Am avut ocazia să evocăm atitudinea ierarhiei ortodoxe faţă de problema unificării religioase, activitatea episcopilor din diocezele ortodoxe care corespundeau unei concentrări importante de greco-catolici. La începutul anilor 1960, rezultatele politicilor episcopale erau echivoce, succesele coexistau cu eşecurile şi în ansamblu exigenţele maximale ale autorităţilor nu fuseseră realizate. Pe de alte parte, unele documente care analizau activitatea episcopilor care aveau sarcina ingrată de a desăvârşi procesul unificării, se făceau ecoul unor obscure lupte de influenţă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, astfel încât rezerva istoricului este de rigoare. Un asemenea document este scrisoarea adresată la 17 august 1963 de iconom stravrofor T.Caius din Arad departamentului cultelor. După ce aminteşte că a predat patriarhului Iustinian la 6 noiembrie 1962 procesul verbal al aderării greco-catolicilor din Arad la ortodoxie, T.Caius descrie constatările pe care le face în diverse zone privind stadiul unificării confesionale :"In cursul lunilor iulie şi august am cercetat oraşele Oradea, Cluj, Lugoj, Câmpia Turzii, Aiud şi Braşov şi despre cele aflate cu onoare vă raportez că intelectualii greco-catolici persistă în vechea rătăcire, fiindcă nu au nici o legătură cu poporul care a primit revenirea la vechea credinţă cu toată sinceritatea şi cu multă bucurie, făcându-se complet şi definitivă legătura cu biserica ortodoxă (conform stereotipului comunist, masele nu se pot înşela niciodată - n.n.). Am avut marea satisfacţie de a constata ataşamentul poporului faţă de actul revenirii la ortodoxie chiar în satul acelui"sfinx de la Bădăcin"care de câte ori ocupa fotoliul de prim-ministru ridica din banii publici câte o catedrală în vreun centru pur ortodox ca să facă şi mai acută vrajba între fraţi, fiind acest"mare român"mai înainte de toate catolic şi numai apoi român. In satul său natal (de fapt Iuliu Maniu s-a născut la Şimleu Silvaniei - n.n.) acest moşier a lăsat biserica consătenilor şi conaţionalilor -toţi uniţi- într-o stare de plâns, ca azi colectiviştii cu preotul lor înţelegător să facă radicală reparare unui lăcaş de închinare lăsat în paragină. N-a ajutat poporul fiindcă nu l-a iubit şi nu a ştiut să se jertfească pentru interese obşteşti (se împlineau 10 ani de când Iuliu Maniu fusese exterminat în închisoarea de la Sighet - n.n.). De acest aşa zis"spirit bădăcinean"sunt stăpâniţi şi azi mulţi intelectuali greco-catolici, care deşi se dau pe faţă"buni români", cercetează bisericile romano-catolice cu limbi străine unde se împărtăşesc unii zilnic, iar cei mai mulţi în fiecare vineri dintâi a lunii. Iau tainele catolice şi se comportă şi azi în mod duşmănos faţă de ortodoxie. Am constat aceasta îndeosebi în Lugoj, Cluj şi în parte şi în Oradea. In schimb în Câmpia Turzii, Aiud şi îndeosebi Braşov, preoţii vechi ortodocşi cu preoţii reveniţi s-au contopit sufleteşte servind în mod sincer poporul şi transmiţând şi turmei păstorite acea dragoste ce trebuie să fie între fraţi, dragoste pentru a desăvârşi planul de stat în privinţa construirii unei societăţi noi, progresiste, într-o patrie care în paşi gigantici construieşte o viaţă nouă şi fericită. In ziua Sfântului Ilie în biserica revenită din Dâmbul Rotund, Cluj, am găsit o mulţime de credincioşi dintre care 80% erau reveniti, am simţit activitatea de păstor vrednic al parohului local care a înţeles duhul vremii şi s-a străduit să facă sudura între vechii şi noii ortodocşi cu deplină înţelepciune. Nu aşa am constatat deunăzi în catedrala din Cluj, unde s-a slujit cu mare fast de însuşi episcopul [51] sfânta slujbă, dar la care au participat foarte puţini credincioşi şi îndeosebi s-a simţit absenţa intelectualilor. Căutând motivele am aflat cu multă amăraciune că aici s-a făcut o mare greşeală cu mutarea vlădicului în acest centru unde e prea cunoscut şi nu are nici o platformă social-morală. La Roman sigur putea face faţă cerinţelor; nu aşa în Cluj unde intelectualitatea greco-catolică cere o personalitate de valoarea celei a părintelui Emil Iuga care ar putea salva încă pe mulţi rătăciţi [52] . Intelectualii clujeni, cei greco-catolici în special şi azi stau sub influenţa aşa zisei lupte de supremaţie religioasă dintre Sibiu şi Blaj, foste mitropolii din era burghezo-moşierească. Dacă printr-o fericită împrejurare - ce este în interesul statului - Mitropolia din Sibiu s-ar muta la Cluj şi ar avea în fruntea ei un păstor de talia părintelui Emil Iuga, chestia revenirii intelectualilor greco-catolici la ortodoxie s-ar rezolva degrabă şi pentru totdeauna. Este o datorie sfântă a preoţimii - veche şi revenită - să lupte pentru înfăptuirea definitivă a revenirii intelectualităţii foste greco-catolice. Poporul este peste tot împăcat cu actuala situaţie de revenire la vechea şi originala credinţă. El s-a convins că timp de 250 de ani a trăit într-o minciună pe care boierii şi moşierii atotputernici de atunci le-au impus-o, amăgindu-i cu forma exterioară cultului, neschimbată, dar umilindu-i sub jugul imperialismului papal, străin de fiinţa sa etnică. Acest adevăr pe care poporul l-a simţit, chiar sub jugul umilirii din trecut, a fost susţinut cu tot avântul de unii precursori ai marelui act de la 21 octombrie 1948 care n-a fost un fapt întâmplător ci un eveniment pregătit de verva oratorică şi condeiul unor bărbaţi devotaţi poporului. Îndeosebi numele celor doi mari precursori ai revenirii la biserica mamă din Ardeal nu trebuiesc uitate şi anume dr. Petru Groza şi dr.Gheorghe Ciuhandu. In ajunul marii adunări din Alba Iulia din 1 decembrie 1918 când s-a proclamat de către cei peste 120000 de români ardeleni unirea cu patria- mamă, dr. Petru Groza a fost propagatorul ideii de revenire la ortodoxie a aşa zişilor"uniţi cu Roma"ca Ardealul să nu se contopească cu Regatul, sfâşiat sufleteşte între ortodocşi şi catolici. Eram între cei câţiva preoţi tineri care în noaptea de 30 noiembrie 1918 am ajutat pe lângă dr. Petru Groza pentru această fericită idee, care s-a risipit la cuvintele"sfinxului din Bădăcin":"aici facem politică nu biserică". A făcut acest sfinx politică, parlamentând în lung şi lat, departe de poporul muncitor. Dr. Petru Groza şi-a văzut realizat visul din 1918 după 30 ani în 21 octombrie 1948. Dr.Gheorghe Ciuhandu care într-o lungă serie de lucrări ieşite din tiparniţa Aradului a demascat falsa"uniaţie cu Roma"arătând de fiecare dată că fraţii"vremelnic răpiţi"vor reveni la matca strămoşească - ortodoxă - nu a văzut cu ochii săi realizarea visului pentru care a luptat o viaţă întreagă, căci la 1 mai în acel an s-a stins din viaţă. Când la 21 octombrie a.c. se împlinesc 15 ani de la măreţul act al reîntregirii bisericii ortodoxe din Ardeal, se va face pomenire de fapte, nu se pot uita cei doi precursori ai acestui mare eveniment : dr. Petru Groza şi dr. Gheorghe Ciuhandu. Am pus pe hârtie aceste constatări ieşite din acelaşi duh care m-a călăuzit în ziua de 10 octombrie 1948 când am slujit Sfânta Liturghie în biserica greco-catolică din Arad, din care au fost plecaţi preoţii cu vorbele insultătoare : la ora 10 vin ortodocşii şi comuniştii şi fac din biserică magazie ! Că aceste insulte s-au dovedit mincinoase dovadă că în acest lăcaş şi azi se slujeşte în deplină libertate, cum numai un stat socialist o poate da. Primiţi asigurarea în lupta sinceră pentru pace" [53] . Deşi de o vulgaritate terifiantă, scrisoarea clericului ortodox merita reprodusă în întregime pentru demonstraţia de raliere totală la tezele oficiale ale regimului comunist cu preţul cauţionării intelectuale a unor neadevăruri care descalifică perpetuu.

Că unii clerici foşti greco-catolici, acum trecuţi la ortodoxie, puteau manifesta inconsecvenţe în procesul unificării şi deveneau ţinta predilectă a criticilor este perfect explicabil. Dar când ierarhia ortodoxă demonstra când un oarecare laxism în aplicarea unificării când prea multă brutalitate atunci comentariile funcţionarilor de la departament deveneau îngrijorate . Cel mai des menţionat pentru ambele atitudini părea să fie episcopul Valerian Zaharia din Oradea. La 10 octombrie 1961 împuternicitul regiunii Crişana transmitea:"După părerea noastră episcopul Valerian Zaharia a acordat şi acordă atenţia cuvenită problemei consolidării unificării. A căutat şi caută să ţină legătura cu elementele loiale unificării pe care le antrenează în activitatea sa pe acest tărâm. O latură pozitivă în activitatea episcopului Valerian în această direcţie o constituie vizitele sale în parohiile foste greco-catolice, în parohiile cu credincioşi reveniţi. Pe de o parte faptul că este primul episcop care face acest lucru, pe care nici foştii episcopi greco-catolici nu-l practicau şi este comentat cu multă simpatie în rândul credincioşilor reveniţi ; pe de altă parte pentru faptul că a reuşit, cu insistenţele sale şi cu legăturile create în ultimul timp în rândurile preoţilor şi credincioşilor reveniţi, să pătrundă în parohiile cu cei mai dârji preoţi şi credincioşi reveniţi, în felul acesta făcând ca şi aceştia să privească unificarea cu simpatie, cu loialitate şi să părăsească poziţiile de rezistenţă. Un alt procedeu în activitatea pe acest tărâm a episcopului Valerian îl constituie atenţia permanentă şi grija ce o manifestă de a nu se crea nemulţumiri în rândul nici al credincioşilor şi nici al preoţilor reveniţi în legătură cu starea lor materială. In felul acesta au întotdeauna precădere doleanţele parohiilor revenite faţă de cele vechi ortodoxe atunci când ele se pun în cumpănă. Cu toate acestea nu se poate spune că episcopul Valerian Zaharia face totul pentru consolidarea unificării bisericeşti. Considerăm că de multe ori face prea mare caz din lucruri de nimic în materie de unificare, iar pe de alta parte face impresia că nu a găsit procedeul potrivit în munca, în activitatea pe linia consolidării unificării. Din cauza temperamentului său nehotărât, impulsiv chiar sau pătimaş fără motiv, se tratează unele probleme de ale reveniţilor prea la temperatură ridicată, ceea ce face să se menţină încordarea care nu este favorabilă scopului urmărit în problema unificării: consolidarea ei ť [54] . La 16 decembrie 1963 episcopul Valerian difuza o circulară prin care cerea tuturor parohiilor din subordine să utilizeze de la 1 ianuarie 1964 numai terminologie ortodoxă în cadrul serviciilor de cult. Aceasta nu însemnă că episcopul nu mai difuzase astfel de circulare ci pur şi simplu că activitatea ierarhului nu rezolvase toate problemele unificării confesionale la 15 ani de la pronunţarea acesteia. Chiar în 1968 se puteau constata situaţii grave în eparhia sa, deşi este nevoie de circumspecţie în analiza documentului datorită conflictului prelungit pe care îl avea episcopul cu protopopul Carol Pop, fost revenit, acum zelos activist al unificării :"De asemenea în parohiile pe care eparhia Clujului le-a primit de la eparhia Oradea aşa cum spuneau ei (consilierii episcopului - n.n.) e dezastru, afirmând că însăşi episcopul Valerian Zaharia intercalează, după afirmaţiile protopopului Carol Pop, o mare parte din ritul greco-catolic" [55] . De altfel Sfântul Sinod îl va pune  în retragere pe episcopul Valerian în 1969.

O atitudine mai energică în chestiunea unificării religioase pare să adopte Mitropolia de la Sibiu care, sub semnătura vicarului Traian Belaşcu, ce abandonează ambiguităţile sale trecute în cazul când acestea au existat în realitate, difuzează la 16 februarie 1961 o circulară care reia dispoziţiile decise la şedinţa Sfântului Sinod din 16 decembrie 1960 :"Să se continue trimiterea de cărţi de cult ortodoxe la toate bisericile revenite pentru a fi înlocuite cele vechi şi pentru ca astfel strana să-şi aducă contribuţia ei la întărirea actului unificării. Pe cât se va putea se va face arondarea parohiilor amestecând credincioşii şi evitându-se ca preoţii ortodocşi să nu păstorească numai peste credincioşi vechi ortodocşi şi nici preoţii reveniţi numai peste cei reveniţi, pentru că astfel se îngreunează desăvârşirea unificării bisericeşti. Ierarhii şi organele eparhiale de conducere din Ardeal sunt rugaţi să vegheze necontenit la aplicarea întocmai a rânduielii slujbelor ortodoxe şi a dispoziţiilor Sfântului Sinod urmărind de aproape consolidarea actului unificării Bisericii Ortodoxe din 1948. In dorinţa de a  duce la îndeplinire hotărârile de mai sus ale Sfântului Sinod dispunem : 1. P.C. părinţi protopopi vor purta de grijă ca la nici una din bisericile revenite să nu se mai slujească din liturghierele şi molitfelnicele tipărite la Blaj. Exemplarele existente încă le vor ridica şi le vor înainta consiliului nostru arhiepiscopesc cu raport scris până la 31 martie. Pe de altă parte vor fi ridicate liturghiere şi molitfelnice tipărite la Bucureşti de la parohiile unde se afla mai multe exemplare pentru a se putea da în parohiile care nu au (...) 2. Arondarea parohiilor unde sunt mai multe, geografic după străzi, este foarte binevenită şi serveşte mult la închegarea unificării bisericeşti. Acolo unde preoţii au dat dovadă de înţelegere arondarea s-a făcut în acest fel şi rezultatele obţinute sunt foarte bune. Cităm ca exemple Sibiu, Făgăraş, Mediaş, Braşov, Sebeş, Sighişoara. Lasă de dorit situaţia sub raportul arondării în Dumbrăveni, Luduş, Alba Iulia, Teiuş unde aşteptăm îndreptarea urgentă a situaţiei. Unii preoţi, chiar vechi ortodocşi, având de păstorit în parohii revenite în loc de a lucra susţinut şi conştient la opera de unificare şi consolidare, fac dimpotrivă, o destramă. Exemplu rău în această privinţă cităm pe preotul Ifrim Bordea din Hodac II din protopopiatul Reghin. A lucrat în aşa fel încât deosebirea între ei şi noi a ajuns mai pronunţată decât înainte de 1948. Tendinţe de acest fel mai manifestă şi alţi preoţi de dragul de a fi agreaţi (...) 3. Generaţia de preoţi care au văzut cu ochii unificarea religioasă şi întregirea bisericii noastre din Ardeal trebuie să fie mândri de aceasta şi să căutăm să lucrăm în aşa fel ca s-o ducem înainte până la desăvârşita consolidare a ei. Deosebirea dintre noi şi voi trebuie să dispară. La aceasta trebuie să lucrăm zi cu zi cu râvnă, cu înţelegere, cu dragoste ca fii buni ai Sfintei Biserici şi ca cetăţeni cinstiţi ai scumpei noastre patrii. Noi trebuie să fim conştienţi cu toţii că împlinirea măreţului act de unificare a Bisericii din Ardeal s-a putut realiza numai în climatul de libertate care ni s-a creat de regimul nostru democrat popular. Lucrând cu râvnă la consolidarea actului de unificare bisericească dăm bună mărturie de recunoştinţă faţă de conducătorii R.P.R., ne îndeplinim o sarcină patriotică şi luptăm activ pentru pace" [56] . Se pare că rândurile patetice ale lui Traian Belaşcu şi mai ales argumentările acestuia n-au produs efectul scontat astfel că departamentul cultelor intervine la 15 octombrie 1965 reluând în stil birocratic, misiunile pe care clerul întârziase să şi le asume în 1961 : "Tovarăşii inspectori principali vor trasa sarcina strict confidenţială şi personală împuterniciţilor regionali ca cu ocazia deplasării lor în cuprinsul regiunii să viziteze regiunile revenite pentru a stabili următoarele : 1. Dacă în biserici se păstrează însemne greco-catolice (statuete, icoane specifice catolice, steaguri, vase cu apă la intrarea în biserică, scaunul de spovadă, drumul crucii etc.) 2. Dacă se folosesc în continuare cărţi de ritual greco-catolic, care anume şi dacă există cărţile respective de ritual ortodox nefolosite. 3. Dacă preoţii în activitatea lor folosesc practici specific greco-catolice (rozarii, novene, mariane etc.) 4. Împuterniciţii regionali vor ţine cont de această sarcină în întocmirea planurilor de muncă fără a trece însă sarcina în plan şi vor raporta lunar constatările făcute la aceste biserici, informările fiind scrise fie de mînă fie de maşină de ei personal şi expediate confidenţial personal pe adresa tovarăşului director Ion Rodeanu" [57] .

In condiţiile în care unificarea confesională înregistra unele eşecuri după mulţi ani de la realizarea ei festivă, este evident că departamentul cultelor şi ierarhia ortodoxă depuneau eforturi pentru atragerea acelor personalităţi din rezistenţa care puteau relansa dinamica ralierii. Convertirea la ortodoxie a grupului de preoţi nereveniţi condus de preotul Vasile Aştileanu [57bis] - care a devenit consilier patriarhal - în 1958 era unul din succesele de palmares obţinute după 1948. Simbolic convertirea la ortodoxie a lui Vasile Aştileanu (în octombrie 1948 era preot la Cluj) şi a companionilor săi s-a consumat la Alba Iulia la 21 octombrie 1958. Despre acest subiect, Traian Chilian, împuternicitul regiunii Baia Mare informa:"Revenirea la ortodoxie a grupului de preoţi greco-catolici a produs o impresie bună în rândul preoţilor reveniţi şi în special revenirea preotului Vasile Aştileanu . Odată cu vizitele făcute de preotul Aştileanu în regiunea noastră, o serie de preoţi nereveniţi au căutat să-l întâlnească, să stea de vorba cu el, cum sunt preot Pop Emanoil din Satu Mare, Chindriş Alexandru tot din Satu Mare şi alţii. Preoţii nereveniţi se interesează de scrisoarea adresată de preotul Aştileanu episcopului Iuliu Hossu şi se observă o frământare în rândurile lor. Astfel preotul nerevenit Pintea Emil din Baia Mare a cerut parohie şi este numit în parohia Caraşeu, raionul Satu Mare [58] . "Ralierea lui Aştileanu la ortodoxie a avut şi unele urmări dramatice asupra rezistenţei românilor greco-catolici după cum reiese dintr-un raport din 12 februarie 1959 :"In ce priveşte urmările festivităţii de la Alba Iulia din 21 octombrie 1958, trebuie să arătăm faptul că aceste festivităţi prin trecerea grupului de preoţi foşti greco-catolici în frunte cu Vasile Aştileanu la B.O.R. au produs la majoritatea clerului ortodox vechi şi revenit o deosebită satisfacţie şi încredere în durabilitatea actului unificării, precum şi în deosebita înţelegere a regimului nostru democrat-popular faţă de cei care deşi mai târziu, totuşi au înţeles necesitatea revenirii la biserica ortodoxă. Unii dintre cei nereveniţi însă au căutat ca prin acţiuni duşmănoase să umbrească ecoul favorabil determinat de revenirea grupului de la 21 octombrie şi au trecut la intensificarea agitaţiei împotriva revenirii. Aceasta a determinat ridicarea celor mai recalcitranţi. Astfel încă în luna octombrie a fost ridicat fostul preot greco-catolic Nicolae Armeanu din satul Pricaz, comuna Turdaş, raionul Orăştie. In luna noiembrie au fost ridicaţi foştii preoţi greco-catolici Ioan Otoiu din Cetea, comuna Benic, raionul Alba şi Dumitru Cristea din Gurabarza, comuna Criscior, raionul Brad, iar recent a fost ridicat fostul preot greco-catolic Simion Crişan din comuna Beldiu, raionul Alba. Acesta din urmă a fost ridicat la Cluj" [59] . Efectul de balon de oxigen asupra procesului unificării a fost însă în parte obţinut de autorităţi, mai ales în ce priveşte abandonarea poziţiilor de rezistenţă ireductibilă de către unii dintre intelectualii greco-catolici din mediul urban : "Din contactele avute cu organele locale de stat şi cu protopopii cultului ortodox, la fel cu diferiţi preoţi cu ocazia conferinţelor de orientare, se constată că în ultimul timp nu s-au ivit manifestări sau frământări nici în sânul preoţilor şi nici în sânul credincioşilor în problema unificării, iar revenirea la ortodoxie a unui grup de preoţi în frunte cu Vasile Aştileanu a fost comentată de către preoţi în mod favorabil. In acela şi timp activitatea preoţilor nereveniţi s-a mai limitat prin dezorientarea acestora iar o parte din credincioşii intelectuali care frecventau bisericile romano-catolice, au început să frecventeze bisericile ortodoxe. Menţionez că cu ocazia discuţiilor purtate cu diferiţi preoţi asupra problemelor unificării, aceştia au arătat că la majoritatea parohiilor revenite serviciile religioase se mai ţin din biblii cu rit greco-catolic fapt care îngreunează consolidarea unificării" [60] . Un alt caz îl constituie Gheorghe Marina, fost egumen al mănăstirii greco-catolice de la  Bixad, compozitor de muzică bisericească. Tentativele pentru atragerea acestei personalităţi greco-catolice la ortodoxie potrivit raportului din 28 noiembrie 1959 redactat de  agramatul împuternicit raional Ioan Cenan, par să fi eşuat : "Pentru atingerea acestui scop, atât protopopul Pop Carol cit şi preotul Sava Cornel secretarul protopopiatului, cât şi consilierul Vasile Pop de la eparhia ortodoxă Oradea au stat de vorbă în mai multe rânduri cu susnumitul Marina Gheorghe şi l-au determinat ca să accepte o funcţiune în rândul clericilor ortodocşi. Menţionez că la o discuţie de acest fel a participat şi subsemnatul şi când fostul egumen Marina Gheorghe a declarat că se va prezenta la episcopia ortodoxă Oradea. După informările pe care le am, susnumitul s-a şi prezentat la episcopia ortodoxă Oradea, unde i-a făcut o vizită episcopului ortodox şi au discutat împreună mult timp, însă dacă atunci când s-a prezentat a fost hotărât ca să primească o atribuţiune în rândul clericilor ortodocşi, la înapoiere să constat că s-a răzgândit întrucât acum motivează cu diferite motive, că este bolnav, că suferă cu stomacul şi alte motive pe care le invocă. După câte ştiu, susnumitul prezentîndu-se la eparhie, aşa dupa cum a declarat, a fost ţinut circa 2 ore în biroul secretarului, înainte de a fi introdus la episcop, apoi că prezentarea susnumitului acolo, spune susnumitul, a produs o oarecare teamă şi frică în rândul consilierilor, deoarece îşi puneau întrebarea că în locul cui va veni susnumitul. Episcopul l-a primit foarte bine, însă  l-a luat prea repede prin faptul că l-a considerat că de acum a şi intrat în rândurile clerului ortodox, ori la aceasta susnumitul i-ar fi spus episcopului că el s-a prezentat deocamdată numai într-o vizită de curtoazie şi pentru a-i mulţumi pentru almanahul pe care i l-a trimis. Din discuţiile preoţilor care au discutat cu susnumitul, am constatat că ar accepta un serviciu de bibliotecar, dirijor de cor sau alte funcţiuni însă fără a-şi lua vreun angajament. Aceasta numai pentru a-şi putea aranja situaţia pentru pensie. Faţă de faptul că numitul este bine pregătit în muzică religioasă, având şi compoziţii proprii de pe timpul cât a fost la Bicsad, cred că dacă i s-ar oferi o catedră de muzică la seminarul de cântăreţi sau chiar la Teologie, susnumitul nu ar refuza. Atragerea susnumitului în rândul clericilor ortodocşi ar contribui foarte mult la întărirea unificării B.O.R., cunoscând că se bucură de mare popularitate în rândul credincioşilor foşti greco-catolici din jurul Bicsadului" [61] .

Strategia unificării confesionale, în care alternau metode punitive cu cele consesive care lăsau să se întrevadă un fragil climat de toleranţă, care în cele din urmă s-a instaurat după 1964, nu a dus la anihilarea totală a Bisericii Române Unite, cu toate că s-a obţinut anemierea acesteia. După două decenii de la actul din octombrie 1948 edificatoare este scrisoarea adresată de Emilian Birdaş departamentului cultelor la 15 mai 1968, care poate figura ca o recunoaştere indirectă a eşecului politicii unui regim în care coerciţia şi promovarea falsului istoric erau principii esenţiale :" In ultimul timp se zvoneşte tot mai mult, de către unii cetăţeni, că se restabileşte situaţia bisericii greco-catolice dinainte de 1948. Aşa bunăoară un grup de maici din Alba Iulia, nerevenite, şi-a manifestat părerea faţă de salariatul nostru J.P. că în curând se va reveni la forma veche a bisericii greco-catolice şi vor reintra şi ele în cinul monahal. In zilele trecute un grup de excursionişti, vizitând Catedrala Reîntregirii şi dându-li se explicaţii de către salariatul nostru J.P., în faţa celor 4 plăci comemorative privind unirea lui Mihai Viteazul, tipărirea Noului Testament de la 1648, mucenicia lui Horia, Cloşca şi Crişan şi Reîntregirea, când s-a vorbit despre reîntregire, un profesor a oprit pe cel care explica, spunând că această dată istorică nu-i interesează (...) Un alt caz este cel întâmplat la biserica Lumea Nouă din Alba Iulia unde s-a petrecut aşa zisa minune din 1964, unde funcţionează ca paroh preotul Cioară Ioan. Cîntăreţul Ciulea Ion a cîntat într-una din duminici axionul"Ingerul a strigat"cum este rânduiala tradiţională ortodoxă iar preotul a fost nemulţumit. In a doua duminică cîntăreţul a vrut să-l cânte din nou şi a cerut voie. Preotul i-a îngăduit însă i-a precizat"să-l cânţi aşa cum l-am învăţat la Blaj". Menţionăm că unii preoţi reveniţi nu voiesc să renunţe faptic la unele practici ale Blajului neconforme cu tradiţia strămoşească, iar pe majoritatea preoţilor reveniţi în mod sincer şi ortodocşi de frunte îi duşmănesc, îi discreditează pe ascuns iar acolo unde aceste maniere nu dau rezultate se dedau la atacuri de-a dreptul grosolane şi lipsite de orice scrupul şi în cel mai fericit caz se mărginesc a-i caracteriza şi populariza ca agitatori în problema reîntregirii(noua formulă pentru unificarea religioasă -n.n.) sau duşmani ai celor reveniţi. Se impune serios o verificare a vârfurilor administrative revenite, care s-au compromis în administraţie, prin comportare, prin incapacitatea de a conduce, prin lipsa de activitate în acţiunea de consolidare a Reîntregirii, fapt care dăunează unităţii neamului. Menţinerea în funcţii şi susţinerea lor sub diferite pretexte precum şi părtinirea acestor elemente slabe şi necorespunzătoare, pe de o parte încurajează pe cei slabi, pe cei de rea credinţă ; iar pe de alta parte descurajează pe toţi aceia care militează sincer şi susţinut în problema reîntregirii şi astfel şi într-un caz şi în altul se dăunează ideii de unitate ortodoxă şi naţională (marea dogmă a epocii de relativă destindere în relaţiile dintre stat şi biserică - n.n.). Situaţia aceasta este privită de către unii ca prea tolerantă. In faţa acestei situaţii considerăm că este necesar să fie apreciată şi susţinută strădania ortodocşilor obiectivi care duc munca de apărare a legii strămoşeşti, a Ortodoxiei şi susţin prin aceasta unitatea neamului românesc împotriva celor ce asculta glasul străinilor, cum sunt unii sectari şi aceia care zvonesc reînvierea bisericii greco-catolice" [62] .

Aceste investigaţii arhivistice dau, datorită tipului însuşi de arhive consultate, o imagine parţială asupra Bisericii Române Unite în perioada ilegalizării sale. Deşi o  analiză cuprinzătoare  va trebui să facă apel şi la alte tipuri de arhive, totuşi se poate degaja o tematică de cercetare, fie ea dominată de viziunea administrativă a autorităţilor. Sursele citate permit surprinderea rezistenţei multiforme a românilor greco-catolici în faţa unei agresiuni fără precedent în istoria religioasă a României, de la gestul unui simplu fidel unit cu relevanţă locală până la vasta mişcare petiţionară din 1956 (vezi mai jos). De asemenea considerăm că există numeroase probe care indică dificultăţile Bisericii Ortodoxe Române de a gestiona un fenomen - unificarea religioasă - care s-a născut în violenţă şi opresiune. Autorităţile comuniste au fost suficient de abile pentru a transfera o parte din responsabilitatea desfiinţării Bisericii Române Unite în contul ortodoxiei româneşti, fapt care a creat resentimente durabile în rândul greco-catolicilor faţă de Biserica Ortodoxă Română. Desigur acest conflict religios trebuie plasat în contextul mai larg al relaţiilor dintre Statul-Partid şi Biserică, temă care rămâne un deziderat pentru istoriografia naţională.

 

Note

____________________

[51] Teofil Herineanu este unul dintre cei 2 clerici greco-catolici care au ocupat o funcţie importantă în ierarhia ortodoxă. S-a născut în 1909 şi şi-a facut studile universitare la Academia teologică greco-catolică de la Cluj şi la Institutul Catolic de la Paris în anii 1928-1932. In octombrie 1948 era paroh la Panticeu şi a fost printre preoţii reveniţi din primul moment. Numirea sa ca episcop de Roman şi Huşi în iunie 1949 pare surprinzătoare cu atât mai mult cu cât Herineanu nu a făcut parte din grupul celor 38 care au apostaziat la Cluj la 1 octombrie 1948 şi nu s-a evidenţiat în perioada în care a fost desfiinţată Biserica Română Unita. Simpla invocare a meritelor sale este neconvingătoare. In 1957 a devenit episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului ridicat în 1973 la demnitatea de arhiepiscop. Decedează în funcţie la 3 noiembrie 1992. In panegiricul , cu accente polemice, semnat de Ioan Bizău în revista"Renaşterea", an VIII(1997), nr 11(95) se accentuează protecţia pe care a oferit-o ierarhul lui Augustin Silviu Prunduş, angajat ca bibliotecar la centrul eparhial. vezi şi Mircea Păcurariu, op. cit., p. 196-197

[52] Personalitatea lui Emil Iuga este cel puţin controversată. In calitate de canonic capitular al diocezei unite de Cluj-Gherla a purtat tratative în vara anului 1948 cu patriarhul Iustinian în vederea desfiinţării Bisericii Române Unite în schimbul primirii unui scaun mitropolitan la Cluj. Iustinian însă a refuzat aşa cum va refuza şi mai tîrziu, necedînd orgoliilor lui Iuga. Aceste trece la ortodoxie în 1963 şi va primi o parohie la Bucureşti unde va muri în 1975. Despre această indiscutabilă dramă morală vezi comentariul intransigent la Augustin Silviu Prunduş, Clemente Plăianu, Catolicism şi ortodoxie românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite,Cluj, 1994, p. 141

[53] A.D.C., Problema 80/1963, vol. nr. 10, f. 10-12

[54] ibidem, f. 288

[55] ibidem, Problema 80/1968, vol. nr. 1, f. 2

[56] ibidem ; Problema 80/1961, vol. nr. 1 f. 1-2

[57] ibidem, Problema 80/1965, vol. nr. 1, f. 37

[57bis]  Spre deosebire de Teofil Herineanu, un preot celib puţin cunoscut în cadrul clerului greco-catolic, Vasile Aştileanu se bucura de o notorietate solidă şi trecerea sa la Biserica Ortodoxă Română a produs un şoc în rezistenţa unită . Biografia lui Aştileanu este mult mai accidentată decât cea a lui Herineanu. S-a născut la 14 martie 1914 la Cluj unde între 1926-1933 şi-a făcut liceul iar în 1934 îşi începe studiile teologice la Academia greco-catolică. Anul următor pleacă la Roma unde îşi continuă studiile la colegiul"De propaganda Fide". La Roma obţine în 1942 titlul de doctor în teologie. Întors în ţară în acelaşi an devine secretar episcopal la Cluj (episcop Iuliu Hossu), director al cancelariei episcopale, preot misionar eparhial, spiritual al studenţilor de la Academia greco-catolică de la Cluj etc. Paralel va fi preot paroh la Cluj între 1943-1948 şi profesor de religie la diverse şcoli. In anii 1947-1948 se pregătea pentru intrarea în monahism pe seama mănăstiri Bixad dar suprimarea Bisericii Române Unite a întrerupt acest proiect. In momentul interzicerii B.R.U. s-a plasat pe poziţii de rezistenţă fiind chiar investit ca vicar al episcopiei greco-catolice de Cluj, cu misiunea de a reorganiza cultul în clandestinitate. Nu ştim în ce măsură a militat în acest sens , sigur este că în august 1949 trece fraudulos frontiera cu Iugoslavia, predat de autorităţile titiste celor româneşti după două luni în pofida stării de cvasi-beligeranţă dintre cele 2 state. Nu pare să fi fost condamnat şi îl regăsim în funcţii subalterne: bibliotecar la un spital din Bucureşti în 1950 sau strungar la Combinatul siderurgic de la Reşiţa în 1951-1952. In această perioadă activitatea sa în rezistenţa greco-catolică pare să se revigoreze fapt care explică arestarea şi deţinerea lui între 1952-1955. Amnistiat cu decretul 421 din 5 octombrie 1955, va funcţiona ca preot ajutor la parohii romano-catolice din Moldova în cursul anului 1957 şi în 1958 lucrează ca traducător la Editura Ştiinţifică. In fine la 21 octombrie 1958 trece la ortodoxie împreună cu alţi 16 preoţi greco-catolici până atunci refractari. Recompensa a constat în numirea lui ca inspector patriarhal (recunoscut de Departamentul Cultelor la 1 noiembrie 1958) şi ca preot suplinitor la parohia Popa Tatu (recunoscut de Departamentul Cultelor la 9 decembrie 1958). La 3 septembrie 1962 este numit vicar-arhiereu al Patriarhiei iar în şedinţa Sfântului Sinod din 15-16 decembrie 1968 este ales episcop-vicar al Mitropoliei Ardealului. Apogeul carierei lui Aştileanu este atins în 1973 când este ales episcop de Arad, demnitate deţinută până la moartea sa survenită în 1984. Personalitate controversată, Aştileanu a avut bune relaţii cu Departamentul Cultelor, mai cu seamă cu cel mai longeviv titular al acestuia Dumitru Dogaru , dar a fost la originea unor tensiuni în cadrul ierarhiei ortodoxe şi clerului din eparhia Aradului . A.D.C . Dosar Vasile Aştileanu ; pentru o schiţă biografică aseptizată vezi Gheorghe Liţiu, Istoria eparhiei Aradului, în Episcopia Aradului. Istorie, viaţă culturală, monumente de artă, Arad, 1989, p. 76-77.

[58] ibidem, Problema 80/1959, vol. nr. 10, f. 27

[59] ibidem, f. 18

[60] ibidem., Problema 86/1959, vol. nr. 13/4, f. 9, Raport din 26 martie 1959. Autorităţile acordau sistematic atenţie clericilor care aderau la ortodoxie şi care puteau antrena ralierea organică a credincioşilor"nereveniţi"sau superficial"reveniţi",  pe fundalul descurajării şi dezorientării. Astfel între 1957 - 1959 în regiunea Cluj au fost atraşi la ortodoxie 23 de preoţi greco-catolici care au fost integraţi în diverse parohii din zonă. ibidem, Problema 86/1959, vol. nr. 13/4, f. 5.

[61] ibidem, Problema 80/1959, vol. nr. 10, f. 137

[62] ibidem, Problema 80/1968, vol. nr. 10, f. 9. Emilian Birdaş era în momentul redactării scrisorii conducător al catedralei Reîntregirii din Alba Iulia (1963-1973). Mai târziu, în 1975, a fost ales episcop al recent înfiinţatei episcopii de Alba Iulia pe care o părăseşte în ianuarie 1990 datorită revoluţiei din decembrie 1989. In 1994 este numit episcop al noii episcopii ortodoxe  de Caransebeş. Moare în aprilie 1996.vezi Vera Maria Neagu, Teologi şi ierarhi. Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1997, pp. 36-37

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ovidiu BOZGAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:Novemberr, 2002