Republica christiana. Die Walachei im “langen” Türkenkrieg der Katolischen Universalmachte (1593-1606), München, 1964, p. 64; D. Caccamo, art. cit., pp. 271-275; H. Heppner, art. cit., p. 39; P. Bartl, art. cit., pp. 47-48).

[12] Hurmuzaki, Documente, XI, pp. 373-374; Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, Bucureşti, 1982, p. 66; Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, III, Studii cu privire la Mihai Viteazul (1593-1601), Bucureşti, 1997, p. 13.

[13] Iaochim Crăciun, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la români. 1566-1608, Cluj, 1928, p. 100; Ion. I. Podea, ,,A Contribution to the Study of Queen Elizabeth’s Eastern Policy (1590-1593)“, în Mélanges d’Histoire Générale, publiées par C. Marinescu, t. II, Cluj, 1938, p. 464; Ludovic Demény, Paul Cernovodeanu, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Românească şi Transilvania în secolul XVI-XVIII, Bucureşti, 1974, p. 30.

[14] A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, IV, Bucureşti, 1932, pp. 37-39, P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, p. 29.

[15] Manole Neagoe, ,,Problema unităţii ţărilor române în secolul al XVI-lea“, în Revista arhivelor, an LII, vol. XXXVII, nr. 4, 1975, p. 429.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002