SPAŢIU ŞI IDEOLOGIE

1. IMAGINEA SPAŢIULUI LA AUTORII BIZANTINI

 

Istoria oricărui popor este profund înrădăcinată în geografie[1], care, în cadrul unui proces numai în aparenţă obiectiv, conferă formă patriei, conceptul central al ideologiilor politice. Geografia este una din categoriile folosite încă începând cu etnografia clasică pentru ca, alături de ascendenţă, profesie, religie să facă posibilă identificarea popoarelor[2]. Comunitatea imaginară astfel definită este unul din instrumentele cu care se operează în construirea identităţii sau alterităţii, categorii marcate de discursul ideologic şi puse la dispoziţia acestuia. O discuţie dedicată analizei identităţii şi alterităţii reflectate în operele istorice poate deci începe cu o analiză a imaginarului geografic, care să semnaleze raporturile complexe dintre patria reală şi patria imaginară, dintre spaţiul interior şi cel definit ca aparţinând exteriorităţii, alterităţii.

Geografia a pus la dispoziţia istoriei una din cele mai vechi paradigme interpretative, şi anume teoria climatelor[3], care susţinea legătura dintre tipurile de climă, configuraţia spaţiului şi comportamentul persoanelor şi popoarelor. Pentru tema noastră, sublinierea principalelor aspecte ale acestei teorii are relevanţă deoarece instrumentalizarea geografiei (şi a etnografiei, în afara căreia anticii nu puteau concepe descrierea locurilor) s-a realizat în scopuri clar ideologice. Prima definire a esenţei civilizaţiei prin influenţa conjugată a factorilor de mediu apare în tratatul "Despre aer, ape şi locuri"[4], atribuit lui Hippocrat (V-IV î. Hr.)[5]. Ideea potrivit căreia cadrul geoclimatic are influenţă asupra sănătăţii, tipului fizic şi caracteristicilor psihice ale diferitelor popoare[6] a marcat profund teoriile ulterioare care încercau să explice diversitatea umană. Numai că explicaţia a fundamentat imediat concepţia geopolitică, aşa cum s-a întâmplat cu justificarea de către Aristotel a programului de cuceriri al lui Alexandru Macedon[7]. Pentru Stagirit, lumea se împarte în: ţinuturile reci ale nordului, unde locuiesc popoare pline de curaj dar mai puţin dotate intelectual, trăitoare într-o libertate permanentă care are însă drept consecinţă lipsa de organizare politică; teritoriile calde ale sudului, unde trăiesc popoare inteligente dar lipsite de curaj, rămase astfel mereu în sclavie; în sfârşit, dar nu în cele din urmă, ţinuturile temperate din centru, unde este plasată în mod natural Grecia, şi ai căror locuitori sunt şi curajoşi şi inteligenţi, liberi, cu o organizare politică perfectă şi în stare astfel să-i stăpânească pe alţii[8]. Importanţa acestui mod de a vedea lucrurile, preluat şi îmbogăţit în operele lui Pliniu, Pomponius Mela, Ptolemeu[9] rezidă în posibilitatea de a pune pe seama zonelor geografice şi climatice excesele popoarelor barbare, plasate la limitele îngheţate ori fierbinţi ale pământului, în vreme ce popoarele civilizate, situate în zona temperată a Mediteranei, îşi pot stăpâni propriile impulsuri şi pot atinge acea stare de înţelepciune, Prudentia, care să le îngăduie să-i subjuge pe barbari. În chip firesc, teoria zonelor geografico-climatice întăreşte valorizarea pozitivă a teritoriilor centrale, considerate de autorii greco-romani a fi cele ale Mediteranei, spaţiu de colonizare greacă devenit apoi inima imperiului roman. Astfel, geografia convertită în etnografie şi de aici în ideologie explică şi fundamentează dominaţia centrului mediteraneean civilizat asupra zonelor barbare situate la nord şi la sud în raport cu acesta.

La fel de firesc, din ideea determinării caracteristicilor etnice de către factorii de mediu se naşte şi doctrina transferului, potrivit căreia popoarele locuind pe acelaşi spaţiu, indiferent de epoca istorică, au aceleaşi trăsături şi pot purta astfel acelaşi nume. Cazurile cele mai ilustrative sunt ale etnonimelor "sciţi" sau "huni", care pe parcursul istoriei greco-romane şi bizantine au desemnat popoare care nu aveau altă legătură între ele în afară de locuirea în spaţiul vast situat la nord de Dunăre şi (eventual) de Marea Neagră. Această practică este atât de profund intimizată de autorii bizantini, încât va sta la baza denumirilor arhaizante aplicate popoarelor şi teritoriilor pe care le descriu, obturând în mod frecvent aspectele etnice reale[10].

Centrul acestei lumi greco-romane, chiar definit în termeni pur geografici drept zona temperată aflată între extremele fierbinţi sau îngheţate, are în permanenţă valenţe politice şi ideologice, întrucât spaţiul a fost dintotdeauna legat de problematica puterii şi a identităţii[11]. Cele spuse până acum au sugerat felul în care s-a putut accepta translaţia centrului cultural şi politic din spaţiul grec în cel italian în urma expansiunii republicii romane. Hesichius Milesius, în secolul al VI-lea, rezuma o mişcare de translaţie în plan politic şi geografic, arătând că Bizanţul şi Grecia au ajuns în servitute faţă de romani datorită virtuţii consulare a acestora şi şi-au recăpătat măreţia datorită împăraţilor[12]. Centrul poate deci migra în spaţiul roman şi se poate întoarce în cel grec, cu singura condiţie de a se menţine în zona temperat-civilizată a lumii. În acelaşi timp, doctrina transferului poate funcţiona şi altfel, barbarii pătrunşi şi aşezaţi în privilegiatul spaţiu temperat al imperiului căpătând, uneori chiar în cuprinsul unei generaţii, caracteristici romane[13]. Bineînţeles, autorii care prezintă schimbarea încadrării din categoria de barbar în cea de roman nu o pun în relaţie directă cu stabilirea pe teritoriul imperial şi în lumea mediteraneeană, ci cu intrarea în acele structuri politico-militare care produc schimbarea identităţii. Ilustrativ este cazul lui Procopius care în mod frecvent precizează în legătură cu unul sau altul din personajele sale faptul că era barbar de neam dar soldat roman. Când analizăm însă Getica lui Iordanes, nu se poate să nu observăm că drumul goţilor spre civilizaţie este în acelaşi timp unul de la nord la sud, din mitica Scandza, "fabrica de popoare" ca metaforă a prolificităţii spaţiului nordic, spre inima imperiului, Italia generatoare de organizare statală. Tot Iordanes ne permite să remarcăm posibilităţile de nuanţare a concepţiilor care cantonează civilizaţia şi barbaria în zone imuabile, prin transformarea spaţiului de la nord de Dunăre într-un ţinut intermediar, care poate mijloci prin Deceneu accesul goţilor la adevărata civilizaţie, ce va fi totuşi atinsă de-abia prin pătrunderea în teritoriile mediteraneene.

Am văzut că ierarhizarea spaţiilor geografice s-a făcut în antichitatea greco-romană pe baza unor criterii culturale şi politice. Paideia şi politeia, capacitatea de a accede la cultură şi la organizarea statală, au fost criteriile care au tras principala linie de demarcaţie între diferitele zone ale universului. Dacă pentru greci deosebirile între ei şi barbari păreau sortite să rămână imuabile, romanii au susţinut programul lor expansionist desfăşurat în spaţiul barbar cu o concepţie asupra posibilităţii de a extinde civilizaţia dincolo de limitele ei iniţial stabilite de geografia şi etnografia greacă[14]. E adevărat că romanii pornesc de la ideea posibilităţii de perfecţionare a fiinţei umane, care poate conduce la civilizarea barbarului şi nu de la "civilizarea" spaţiului care să-l ridice astfel pe barbar. Dar afirmând identitatea dintre Urbs şi Orbs, Ovidiu sugerează şi o transformare în sens calitativ a spaţiului, idee exprimată poate mai clar de Rutilius Namatianus care spune Romei "ai făcut un oraş din ce era odată Universul"[15]. Spaţiul altădată barbar devine roman prin urbanizare, prin implantarea structurilor care au caracterizat iniţial doar Roma. "Au făcut dintr-o cetate mică un imperiu atât de întins", îşi arată şi Theophilact Simocata admiraţia pentru vechii romani[16], ilustrând vechea temă a imperiului în expansiune nedefinită[17], care trebuie să atingă limitele universului cunoscut.

Acest univers cunoscut, aşa cum se desprinde el din scrierile istoricilor şi cronicarilor pe care îi studiem, va fi descris în cele ce urmează, pentru a extrage în final principalele caracteristici ale ideii de patrie în perioada care ne interesează. Trebuie început prin a face distincţia între punctul geografic determinat în care se află observatorul (autorul la care ne referim), identificat cu centrul real al lumii în care acesta îşi desfăşoară existenţa şi centrul politic şi/sau religios al universului său. Această distincţie face trimiterea la cele două patrii definite de Cicero: patria cea mică, locul de origine şi eventual şi de rezidenţă al fiecăruia, noţiune pe care am putea s-o considerăm "teritorială"[18] şi patria communis, a mult mai cuprinzătorului imperiu, reprezentat metonimic de Roma şi ulterior de Constantinopol. Nu este vorba însă doar de patrie în acest sens ciceronian, ci şi de punctul de vedere exprimat în operă sau de reperul geografic în funcţie de care autorii îşi organizează existenţa. Mai explicit, autorii trăitori în Constantinopol se găsesc în poziţia privilegiată în care centrul geografic al existenţei lor coincide cu centrul politic şi religios al universului cunoscut. Când lucrurile nu stau aşa, ca în cazul lui Malalas, pentru perioada în care locuieşte la Antiohia, autorul trebuie să găsească modalităţile de a concilia în operă punctul de referinţă general admis, care este Constantinopolul, cu reperele mai apropiate sieşi, ţinând de Antiohia natală şi de zonele înconjurătoare. De aceea, există şi diferenţe clare între prima parte a cronicii sale, scrisă la Antiohia, în care realitatea geografică locală este omniprezentă, şi partea finală, centrată şi ideologic şi geografic pe Constantinopol. Atenţia privilegiată acordată oraşului natal se transpune în numeroasele referiri la elemente de topografie locală, cum ar fi zidurile ridicate de Tiberiu şi restaurate de Traian, palatul şi termele legate de numele lui Diocletian şi Hadrian, hipodromul[19]. Notaţiile de acest tip nu sunt gratuite, căci ele construiesc imaginea unui oraş plin de edificii impunătoare, ridicate datorită atenţiei plină de solicitudine a unor personalităţi de prim rang ale istoriei romane, dovadă peremptorie a importanţei acestei metropole orientale. Antiohia nu este numai o realitate geografică; fără a fi un centru politic de importanţă comparabilă cu cea a capitalei, pentru Malalas reprezintă elementul ordonator al cronicii sale în prima ei parte. Cel mai sugestiv exemplu este felul în care sunt narate războaiele lui Traian: cele purtate în zona orientală sunt povestite pe pagini întregi, datorită documentaţiei mai bune de care dispunea autorul, bineînţeles, dar şi deoarece unele dintre evenimente aveau legătură cu Antiohia, în timp ce cucerirea Daciei este expediată în exact o frază[20].

Fără a ajunge la atitudini comparabile cu cea a lui Malalas, şi alţi autori bizantini acordă o atenţie specială locului de origine, chiar dacă doar prin intermediul unor fugare menţiuni. Şi la Ioannes Antiochenus, oraşul de la care îşi trage numele este un element important, care îşi manifestă libertatea de gândire chiar în faţa împăraţilor prezenţi acolo, ca în cazul "înfierării" lui Iovian în Hipodrom[21]. Pentru Agathias, Myrina, oraşul natal, este o componentă esenţială a identităţii personale, pe care o menţionează cu grijă în autoprezentarea de la începutul Istoriei sale[22]. Iar Theophilact Simocata consideră în mod indubitabil Egiptul său natal ca tărâmul care a dat semnalul eliberării imperiului de sub tirania lui Focas, prin expediţia pornită de acolo de Heraclius.

Într-o situaţie ambiguă se află Iordanes, datorită puţinătăţii datelor noastre referitoare la biografia sa. Dacă a trăit şi a scris la Constantinopol, intră în prima categorie de autori enunţată mai sus; dacă îl plasăm în spaţiul italian, punctul său de referinţă imediată ar fi diferit de centrul politic al lumii sale. Importantă însă în cazul lui Iordanes este coincidenţa desăvârşită a opiniilor sale cu punctul de vedere constantinopolitan, ceea ce neutralizează importanţa localizării sale geografice. Iar pe de altă parte, geografia este importantă la Iordanes nu atât prin centrul de referinţă, cât prin instrumentalizarea sa cu ocazia descrierii itinerariului urmat de goţi.

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi autori de limbă latină, stabilirea raporturilor în care se află punctul în care ei sunt plasaţi ca observatori cu centrul politic al zonei despre care scriu nu este întotdeauna uşor de făcut. Isidor este episcop în Sevilla şi consilier al regilor vizigoţi cu reşedinţa la Toledo, însă în istoria sa doar această din urmă calitate se reflectă în felul în care îşi organizează materialul în jurul figurilor regale, reuşind să contureze imaginea unui spaţiu politic centrat pe Toledo[23]. Paradoxal, cel mai antibizantin dintre istoricii occidentali are discursul cel mai apropiat de spiritul bizantin, în modul de a privilegia centrul geografic al lumii sale şi de a-şi identifica punctul de vedere cu cel format în capitală. Pentru Isidor, diferenţele regionale sunt aproape inexistente în cadrul Spaniei; nici capitala nu iese în evidenţă de o manieră spectaculoasă, altfel decât prin atenţia acordată regilor. Ceea ce contează este Spania în ansamblu, patria communis care a absorbit în întregime micile patrii particulare. 

Grigore din Tours este plasat în Auvergne, zonă de contact între regatele francilor, iar sediul episcopatului său are toate avantajele şi dezavantajele unui centru de pelerinaj, care în decursul păstoriei sale şi-a schimbat destul de frecvent stăpânii[24]. Dacă datorită vicisitudinilor politice, episcopul Grigore trebuie frecvent să privească spre Metz, Soissons ori Burgundia, punctul de vedere al istoricului rămâne cel al sanctuarului ridicat în jurul mormântului Sfântului Martin. Tours şi zona înconjurătoare contează pentru autorul nostru, vital interesat ca sfântului său patron să i se adreseze acea reverentia de care depindea buna stare a întregii regiuni. Diferenţa de optică faţă de autorii bizantini este esenţială, ilustrând drumurile deosebite pe care le urmau atunci orientul şi occidentul. Regatul francilor este policentric din punct de vedere politic, şi pe parcursul istoriei sale episcopul de Tours deplasează lumina reflectoarelor de la o reşedinţă regală la alta, după cum o cere succesiunea evenimentelor. Pe de altă parte, Galia transpare din opera sa ca o confederaţie de regiuni ale căror graniţe externe sunt apărate de un stat viabil[25], acel Regnum Francorum care în textul său îşi menţine întotdeauna forma de singular, în pofida pluralităţii politice evidente. Centrul real de interes al întregii opere a lui Grigore, în cadrul căreia cea istorică nu face opinie separată, rămâne însă mormântul de la Tours al sfântului Martin, personaj emblematic căruia i se datorează prestigiul regiunii şi însăşi capacitatea episcopului de a trata cu regii de pe poziţii de forţă, atunci când le pretinde şi chiar obţine scutiri de impozite în beneficiul oraşului. 

Într-o situaţie asemănătoare se află Beda, care trăieşte într-o lume chiar mai fragmentată politic decât cea a lui Grigore, şi care trebuie să găsească un centru unificator şi organizator dincolo de diviziunile pe care doreşte să le considere trecătoare. Mănăstirea Wearmouth-Yarrow este locul în care îşi duce viaţa începând de la 7 ani şi pe care îl părăseşte o singură dată pentru mai mult timp. Este ataşat mănăstirii sale, şi felul în care scrie despre ea şi despre abaţii săi ne-o demonstrează. De asemenea, este un bun northumbrian, convins probabil că regatul său are menirea de a realiza unitatea tuturor anglilor. Atenţia pe care o acordă regilor northumbrieni, ca şi dedicarea Istoriei eclesiastice unuia dintre aceştia susţin o asemenea interpretare. Şi totuşi, adevăratul centru al universului lui Beda nu este Northumbria, centrul politic, ci Roma, centrul religios al întregii lumi occidentale, simbolul unităţii bisericii şi creştinătăţii[26]. Roma este locul de pelerinaj pentru capetele încoronate care doresc să-şi sfârşească viaţa într-o manieră creştină desăvârşită, la mormântul apostolului Petru, Roma este locul de unde Benedict Biscop aduce manuscrisele care vor sta la baza revirimentului cultural ce se va răsfrânge înapoi pe continent în vremea lui Carol cel Mare. În sfârşit, Roma este cea care, impunând întregii insule obiceiurile sale religioase, în detrimentul celor celtice, prin sinodul de la Whitby, pregăteşte terenul pentru mai târzia desăvârşire a unificării politice. Paradoxal, se poate spune că într-o lume rămasă fără centru real după abandonarea ei de către romani, Roma funcţionează ca un centru exterior, dătător de coerenţă şi de unitate. Şi aceasta deoarece vechiul centru politic al lumii păstrase doar calitatea de sede Petri, şi tocmai pentru că ideea de Roma fusese transferată din ordinea terestră şi pământească în cea divină[27].

Paul Diaconul este la rândul său într-o situaţie destul de specială. După ce şi-a petrecut o mare parte din viaţă la curtea regală de la Pavia, al cărui punct de vedere îl şi ilustrează prin opera sa, se retrage în mănăstire, de unde iese pentru o vreme spre a împărtăşi efervescenţa culturală de la curtea carolingiană. Când scrie Istoria longobarzilor, puterea independentă reprezentată de Pavia este deja o amintire, dar lucrul acesta nu transpare din opera sa. Dacă lumea lui Beda avea un centru exterior în spaţiu, lumea lui Paul are un centru situat în alt timp, în trecut. Paul omul este silit să privească spre Aachen, chiar atunci când revine între zidurile mănăstirii sale; Paul istoricul continuă să privească spre Pavia, şi eventual spre Benevent, succesorul legitim al puterii longobarde.

Aceste centre reale sau imaginare (în sensul exteriorităţii lor în spaţiu şi timp) pot fi frecvent pomenite în operele autorilor de care ne ocupăm, fără ca în mod necesar să fie şi descrise. Constantinopolul este referinţa obligatorie pentru toţi autorii bizantini, dar ceea ce se desprinde din operele lor este mai degrabă "ideea de Constantinopol" decât "imaginea Constantinopolului". Nu ne propunem în cele ce urmează să reconstituim aspectul capitalei bizantine în perioada care ne interesează, întrucât aceasta a făcut obiectul unor numeroase lucrări, între care cele mai interesante, prin metodologie şi interpretările avansate, considerăm că sunt cele ale lui Gilbert Dagron[28].  Ne vom mulţumi să amintim unele din reperele topografice ale Constantinopolului prezente la autorii bizantini, încercând să sugerăm punctele considerate de ei importante şi în jurul cărora se articulează anumite elemente ideologice.

Hesichios Milesius este un autor foarte preocupat de geografia şi topografia constantinopolitane, sau aceasta este imaginea creată de supravieţuirea tocmai acelor fragmente din opera sa dedicate oraşului imperial. Istoria glorioasă a oraşului îl interesează şi ea, ce-i drept, şi caută în străvechi oracole prefigurarea măreţiei ce avea să vină[29], dar interesul său principal rezidă în redarea topografiei locurilor, ceea ce a permis să se spună că pentru el Bizanţul ar fi fost redus la geografie[30]. Important este pentru el în primul rând modelul roman care a stat la baza edificării noii capitale, care, ca şi cea străveche, pe care trebuie s-o înlocuiască, se înalţă tot pe şapte coline[31]. El ne dă informaţii despre perimetrul cetăţii, de trei ori mai mare decât cel al vechiului Bizanţ reconstruit de Septimius Sever[32], prin această simplă şi banală precizare afirmând dimensiunile mult mai importante, inclusiv în plan simbolic, ale noii capitale. Oraşul este centrat în interpretarea lui Hesichios pe forumul lui Constantin, care, fără a reprezenta centrul geografic real, este un centru simbolic, la rândul său gravitând în jurul coloanei de porfir. Adevărată axis mundi, în vârful acesteia se află statuia împăratului întemeietor, iar la bază, ca pentru a sublinia încă o dată importanţa rădăcinilor, este îngropată statuia de lemn a Atenei Palas, luată de Constantin în secret de la Roma[33].

Chronicon Pascale şi Malalas abundă în informaţii referitoare la aspectul capitalei în diferite epoci istorice, accentuând bineînţeles pe construcţiile care sunt datorate lui Constantin, sau doar atribuite acestuia, în conformitate cu o logică specială care impunea ca orice edificiu impozant să fi fost realizat sau măcar început de către întemeietor. Fortificaţiile, loja imperială din hipodrom, coloana de porfir din Forum, palatul imperial, marile străzi mărginite de porticuri, fundaţia Sfintei Sofia[34] sunt asociate numelui marelui împărat cu care începe existenţa Constantinopolului, în pofida secolelor de istorie deja acumulate de anticul Bizanţ. Alte edificii care se bucură de atenţia autorului anonim al Cronicii pascale, ca de altfel şi a lui Malalas şi a tuturor celor care au urmat tradiţia cronicărească sunt termele, mărturii ale evergetismului imperial, ale grijii pentru supuşi dar şi pentru aspectul şi prestigiul oraşelor, care păstrează şi preamăresc prin însuşi numele lor amintirea întemeietorilor (constantiniene, arcadiene, anastasiene - cele două din urmă numite după fiicele împăraţilor Arcadius şi Valens)[35]. Alte elemente ale topografiei constantinopolitane, purtătoare de semnificaţii ideologice clare sunt Hebdomodonul, reper cu valoare militară, unde împăratul este recunoscut drept conducător de către armată (ca în cazul lui Arcadius, de exemplu)[36] sau Forum Tauri, unde împăratul triumfător reîntors din campanie primeşte o coroană de aur[37]. Aceste repere marchează etape ale itinerariului imperial, al triumfului sau încoronării, a căror valoare instituţională serveşte la sacralizarea împăratului[38].

Lipsită de conotaţii neutre este şi la Malalas prezentarea Constantinopolului, tărâm privilegiat încă înainte de a fi devenit capitală. Ca într-un fel de anticipare a rolului pe care oraşul de pe malurile Bosforului urma să-l joace, Octavian, întemeietorul tradiţional al imperiului, se opreşte acolo după ce a străbătut întreaga Europă[39], iar Domitian îl vizitează în vremea când se află în culmea gloriei[40]. Splendorile noii capitale sunt descrise apoi pe larg cu ocazia prezentării întemeierii oraşului de către Constantin[41]. O menţiune aparte merită Hipodromul, a cărui istorie ne este prezentată în paralel cu descierea acestuia. Realizat după modelul lui Circus Maximus din Roma, va fi fost la origine dedicat cultului soarelui, după cum sugerează forma sa circulară şi cursele de care ce se desfăşoară în interiorul său[42]. Înlăuntrul său, aşezarea verzilor şi albaştrilor, membrii facţiunilor principale de la Constantinopol, are o semnificaţie politică, sugerând raportul de forţe dintre acestea şi poziţia fiecărei facţiuni în raport cu favoarea imperială. Astfel, mutarea verzilor la stânga sa de către Teodosie al II-lea[43] sugerează o creştere a prestigiului acestora, tocmai pentru că aşezarea în spaţiu trebuie citită prin intermediul unui cod ideologic. Alte componente ale fizionomiei oraşului imperial ne sunt sugerate atunci când se consemnează evergetismului diferiţilor împăraţi care construiesc terme sau apeducte, dintre aceştia distingându-se clar Iustinian, remarcat pentru bogata sa activitate edilitară[44].

Procopius oferă multe amănunte despre felul în care arăta capitala bizantină în secolul al şaselea, dar nu atât în lucrările istorice cât în panegiricul Despre zidiri. În rest, şi la el ca şi la ceilalţi autori de limbă greacă, individualizarea capitalei se face prin unele repere urbanistice cu semnificaţie politică şi culturală, cum ar fi palatul imperial, hipodromul, patriarhia, mănăstirile, bisericile, termele. Unele elemente de topografie urbană apar atunci când autorul descrie triumful organizat în cinstea lui Belisarius după cucerirea regatului vandal, când se sugerează itinerariul simbolic străbătut de învingător de la palatul imperial la hipodrom[45]. Descrierea răscoalei Nika, aducătoare de bulversări profunde în viaţa locuitorilor Constantinopolului, este ocazia cu care apar cele mai multe astfel de repere la Procopius, care arată cum i s-a dat foc oraşului, de parcă ar fi căzut în mâini duşmane, şi cum au ars atunci biserica Sfânta Sofia, termele lui Zeuxippos, părţi ale palatului imperial, porticele ce duceau la forul lui Constantin[46]. Povestind masacrul realizat în rândul populaţiei din ordinul lui Iustinian, Procopius dă şi o descriere destul de detaliată (cu porţi, portice şi propilee)[47] a hipodromului, simbolul unui anumit tip de viaţă politică bizantină. Situat în inima capitalei, el era sediul reafirmării periodice a victoriei imperiale, a aclamaţiilor publice şi a ceremonialului imperial, fiind numit chiar, de către poetul Corippus, "imagine a cosmosului[48]. Dacă distrugerea fizică, prin foc, a elementelor ce dădeau identitate oraşului simboliza dezorganizarea politică a statului, restaurarea ulterioară a acestor clădiri, prezentată pe larg în Despre zidiri, are evidenta semnificaţie a repunerii universului în ordine. Ordinea este însă mai apăsat creştină, căci reconstruirea Sfintei Sofia vizavi de palatul imperial pune în lumină dimensiunile interrelaţiei dintre puterea eclesiastică şi cea imperială[49] într-un oraş din care amprentele păgâne dispar încetul cu încetul.

La Nikephor Patriarhul apar mai multe elemente de topografie locală, reprezentate în special de biserici precum Maica Domnului din Blachernai[50], ceea ce ilustrează evoluţia însuşi a oraşului, de la aspectul său iniţial încă roman, marcat de edificii publice, aşa cum apărea în operele autorilor mai timpurii, la cel eminamente creştin, în care bisericile sunt construcţiile care dau identitate spaţiului urban. Se poate ajunge chiar la situaţia extremă în care evergetismul de tip clasic să fie condamnat în numele valorilor religioase, precum gestul ereticului Valens care construieşte un apeduct, act condamnat de Theophanes[51]. Spaţiu politic în ansamblul său, capitala continuă să aibă unele repere cu o valoare specială, cum ar fi Poarta de Aur, Marea Biserică (Sfânta Sofia), Palatul imperial, care marchează pe teren etape importante ale itinerariului simbolic al alaiului de încoronare imperială[52]. Acest drum parcurs de împărat cu ocazia încoronării reface în anumite cazuri parcursul triumfurilor romane sau inventează alteori un ceremonial specific bizantin, esenţiale sunt însă întotdeauna edificiile implicate în acest adventus principis, elemente ale unui scenariu simbolic al cărui înţeles era clar pentru bizantinii acelei vremi[53]. De altfel, semnificativă pentru schimbarea importanţei simbolice a diferitelor tipuri de contrucţii este şi trecerea de la o ceremonie a încoronării, care iniţial se desfăşura în hipodrom sau în palat, la una cu conotaţii apăsat religioase, plasată începând cu secolul al IX-lea în Sfânta Sofia[54].

Ceea ce contează cu adevărat pentru istoricii bizantini nu este însă atât felul în care arată oraşul (şi spaţiul în general), ci semnificaţia pe care acesta o poate avea, şi care îi este conferită de aspecte cultural-religioase şi politice. Pentru Hesichius Milesius, soarta Constantinopolului a depins de-a lungul istoriei de calitatea guvernării, căci vechiul Bizanţ a fost supus puterii romanilor datorită virtuţii consulare a acestora, manieră metaforică de a aminti Republica, şi a atins adevărata măreţie prin împăraţi[55], adică în condiţiile schimbării organizării statale. O atitudine diametral opusă are Teophanes Confesorul, pentru care Constantinopolul nu este individualizat în primul rând în calitatea sa de centru politic, ci prin încărcătura sa religioasă, de oraş apărat de Dumnezeu şi de Sfânta Fecioară[56], aşa cum s-a dovedit a fi cu ocazia asediului arab din 717. Ochi al credinţei, atacarea lui punea în pericol creştinătatea în general, de aceea apărarea sa prin orice mijloace se dovedea esenţială[57]. Capitală religioasă pentru creştinătatea orientală, Constantinopolul se identifică treptat cu Ierusalimul, în condiţiile în care Sfânta Cruce este adusă aici, mai întâi în timpul triumfului organizat după campania victorioasă a lui Heraclius în Persia şi după succesul apărării oraşului de către populaţie în faţa asediului slavo-avar[58], apoi după căderea locurilor sfinte în mâna arabilor[59]. Între cele două momente ale receptării semnificaţiei Constantinopolului, radical diferite prin modul de a plasa accentele pe planul eminamente politic ori pe cel religios, se înscrie o întreagă evoluţie.

În general, pentru toţi autorii bizantini, Constantinopolul reprezintă o metonimie pentru imperiu, după modelul vechii Rome care condensa în sine întreaga realitate imperială. "Oraşul te doreşte, oikumena te doreşte", spunea una din aclamaţiile rituale care întovărăşeau încoronarea unui nou împărat, punând astfel în evidenţă noua ideologie imperială bazată pe rolul oraşului[60]. De altfel, într-o lume în care spaţiul este individualizat şi caracterizat prin nume, transferul numelui realizat cu ocazia întemeierii Noii Rome (ca în extrem de succinta dar semnificativa relatare a lui Hesichius Milesius)[61] este în acelaşi timp şi un transfer de caracteristici şi atribuţii. Unicitatea Constantinopolului dispensează frecvent autorii de obligaţia de a-i consemna numele, apelativul de "oraş imperial" sau pur şi simplu "Oraşul" fiind mult mai sugestiv. Evident, folosirea acestui apelativ nu este întâmplătoare, ci stilistic subordonată sugerării unor semnificaţii ideologice, precum în cazul lui Nikephor care scrie că arabii au îndrăznit să asedieze însuşi oraşul imperial[62].

Centru politic şi religios necontestat al lumii în care trăiesc bizantinii, Constantinopolul devine reper şi pentru lumea barbară înconjurătoare. Capitala bizantină este sursă de legitimitate pentru aspiranţii la tronul unui imperiu persan aflat în criză, după cum ne arată Nikephor care consemnează venirea fiului lui Hormisdas cu daruri pentru împărat[63]. Şi dacă autorii bizantini pot fi suspectaţi pe drept cuvânt de pledoarii pro domo, când şi un occidental susţine aceeaşi idee, ca Grigore din Tours prezentând primirea de către Clovis a codicilului de consulat de la Anastasie[64], realitatea acceptării acestui punct de vedere nu mai poate fi pusă la îndoială. Numai în cazuri excepţionale, ca la Petrus Patricius şi Theophilact Simocata, se acceptă ideea existenţei unui univers bipolar, definit prin prezenţa a două centre de putere, cei doi ochi ai universului[65] situaţi în spaţiile roman şi persan, care "ţin în frâu neamurile neascultătoare şi iubitoare de război şi pun rânduială în conducerea şi guvernarea oamenilor de pretutindeni"[66]. Pentru ceilalţi autori, Constantinopolul rămâne unic, spaţiu politic, centru religios, depozitar privilegiat al civilizaţiei din ale cărei binefaceri şi barbarii doresc să se înfrupte, chiar la faţa locului. Procopius prezintă tentativa lui Theodat de a se refugia la Bizanţ, preferând demnităţii regale, devenită atât de periculoasă, splendorile liniştite de pe malul Bosforului[67]. Acelaşi autor subliniază rolul Constantinopolului de spaţiu în care chiar un barbar îşi poate desăvârşi o carieră politică, aşa cum a fost cazul lui Teodoric[68].

Autor de limbă latină dar de loialitate imperială, Iordanes se face exponentul aceluiaşi punct de vedere, atunci când arată cum a atins Teodoric la Constantinopol culmea gloriei omeneşti devenind consul, sau cum Vitiges reuşeşte să transpună în realitate ceea ce pentru Theodat rămăsese un deziderat, sfârşindu-şi zilele ca patriciu în capitala bizantină[69]. Splendorile oraşului de pe malurile Bosforului îl fac pe Athanaric să recunoască superioritatea absolută a Imperiului în faţa goţilor[70]. Constantinopolul poate fi etapa finală a carierei şi de o manieră nedorită de personajul respectiv, ca în cazul lui Gelimer, care luat prizonier şi adus în capitală, în faţa lui Iustinian acceptă ideea că totul e deşertăciune; chiar şi acesta însă are parte de posibilitatea de a trăi onorabil în Galatia, fără a beneficia totuşi de titlul de patriciu, deoarece n-a renunţat la arianism[71]. Potrivit concepţiilor care văd statul ca un organism cu o funcţionare asemănătoare celei a corpului omenesc, oraşul capitală suferă într-un mod deosebit atunci când sistemul politic e în suferinţă. Cetatea imperială s-a aflat la un pas de a fi părăsită de Heraklius care ar fi dorit la un moment dat să se reîntoarcă în Libia, în urma eşecurilor militare suferite, spune patriarhul Nikephor[72]. Altădată, acelaşi autor prezintă epidemia care loveşte Constantinopolul pe la 747-748 ca pe o pedeapsă pentru iconoclaşti, sugerând că întregul organism statal a fost atins de o cangrenă care loveşte în acelaşi timp trupul prin boală şi sufletul prin erezie[73].

Modelul roman al unui spaţiu politic având un centru bine definit se dovedeşte deci a fi fost păstrat aproape neatins de către bizantini, care moştenesc şi ideea unei destul de clare ierarhizări a acestui spaţiu. Situaţia specială a Constantinopolului e conferită de plasarea sa nu doar în vârful acestei ierarhii, datorată statutului său de capitală, ci şi de evidenţierea prin scoaterea în afara organizării tradiţionale. Oraşul imperial, emeine basileousa, este scos de întemeietor de sub jurisdicţia diocezei Tracia[74], fiind definit astfel de o manieră negativă menită să-l singularizeze încă o dată[75]. Cea mai explicită ilustrare a ierarhiei între diferitele zone ale imperiului se găseşte în testamentul lui Mauriciu, redat de Theophilact, care arată că împăratul dorea să dea Constantinopolul fiului său cel mare, Roma, Italia şi insulele din Marea Tireniană celui
de-al doilea născut, iar celelalte ţinuturi restului de fii[76]. Când un împărat precum Constans al II-lea se gândeşte să încalce ordinea tradiţională reprezentată de această ierarhie, care pune pe primul plan Constantinopolul şi zonele orientale, prin mutarea capitalei în Occident, la Roma, oprobriul este general, aşa cum vrea să ne convingă Theophanes, care găseşte în această intenţie a împăratului cauzele asasinării sale[77]. Rareori periferia poate să se impună în faţa centrului, şi cazul cel mai ilustrativ este al Africii de Nord, de unde Heraclius aduce libertatea pentru statul care suferea sub tirania lui Focas[78]. Însă acelaşi spaţiu din care cândva s-a dat semnalul eliberării poate să ivească agenţii unei robii mult mai periculoase, şi vai, definitive. Arabii plecaţi din Africa, pe care reuşiseră să o supună, se revarsă şi asupra altor zone ale imperiului, precum Sicilia, Pergamul, ba chiar asediază oraşul imperial[79].

În epoci de criză periferia scapă controlului centrului, fie prin invadarea ei de către barbarii pătrunşi din exterior, şi exemplele care ar putea fi date sunt nenumărate şi de regăsit în mai toate operele istorice avute în vedere, fie prin preluarea controlului de către aristocraţiile locale. Grăitor este în acest sens cazul lui Boutelinos, probabil trac de neam, făcător al legii în provincia sa, şi pe care autoritatea imperială nu-l poate ajunge pe plan local. Doar în momentul în care vine la Constantinopol, în hipodrom, se poate manifesta puterea împăratului Heraclius, care ordonă prinderea şi pedepsirea acestuia[80]. Acest eveniment, la prima vedere nesemnificativ, ar putea totuşi să ilustreze reflectarea în operele istorice a procesului de ridicare a unei aristocraţii locale, care fără a rupe total legăturile dintre provincii şi centru, acţionează în vederea unei autonomizări crescute a zonelor pe care le controlează în faţa puterii centrale prinsă în lupta pentru supravieţuirea imperiului. De asemenea, se poate constata revenirea la vechiul obicei de a ridica împăraţi în provincii, care să asigure o mai bună apărare pe plan local, atunci când centrul pare excedat de ameninţările cărora trebuie să le facă însuşi faţă. Acesta e cazul Siciliei, unde în condiţiile asediului arab al Constantinopolului, strategul Sergius şi locuitorii din apus fac împărat pe un Vasile, botezat în acest scop Tiberiu[81], căutând în nume sursa unei legitimităţi altfel inexistente.

În cadrul ierarhiei stabilite între centru şi restul imperiului, putem observa deci modul în care istoricii bizantini reflectă relaţiile care în mod real nu sunt întotdeauna armonioase, stabilite între provincii şi capitală. Trebuie remarcat că nici provincia nu se bucură în general de descrieri geografice amănunţite, regula fiind asemănătoare celei aplicate în cazul capitalei: scurte notaţii referitoare la repere în general antropice, semnificative din punct de vedere politic, religios, edilitar sau strategic. Altfel spus, într-o geografie rămasă imobilă, ceea ce contează este elementul uman, căci acesta dă identitate spaţiului "prin mişcări de neamuri şi prin adăogire de conducători şi de nume"[82]. De aceea, chiar excursurile "geografice", destul de frecvente la autori precum Procopius, Agathias ori Menander, vor fi un amestec de notaţii în primul rând etnografice şi politice. De fapt, chiar mai mult decât coloratura etnică, sistemul politic este cel ce conferă adevărata identitate spaţiului, a cărui înfăţişare este marcată de idealul juridic roman, care pune accentul pe caracterul politic al spaţiului, unificat prin lege[83]. De exemplu, la Agathias, prin eliberarea de sub stăpânirea goţilor, Italia, Roma, Sicilia reintră în omogenitatea spaţiului politic bizantin, fiind împodobite prin obiceiurile şi legile patriei[84]. Drumul poate fi parcurs şi invers, spaţiul ieşind din sfera civilizaţiei şi intrând în cea a barbariei, precum Marsilia, colonia ioniană, devenită "barbarică" din "grecească"[85]

Ierarhia stabilită o dată cu Constantin între centru şi celelalte părţi componente ale imperiului este imuabilă şi nu stă în puterea oamenilor să o schimbe. Doar evenimente naturale, precum ciuma din 542, descrisă de Procopius, pot anihila într-o anume măsură ierarhia prin modul să spunem "democratic" în care sunt lovite, fără a face distincţie, diferitele regiuni ale imperiului. Agent unificator al lumii, neţinând seama de hotare, ciuma porneşte din Egipt şi din Pelusium şi Alexandria ajunge în Palestina, la Bizanţ şi în Persia[86]. Observăm că sunt mai puternic afectate regiunile cele mai bogate şi mai populate ale spaţiului bizantin, astfel că am putea spune că şi în acest caz există o ierarhie a caracterului distrugător al epidemiei, care în conformitate cu regulile sale proprii preferă marile aglomerări urbane spaţiilor rurale slab populate. Introducem cu această ocazie noi criterii referitoare la ierarhizarea spaţiului în operele istoricilor bizantini, care fac apel la diferenţele dintre zonele urbane şi cele rurale. Între sat şi oraş există o linie de fractură sesizabilă în felul în care cel dintâi este aproape absent în operele pe care le analizăm. Tipul de aşezare care apare cel mai frecvent atât la istorici cât şi la cronicari este oraşul, în general înconjurat de ziduri ca simbol al capacităţii sale de rezistenţă dar şi al unui mod specific de viaţă într-o comunitate de un anumit tip. Explicaţia unei asemenea situaţii nu este clară, şi în nici un caz nu poate fi univocă. S-ar putea invoca faptul că într-un imperiu creştinat, zonele rurale unde se mai găsesc încă păgâni pun probleme de gestionare ideologică, numai că satul nu e în mod direct asociat cu o persistenţă a practicilor păgâne, care ar putea sprijini o asemenea idee. Mai degrabă tot oraşele sunt identificate drept depozitarele unor reziduuri păgâne, ca în cazul sacrificiului uman şi al farmecelor conexe care ar fi trebuit, în viziunea locuitorilor din Pergam, să împiedice cucerirea arabă[87]. În planul concret, al reperelor topografice, păgânismul este asociat în mod evident cu vechile temple şi statui, care contrar legendei sunt nu doar păstrate, dar chiar restaurate la Constantinopol de către însuşi împăratul fondator[88]. După cum ne spune Malalas, cel care dezafectează o parte din templele păgâne, care dădeau identitate capitalei bizantine, este Teodosie al II-lea, care transformă templul lui Helios într-o anexă pentru Sfânta Sofia, templul lui Artemis într-un fel de sală pentru jocuri de noroc, iar pe cel al Afroditei în azil pentru prostituate[89]. Interesant este şi faptul că în partea orientală a imperiului, numele închinătorilor vechii religii nu vine de la pagus, ei nu sunt păgâni ci elini, (elenes) ca locuitorii oraşelor-state greceşti[90]. Dintre păgânii care cad victime persecuţiilor lui Iustinian, Procopius îi individualizează în Istoria secretă  pe filosofii şcolii din Atena, închisă de împărat datorită potenţialului subversiv pe care îl asocia cu acest centru urban tradiţional. Iar Malalas prezintă tulburările cu substrat religios din oraşele orientale ca stând la baza persecuţiilor îndreptate de Iustinian împotriva "elinilor"[91]. Acuzaţia de a fi păgân îl costă cariera, printre alţii, şi pe prefectul Kyros, prea popular în concepţia lui Teodosie al II-lea, care îl sileşte să devină preot şi îl trimite în îndepărtata Frigie[92]. Dacă termenul care îl desemnează pe păgân nu are în lumea bizantină conotaţia care să-l pună în relaţie directă cu lumea satelor, o legătură indirectă poate fi făcută cu ajutorul unui termen mediu reprezentat de barbar. Tot patriarhul Nikephor prezintă o altă supravieţuire păgână în sacrificul uman care întovărăşeşte înmormântarea împărătesei Eudokia. Locuitorii capitalei se dedau la acest sacrilegiu "după obiceiul barbar" (barbariko nomo)[93]; ori lumea barbară este în mod tradiţional un univers lipsit de oraşe, ai cărui locuitori trăiesc, dacă nu în simple sălaşe, în cel mai bun caz în sate, precum paganii occidentali. De o manieră mai degrabă indirectă apare lumea rurală în Istoria Secretă a lui Procopius, care vorbeşte de recoltele care nu mai pot fi vândute sau care putrezesc pe câmpuri datorită politicii nefaste a lui Ioan Cappadocianul, care a înlocuit impozitele în natură cu cele în aur[94].

O altă posibilă explicaţie pentru absenţa relativă a notaţiilor referitoare la sate în favoarea frecventei consemnări a aşezărilor de tip urban rezidă în chiar obiectivele esenţiale urmărite de autorii la care ne referim. Scriitori de istorie sau de cronică, aceştia privilegiază cu toţii evenimentele politice şi militare, care au în mod obişnuit oraşul ca spaţiu de referinţă. Ceea ce nu înseamnă totuşi că notaţiile referitoare la sate lipsesc cu desăvârşire, dar acestea apar tot în contextul evenimentelor militare, raiduri barbare în general, şi sunt de tipul unor formulări generale, tip rhomaion horon, cum notează succint Nikefor despre aşezările pustiite de arabi[95]. Războaiele lui Procopius, pentru a reveni la problema aşezărilor de tip urban, pot fi citite şi ca o succesiune nesfârşită de asedii, a căror miză este cucerirea punctelor fortificate cu valoare strategică, uneori simple castre, de cele mai multe ori oraşe în toată puterea cuvântului. De altfel, din această cauză, Procopius este considerat o sursă de primă mână pentru studiul fortificaţiilor din secolul al VI-lea[96]. Zidul, element de reper pe care îl întâlnisem deja frecvent pomenit cu ocazia analizei elementelor de topografie urbană, îşi relevă acum adevărata semnificaţie pe care o are în personalizarea spaţiului. Misiunea lui este să separe: acel sat incert, cu contururi vagi, de oraşul clar definit şi delimitat; barbaria, caracteristică eventuală a satelor dar mai ales a
non-romanilor, de civilizaţia specific romană (bizantină). Ridicarea zidurilor este actul fondator esenţial în existenţa unui oraş, după cum ilustrează până la saturaţie cazul Constantinopolului, unde zidurile apar ca elementul de individualizare cel mai clar[97]. Ridicarea lor confundă adesea istoria şi mitul, ca în cazul legendarei întemeieri a Bizanţului de către Byzas, ajutat să construiască zidurile de către Apolo şi Poseidon[98], ca într-o prefigurare a destinelor speciale ale excepţionalului oraş. 

Ca să ne referim la Procopius, în zonele extraeuropene lucrurile sunt destul de clare: zidurile oraşelor separă barbaria vandalilor sau a persanilor de civilizaţia reprezentată de bizantini. Tiparul după care este construită naraţiunea în De bello persico este în linii mari acelaşi cu ocazia fiecărui asediu: armata persană cere predarea oraşului locuit de supuşi bizantini; aceştia refuză, are loc un asediu mai mult sau mai puţin îndelungat, zidurile cedează sau oraşul este capturat prin vicleşug. Aşa se întâmplă, printre altele cu Sura, mic oraş în apropierea Eufratului sau cu Mindaus, fortăreaţă în apropiere de Nisibis; aceeaşi e soarta Antiohiei, cucerită şi arsă aproape în întregime, mai puţin biserica şi câteva case[99].Fortificaţiile nu sunt suficiente, maşinile de război şi prezenţa soldaţilor fiind elementele care permit supravieţuirea oraşelor în perioada tulbure a invaziilor barbare. Theophilact Simocata deplânge uşurinţa cu care este cucerit de către Baian oraşul Singidunum, datorită faptului că era neîntărit (afracton) şi neglijat[100]. Autoapărarea oraşelor de provincie prin organizarea propriei miliţii este un privilegiu de a cărui existenţă locuitorii aşezării dunărene Asemos sunt bucuroşi[101]. Dar chiar şi Constantinopolul poate fi obligat uneori să se mulţumească în apărarea sa cu protecţia oferită, în afara zidurilor, de trupele neprofesioniste ale demelor, ca în cazul tentativei lui Focas de a se opune lui Heraclius[102]. În aceste condiţii, chiar dacă zidurile dau un sentiment de securitate locuitorilor oraşului, rezistenţa victorioasă în faţa asediului nu li se datorează, aceasta fiind mai degrabă excepţia de la regulă, miracolul creştin frecvent întâlnit în operele literare ale epocii[103]. Uneori cauzele unui asemenea succes pot fi pur umane, ca de exemplu sprijinul adus de Belisarius asediaţilor din cetatea Petra, în 549[104]. Mai spectaculoasă este însă intervenţia divină care poate face zidurile să reziste şi pe asediaţi să-i învingă pe asediatori. Eşecul perşilor în faţa Edessei este una din rarele ocazii în care Procopius vorbeşte deschis de Dumnezeul creştin care apără oraşul şi pe bizantini[105]. Am consemnat deja acelaşi tip de reacţie în faţa rezistenţei zidurilor Constantinopolului în condiţiile asediului arab; de aici până la a afirma că imperiul în întregul său se află sub protecţia directă a lui Dumnezeu[106] e un singur pas, făcut de ideologia bizantină, dar ale cărui implicaţii le vom analiza mai târziu.

Războiul cu vandalii se desfăşoară după un alt model, tocmai pentru că în Africa de Nord, cu excepţia Cartaginei, toate celelalte oraşe importante nu mai aveau ziduri, acestea fiind distruse din ordinul lui Genseric, pentru a nu constitui puncte întărite în eventualitatea unei recuceriri romane[107]. De aceea, singurul caz în care ar fi putut fi vorba de un asediu era cel al Cartaginei, dar această posibilitate e ratată deoarece locuitorii deschid porţile oraşului pentru armata bizantină[108]. Un alt aspect interesant este în cazul Africii de Nord substituirea oraşelor de către munţi, centre de rezistenţă ale maurilor, adversari situaţi la limita de jos a barbariei, care, lipsiţi de puncte fortificate prin intervenţia umană, folosesc înălţimile naturale pe care bizantinii sunt obligaţi să le cucerească prin asedii în regulă[109].

Sugeram mai sus că în cazul Italiei distincţia între realităţile etnice şi politice separate de zidurile oraşelor asediate nu mai e la fel de clară ca în Orient, pentru că identităţile indivizilor din taberele aflate în conflict nu sunt la fel de uşor de definit. Sugestiv este cazul asediului oraşului Ravenna de către armata bizantină, în condiţiile în care cei ce se împotrivesc sunt atât goţi cât şi romani[110], identificaţi în anii stăpânirii lui Teodoric mai degrabă cu stăpânii şi vecinii lor barbari decât cu îndepărtaţii greci. Când bizantinii cuceresc Neapole, la intrarea în oraş se poartă ca în teritoriu inamic, ucigând pe toţi cei ce le ieşeau în cale[111]. La asediul Romei din 546, populaţia din spatele zidurilor, prinsă la mijloc între goţi şi armata bizantină, se plânge lui Belizarie că nu sunt priviţi ca romani, rude sau aliaţi politici, ci ca duşmani[112]. Este evident că în condiţii de criză politică şi militară avusese loc o confuzie a solidarităţilor pe plan local, urmată de o redefinire a identităţilor[113], ceea ce face ca zidul să nu mai fie un separator la fel de clar ca în perioada anterioară.

În general, situaţii extreme de acest tip nu sunt frecvent întâlnite la ceilalţi autori bizantini, care preferă punctul de vedere tradiţional, potrivit căruia zidurile oraşelor marchează specificitatea unui peisaj tipic roman, şi de aceea întreţinerea şi repararea lor constituie un exemplu desăvârşit de evergetism imperial. Cel mai des întâlnim consemnarea intervenţiilor imperiale în problema zidurilor la Malalas, care consemnează cu satisfacţie aceste acţiuni cu o semnificaţie propagandistică evidentă, de care nu pare să fi fost străin, în pofida aparentei sale "naivităţi".

Cât despre aspectul oraşelor din provincie, lucrările autorilor pe care îi analizăm consemnează puţine elemente. Cum acestea se doresc copii ale capitalei, vor fi şi ele împodobite cu acelaşi tip de construcţii ca şi aceasta, lucru pe care operele istorice îl consemnează. Reperele cel mai des întâlnite sunt bisericile, locuri de azil respectate sau nu (ca în cazul masacrării neapolitanilor de către ostaşii huni din armata bizantină)[114], monumente care dau un nou gen de identitate spaţiului urban într-o epocă în care tipul de edificiu caracteristic a încetat să mai fie cel public, de tip roman. Diferenţa profundă între epoca imperiului creştin şi cea anterioară poate fi ilustrată şi prin ceea ce un autor ca Malalas găseşte demn de a consemna din activitatea edilitară a împăraţilor: dacă Domitian construieşte palate şi terme, Teodosie al II-lea se ilustrează prin ridicarea de biserici[115]. Nu se schimbă numai înfăţişarea oraşelor ci şi tipul tradiţional de viaţă urbană, valorile ce ordonează viaţa şi identitatea comunităţii, prin interzicerea de către Iustinian a jocurilor olimpice şi a spectacolelor de teatru, gest pe care Malalas îl înregistrează dar nu îl comentează[116], făcând dificilă interpretarea atitudinii sale faţă de această transformare. 


[1] J. Fontaine,De l'universalisme romain au particularisme médiéval, p. 16.

[2] P. Amory, People and identity in ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge, 1997, p. 19.

[3] L. Boia, Probleme de geografie istorică, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 1985, p. 12

[4] Ibidem, p. 13.

[5] Acest Peri aeron hydaton topon pare să fie însă un tratat anonim, inclus în Corpus Hippocraticum; a se vedea P. Amory, op. cit., n. 17, p. 19.

[6] B. Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo ger-manico, Roma, 1992, p. 136.

[7] L. Boia, op. cit., p. 15.

[8] B. Luiselli, op. cit., p. 137-138.

[9] P. Amory, op. cit., p. 19.

[10] A se vedea discuţia asupra tendinţelor arhaizante din terminologia etnică şi politică bizantină la S. Brezeanu, Les "Daces" de Suidas. Une réinterpretation, în "R.E.S.E.E.", 2, 1984, tome XXII, p. 114-122.

[11] J. Le Goff, Discorso di chiusura, în Popoli e paesi nella cultura altomedievale, "Settimane di studio del centro di studi sull'alto medioevo", XXIX, tomo secondo, Spoleto, 1983, p. 835.

[12] Hesichius Milesius, op. cit., p. 146. 

[13] P. Amory, op. cit., p. 21.

[14] Y. A. Dauge, Le Barbare, p. 19.

[15] Rutilius Namatianus, De reditu suo, I, în Florentina Căzan (coord), Culegere de documente privind trecerea de la Antichitate la evul mediu în Europa Occidentală (sec. III-VIII), Bucureşti, 1979, p. 152.

[16] Teofilact Simocata, op. cit., p. 52.

[17] J. Fontaine, De l'universalisme…, p. 21.

[18] F. Paschoud, op. cit., p. 166.

[19] Malalas, op. cit., X, p. 233; XI, p. 275; XII, p. 292.

[20] Ibidem, XI, p. 274.

[21] Ioannes Antiochenus, op. cit., p. 181.

[22] Agathias, op. cit., Prooimion, p. 8.

[23] J. Fontaine, De l'universalisme…, p. 45.

[24] Peter Brown, L'Essor du christianisme occidental, Paris, 1997, p. 134.

[25] Ibidem, p. 130.

[26] Vito Lozito, Il primato romano nella "Historia ecclesiastica" di Beda Venerabilis, în "Romanobarbarica", 7, 1982-1983, p. 140.

[27] Alba Maria Orselli, Antica e Nuova Roma nella storiografia del primo medioevo latino: Isidoro e Beda Venerabilis, în Popoli e spazio romano tra dirito e profezia, "Da Roma alla Terza Roma", Documenti e studi, vol. II, 21 aprile 1983, Napoli, 1986, p. 245.

[28] Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974; cealaltă lucrare dedicată oraşului imperial bizantin, Constantinople imaginaire. Etudes sue le recueil des "Patria", Paris, 1984, nu ne-a fost accesibilă.

[29] Hesichios Milesius, op. cit., fr. 3.

[30] Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974.

[31] Hesichios Milesius, op. cit., fr. 8, 42.

[32] Ibidem, fr. 4, 37.

[33] Ibidem, fr. 4.

[34] Chronicon Paschale, Bonn, 1832, p. 527; 544.

[35] Ibidem, p. 534; 566; 556.

[36] Ibidem, p. 562.

[37] Ibidem, p. 574.

[38] Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974, p. 102.

[39] Malalas, op. cit., IX, p. 221.

[40] Ibidem, X, p. 263.

[41] Ibidem, XIII, p. 319-324.

[42] Ibidem, VII, p. 173.

[43] Ibidem, XIV, p. 351.

[44] Ibidem, XVIII, p. 435-436.

[45] Procopius, B. V., II, 7, 3.

[46] Ibidem, B. P., I, 24.

[47] Ibidem

[48] Michael Maas, John Lydus and the roman past, Antiquarianism and politics in the age of Justinian, London, New York, 1992, p. 26.

[49] Ibidem, p. 24.

[50] Nikephoros Patriarch, op. cit., 45.

[51] Theophanes Confessor, op. cit., an 367-368.

[52] Nikephoros Patriarch, op. cit., 52 pentru încoronarea lui Leon Isaurianul; 87 pentru încoronarea împărătesei Eudokia, soţia lui Constantin al V-lea.

[53] G. Dagron, Empereur et prêtre. Etudes sur le "cesaropapisme" byzantin, Paris, 1996, p. 90.

[54] Janet L. Nelson, Symbols in context: rulers' inauguration rituals in Byzantium and the West in the early Middle Ages, în Politics and ritual in Early Medieval Europe, London, 1986, p. 261.

[55] Hesichius Milesius, op. cit., fr. 3.

[56] Theophanes Confessor, op. cit., an 716-717.

[57] P. J. Alexander, op. cit., p. 346.

[58] Theophanes Confessor, op. cit., an 627-628.

[59] Ibidem, an 632-633.

[60] Michael Maas, op. cit., p. 26.

[61] Hesichius Milesius, op. cit., p. 147.

[62] Nikephoros Patriarch, op. cit., 52.

[63] Ibidem, 15.

[64] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 38.

[65] Petrus Patricius, op. cit., p. 188.

[66] Teofilact Simocata, op. cit., IV, 11, 3.

[67] Procopius, B. G., I, 3, 4.

[68] Ibidem, I, 1, 9.

[69] Iordanes, op. cit., LVII, 289; LX, 313.

[70] Ibidem, XXVII, 142.

[71] Procopius, B. V., II, 9, 3.

[72] Nikephoros Patriarch, op. cit., 8.

[73] Ibidem, 67.

[74] Malalas, op. cit., XIII, p. 323.

[75] Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974, p. 63.

[76] Teofilact Simocata, op. cit., p. 170.

[77] Theophanes, op. cit., an 667-668.

[78] Nikephoros Patriarch, op. cit., 1.

[79] Ibidem, 78; 53; 54-56.

[80] Ibidem, 5.

[81] Ibidem, 55.

[82] Procopius, B.G., IV, 1, 11.

[83] J. Fontaine, De l’universalisme…, p. 21.

[84] Agathias, op. cit., I, 2.

[85] Ibidem, I, 3.

[86] Procopius, B. P., II, 23.

[87] Nikephoros Patriarch, op. cit., 53.

[88] Gilbert Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris, 1974, p. 375.

[89] Malalas, op. cit., XIII, p. 345.

[90] Herbert Hunger, Graeculus Perfidus - italos itamos. Il senso dell'alterita nei rapporti greco-romani ed italo-bizantini, Roma, 1987, p. 32.

[91] Malalas, op. cit., XVIII, p. 449.

[92] Ibidem, XIV, p. 351.

[93] Nikephoros Patriarch, op. cit., 3.

[94] Michael Maas, op. cit., 24.

[95] Nikephoros Patriarch, op. cit.,47.

[96] Brian Croke, James Crow, Procopius and Dara,  în The Journal of Roman Studies, vol. LXXIII, 1983, p. 159.

[97] Chronicon Paschale, p. 528.

[98] Hesichius Milesius,op. cit., fr. 12, 15.

[99] Procopius, B.P., II, 5; I, 13; II, 8-10.

[100] Theophilact Simocata, op. cit., I, 4, 1.

[101] Ibidem, VIII, 3.

[102] Ioannes Antiochenus, op. cit., F. H. G., V, p. 38.

[103] P. Brown, op. cit., p. 174.

[104] Procopius, B.P., II, 28.

[105] Ibidem, II, 26.

[106] A se vedea Otto Treitinger, Die oströmische Kaiser und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell,  Jena, 1938, p. 255.

[107] Procopius, B. V., I, 5, 3.

[108] Ibidem, I, 20, 1.

[109] Ibidem, II, 12; 13.

[110] Idem, B. G. , III, 7, 11.

[111] Ibidem, I, 10, 29.

[112] A. Cameron, Procopius, p. 194-195.

[113] P. Amory, People and Identity…, p. 180.

[114] Procopius, B.G., I, 10, 29.

[115] Malalas, op.cit;, X, p. 266; XIV, p. 360.

[116] Ibidem, XVIII, p. 448.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003