Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Acţiunea lui Mihai Viteazul a vizat două direcţii şi anume: alianţa cu imperialii şi implicarea acestora, din punct de vedere militar în răsturnarea situaţiei politice, mai ales din Transilvania şi realizarea unei noi unităţi a ţărilor române, de data aceasta o unitate statală aflată sub directa sa conducere.

          Pentru început, el a încercat să câştige timp pentru a se consolida pe plan militar şi pentru a-şi coordona acţiunea cu forţele imperiale. Din această cauză, la 26 iunie 1599, a acceptat să încheie un tratat cu Andrei Báthory, tratat care confirma aproape integral clauzele celui încheiat la Alba Iulia cu Sigismund, în 1595 [113] . Aproape simultan, în iulie, a trimis în solie la Praga, la împărat, pe Stoichiţă din Strâmba şi pe Petru Grigorovici Armeanul, cu misiunea de a spune acestuia că el este gata să atace Transilvania şi că acţiunea sa ar trebui coordonată cu cea a forţelor imperiale [114] . La această cerere a lui Mihai, generalul Gheorghe Basta, cel care va conduce în final trupele imperiale din Transilvania s-a opus, arătând că Andrei Báthory nu va fi duşmanul împăratului şi că se risca şi pierderea Ţării Româneşti, ca şi cum aceasta nu era deja pe pragul de a fi pierdută, precum şi un conflict armat de amploare cu Polonia [115] .

          Între timp situaţia lui Mihai Viteazul devenea tot mai dificilă, el primind un ultimatum de a părăsi ţara din partea cardinalului Andrei Báthory [116] , noul principe transilvan cerând în acest sens şi sprijinul lui Ieremia Movilă şi având acordul lui Jan Zamoyski pentru o intervenţie în Ţara Românească [117] . În acelaşi timp şi turcii, care nu doreau să intervină direct împotriva lui Mihai, i-au promis lui Ieremia Movilă sprijinul paşalelor de Bender şi Akkerman, dar numai dacă va fi atacat de domnul muntean [118] . De fapt, Poarta spera într-o intervenţie polonă directă, care ar fi putut duce şi la un conflict deschis cu austriecii. Spera şi avea toate motivele să o facă, în lipsa de înţelepciune a puterilor creştine, în divizarea şi rivalităţile dintre ele, care puteau să-i ofere un ajutor preţios în atingerea propriilor obiective politice şi militare din spaţiul românesc.

          Ameninţat de Ieremia Movilă [119] şi de Andrei Báthory [120] , Mihai Viteazul s-a hotărât să acţioneze cu rapiditate şi hotărâre, direcţia loviturii fiind aleasă în Transilvania deoarece acolo se putea face joncţiunea cu trupele imperiale comandate de generalul Basta. Cu o armată de aproximativ 30.000 de oameni [121] , dintre care peste 13.000 erau mercenari [122] , el a trecut Carpaţii şi la 28 octombrie 1599 a obţinut strălucita victorie de la Şelimbăr [123] , după care, la 1 noiembrie, a intrat în Alba Iulia [124] , capitala principatului.

          Mihai Viteazul era conştient de faptul că încercarea sa de unire a întregului spaţiu românesc va întâmpina puternica rezistenţă a tuturor celor trei mari puteri vecine. De aceea el a căutat să acţioneze în etape şi să neutralizeze această rezistenţă prin abilitate diplomatică. Astfel, în august 1599 el a purtat tratative cu generalul Basta privitoare la o acţiune comună împotriva lui Andrei Báthory, generalul promiţând că la sfârşitul lui august se va afla la hotarele Transilvaniei cu o armată formată din 6.000 de infanterişti şi 3000 de călăreţi [125] . În acelaţi timp, Mihai a dus tratative şi cu otomanii, la sfârşitul lui august marele vizir trimiţându-i un nou steag de domnie [126] , ceea ce nu i-a împiedicat însă pe turci, ca în timp ce el se afla în Transilvania, să organizeze o incursiune de jaf în Ţara Românească de unde vor fi respinşi de vornicul Dumitru [127] .

          Imediat după cucerirea Transilvaniei, Mihai scria turcilor că va respecta „regulile din trecut” [128] , iar împăratului Rudolf II că a întreprins această acţiune la îndemnul şi pentru Casa de Austria [129] . El încerca astfel să neutralizeze cele două puteri aflate în conflict, pentru care Transilvania reprezenta un teritoriu de cea mai mare importanţă, ceea ce a reuşit să şi facă pentru o anumită perioadă de timp. Turcii au acceptat, cel puţin în aparenţă cucerirea Transilvaniei, trimiţându-i lui Mihai Viteazul steaguri de domnie atât pentru el, cât şi pentru fiul său, Nicolae Pătraşcu, steaguri pe care le va primi la Braşov, la 9 martie 1600 [130] . Ei nu erau însă sinceri în această recunoaştere, fapt ce rezultă din solia lui Djafer în Polonia, din primăvara aceluiaşi an, atunci când acesta a dat asigurări polonilor că, de fapt, sultanul îl dezavuează pe Mihai, că nu va întârzia să-şi trimită oştile împotriva lui şi că steagurile de domnie i le-a trimis numai ca să-l ducă cu vorba. Era aşteptată numai reacţia regelui polon [131] .

          După cucerirea Transilvaniei, relaţiile lui Mihai Viteazul cu Habsburgii au parcurs un drum sinuos, principala sa revendicare fiind aceea de a i se recunoaşte stăpânirea principatului şi de a i se conferi titlul de domn, pe care împăratul îl acordase lui Sigismund Báthory [132] . Tratativele au fost anevoioase şi îndelungate [133] , abia într-un târziu, la 12 septembrie 1600, împăratul Rudolf II răspunzând favorabil la cererile lui Mihai [134] . Era însă prea târziu, peste numai câteva zile întreaga construcţie politică a domnului român prăbuşindu-se. Imperialii, ca de altfel, şi papalitatea [135] , deşi aveau mare nevoie de colaborarea lui Mihai Viteazul şi de puterea sa militară, care le putea asigura, în anumite condiţii, un statut privilegiat la Dunărea de Jos, au manifestat o permanentă neîncredere în domnul român, bănunidu-l de intenţii necurate la adresa lor, ceea ce era complet greşit, bănuială care deriva din apartenenţa sa la religia ortodoxă şi din refuzul permanent de a trece la catolicism. Religia continua să joace un rol destul de important în relaţiile internaţionale, aşa cum vom constata şi în cazul relaţiilor lui Mihai Viteazul cu Polonia.

          Relaţiile sale cu Polonia au fost, mai ales în această perioadă, deosebit de încordate, iar tratativele diplomatice purtate pentru detensionarea lor s-au încheiat prin eşecuri sistematice. Polonia şi Mihai Viteazul aveau, practic, aceleaşi aspiraţii, urmărind să-şi extindă influenţa şi chiar stăpânirea asupra întregului spaţiu românesc. Mihai era obstacolul cel mai important în calea aspiraţiilor polone de a-şi impune supremaţia asupra celor trei ţări române şi a gurilor Dunării, zonă ce începea acum să-şi recâştige parţial importanţa economică şi comercială de altădată. „Daciei polone” a lui Jan Zamoyski, artificială şi în contradicţie cu aspiraţiile fireşti ale românilor, i se opunea „Dacia românească” a lui Mihai Viteazul, o construcţie politică organică şi coerentă, care putea să ducă la apariţia unui puternic stat românesc, stavilă greu de trecut pentru aspiraţiile expansioniste ale Poloniei, la fel ca şi pentru acelea ale Habsburgilor şi ale otomanilor. Dacă ceva a reuşit să unească aceste trei mari puteri, acel ceva a fost tocmai interesul pentru a împiedica apariţia unei „Dacii româneşti” care să includă cele trei state şi care să fie o barieră serioasă în calea tendinţelor lor expansioniste la Dunărea de Jos, dar şi în Europa Centrală. În condiţiile în care Imperiul otoman şi cel habsburgic erau slăbite de războiul dintre ele şi nu aveau, pentru moment, capacitatea necesară de a împiedica realizarea unităţii româneşti, Polonia a devenit o adevărată campioană a acestei cauze prea puţin creştineşti.


[113] Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 331-332; I. Sârbu, op. cit., pp. 451-456; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 154; V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, p. 209.

[114] Hurmuzaki, Documente, III, 2, pp. 319-323; XII, pp. 439-440; A.Veress, Documente, VII, pp. 239-240 şi 243; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 154.

[115] A. Veress, ,,Epistolae et acta generali Georgi Basta“, în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, XXXIV, pp. 217 şi 255.

[116] P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, pp. 88-89.

[117] Nicolae Buta, ,,I ragguali di Claudio Rangoni, Vescovo di Reggio-Emilia e Nunzio in Polonia dal 1599 al 1605“. ,,Appunti di storia rumena“, în Diplomatarium italicum, I, Roma, 1925, p. 296.

[118] Idem, ,,I paesi romeni in una serie di “avvisi” della fine del cinquecento“, în ibidem, II, Roma, 1930, p. 153.

[119] Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, pp. 204, 256, 277-278, 329.

[120] Ibidem, p. 278, 322, 329.

[121] N. Stoicescu, art. cit., p. 108.

[122] Ibidem, p. 86; N. Iorga, Documente nouă, în mare parte româneşti, relative la Petru Şchiopul şi Mihai Viteazul, Bucureşti, 1899, pp. 34-36.

[123] P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, pp. 155-160; Andrei Pippidi, ,,Noi informaţii cu privire la lupta de la Şelimbăr“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 4, 1975, pp. 553-574.

[124] P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 160.

[125] Hurmuzaki, Documente, XII, p. 466; I. Sârbu, op. cit., p. 473.

[126] Hurmuzaki, Documente, XII, pp. 477.478, 481, 488-489; I. Sârbu, op. cit., p. 488; A. Decei, ,,Les relations entre Michel le Brave et l’Empire ottoman“, p. 475.

[127] Hurmuzaki, Documente, XII, p. 520; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 183; A. Decei, op. cit., p. 476.

[128] Cronici turceşti, I, p. 498; Ştefan Ştefănescu, ,,Mihai Viteazul şi resurecţia românească de la sfârşitul secolului al XVI-lea, în Studii şi articole de istorie, 47-48, Bucureşti, 1984, p. 280.

[129] Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, p. 257.

[130] A. Veress, Documente, VI, pp. 54-56; A. Decei, op. cit., pp. 476-477.

[131] Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii, Anexe, doc. LV, pp. 274-276 din 4 mai 1600.

[132] Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, pp. 373-374. Titulul revendicat de Mihai de la împărat era următorul: “Dei gratia Transsylvaniae et Sacri Romani Imperii princeps, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes” (Costin Feneşan, Documente medievale bănăţene, Timişoara, 1981, pp. 89, 91, 93).

[133] Şt. Andreescu, ,,Eforturile diplomatice al lui Mihai Viteazul pentru recunoaşterea stăpânirii lui asupra Transilvaniei“, în Mihai Viteazul în conştiinţa…, idem, Restitutio Daciae, III, pp. 283-338.

[134] Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, I, pp. 559-561.

[135] Constantin Şerban, ,,Raporturile lui Mihai Viteazul cu Malaspina di San Severo“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 4, 1975, pp. 541-552; Şt. Andreescu, ,,Mihai Viteazul şi Roma“, în Revista istorică, seria nouă, tom 5, nr. 1-2, 1994, pp. 45-73; idem, Restitutio Daciae, III, pp. 227-282.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002