Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În acest condiţii era absolut necesară o coagulare a spaţiului românesc şi încercarea de alianţă cu împăratul Rudolf II. Iniţiativa a fost preluată de Sigismund Báthory, care dorea să realizeze o Dacie unită sub conducerea lui, dar avea şi capacitatea politică necesară, bazată mai ales pe apartenenţa sa la biserica catolică, de a stabili relaţii de colaborare cu imperialii. Astfel, în februarie 1594 el încheie o alianţă cu Rudolf II [33] , alianţă reînnoită la Praga, la 28 ianuarie 1595 [34] . În acelaşi timp, Aaron Vodă Tiranul, domnul Moldovei, încheie şi el prin intermediul solului Ioan de Marini Poli, la 16 august 1594, la Iaşi, o alianţă cu împăratul [35] şi, în aceaşi lună, recunoaşte şi suzeranitatea lui Sigismund Báthory. Mihai Viteazul, ocolit de soliile papale şi imperiale, hotărăşte să ia el iniţiativa şi trimite solii în Transilvania şi Moldova, arătând că este gata să adere la Liga antiotomană [36] . Se pare că în 1594, în septembrie sau octombrie, el a reuşit să încheie o alianţă cu Sigismund Báthory şi cu Aaron Vodă Tiranul, reconstituind astfel frontul unic de acţiune al ţărilor române, al întregului popor român [37] . În aceste condiţii erau create, într-adevăr, toate premisele declanşării cu succes a luptei antiotomane, ceea ce Mihai Viteazul nu a ezitat să facă, situându-se de la început în fruntea ei, în ciuda pretenţiilor lipsite de acoperire ale principelui Transilvaniei, Sigismund Báthory. Se observă, ceea ce am afirmat şi mai sus, că lupta antiotomană şi unitatea spaţiului românesc, indiferent de forma pe care o îmbrăca, constituiau două aspecte inseparabile ale aceleiaşi probleme. Pentru început, sistemul de alianţe dintre cele trei state era suficient pentru declanşarea şi desfăşurarea cu succes a unui război de eliberare antiotoman.

          La 13 noiembrie 1594, Mihai Viteazul declanşează lupta antiotomană omorându-i pe toţi creditorii din Bucureşti, şi pe toţi turcii din ţară, fiind imitat, aproape imediat, şi de domnul Moldovei, Aaron Vodă Tiranul [38] . Sunt atacate şi arse Giurgiu, Cetatea de Floci, Hârşova, Silistra, Brăila, Tighina, Chilia, Ismail, Babadag, sunt obţinute victoriile de la Putineiu, Stăneşti, Şerpăteşti şi de lângă Rusciuk, practic întreaga linie a Dunării este transformată într-o linie de front. Elementul surpriză a avut o mare importanţă, permiţând forţelor româneşti să obţină victorii peste tot.

          Ridicarea la luptă a ţărilor române reprezenta un mare pericol pentru Imperiul otoman, mai ales în condiţiile în care el se afla în război cu Habsburgii. Pericolul se profila în două direcţii, la fel de importante: ameninţarea flancului drept al frontului otoman, care se găsea descoperit în faţa atacurilor lansate din direcţia ţărilor române şi periclitarea aprovizionării cu alimente şi alte produse a capitalei otomane, a Constantinopolului [39] , precum şi a comerţului polono-otoman [40] . Aceste ameninţări grave i-au obligat pe turci să treacă războiul din Ungaria pe un plan secundar şi să-şi îndrepte forţele principale împotriva Ţării Româneşti [41] .

          Dar tocmai în acest moment în care era mai necesară ca oricând o adevărată şi eficientă solidarizare a tuturor puterilor creştine pentru a se face faţă cu succes ameninţării otomane, fiecare dintre aceste puteri a încercat să-şi promoveze propriile interese fără a ţine cont de pericolul otoman şi de situaţia extrem de periculoasă în care se aflau Mihai Viteazul şi Ţara Românească.

          Forţele habsburgice, în loc să acorde ajutor domnului român, au încercat să profite de slăbirea presiunii otomane din Europa Centrală şi au reuşit să cucerească mai multe localităţi din Croaţia, printre care şi Petrina, precum şi Strigoniu, la 1 septembrie 1595 [42] .

          Sigismund Báthory, cel care dorea să refacă Dacia în folosul său şi al nobilimii maghiare, a considerat şi el că venise momentul pentru a-şi subordona şi mai strâns cele două ţări româneşti extracarpatice. Nemulţumit de legăturile directe dintre Aaron Vodă Tiranul şi împăratul Rudolf II, precum şi de încercările domnului moldovean de apropiere faţă de Polonia, încercări ce îşi aveau începutul încă din ianuarie 1593 [43] , cu complicitatea unor boieri moldoveni, în aprilie 1595, el l-a arestat şi l-a înlocuit cu Ştefan Răzvan [44] . În continuare a reuşit să-l oblige pe Mihai Viteazul, aflat într-o situaţie de izolare pe plan extern, să accepte tratatul de la Alba Iulia, din 20 mai 1595 [45] adevărată încercare de desfiinţare pe cale juridică a entităţii statale a Ţării Româneşti [46] şi pe noul domn al Moldovei, Ştefan Răzvan, să încheie un tratat asemănător, la 3 iunie [47] . Prin aceste tratate regatul dacic al lui Sigismund Báthory căpăta o consistenţă pur juridică, nu însă şi practică, el nefiind capabil să devină adevăratul stăpân al întregului spaţiu românesc, care refuza să-l recunoască în această postură în ciuda tuturor tratatelor şi a tuturor aparenţelor.

          La rândul ei, Polonia nu numai că nu intenţiona să sprijine lupta antiotomană a lui Mihai Viteazul, dar începea să devină foarte îngrijorată faţă de evoluţiile din spaţiul românesc. Indiferent care ar fi fost aceste evoluţii, fie o unitate, într-o formă sau alta, a întregului spaţiu românesc, fie o creştere a influenţei Habsburgilor prin intermediul lui Sigismund Báthory, fie o revenire în forţă a Imperiului otoman, care ar fi readus la ascultare şi supunere ţările române, interesele ei din această regiune geografică erau grav ameninţate.

          Aici trebuie să spunem că politica de expansiune în est şi de rivalitate cu Habsburgii începută de regele Ştefan Báthory (1575-1586) a fost continuată cu fidelitate după moartea sa de principalul său colaborator, cancelarul şi marele hatman Jan Zamoyski [48] . Acesta, caracterizat de Nicolae Iorga ca „... unul dintre oamenii cei mai importanţi pe care Europa Orientală i-a dat în această epocă“ [49] a ajuns să stăpânească pământuri însumând 6.400 km2 şi să devină reprezentantul tipic al noii aristocraţii care preluase puterea în stat [50] . El reprezenta interesele magnaţilor poloni care aveau mari proprietăţi în Ucraina şi care erau, prin urmare, interesaţi în expansiunea spre ţărmurile Mării Negre şi gurile Dunării. Zamoyski dorea, de asemenea, să pună capăt incursiunilor tătare în Polonia şi să ducă o politică antiotomană până la limitele permise de interesele ţării, dar fără Habsburgi, care încercaseră chiar acapararea tronului polon şi devierea politicii ei externe în cu totul alte direcţii [51] . În aceste condiţii, Polonia a refuzat orice colaborare cu Habsburgii şi cu Liga Sfântă înjghebată de papa Clement VIII şi pentru ca refuzul ei să nu apară ca o lipsă a dorinţei de colaborare la lupta antitotomană a pus o condiţie inacceptabilă şi anume: permisiunea de a anexa Moldova şi Ţara Românească [52] . Regele polon, Sigismund III (1587-1632), temându-se de expansiunea habsburgică în spaţiul românesc, a refuzat să-i recunoască lui Sigismund Báthory până şi titlul de principe al Transilvaniei şi, cu atât mai puţin, pe cel al Moldovei şi Ţării Româneşti [53] .


[34] A. Veress, Documente, IV, pp. 185-188; Hurmuzaki, Documente, III, 2, pp. 176-177; I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României. 1354-1920, Bucureşti, 1975, p. 92.

[35] A. Veress, Documente, IV, pp. 94, 117-118; Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 193-194; I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 91; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 39.

[36] Hurmuzaki, Documente, III, 1, p. 193; P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 39-40.

[37] Textul alianţei nu ni s-a păstrat, dar ea este precis amintită de Marini Poli într-un raport către Rudolf II (Hurmuzaki, Documente, III, 1, p. 202; Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. C. Grecescu, D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 55; I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 91). Pentru diplomaţia lui Mihai Viteazul foarte activă încă de la începuturile domniei, a se vedea Carol Gölner, ,,Despre aparatul diplomatic al lui Mihai Viteazul“, în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, tom IX, 1966, pp. 85-107.

[38] P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 109-113; Ion Sârbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti, Timişoara, 1976, pp. 99-101; Ion Ionaşcu, Victor Atanasiu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1975, pp. 45-47; Victor Atanasiu, Mihai Viteazul. Campanii, Bucureşti, 1972, pp. 89-94; Aurel Decei, ,,Les relations entre Michel le Brave et l’Empire ottoman“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIV, no. 3, 1975, p. 458.

[39] Pentru impactul ridicării la luptă a românilor asupra aprovizionării Constantinopolului a se vedea Hurmuzaki, Documente, III, 1, p. 471; IV, 2, pp. 193 şi 198; XII, p. 24; Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele de la Simancas, Bucureşti, 1940, p. 107; E. D. Tappe, Documents concerning Romanian History (1427-1601), collected from British Archives, London, The Hague, Paris, 1964, p. 79; Sergiu Columbeanu, ,,Acţiunile navale ale lui Mihai Viteazul pentru stăpânirea Dunării“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 74, 1975, pp. 483-494; Ilie Manole, Componenta navală în gândirea militară a lui Mihai Viteazul, în vol. Călugăreni-400, Bucureşti, 1996, pp. 123-126. De altă părere este istoricul Bogdan Murgescu, ,,Campaniile lui Mihai Viteazul şi foametea de la Istanbul din 1595“, în vol. Călugăreni-400, pp. 67-71.

[40] N. Iorga, ,,Socotelile Bistriţei“, în Studii şi documente cu privire la istoria românilor, I-II, Bucureşti, 1901, p. 25; A. Veress, Documente, VI, Bucureşti, 1933, pp. 229-231; E. D. Tappe, op. cit., p. 139; idem, The Travels of John Sanderson (The Hakluyt Society, Second Series, no. LXVII), 1930, p. 210; L. Demeny, P. Cernovodeanu, op. cit., p. 41; Ilie Corfus, ,,Intervenţia polonă în Moldova şi consecinţele ei asupra războiului lui Mihai Viteazul cu turcii“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 4, 1975, pp. 531-532; Viorel Panaite, ,,Comerţ şi negustori în tratatele osmano-polone: 1489-1607“, în Revista istorică, serie nouă, tom 6, nr. 3-4, 1995, p. 221; Mihnea Berindei, ,,Contribution ŕ l’étude du commerce ottoman des fourrures moscovites. La route moldavo-polonaise. 1453-1700“, în Cahiers du Monde Russe et Sovietique, vol. XII; 4, 1971, p. 403; Călători străini despre ţările române, vol. IV, Bucureşti, 1972, pp. 303-365;  Şt. Andreescu, ,,Comerţul danubiano-pontic la sfârşitul secolului al XVI-lea: Mihai Viteazul şi “drumul moldovenesc”, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. XV, 1997, pp. 41-60.

[41] A. D. Xenopol, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, Bucureşti, 1915, p. 39.

[42] I. Sârbu, op. cit., pp. 200-201.

[43] Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii, Bucureşti, 1938, pp. 10-11; Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri (Ţările române în contextul politicii poloneze la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea), Iaşi, 1991, p. 105.

[44] A. Veress, Documente, IV, p. 254, I. Sârbu, op. cit., p. 136; V. Ciobanu, op. cit., p. 105.

[45] Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 209-213 şi 472-476; III, 2, p. 103; XII, pp. 50-52; P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 114-115.

[46] V. Ciobanu, op. cit., p. 106.

[47] Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 488-481; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 115; V. Ciobanu, op. cit., pp. 108-109.

[48] I. Corfus, Michel le Brave et la Pologne, p. 484; V. Ciobanu, ,,Relaţiile politice ale Moldovei cu Polonia în secolele XVI-XVIII în lumina unor cercetări recente“, în Revista de istorie, tom 30, nr. 7, 1977, pp. 1108-1109.

[49] N. Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. II, Bucureşti, 1928, p. 257.

[50] Histoire de Pologne, Varsovie, 1972, pp. 201-215; I. Corfus, Michel le Brave et la Pologne, p. 485.

[51] Zdislaw Spieralski, Awantury moldawskie. Warszawa, 1967, p. 141; I. Corfus, Michel le Brave et la Pologne, p. 484; V. Ciobanu, Relaţiile politice ale Moldovei cu Polonia..., p. 1109.

[52] W. Sobieski, Henryk Walezy, ,,Stefan Báthory, Zygmunt III, 1572-1632“, în Historij polityczna Polski, vol II, Kraków, 1923, pp. 172-173; A. Prochaska, Hetman Stanislaw Zólkiewski, Warszawa, 1927, p. 41; J. Sas, ,,Stosunki polso-tureckie w pierwszych latach Zygmunta III, în Przeglad Powszechny, LV, Kraków, 1897 şi idem, ,,Uklady o lige preciw Turkow za Zygmunta III“, în ibidem, LVII, 1899; I. Miclescu-Prăjescu, ,,New Data Regarding the Installation of Movilă Princes“, în The Slavonic and East European Review, XLIX, nr. 115, 1971, p. 218; I. Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, pp. 7-8; idem, ,,Michel le Brave et la Pologne“, p. 487; V. Ciobanu, Relaţiile politice ale Moldovei cu Polonia..., p. 1109.

[53] Claudio Isopescu, ,,Alcuni documenti inediti della fine del cinquecento“, în Diplomatarium italicum, I, 1925, p. 388; A. Veress, Documente, IV, pp. 224 şi 240; A. Decei, ,,Documente din arhivele Vaticanului privind anul 1595“, în Revista arhivelor, I, 1967, p. 212; V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, p. 111.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002