Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Dar în timp ce Mihai Viteazul se lupta cu succes împotriva unor forţe superioare ca număr, potenţialii săi aliaţi creştini erau gata să facă orice pentru a obţine bunăvoinţa şi chiar alianţa Poloniei, principalele argumente folosite fiind drepturile de stăpânire asupra unor părţi din spaţiul românesc, mai precis asupra Moldovei şi a Ţării Româneşti. Astfel împăratul Rudolf II i-a  autorizat pe solii săi trimişi la lucrările Seimului polon, ce trebuiau să înceapă la 24 martie 1596, să arate că el este de acord cu înlocuirea lui Mihai Viteazul din domnia Ţării Româneşti dacă, în schimb, polonii ar fi intrat în luptă cu Imperiul otoman [75] . Polonii cereau, într-adevăr, pentru a participa la Liga Sfântă, Moldova, Ţara Românească şi „Basarabia”, adică Buceagul [76] . Imperialii, sacrificându-l pe Mihai, nu înţelegeau  însă să renunţe şi la pretenţiile lor expansioniste în spaţiul românesc, ceea ce făcea ca înţelegerea lor cu Polonia să devină imposibilă [77] . Aproape simultan cu diplomaţia imperială şi diplomaţia pontificală a adoptat soluţii asemănătoare pentru a capta bunăvoinţa Poloniei. Instrucţiunile din 3 aprilie 1596, date de papa Clement VIII cardinalului Enrico Caetani, trimis în Polonia, prevedeau o împărţire a Moldovei între poloni şi imperiali, reactualizând astfel prevederile tratatului de la Lublau din 1412, încheiat între Sigismund de Luxemburg şi Vladislav II Jagiello [78] .

          Toate aceste încercări, care aveau în centrul lor diferite proiecte de împărţire a spaţiului românesc în sfere de influenţă, au eşuat datorită poziţiei intransigente a Poloniei, pentru care lupta antiotomană era la fel de imposibilă ca şi alianţa cu Habsburgii. Între Polonia şi Imperiul otoman existau prea multe interese comune pentru ca ele să poată fi eliminate printr-o simplă trăsătură de condei. Aceste interese erau chiar mai puternice decât rivalitatea dintre cele două părţi care se profila la orizont în regiunea gurilor Dunării şi a spaţiului românesc.

          Eşecului diplomatic al Ligii antiotomane, de atragere a Poloniei în rândurile sale, i s-a adăugat însă şi eşecul militar, forţele imperiale şi aliatul lor Sigismund Báthory suferind în 1596 câteva înfrângeri usturătoare, dintre care cele mai însemnate au fost cea din vară, suferită de principele transilvan în faţa Timişoarei [79] , pierderea de către imperiali, la 12 octombrie 1596, a cetăţii Eger (Erlau, Agria) [80] şi marea înfrângere suferită de arhiducele Maximilian şi de Sigismund Báthory la Mezo Keresztes, la 26 octombrie [81] .

          Constatând nehotărârea lui Sigismund Báthory şi faptul că de la puterile creştine nu primea nici un fel de ajutor [82] , Mihai Viteazul a declanşat o acţiune diplomatică pe cont propriu, care viza, pe de o parte, împăcarea cu turcii, chiar şi pentru un timp limitat, necesară refacerii forţelor ţării, iar pe de altă parte stabilirea unor subsidii băneşti care să-i permită alcătuirea unei armate de mercenari. Ambele obiective propuse au fost realizate, marcând, astfel, deplina eliberare de sub tutela lui Sigismund Báthory.

          Primul succes diplomatic major al lui Mihai Viteazul  a fost obţinerea, la sfârşitul anului 1596, a steagului de domnie din partea sultanului Mehmet III (1595-1603) [83] , ceea ce însemna realizarea păcii cu Imperiul otoman şi, prin urmare, înlăturarea pericolului cel mai mare care ameninţa ţara. După victoriile din toamna lui 1596 de pe frontul din Ungaria, victorii importante, dar neexploatate din punct de vedere strategic din cauza lipsei de resurse, se pare că turcii doreau o pace generală, atât cu ţările române, cât şi cu Habsburgii [84] . De această situaţie a profitat Mihai Viteazul pentru a obţine aproape doi ani de pace, până la începutul toamnei anului 1598. Prin obţinerea steagului de domnie, ca şi prin tratativele care i-au urmat cu turcii, Mihai Viteazul urmărea trei obiective majore [85] şi anume: scoaterea Moldovei din axa polono-otomană şi, în felul acesta, restabilirea unităţii de acţiune a celor trei state româneşti la Dunărea de Jos, anihilarea forţei de şoc reprezentată de tătarii din Crimeea şi obţinerea unei perioade cât mai îndelungate, care a durat aproape până la începutul toamnei lui 1598, de refacere a forţelor economice şi militare ale Ţării Româneşti, în vederea unor noi confruntări militare. Dintre toate aceste obiective doar ultimul a fost atins, Moldova neputând fi scoasă de sub influenţa turco-polonă şi deci nici unitatea de acţiune a ţărilor române refăcută.

          În ceea ce priveşte relaţiile directe cu împăratul Rudolf II, Mihai Viteazul a reuşit să atingă şi acest important obiectiv. În ianuarie 1597 el a trimis la curtea imperială pe banul Mihalcea şi pe sasul Marco Schunkebonk, care-l însoţeau pe principele transilvan Sigismund Báthory. Aceştia au obţinut acordul lui Rudolf II pentru plata trimestrială a 4 000 de mercenari, pe o durată de şase luni [86] , primii bani ajungând la Târgovişte în iulie 1597, prin intermediul solului imperial Erich Lassota [87] . Contactele cu imperialii se vor intensifica pe parcursul întregului an 1597 şi în prima jumătate a lui 1598, până se va ajunge la încheierea unui tratat, la Târgovişte, la 9 iunie 1598, tratat prin care împăratul era recunoscut ca suzeran al Ţării Româneşti, Mihai se obliga să lupte împotriva turcilor în schimbul unui subsidiu bănesc anual, pentru plata a 5 000 de mercenari. Împăratul nu primea tribut, iar Mihai era recunoscut ca domn independent, cu drept de ereditate în familia sa. De asemena, în caz de necesitate, Rudolf II se obliga să acorde adăpost lui Mihai şi familiei sale şi promitea libertatea comerţului cu Transilvania [88] . În condiţiile în care Sigismund Báthory a acceptat, la 23 decembrie 1597, tratatul de cedare a Transilvaniei către împărat [89] , iar în aprilie a părăsit principatul [90] , imperialii, aflaţi, practic, în imposibilitate de a prelua conducerea acestuia, aveau nevoie imperioasă de forţa militară a lui Mihai Viteazul, consolidată considerabil pe parcursul anului 1597 [91] .


[75] Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 249-250; V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, p. 152.

[76] A. Decei, ,,“Avvisi” riguardanti i Paesi Romeni negli anni 1596-1598“, în Diplomatarium italicum, IV, Roma, Bucureşti, 1939, p. 35; Hurmuzaki, III, 2, pp. 195, 199 şi 200; I. Sârbu, op. cit., p. 221.

[77] Hurmuzaki, Documente, III, 2, pp. 226-227; XII, pp. 248, 249-252, 254, 275, 283, 286; A. Decei, ,,“Avvisi” riguardanti“, pp, 31, 39; V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, pp. 153-154.

[78] Hurmuzaki, Documente, I, 2, pp. 483-487; XII, p. 247; Jan Wladislaw Wos, ,,Istruzione al cardinale Enrico Caetani per la sua misisione in Polonia negli anni 1596-1597“, în Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III, vol. VI, 3, Pisa, 1976, pp. 934-950; Şt. Andreescu, ,,O reactualizare a tratatului de la Lublau în 1596“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie “A. D. Xenopol”, tom XX, Iaşi, 1983, pp. 107-119.

[79] I. Sârbu, op. cit., p. 229.

[80] V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, p. 179; Şt. Andreescu, ,,O “pace prefăcută”la Dunărea de Jos: tratativele transilvano-muntene cu Poarta din anii 1597-1598“, în Revista istorică, seria nouă, tom 5, nr. 11-12, 1994, p. 119; idem, Restitutio Daciae, III, p. 176.

[81] A. Decei, Istoria imperiului otoman, pp. 281-284.

[82] Printre puterile creştine cărora li s-a adresat pentru ajutor împotriva turcilor nu s-au numărat doar cele catolice. Mihai Viteazul a apelat şi la ajutorul Rusiei, unde a trimis, trei solii, în 1596 (Al. Grecu, (P. P. Panaitescu), ,,Mihai Viteazul şi Rusia. O scrisoare inedită“, în Studii, tom 1, nr. 4, 1948, pp. 141-148), în 1597 (Idem, Mihai Viteazul, p. 204) şi în 1598 (Ilie Corfus, Intervenţia polonă în Moldova ..., pp. 538-539), dar de unde nu a obţinut absolut nimic.

[83] A. Veress, Documente, V, pp. 50-51; Monumenta Antique Hungariae, vol. IV, 1593-1600, ed. Ladislau Lukács, Roma, 1987, p. 255; Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, IV, Bucureşti, 1986, pp. 90-91; Hurmuzaki, Documente, XII, p. 274; I. Sârbu, op. cit., p. 240; P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 125; Şt. Andreescu, ,,O “pace prefăcută”...“, p. 1119-1120; idem, Restitutio Daciae, III, pp. 176-177.

[84] În afară de steagul de domnie acordat lui Mihai Viteazul, turcii, prin intermediul lui Hasan Paşa, serdarul de Belgrad, i-au cerut lui Sigismund Báthory să accepte încheierea unei păci (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, pp. 150-153; Monumenta Antique Hungariae, IV, pp. 256-257), iar încă din timpul campaniei din Ungaria, ambasadorul englez de la poartă, Edward Barton, care îl însoţea pe sultan, a luat iniţiativa medierii unei păci între otomani şi imperiali (Paul Cernovodeanu, ,,An English Diplomat at War: Edward Barton’s Attendance of the Ottoman Campaign in Central Europe (1596)“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XXVIII, no. 4, 1989, pp. 437-438 şi 443-444; a se vedea şi Şt. Andreescu, ,,O “pace prefăcută”...“, p. 1120; idem, Restitutio Daciae, III, pp. 175-177).

[85] Şt. Andreescu, op. cit., pp. 1135-1136, 1144-1147; idem, Restitutio Daciae, III, pp. 203-205. În privinţa relaţiilor lui Mihai Viteazul cu Poarta în anul 1597 ele au fost menţinute prin intermediul patriarhului Alexandriei, Meletie Pigas şi prin intermediul ambasadorului Angliei (E. D. Tappe, op. cit., p. 111; Al. A. Botez, ,,O scriosare inedită a lui Mihai Viteazul către patriarhul Alexandriei, Meletie Pigas“, în Biserica Ortodoxă Română, LXXXVII (1965), nr. 5-6, pp. 584-592; M. I. Şerbănescu, ,,Legăturile patriarhului Meletie Pigas cu ţările române“, în ibidem, LXXXIV, 1964, nr. 4-6, pp. 352-372; Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Affairs, vol. IX, 1592-1603, ed. Horatio F. Brown, London, 1897, p. 263; L. Demény, P. Cernovodeanu, op. cit., p. 35; Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 538-539; I. I. Podea, art. cit., pp. 464 şi 476; Germaine Lebel, La France et les Principautés Danubiennes (du XVIe sičcle ŕ la chute de Napoleon Ier), Paris, 1955, p. 29) şi, se pare, că la adăpostul tratativelor de pace se ascundeau intenţii ostile reciproce (Hurmuzaki, Documente, III, 2, p. 237; XII, p. 289; A. Veress, ,,Nunţii apostolici în Ardeal (1592-1600)“, în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, tom VIII, 1927-1928, p. 357; N. Iorga, ,,Sfătuitorul bizantin al lui Mihai Viteazul mitropolitul Dionisie Ralli Paleologul“, în Revista istorică, V, 1919, pp. 26 şi urm.; A. Randa, op. cit., p. 150, A.Veress, Documente, V, pp. 59-60; Călători străini despre ţările române, IV, p. 69; Constantin Bălan, ,,Câteva consideraţii privind activitatea politică şi diplomatică a lui Mihai Viteazul în 1597“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 4, 1975, pp. 518-519).

[86] P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul..., pp. 126-127; V. Atanasiu, op. cit., p. 190; C. Bălan, art. cit., p. 519.

[87] A. Veress, Documente, V, pp. 78-82; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 127.

[88] Hurmuzaki, Documente, III, 1, p. 289; XII, p. 359; A. D. Xenopol, op. cit., pp. 85-87; I. Sârbu, op. cit., p. 282; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 146.

[89] I. Sârbu, op. cit., p. 282.

[90] A. Veress, Documente, V, pp. 156-157; A. D. Xenopol, op. cit., pp. 82-83; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 145.

[91] Călători străini, IV, p. 62; Ştefan Ştefănescu, ,,Un document recent descoperit privitor la recrutarea mercenarilor de către Mihai Viteazul“, în Romanoslavica, V, 1962, pp. 157-162; C. Bălan, art. cit., p. 523; Nicolae Stoicescu, ,,Oastea lui Mihai Viteazul“, în vol. Mihai Viteazul. Culegere de studii, Bucureşti, 1975, pp. 75-112.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002