VIEȚI ȘI OPERE

 

O lucrare ce își propune să analizeze felul în care se reflectă ideologia în operele istorice ale unei anumite perioade pleacă în mod automat de la presupoziția existenței unei concepții ideologice și politice implicite în funcție de care scrie fiecare autor. Acest substrat social și istoric, dincolo de caracteristicile fiecărui individ, determină punctul de vedere din care autorul abordează problematica tratată1. Pentru a împrumuta unele concepte centrale ale teoriei comunicării, decriptarea mesajului pe care l-au transmis posterității istoricii antichității târzii presupune o încercare de a analiza emitentul (istoricii în cauză), mesajul (opera ca atare), canalul de transmitere (haina materială a operei și mijloacele prin care a devenit cunoscută), codul (limba, stilul, convențiile literare) și receptorul (publicul)2. În cele ce urmează vom încerca o discuție asupra unora dintre aceste elemente, în scopul de a înțelege mai bine relația dintre autorii în cauză și specificul atitudinii lor politice.

Studierea primului element, emitentul, presupune analiza elementelor biografice disponibile, evidențierea specificității mediului de proveniență a diferiților istorici și cronicari ce fac obiectul prezentei lucrări, într-o încercare, sperăm reușită, de a intra și pe această cale în intimitatea laboratorului lor de creație.

Primele aspecte care trebuie trecute în revistă sunt cele care țin de o biografie "elementară", cum ar fi data și locul nașterii, mediul familial din care provine autorul analizat, etnia, în cazul în care aceasta poate fi relevantă (mai ales pentru istoricii occidentali, care pot aparține romanității sau pot să fie fii ai popoarelor barbare), aspecte esențiale ale vieții și carierei. Vom trata mai întâi autorii de limbă latină, apoi pe cei care s-au exprimat în greacă, într-o ordine care o respectă pe cea cronologică.

Existența lui Iordanes este învăluită în mister3, singura dată asupra căreia istoricii au căzut de acord fiind terminarea Geticii către 551, datorită faptului că ultimul eveniment pe care îl prezintă este nașterea unui fiu din căsătoria dintre Matasuntha, nepoata lui Teodoric, și Germanus, vărul lui Iustinian, care a avut loc în acel an. Ceea ce se știe cu certitudine despre viața lui Iordanes este conținut în cele câteva rânduri inserate despre sine în opera sa. Născut dintr-o mamă alană și un tată got, posibil către 4804, se presupune că a trăit în Moesia sau Tracia. Potrivit informațiilor pe care le dă chiar el, bunicul său Paria a servit un alan, tatăl său se numea Alanoviiamuth, iar el însuși a fost secretarul generalului barbar Gunthigis-Basa5. Această strânsă colaborare între familia sa și căpeteniile militare alane, ca și numele non-gotic al tatălui său i-au determinat pe unii autori, precum F. Altheim, să afirme că originea sa n-ar fi de fapt gotică. N. Wagner a demonstrat însă că argumentul numelor nu poate avea prea multă relevanță, acesta fiind un fenomen care ține mai curând de modă decât de identitatea etnică propriu-zisă6. Mommsen a afirmat, și o mare parte a lumii științifice l-a urmat, că opera sa este realizată în sfera dominației bizantine, la Constantinopol sau la Ravenna7 . De-a lungul timpului s-a vehiculat însă și ipoteza care îl identifică pe autorul Geticii cu  episcopul de Crotona, care l-a întovărășit pe papa Vigilius în exilul său la Constantinopol și în Chalcedon8. Această idee se bazează pe faptul că Romana este dedicată unui personaj cu numele Vigilius: "nobilissime frater Vigilius", după cum sună dedicația inițială9 iar o parte a tradiției manuscrise îl numește pe autorul lucrării Iordanes episcopus10 . Partizanul cel mai autoritar al acestei teze a fost Arnaldo Momigliano, care crede că îl poate plasa pe Iordanes la Roma, în anturajul papei Vigilius, și consideră că abrevierea lucrării lui Cassiodor s-a făcut la Constantinopol, într-un moment în care autorul se afla acolo11 Pe aceeași linie, Bruno Luiselli merge chiar mai departe, făcând din Iordanes nu doar episcop de Crotona, ci și discipol probabil al lui Cassiodor, calitate în care și-ar fi primit cultura latină chiar la Vivarium12. Discuția, dată fiind cantitatea extrem de redusă a informațiilor, nu s-a încheiat și probabil că nu are cum să fie tranșată în absența unor date noi; ceea ce ar fi de reținut este faptul că Iordanes este un barbar romanizat, trăitor pe la mijlocul secolului al VI-lea și autor de istorii în care încearcă să concilieze goții și romanii spre profitul ambelor neamuri.

Grigore din Tours, pe numele său întreg Georgius Florentius Gregorius, s-a născut pe la 538-539 la Clermont, în Auvergne, dintr-o veche familie senatorială galo-romană, ai cărei reprezentanți, în condițiile în care vechiul cursus honorum laic nu mai era interesant, se reorientaseră spre cariere eclesiastice. Din familia sa sunt menționați episcopi de Longres, Lyon, Clermont, între care și sfântul Nicetius de Lyon, unchiul său matern, care se ocupă de educația sa după moartea tatălui13. De asemenea, un alt unchi al său este Gallus, episcop de Clermont, iar în 573, când devine episcop de Tours, succede în scaun vărului său matern Euphronius14. Moare în 594, după o existență care l-a pus în contact cu personaje de prim rang ale regatelor france.

Isidor din Sevilla, născut în 560 la Cartagena, aparține și el unei familii senatoriale, hispano-romane de această dată. Tatăl său Severianus a avut patru copii, din care Isidor e ultimul născut (după Leandru, Fulgentius și Florentina)15. O scrisoare a lui Leandru pare să sugereze că tatăl lor s-ar fi refugiat la Sevilla în condițiile ocupării orașului lor de către bizantini și că mama lor ar fi fost ariană, convertită apoi la dreapta credință16. După dispariția tatălui, Isidor este crescut de fratele său Leandru, episcop de Sevilla din 576, care se îngrijește de instrucția lui și căruia îi și urmează în scaunul episcopal, în 600. Moare în 636, după ce, recunoaștere a prestigiului său, prezidase în 633 importantul Conciliu IV de la Toledo.

Despre Beda Venerabilul cunoaștem în principal datele pe care el însuși a dorit să le lase posterității, dar și elemente transmise de discipolii săi, care au lăsat descrieri impresionante ale ultimei perioade a vieții sale17. Născut pe la 672-673, este încredințat în 680 spre instruire abatelui Benedict Biscop al mănăstirii Sf. Petru de la Wearmouth. Când în 682 este întemeiată mănăstirea soră Sf. Pavel la Yarrow, micul Beda este dat în grija abatelui acesteia, Ceolfrid. În 692 este făcut diacon, iar în 703 devine preot, mult mai repede decât era obișnuit în epocă18. Mănăstirea sa, în plină reînnoire culturală datorită numeroaselor manuscrise aduse de Benedict Biscop de pe continent, în urma repetatelor sale călătorii la Roma19, îi oferă un cadru propice vieții de studiu și de meditație pe care și-a dorit-o. De aceea a părăsit-o foarte rar, în 720 pentru a se documenta la Lindisfarne în vederea scrierii de vitae ale Sf. Cuthbert, și în 733 când face o scurtă călătorie la York, ocazie cu care ține o serie de lecții elevilor școlii catedrale20 . Moare la 25 mai 735.

Paul Diaconul oferă în Historia Langobardorum date despre familia sa mergând până la a patra generație, dovadă a prețuirii pe care o arăta originii sale. Este mândru de faptul că stră-străbunicul său s-a numărat printre longobarzii porniți din Pannonia spre Italia. Străbunicul său, Leupichis, a fost luat în captivitate de avari și a reușit în mod miraculos să scape și să revină acasă21. Ceilalți membri ai familiei sale poartă nume germanice22, pe câtă vreme al său este roman dar mai ales creștin, indiciu probabil al menirii sale încă de la naștere unei vieți eclesiastice23. Epitaful său sugerează apartenența familiei sale la aristocrația longobardă24. E născut la Friuli, la o dată care nu a fost fixată cu precizie, cândva între 720-730. Format din punct de vedere intelectual la curtea din Pavia a regelui Ratchis, activează o vreme în ducatul de Benevent, pentru a o instrui pe Adalperga, fiica regelui Desideriu și soția ducelui Arichis, apoi devine călugăr la Monte Cassino. Exilul fratelui său Arichis, participant la o conjurație împotriva cuceritorilor ca și confiscarea bunurilor prin care familia ajungea într-o situație materială precară, l-au determinat să meargă la curtea lui Carol cel Mare pentru a-i pleda acestuia cauza. Introdus de Alcuin în anturajul curții regale, între 781-785 îl găsim deci la Aachen, contribuind alături de alți învățați ai vremii la promovarea mișcării intelectuale consacrată sub numele de Renașterea carolingiană. Se întoarce apoi la Monte Cassino, unde își sfârșește zilele spre 790. 

Acestea sunt în mare informațiile disponibile și pe cât posibil sigure despre originea și familia istoricilor latini supuși analizei. Faptul că unii sunt de origine romană, iar alții aparțin neamurilor barbare nu are prea mare importanță, atâta vreme cât în epoca în care trăiesc distincția etnică nu era esențială, ceea ce conta fiind aspectul cultural, și în primul rând cel religios. Deosebirea fundamentală e realizată pe baza confesiunii religioase, care împarte lumea în creștini și păgâni, și trasează o linie de fractură în interiorul creștinătății, la rândul ei împărțită între dreptcredincioși și eretici, dintre aceștia cei mai semnificativi fiind arienii.

Din acest punct de vedere, toți cei cinci istorici latini se află pe picior de egalitate, fiind dreptcredincioși mai mult sau mai puțin militanți, ba mai mult, aparțin clerului. Singura nuanță care trebuie introdusă îl privește pe Iordanes, despre care, în cazul în care nu e identic cu episcopul de Crotona, nu se poate afirma cu certitudine că ar fi cleric. În acest sens ar putea totuși pleda afirmația pe care o face în Getica referitoare la "conversiunea" sa25, interpretată de unii autori ca intrare în cinul preoțesc. Pe de altă parte, s-a afirmat și că această conversiune ar putea semnifica părăsirea arianismului și adoptarea ortodoxiei26, dar ca de obicei în ceea ce privește biografia lui Iordanes, o soluție definitivă a problemei e imposibil de dat. Totuși, ținând seama de profunzimea romanizării sale și de descendența dintr-o familie de atâta vreme trăitoare în Imperiul de Răsărit, ipoteza persistenței arianismului în cazul său pare puțin probabilă. Rămâne sigur faptul că aparține dreptei credințe și se manifestă în opera sa ostil arianismului, chiar dacă nu atât de categoric precum un Grigore din Tours, de exemplu.

O altă distincție importantă în epocă alături de cea religioasă este cea socială, și aici se impun câteva observații. Autorii de origine latină, Grigore și Isidor, fac parte din vechi familii aristocratice romane, care
le-au asigurat standardul de instrucție necesar, dar mai ales posibilitatea unor cariere prestigioase. Cum odată cu erodarea structurilor administrative ale Imperiului, funcțiile laice au dispărut sau au căzut în desuetudine, urmare și a treptatei decăderi a sistemului clasic (păgân) de instrucție care oferea pregătirea pentru acestea27, iar cele militare sunt ocupate în primul rând de membrii aristocrațiilor barbare, reprezentanții vechii aristocrații senatoriale romane se refugiază într-un cursus honorum eclesiastic, devenind episcopi ca punct maxim al ascensiunii sociale care le este posibilă28 . Pe de altă parte trebuie subliniat că în aceste secole de tranziție rolul episcopilor are o coloratură socială și comunitară foarte accentuată, în numeroase cazuri ei fiind șefii structurilor de putere constituite în orașe. Din această perspectivă, Grigore și Isidor au roluri politice prin însăși natura funcțiilor lor eclesiastice, fapt care se reflectă în operele pe care
le-au scris într-o manieră pe care o vom analiza ceva mai departe.

Despre poziția socială a celor trei autori proveniți din rândul barbarilor se pot face unele presupuneri, fără a ne afla pe un teren cu adevărat ferm. Știm că Iordanes, înainte de problematica sa "conversiune", fusese secretar al unui general barbar, funcție pe care și tatăl său o îndeplinise. Să însemne aceasta apartenența familiei sale la aristocrația barbară? Greu de spus, dar nu imposibil, mai ales că instrucția, așa redusă cum Iordanes o considera pe a sa (într-un loc se declară chiar agramatus29 ), presupunea un anume nivel social care să o facă realizabilă.

Beda intră în mănăstire de la 7 ani, și nu spune nimic despre familia sa naturală, de vreme ce adevărata sa familie este reprezentată de frații în mijlocul cărora își desfășoară întreaga existență. Ținând seama de faptul că recrutarea călugărilor este în perioada respectivă aristocratică într-o proporție semnificativă, chiar dacă nu exclusivă, se poate presupune o origine socială relativ înaltă pentru Beda. Trebuie subliniat însă încă o dată că el este un caz special, având un curs al vieții determinat nu de ascendența sa socială, ci de formația monahală primită încă din copilărie și de talentul de dascăl și scriitor care l-a impus atenției contemporanilor săi și i-a asigurat un prestigiu de origine pur intelectuală.

Epitaful lui Paul Diaconul pare să sugereze apartenența sa la o destul de importantă familie aristocratică longobardă30. În același sens pledează interesul pe care l-a arătat reconstituirii genealogiei familiei sale, prezența sa timpurie la curtea regală din Pavia, unde și face studii cu grămăticul Florianus31, preceptorul său, ca și faptul că este ales să o însoțească la Benevent pe prințesa Adalperga32 .

Măsura în care originea socială a influențat modul de raportare la scrierea istoriei în general și concepția politică în special variază de la autor la autor. Este evident că fiecare este preocupat mai ales de situația elitelor, dar aceasta este o trăsătură generală a istoriografiei epocii, căreia nu i se poate pretinde un spirit prea democratic. Grigore din Tours, de exemplu, este mai atent la calitatea familiei din care provin personajele sale decât la originea lor etnică, singurii galo-romani pe care Decem libri historiarum îi pomenește fiind membri ai aristocrației senatoriale33. Paul face loc în Historia sa, alături de regi, numeroșilor duci și altor înalte personaje ale societății longobarde34, fapt de altfel explicabil în condițiile menținerii îndelungate a unei fărâmițări politice prin care se impun pe scena istoriei o multitudine de actori. De altfel, a fost observată orientarea pro-beneventină a istoriei scrise de el, aceasta în contextul în care ducatul reprezenta autonomia longobardă după cucerire,35 dar poate și datorită relațiilor personale pe care am văzut că le-a întreținut cu membrii familiei ducale.

Pe Isidor par să-l intereseze numai regii, și condamnă cu aceeași fermitate tarele morale ale unui uzurpator36, ca și originea sa obscură. Iordanes are într-un anumit sens o poziție mai "democratică", deoarece, în afară de exaltarea dinastiei Amalilor, a consacrat mult spațiu poporului got. O analiză atentă a discursului său relevă însă că e vorba de fapt de "popor" în sensul de armată în marș prin Europa și Asia, adică de acea elită războinică prin care s-a construit gloria goților. Și pe Beda îl interesează elitele, dar nu doar cele politice. Bineînțeles, regii și aristocrații ocupă locul semnificativ în istoria sa eclesiastică, dar sunt puternic concurați de sfinți, martiri, abați și călugări, cei ce desăvârșesc de fapt mântuirea poporului anglilor și saxonilor, în cele din urmă singurul lucru care contează cu adevărat pentru cărturarul insular. Totuși, trebuie remarcat că și între aceștia, numărul personajelor de sorginte aristocratică este mare, elita părând să fie cea mai potrivită sursă a sfințeniei37

Încercarea de a găsi relevanța datelor biografice disponibile pentru maniera de a scrie istorie trebuie să facă apel în acest moment și la istoricii bizantini, care vor fi prezentați, în măsura posibilului, prin aplicarea aceleiași scheme folosită în cazul celor latini.

Eustathios Epiphaniensis este cunoscut doar prin cele câteva fragmente păstrate în Istoria Eclesiastică a lui Evagrios. Datorită faptului că Istoria sa, începută cu domnia lui Traian, se termină cu războiul purtat de Anastasie cu perșii lui Cabades între 502-505, se consideră că autorul a trăit în prima jumătate a secolului al VI-lea38. Nu se știe nimic altceva despre el în afară de faptul, dedus și din nume, că este originar din Epiphania Siriei. Malalas îl numește "prea înțeleptul cronograf" (sophotatos chronographos)39, ceea ce nu ne oferă însă prea multe amănunte biografice despre acest autor rămas obscur.

Cel mai important istoric al secolului al VI-lea și de altfel al întregii perioade pe care o studiem este, fără îndoială, Procopius din Cezareea. Născut, așa cum afirmă chiar el, în Palestina40, pe la sfârșitul secolului al V-lea, își datorează probabil numele Sfântului Procopius, martirizat în Cezareea la 30341. Nu se cunoaște nimic despre familia sa, care e de presupus că făcea parte din elita orașului, ținând seama de studiile de drept, de bună calitate, pe care le-a urmat și care în general erau menite să deschidă calea tinerilor din clasele de sus către o carieră administrativă42. Un indiciu în acest sens este dat și de faptul că la Nikephor Patriarhul și în Suidas este numit "illustrios43". Pe de altă parte, felul în care se face purtătorul de cuvânt al vechii aristocrații senatoriale ne oferă alte argumente în favoarea apartenenței sale la clasele superioare44. În 527 devine secretarul și consilierul (symboulos) lui Belisarius, pe atunci dux de Mesopotamia45, pe care îl însoțește în campaniile din Africa și Italia. În 542 pare să fi fost în Constantinopol, martor ocular al marii epidemii pe care o descrie în Războiul cu perșii46. S-a propus identificarea sa cu un prefect al Constantinopolului din perioada 562-563, însă aceasta nu e prea certă47. Cum după 555, data ultimelor evenimente descrise în lucrările sale, nu mai există informații despre el, se presupune că a murit cândva între acest moment și 57048.

Contemporan cu Procopius este Petrus Patricius et Magister, născut probabil la sfârșitul secolului al V-lea la Thessalonic49. Locul nașterii a fost stabilit pe baza faptului că Procopius îl numește "ilir"50, ceea ce face probabilă proveniența sa din dioceza Macedonia, aflată la acea dată sub autoritatea prefectului pretoriului per Illiricum51. Avocat la Constantinopol, câștigă favoarea împărătesei și este primit în cancelaria imperială52.  În 534 este trimis de Iustinian ambasador la Amalasuntha; în 535 este luat prizonier de goți, prin încălcarea dreptului solilor, și rămâne în captivitatea lor până în 538, când este eliberat de Vitiges53. Devine magister officiorum,  apoi în 550 merge în solie la Chosroes, iar în 552 îl găsim la Calcedon, unde poartă discuții cu papa Vigilius pe tema schismei celor trei capitole. Actele papale îl numesc ex consul, patricius și magister. În 562 tratează pentru a doua oară cu perșii, reușind să încheie o pace pe 50 de ani. Deoarece în 565 fiul său Theodoros obține demnitatea tatălui, fiind trimis ambasador la perși, e probabil că la acea dată Petrus murise54.

Despre Nonnosus se știe că provine dintr-o familie de diplomați (bunicul și tatăl său fiind soli la sarazini), probabil de origine semitică, după cum arată numele de Adam pe care îl poartă tatăl său și faptul că era cunoscătorul limbilor popoarelor orientale la care e trimis la rândul său în solie55. Singura dată cronologică pe care o putem considera certă este anul 533 când este trimisul lui Justinian la sarazini, axumiți și homeriți56.

Agathias, continuatorul declarat al lui Procopius, s-a născut pe la 532 sau 536 la Myrina, în Asia. Tatăl său Memnoniu, avocat, era un om cu dare de mână, care avea la Constantinopol o școală de retorică. După ce își petrece prima tinerețe în capitală, face studii de retorică la Alexandria, revenind apoi ca avocat la Constantinopol, profesie care i-a adus și cognomenul de "Skolasticos"57. În tinerețe a scris poezie, având un cerc de prieteni literați, dintre care numele cele mai sonore le au Paulus Silentiarius și poetul Damochoris, proconsul în Asia58. Moare în 582, reușind să cuprindă în istoria sa care se dorea o continuare a Războaielor lui Procopius doar evenimentele dintre anii 552-55859.

În tradiția deschisă de Procopius se înscrie și Menander Protector, continuator al istoriei lui Agathias. Fiu al lui Euphratos, născut la Constantinopol în prima jumătate a secolului al VI-lea, după o tinerețe aventuroasă, în care își cheltuie averea la cursele din Hipodrom și în palestră60, decide să scrie o istorie prin care să-și atragă favoarea împăratului Mauriciu, cunoscut ca mare amator de artă și știință61. Cognomenul de "Protector" îi desemnează funcția îndeplinită, probabil una militară, deși nu e clar ce semnificație avea. S-a presupus că Menander, care nu era avocat ca alții, întrucât, după cum mărturisește,
și-a abandonat studiile de drept pe care doar fratele său Herodotos le-a dus până la capăt62, nici diplomat, ar fi făcut parte din garda imperială63. Moare probabil înainte de 60264.

La cumpăna veacurilor VI-VII trăiește Ioannes Epiphaniensis, originar, cum îl arată numele, din Epiphania Siriei65.  A fost consilier și secretar al mitropolitului Grigore al Antiohiei66. A stat pentru o vreme în Persia și a avut raporturi cu Chosroes și curtea sa67.

Despre Theophanes Byzantinus nu se știe nimic altceva decât s-a putut presupune pe baza fragmentelor din opera sa păstrate la Photios. Întrucât acestea tratează evenimente din perioada 562-581, se consideră că a trăit în a doua jumătate a secolului al VI-lea68.

Theophilact Simocata, originar din Egipt, mai precis din Alexandria, se trăgea dintr-o familie nobilă, fiind înrudit cu guvernatorul provinciei. Făcuse studii de drept, care i-au deschis calea către o carieră la curte. Date cronologice exacte despre viața lui nu avem, ceea ce se știe fiind că a trăit în prima jumătate a secolului al VII-lea, îndeplinind funcțiile de secretar imperial și guvernator al capitalei în timpul lui Heraclius69

Cu Theophilact Simocata se încheie seria autorilor care au scris istorie în manieră clasică. Criza iconoclastă introduce o cezură care face să nu mai avem tipul acesta de istorie decât târziu, începând de la cumpăna secolelor VIII-IX.

Primul istoric a cărui operă ni s-a păstrat după lungul hiatus înregistrat este Nikephor Patriarhul. S-a născut probabil în 758 la Constantinopol, dintr-o familie importantă. Tatăl său, Theodor, fusese secretar imperial și suferise persecuții datorită refuzului de a-și renega crezul iconodul70. Nikephor primește educația obișnuită tinerilor de bună condiție și ajunge la rândul lui secretar imperial sub Leon al IV-lea (775-780), subordonat primului secretar, Tarasios. Acesta devine patriarh, și la moartea lui, în 806, impăratul Nikephoros I hotărăște să-l facă succesor al acestuia pe Nikephor, care până atunci urmase o carieră laică (cancelar al împărătesei Irina, calitate în care participă la Conciliul de la Niceea din 787 și administrator al unui azil pentru săraci71). După ce parcurge în câteva zile toate treptele ierarhiei preoțești (călugăr, diacon, preot), la 12 aprilie 806 Nikephor este noul patriarh al Constantinopolului72. Rămâne în scaun până în 815, când în condițiile reafirmării iconoclasmului sub Leon Armeanul se retrage în mănăstire unde moare în 82873.

Până acum au fost trecuți în revistă autorii care sunt considerați "istorici", în sensul distincției făcute de Krumbacher și acceptate de lumea științifică în general. Celuilalt filon, creștin și popular, al istoriografiei bizantine i se subsumează operele "cronicarilor", care vor fi la rândul lor analizați în cele ce urmează.

Hesichius Milesius, originar după cum îl arată numele din Milet, fiu al lui Hesychios, a trăit în vremea lui Iustinian. Acestea sunt singurele date pe care le avem despre el, în condițiile în care cronica sa universală, care o anunță ca formă pe cea a lui Malalas, este păstrată doar fragmentar. Interesant în cazul său este că scrisese însă și o istorie propriu-zisă, a epocii lui Iustin și Iustinian, care ne poate da sugestii interesante despre mediul intelectual în care trăiește și creează. Pe de altă parte, calificativul "illustrios" sub care îl găsim semnalat în lexiconul Suidas74 ne indică faptul că făcea parte din aristocrație.

Marele creator de școală în domeniul cronisticii bizantine, sirianul Ioannes Malalas, s-a născut la Antiohia pe la 491 și și-a sfârșit zilele la Constantinopol în 578. Alte date biografice nu se cunosc despre el, în pofida imensului succes avut de cronica sa, în afara presupunerii că a fost avocat, numele său reprezentând o adaptare grecească a termenului sirian "melel" care semnifica retor75. De altfel, în opere mai târzii, precum cele ale lui Ioannes din Ephes și Evagrios este numit chiar Ioannes Retorul (Scholastikos)76. Pe această bază s-a încercat identificarea sa cu Ioannes Scholastikos, patriarh al Constantinopolului, dar se pare că fără prea mult temei77

Personalitatea lui Ioannes Antiochenus, născut ca și Malalas la Antiohia, ne este total necunoscută. Unul din manuscrisele în care s-au păstrat fragmente ale cronicii sale (Codex Turonensis) îl numește călugăr, înscriind la sfârșitul textului: "telos historias Ioannou monahou"78. Pe de altă parte, lexiconul Suidas se referă la el ca la Antioheias, formulare folosită în această sursă pentru a-i desemna pe episcopi79. Pe această bază s-a încercat identificarea sa cu patriarhul monofizit Ioan, care e semnalat în prima jumătate a secolului al VII-lea80. Nu se știe totuși cu precizie în ce periodă a trăit, singurul lucru oarecum general acceptat astăzi fiind că scrie în timpul lui Heraclius81.

Despre autorul lucrării anonime numită de Ducange Chronicon Pascale, ultima realizare cronistică păstrată de dinaintea crizei iconoclaste, putem doar să presupunem că a fost scrisă de un contemporan al lui Heraclius și care poate că făcea parte din cercul patriarhului Sergios82, fără să putem afirma cu precizie că era sau nu călugăr.

Reluarea  firului tradiției se face la începutul secolului al IX-lea, prin cronica lui Georgios Synkellos, monah, secretar al Patriarhului Tarasius. Postul de synkellos, fără atribuții clar definite, se situa foarte sus în ierarhia bisericească, ocupanții lui (doar doi în epoca respectivă83) fiind aleși de împărat și putând ajunge frecvent pe scaunul patriarhal84. Își datora probabil postul împărătesei Irina și trebuie să fi fost o persoană importantă la Constantinopol. Azi se acceptă în general că a stat o vreme în Palestina85, poate la Lavra Sf. Hariton86 și și-a scris opera între 806-81087. Anastasius Bibliothecarius, în Prefața la traducerea pe care a făcut-o operei sale, spune că ar fi fost persecutat de iconoclaști88 și că ar fi participat la Sinodul de restaurare a ortodoxiei din 787, dar această din urmă afirmație pare să fi fost datorată unei confuzii, cu Georgios din Cipru89. Nu se știe exact când a murit, dar probabil că nu mai trăia în 814, când Theophanes scria prefața cronicii sale90.

Theophanes Confesorul, cel care-i continuă și-i utilizează în mare măsură opera, este în schimb mult mai bine cunoscut, grație surselor aproape contemporane pe care le avem: panegiricul scris de Teodor Studitul în 822 și Viața realizată de Metodios, viitorul patriarh al Constantinopolului, înainte de 83291. S-a născut spre 870 într-o familie nobilă și bogată, ca fiu al lui Isakios, cu poziție importantă în ierarhia palatină, și al Theodotei. Theophanes este plăcut de împăratul Leo al
IV-lea și devine strator, funcție aflată pe locul al șaselea în ierarhia demnităților din secolul al IX-lea92. Căsătorit la 19 ani, după doi ani de conviețuire, el și soția sa Megalo se hotărăsc să îmbrace haina monahală. După câțiva ani devine conducătorul comunității călugărești de pe insula Kalonimos. În 815 restaurarea iconoclasmului de către Leon Armeanul suscită rezistențe, între care și cea a lui Theophanes, care este arestat pentru doi ani și apoi exilat pe insula Samotrace unde și moare93.

O observație preliminară care trebuie făcută după această succintă trecere în revistă a istoricilor bizantini este că păstrarea operelor unora dintre ei într-o stare fragmentară și situația nesatisfăcătoare a datelor biografice pe care le deținem nu ne permite uneori decât referiri la cei pe care îi cunoaștem mai bine, spre deosebire de cazul occidental, unde lacunele, deși existente, nu erau atât de dramatice.

Originea etnică a autorilor bizantini pare mai uniformă decât a celor latini, deși există și aici indicii ale faptului că unii nu sunt greci. Despre Nonnosus s-a presupus că ar fi semit, Malalas era probabil sirian, iar "ilirul" Petrus Patricius era de origine romanică. Cu toții sunt însă supuși ai Imperiului, iar limba în care au ales să scrie este greaca, astfel încât aspectul etnic este prea puțin relevant.

Mai interesantă se arată studierea locului de proveniență, eventual al celui în care și-au făcut studiile, pentru că acestea ne pot sugera unele caracteristici ale geografiei intelectuale a Imperiului în epoca la care ne referim. Pentru prima parte a perioadei, respectiv secolele VI și prima jumătate a secolului VII, originea provincială a autorilor analizați este predominantă. Ei provin din părțile orientale în marea lor majoritate: Cezareea Palestinei (Procopius), Antiohia (Ioannes Antiochenus și Malalas), Epiphania Siriei (Eustathios Epiphaniensis și Ioannes Epiphaniensis), Alexandria (Theophilact Simocatta), Mirina (Agathias). Din Milet vine Hesichius, iar din părțile europene, din Macedonia - Petrus Patricius. Originari din Constantinopol sunt doar Menander, și probabil Theophanes Byzantinus. Studiile și le fac tot în provincie, în centre considerate uneori superioare capitalei. Agathias, de exemplu, după începerea instrucției la Constantinopol, pleacă să se perfecționeze la Alexandria, iar Antiohia, capitală cosmopolită a Orientului, axă a circulației informațiilor între ținuturile răsăritene și Constantinopol94 oferă bune posibilități de formare pentru Ioannes Antiochenus și Malalas, și oportunități pentru carieră lui Ioannes Epiphaniensis. La sfârșitul perioadei, lucrurile erau deja schimbate. Pierderea provinciilor orientale în urma avântului nestăvilit al arabilor face din Constantinopol  locul de origine al majorității creatorilor cunoscuți. Theophanes Confesorul, Nikephor Patriarhul, probabil Synkellos sunt fii ai metropolei, și tot aici
și-au acumulat cultura, în condițiile destul de vitrege ale dezorganizării sistemului educațional în timpul crizei iconoclaste.

Dacă locurile de origine le sunt destul de diferite, ceea ce-i unește este faptul că în cele din urmă își petrec cea mai importantă parte a vieții la Constantinopol, într-o atmosferă politică și intelectuală care le e comună în liniile ei generale.

Un alt element de posibilă unitate între istoricii bizantini este originea socială, care poate justifica fidelitatea lor pentru același set de valori, așa cum reies acestea din operele lor. În mare, în cazul autorilor pentru care dispunem de date biografice relativ certe, putem afirma că fac parte din elita socială bizantină. Sunt câteva situații în care putem vorbi de o origine aristocratică sigură: Procopius și Hesichius Milesius sunt numiți fiecare "illustrios" de către autori posteriori. Petrus Patricius et Magister indică prin însuși cognomenul pe care îl poartă apartenența sa la clasa superioară, iar dacă e să-l credem pe Procopius, era unul din oamenii cei mai bogați ai vremii sale, chiar suspectat la un moment dat că și-ar fi adunat averea prin mijloace nu tocmai cinstite95. Theophilact Simocata face parte din aristocrația provincială egipteană, fiind, așa cum am mai spus, rudă cu guvernatorul provinciei. Despre Theophanes Confesorul și Nikephor Patriarhul avem date care ne permit să-i plasăm de asemenea între personajele provenite din familii situate pe cea mai înaltă treaptă a scării sociale. Despre familiile din care provin Nonnosus, Agathias, Menander, chiar dacă nu se poate afirma cu aceeași certitudine că sunt aristocratice, se poate spune însă că sunt bogate și/sau prestigioase. Activitatea diplomatică presupune în afara unor calități personale și prestigiul și bogăția personajului trimis în misiune, al cărui rang nu trebuie să jignească prin neimportanța sa pe cel căruia i se adresează solia. Ori despre Nonnosus știm că era al treilea diplomat cunoscut din familia sa. Tatăl lui Agathias are o școală de retorică în capitală, și-și permite trimiterea fiului său la studii la Alexandria. Pe de altă parte, Agathias se învârte într-un cerc de literați iubitori de poezie, din care fac parte personaje destul de bine situate, ceea ce ne poate sugera că statutul social al autorului nostru era destul de ridicat. Menander mărturisește cu sinceritate că a tocat o avere importantă înainte să se apuce de treburi mai serioase, cum ar fi scrierea istoriei, în timp ce fratele său reușește să termine studiile de drept destinate tinerilor de condiție înaltă, deci trebuie să presupunem că situația materială a familiei sale era foarte bună.

Dincolo de datele biografice, și în cazul istoricilor bizantini, ca și în ceea ce-i privea pe autorii latini, mai mult decât categoria socială căreia îi aparțin prin naștere, contează tipul de solidaritate pe care îl afișează, faptul că se fac purtătorii de cuvânt ai marilor proprietari de pământuri, precum Procopiu, sau măcar că împărtășesc stereotipurile sociale și culturale ale elitei, așa cum vom vedea din analiza mai detaliată a operelor lor.

Problema confesiunii religioase a autorilor bizantini a fost pusă cu destulă insistență într-o vreme, când creștinismul unor autori de secol VI a stat sub semnul întrebării, datorită evitării terminologiei creștine. Astfel, creștinismul lui Hesichius Milesius a fost pus la îndoială mai ales datorită formei lucrării sale, care este cea a analelor de tip păgân mai degrabă decât a unei cronici creștine96. Procopius a fost suspectat de criptopăgânism, sau cel puțin de scepticism, începând din secolul trecut, cu F. Dahn și continuând până aproape de zilele noastre la Downey, Veh sau Evans97. Aceste acuzații s-au bazat pe sublinierea în operele sale a polarității bine-rău, pe acceptarea fără probleme a miraculosului de tip păgân, inclusiv atunci când îi consideră pe Iustinian și Teodora demoni întrupați, pe recurența apelurilor la întâmplare (tyhé) ca factor explicativ al istoriei - care ar fi făcut din el un raționalist. Argumentele cele mai puternice în această direcție erau extrase din felul în care evita folosirea termenilor creștini, folosindu-se de circumlocuțiuni care dădeau impresia de detașare sau de lipsă a familiarității cu realitățile creștine. De exemplu, când vorbește despre circumstanțele în care lui Iustinian i se povestește, pentru a-l convinge să plece în expediția anti-vandală, visul unui episcop, acesta este prezentat prin formularea care parcă s-ar adresa unor necunoscători ai ierarhiei bisericești "unul diintre preoții pe care ei îi numesc episcopi"98. De asemenea, când se referă la călugării uciși de perși cu ocazia asediului Amidei, aceștia sunt astfel prezentați: "cei mai asceți dintre creștini, pe care ei îi numesc călugări"99. Totul sună ca și cum istoricul ar vorbi contemporanilor săi ca etnologii de astăzi despre moravurile cine știe căror triburi îndepărtate și obscure. Ori necesitatea explicării creștinismului supușilor constantinopolitani ai lui Justinian pare cu totul absurdă, pentru a fi vorba de o ignoranță reală. Cauza acestui tip de exprimare a fost demonstrată a fi de fapt tipul de istorie clasicizantă scrisă de Procopius, care nu îngăduia folosirea neologismelor, așa cum erau cele referitoare la creștinism100. De altfel, creștinismul, chiar convențional, așa cum îl definește Averil Cameron, este evident, și marchează întreaga sa operă, în care divinitatea creștină este cauza ultimă a evenimentelor. "Dumnezeu a salvat Apameea", spune el undeva101, și tot Dumnezeu a trimis asupra oamenilor marea epidemie din 542102, ca să nu mai pomenim frecventele sale apeluri la miraculosul creștin, ca de exemplu protejarea de către Sf. Petru a unei părți din zidul Romei în timpul asedierii orașului de către Vitiges103.

Am discutat mai pe larg despre Procopius, deoarece este cazul cel mai evident de aparentă ocultare a realităților creștine, și deoarece el a fost și cel mai controversat. Dar aceasta nu înseamnă că alți autori de istorie de tip clasic au scăpat cu totul de aceste bănuieli, Agathias și Menander suscitând la rândul lor întrebări datorită obstinației cu care încearcă să evite folosirea terminologiei creștine. Agathias nu spune în opera lui mai nimic despre problemele religioase nu pentru că ar fi fost păgân și acestea nu l-ar fi interesat, ci deoarece dorea să scrie o istorie politică, în care evenimentele religioase nu-și aveau locul, acestea constituind domeniul istoriei eclesiastice. Creștinismul său e însă clar și sincer, evident în felul în care face din pietate cauza succesului în luptă104 sau în aprecierea sa pentru franci, bazată pe comunitatea de credință dintre ei și bizantini. În aceeași tradiție, și Menander, deși creștin, evită terminologia creștină din aceleași rațiuni pentru care nu folosește latinisme105, pentru a conserva puritatea atticei în care scrie. Convențiile de limbă și stil rămân atât de puternice, încât de-abia Theophilact Simocata poate exprima deschis creștinsmul său într-o istorie scrisă în maniera clasică106.

În mod paradoxal, Malalas, cel considerat întemeietorul "cronicii călugărești", a fost suspectat de a nu fi atât de ortodox pe cât ar fi fost normal, și de a avea unele simpatii monofizite107. Atașamentul său pentru Antiohia, zonă puternic marcată de tendințe divergente în plan religios, părea să justifice un asemenea punct de vedere. De fapt însă, aparenta sa simpatie pentru monofiziți se datorează preluării necritice (cum i se întâmplă frecvent) a unor pasaje din posibile surse monofizite pe care
le-ar fi putut folosi. De fapt, în felul în care scrie, Malalas se dovedește un ortodox sincer, suporter zelos al lui Iustinian, căruia îi aprobă fără discuții persecuțiile religioase108. Pe de altă parte, relativ puțina atenție pe care o dă luptelor religioase contemporane nu îngăduie nici cealaltă extremă, anume identificarea sa cu patriarhul Ioannes Scholastikos. Problema confesiunii nu se mai pune la autorii de secol VIII și IX, care sunt ortodocși militanți, unii chiar persecutați pentru convingerile lor anti-iconoclaste. Prin urmare, operele lui Nikephor Patriarhul, dar mai ales cea a lui Theophanes Confesorul au un caracter religios militant împotriva ereziei nemaiîntâlnit cu atâta pregnanță până acum.

Se observă deci o mare omogenitate socială și confesională a istoricilor analizați, fie că este vorba de cei latini, fie de cei orientali, ceea ce nu înseamnă că eludăm ceea ce-i deosebește. Ceea ce dorim să subliniem acum este existența unor puncte comune ale biografiilor acestora, care să permită înțelegerea trăsăturilor asemănătoare ale concepțiilor pe care operele lor le manifestă. 

 1 Edward Hallet Carr, Qu'est-ce que l'histoire?, trad. de l'anglais par Maud Sissung, Paris, 1988, p. 89.

2 J. Topolsky, Metodologia istoriei, București, 1987, p. 274.

3 Cea mai completă încercare de reconstituire a biografiei lui Iordanes rămâne opera lui Norbert Wagner, Getica, Berlin, 1967.

4 Gilbert Dagron, Discours utopique et recit des origines; Une lecture de Cassiodore-Jordanes: les Goths de Scandza à Ravenne,   "Annales. E.S.C.", 26, nr. 2, 1971, p. 292.

5 Iordanes, Getica, L, 266.

6 N. Wagner, op. cit., p. 6. 

7 Vezi discuția pe această temă la Dennis R. Bradley, The Composition of the Getica, "Eranos", vol. LXIV, 1966, p. 67-79 si la N. Wagner, op. cit., p. 3-36.

8 M. Manitius, Geschichte der lateinische Literatur des Mittelalters; Ersten teil: von Justinian bis zur Mitte des zehnten Jahrhunderts, München, 1911, p. 210.

9 Romana, ed. Mommsen, p. 1; Goffart e împotriva acestei teze, argumentând că modul prea familiar de adresare n-ar fi potrivit cu statutul unui papă; vezi W. Goffart, The narrators of barbarian history (A.D. 550-800), Princeton, 1988, p. 44-45.

10 Arnaldo Momigliano, Gli Anicii e la storiografia latina del VI secolo D.C., "Atti della Academia Nazionale dei Lincei", 1956, serie ottava, vol. XI, fasc. 11-12, p. 291.

11 Ibidem.

12 Bruno Luiselli, Sul "De summa temporum" di Jordanes, "Romanobarbarica", I, 1976, p. 130.

13 W. Goffart, op. cit., p. 113.

14 Michel Banniard, La Génese culturelle de l'Europe, Paris, 1989, p. 155.

15 Jacques Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique, vol. I-III, Paris, 3e ed., 1983, p. 7.

16 Kenneth Baxter Wolf (ed. și trad.), Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain, Liverpool, 1990, p. 13.

17 Giosue Musca, Il Venerabile Beda storico dell'Alto Medioevo, Bari, 1973, p. 25.

18 Bertram Colgrave, Introduction, la Bede's Ecclesiastical History of the English People, ed. B. Colgrave, R. A. B. Mynors, Oxford, 1969, p. XI.

19 Etienne Gilson, Filosofia în evul mediu, București, 1995, p. 170.

20 Giosue Musca, op. cit., p. 24-25.

21 François Bougard, Introduction la Paul Diacre, Histoire des Lombards, Brepols, 1994, p. 6.

22 Numele bunicului este Arichis, al tatălui Wormfrid, al mamei Teodolinda, iar fratele răzvrătit împotriva cuceritorilor franci poartă același nume ca bunicul - Arichis, vezi Paul Diaconul, Historia Langobardorum, IV, 39.

23 W. Goffart, op. cit., p. 345.

24 Ibidem.

25 " ante conversionem meam notarius fuit", Iordanes, Getica,  L, 266.

26 W. Goffart, op. cit., p. 44.

27 Averil Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity, A. D. 395-600, London-New York, 1993, p. 169.

28 O analiză sugestivă a acestei migrații dinspre funcțiile laice spre cele religioase a fost făcută de Ian N. Wood, în The merovingians kingdoms, London, 1994.

29 "ego item quamvis agramatus Iordanis ante conversionem meam notarius fuit", Getica, L, 266.

30 W. Goffart, op. cit., p. 345.

31 Historia Langobardorum, VI, 7.

32 Donald Bullough, op. cit., p. 87.

33 Egidius este important și pentru că e roman, dar mai ales fiindcă devine magister militum în Galia, Historiarul Libri Decem, II, 12, 6; Sidonius Apolinaris se bucură de o mare prețuire, deoarece era "vir secundum saeculi dignitatem nobilissimus et de primis Galliarum senatoribus", II, 21, 20-21; Eccidius, senator apropiat lui Sidonius este de o vitejie legendară: "nam quandam vice multitudinem Gothorum cum decem viris fugasse perscribitur", II, 24.

34 Ca de exemplu ducele Gisulfus de Forum Iulii, "virum per omnia idoneum", Historia Langobardorum, II, 9; ducele Ariulf de Spoleto, învingătorul bizantinilor, IV, 17.

35 W. Goffart, op. cit., p. 380.

36 Gisaleic, fiul lui Alaric și al unei concubine, era "genere vilissimus" și condamnabil datorită unei "fugae ignominiae" din fața burgunzilor, vezi Isidor, Historia Gothorum, 38.

37 Regele Caedwala se călugărește înaintea morții, Historia Ecclesiastica, p. 471; la fel fac Offa din Essex, Ine din Wessex, Cenred din Mercia; regele Oswald al Northumbriei este venerat ca un sfânt, și în cele din urmă sanctificat; vezi p. 230-243.

38 Maria Elisabeta Colona, Gli storici bizantini, Napoli, 1956, p. 138.

39 Malalas, Chronografia, ed. Dindorf, Bonn, 1831, p. 398, II.

40 Procopius, B. P., I, 1,1; Istoria secretă, 11, 25.

41 Herbert Hunger, Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. I, München, 1977, p. 291.

42 Averil Cameron, Procopius and the sixth century, Berkekey, Los Angeles, 1985, p. 6.

43 Karl Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des ostromischen Reiches (527-1453), 1897, ed. a II-a, (imprimare anastatică, New York, 1970) , p. 231.

44 Sabine Winkler, Zur Problematik der Volkbewegungen unter Justinian. Bemerkungen zu Prokop, în "Studii Clasice", III, 1961, p. 429.

45 Procopius, B. P., I, 1,3; 12, 24.

46 Procopius, B. P., II, 29, 9.

47 Salvatore Impellizzeri, La letteratura bizantina da Constantino agli icono-clasti, Bari, 1965, p. 227.

48 Ibidem, p. 227.

49 M. E. Colonna, op. cit., articolul Petrus Patricius et Magister.

50 Procopius, B. G., I, 3.

51 K. Krumbacher, op. cit., p. 238.

52 S. Impellizzeri, op. cit., p. 240.

53 Procopius, B. G., I, 7.

54 Karl Müller, Petri Patricii Fragmenta, F. H. G., IV, p. 181-183.

55 K. Krumbacher, op. cit., p. 240.

56 K. Müller, Nonnosi Fragmenta, F. H. G., IV, p. 178.

57 K. Krumbacher, op. cit., p. 240.

58 Averil Cameron, Agathias, Oxford, 1970, p. 6.

59 M. E. Colonna, op. cit., articolul Agathias Scholasticos.

60 Menandrer Protector, fragm. 1, FHG, IV, p. 201.

61 K. Krumbacher, op. cit., p. 243.

62 Menander Protector, fragm. 1, FHG, IV, p. 201.

63 Barry Baldwin, Menander Protector, DOP, 32, 1978, p. 105.

64 S. Impellizzeri, op. cit., p. 247.

65 K. Müller, op. cit, p. 272.

66 Ibidem, p. 250.

67 M. E. Colonna, op. cit., articolul Iohannes Epiphaniensis.

68 K. Krumbacher, op. cit., p. 243.

69 H. Mihăescu, Introducere la Teofilact Simocata, Istoria bizantină, București, 1985.

70 P. J. Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire, Oxford, 1958, p. 54-55.

71 H. G. Beck, Zur byzantinischen "Mönchschronik", p. 189.

72 P. J. Alexander, op. cit., p. 68-69.

73 Cyril Mango, Introduction la Nikephoros Patriarch of Constantinople Short History, ed. C. Mango, Washington, D. C. , 1990, p. 2.

74 S. Impellizzeri, op. cit., p. 253.

75 M. E. Colonna, op. cit., articolul Johannes Malalas.

76 Elisabeth and Michael Jeffreys, Roger Scott, Introduction la The Chronicle of John Malalas, Melbourne, 1986, p. XXI.

77 Ibidem, p. XXII.

78 K. Müller, Ioannes Antiochenus, în FHG, vol IV, p. 535.

79 Ibidem, p. 536.

80 K. Krumbacher, op. cit., p. 334.

81 S. Impellizzeri, op. cit., p. 257.

82] Ibidem, p. 258.

83 H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie, vol. II, Leipzig, 1885, p. 177.

84 C. Mango, R. Scott, Introduction la The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford, 1997, p. XLIII.

85 Pe baza unor observații cu tentă personală din cronica sa, din care reieșea că a vizitat locurile sfinte; vezi Gelzer, op. cit., p. 180. Formulările respective au fost interpretate însă de V. Grecu nu ca o dovadă a prezenței sale reale în Palestina, ci ca preluări din sursele compilate; vezi V. Grecu, Hat Georg Synkellos weite Reisen unternommen?, în "Bulletin du Section Historique de l'Academie Roumaine", 28, 2, 1947, p. 241-245.

86 C. Mango, R. Scott, op. cit., p XLIII.

87 K. Krumbacher, op. cit., p. 339-340.

88 "Praeterea contra haereticos incessanti agone desudans, mundi principibus contra ecclesiae ritum savientibus, multis verberis diversisque poenis affectus est", în Theophanis Chronographia, ed. Bekker, Bonn, 1841, vol. II, p. 7.

89 H. Gelzer, op. cit., p. 177.

90 C. Mango, R. Scott, op. cit., p. XLIII-XLIV.

91 Ibidem, p. XLIV.

92 Ibidem.

93 Ibidem, p. XLIV-XLVII.

94 Elisabeth and Michael Jeffreys, Roger Scott, op. cit., p. XXII.

95 Procopius, Istoria secretă, 24.

96 K. Müller, op. cit., p. 143-144.

97 Vezi bibliografia controversei referitoare la confesiunea lui Procopius la
A. Cameron, Procopius…, p. 113-133.

98 Procopius, B. V., I. 10.1.

99 Idem, B. P., I, 7, 23.

100 A. Cameron, The "scepticism" of Procopius, "Historia", 15, p. 6-25.

101 Procopius, B. P., II,11, 28.

102 Ibidem, II, 22, 2.

103 Procopius, B. G., I, 23, 4-8.

104 Agathias, Historia, III, 5; III, 10.

105 Bary Baldwin, op. cit., p. 117.

106 A. Cameron, Agathias, p. 56.

107 E. Stein, op. cit., vol. II, p. 704.

108 Roger D. Scott, Malalas, The Secret History and Justinian's Propaganda, DOP, 39, 1985, p. 99.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003