MEMORIE ŞI IDEOLOGIE POLITICĂ

  1. LUMEA ROMANĂ ŞI ISTORIOGRAFIA BARBARĂ 

 

În lipsa unei formule mai potrivite, sintagma de "lume romană" este folosită pentru a desemna o realitate de loc omogenă, care nu mai corespunde celei clasice, în care exista o suprapunere perfectă între civilizaţie şi romanitate, iar barbaria se găsea în exteriorul lumii romane. Pentru autorii de limbă greacă, lumea romană e o componentă a propriei identităţi, la diferite nivele pe care le vom analiza ulterior, dar pentru istoricii latini de care ne ocupăm, aceasta a început să desemneze alteritatea. Romanii mai sunt maiores[1] doar pentru Iordanes, în mod paradoxal deci doar pentru autorul care îşi afirmă cel mai hotărât originea barbară. E adevărat că formula folosită de Iordanes pare a fi o preluare literală din textul lui Cassiodor, dar aceasta nu exclude afirmarea de către istoricul got a conştiinţei apartenenţei prin cultură la o tradiţie strălucitoare. Pentru ceilalţi autori, chiar pentru descendenţii din familii aristocratice romane, cum erau Grigore din Tours sau Isidor din Sevilla, lumea romană reprezintă alteritatea în funcţie de care ei construiesc identitatea barbară a "poporului ales" de care se simt ataşaţi.

Distanţarea şi, uneori, chiar aversiunea faţă de această lume se manifestă în grade diferite, în funcţie de spaţiul şi timpul în care sunt plasate evenimentele la care fac apel istoricii, şi în funcţie de domeniile de interes ale fiecărui autor: etnic, politic, religios, cultural. Astfel, pentru a răspunde la întrebarea "ce este lumea romană?", trebuie să facem în permanenţă apel la spaţiu şi timp, pentru a sublinia mutaţiile produse în conceperea aceastei realităţi altădată mult mai clar definite.

Din punct de vedere spaţial, aşa cum am arătat şi în capitolul anterior, în operele autorilor de limbă latină, din lumea romană fac parte Roma şi Italia, cu vechea semnificaţie de leagăn al puterii imperiale, Constantinopolul şi partea orientală pe cale să se grecizeze, diferite oraşe şi foste provincii, localizate mai ales în Occident, altfel spus, aceasta se identifică în mare măsură cu imperiul din perioada maximei sale întinderi. Autorii occidentali ne prezintă însă un imperiu profund regionalizat, a cărui provincializare, începută încă din vremea crizei secolului al III-lea, a continuat şi s-a amplificat, favorizând la nivel local înţelegerile cu barbarii[2]. Astfel, fiecare autor de limbă latină, indiferent de tipul de istorie pe care o scrie, regăseşte mai pregnant elemente componente ale lumii romane la nivel local decât având în vedere ansamblul fostului imperiu.

Pentru Iordanes, lumea romană s-a contractat oarecum, o dată cu instalarea barbarilor în Occident, şi se mărgineşte nu atât la Italia, unde evenimentele cuprinse între venirea lui Odoacru la putere în 476 şi victoria lui Teodoric sunt digna nostri temporis respublica tragydiae[3], cât la Constantinopol şi partea orientală. El face distincţia clară între Imperiul roman de apus, Hesperium romanae gentis imperium, care s-a prăbuşit odată cu depunerea lui Romulus Augustulus[4] şi partea răsăriteană, reprezentată de principele oriental pe care testamentul lui Teodoric le cere goţilor să-l respecte[5]. Paradoxal, chiar Italia, vechea inimă a imperiului, iese din lumea romană în momentul în care, ca punct final al migraţiei, devine patria pentru goţi[6], chiar dacă aceasta e o patrie constituită în cea mai bună tradiţie romană, pornind de la componente definite în manieră romană.

La Grigore din Tours, din punct de vedere spaţial, din lumea romană fac parte doar Galia, mai ales natalul său Auvergne, şi Imperiul de răsărit. Italia se află într-o situaţie ambiguă, întrucât cunoştinţele sale de istorie romană sunt destul de mari pentru a şti că ea a fost punctul de pornire a expansiunii romane, dar nu acceptă recucerirea acesteia de romanii epocii sale, adică de bizantini. În momentul în care împăratul Iustinian reuşeşte reinstaurarea stăpânirii Constantinopolului asupra Italiei, autorul pare să-şi exprime regretul, ca şi cum ar fi vorba de o uzurpare, nu din simpatie pentru goţii pe care îi urăşte, ci pentru că bizantinii au luat cu forţa un teritoriu pe care îl vizau şi francii[7].

Pentru Isidor, există două repere care jalonează din punct de vedere spaţial lumea romană: Roma de aur, capul popoarelor, şi Spania, regina provinciilor[8]. Această formulare arată clar, că din punctul de vedere al său şi al epocii sale, Imperiul nu se mai prezintă ca un tot omogen, ci ca o sumă de regiuni - provinciile - între care locul central nu mai este ocupat de Italia, ci de Spania, indicând astfel dimensiunile atinse de procesul de regionalizare despre care vorbeam mai sus. Galia păstrează şi ea unele mărci ale fostei autorităţi romane, decăzută însă la nivelul unor potentaţi locali rivali, precum Agripinus şi Egidius[9]. Fragmentarea puterii imperiale la nivel local este dovedită şi de posibilitatea, care i se pare autorului absolut naturală, ca invitaţia goţilor de a veni în Spania să le fie adresată acestora de un patriciu precum Constantius.

Cum am mai arătat, pentru Beda, lumea romană şi-a transferat semnificaţiile asupra bisericii catolice, iar Roma a concentrat în ea simbolurile întregului Imperiu. Britania mai poartă încă amprentele unui trecut roman semnificativ, care ies la iveală în contemporaneitatea autorului, în ziduri, nume de oraşe ori biserici. Pe continent există încă Imperiul oriental, important însă nu pentru că e roman, ci pentru că e condus de împăraţi prea credincioşi.

Paul Diaconul consideră romanitatea drept o caracteristică a Italiei, fără să pară a fi conştient că aceasta ar mai putea fi regăsită şi în alte regiuni. Celelalte regate occidentale sunt barbare, iar Imperiul de la Constantinopol e grec, capitala acestuia e situată în Grecia, unde vrea să se refugieze ducele Godschalk de Benevent[10].

Acestea fiind în mare caracteristicile reprezentărilor spaţiale ale romanităţii pe care am dorit să le amintim aici, în afară de ceea ce am spus deja în capitolul precedent, este necesar să ne aplecăm acum şi asupra celor temporale. Nici în ceea ce priveşte plasarea în timp a romanităţii nu există o viziune comună a autorilor occidentali, între ei existând, după cum era şi normal, o serie de diferenţe. Fiecare dintre ei are o viziune asupra timpului care e departe de a fi simplă şi lineară şi, atunci când e vorba de romanitate, ei se mişcă între două paliere temporale, corespunzătoare trecutului şi prezentului. Felul în care autorii se raportează la un palier temporal sau la altul influenţează şi modul în care ei nuanţează relaţia romanitate - barbarie. Unul singur pare a fi punctul în care se întâlnesc toţi autorii occidentali, pentru care romanitatea cu atribuţiile ei tradiţionale, care o fac echivalentă cu civilizaţia, este situată în trecut. Într-un timp de mult revolut este plasat Imperiul ce a supus puterii sale întreaga lume care contează, şi tot atunci au trăit adevăraţii romani, poporul exemplar care a stăpânit tot universul şi popoarele lui.

La Isidor, sintagma "Roma de aur, capul popoarelor" este singura recunoaştere clară, deşi într-o manieră metaforică, a forţei şi măreţiei Imperiului de odinioară. Metafora nupţială folosită în Laus Spaniae acordă Imperiului rolul activ faţă de Spania, mireasă pasivă şi fertilă, menită însă să înflorească şi să rodească cu adevărat în urma altui mariaj, cel cu goţii. Capacitatea de expansiune şi forţa deosebită sunt doar sugerate astfel, prin conturarea unei imagini masculine pentru Roma, faţă de cea feminină rezervată Spaniei. Este la fel de clar însă că autorul se referă la un trecut îndepărtat, care nu a creat nici un fel de drepturi pe care Roma să le poată afirma faţă de Spania.

Iordanes recunoaşte măreţia şi puterea romanilor de demult, dar niciodată la modul absolut, ci puse mereu în relaţie cu forţa goţilor, care au meritul de a fi rezistat acestui teribil angrenaj reprezentat de Imperiu, menţinându-şi independenţa[11]. Chiar aparţinând trecutului, puterea romanilor a fost în permanenţă sprijinită de goţi, care i-au ajutat pe stăpânii lumii mereu să învingă în lupte, într-o colaborare parcă predestinată[12]. Acestei însoţiri militare ce marchează întreaga istorie comună a goţilor şi romanilor, accentuată cu deosebire în timpul lui Teodosie[13], îi corespunde căsătoria finală dintre Matasuntha şi Germanus, care ar fi, după Goffart, încheierea firească a unei poveşti de iubire cu happy-end, reprezentată de structura Geticii[14]. Rezultă deci că de fapt Iordanes nu conferă o poziţie deosebită romanilor nici în perioada maximei străluciri a istoriei lor, în care îi plasează pe o poziţie de cvasi-egalitate cu goţii. Egalitatea dintre cele două popoare reiese clar din felul în care autorul redă intenţiile lui Attila, care ar fi vrut să-i supună şi pe unii şi pe alţii întrucât erau primele două popoare din lume, şi care, neputând să-i învingă, a hotărât să-i dezbine[15].

Dincolo de afirmarea formală şi tradiţională a preeminenţei romane faţă de neamurile barbare între care se numără şi goţii, putem identifica însă şi atitudini din care reiese părerea personală a lui Iordanes ori cel puţin mesajul pe care acesta dorea să-l transmită cititorului. Astfel, prin felul în care narează evenimentele, în bătălia de la Campus Mauriacus romanii sunt puşi pe planul al doilea, ca un fel de auxiliar al goţilor. În enumerarea pe care o face neamurilor participante la această cumplită încleştare, mai întâi sunt pomeniţi goţii şi apoi romanii: Gothi Romanisque[16]; în naraţiunea luptei propriu zise, în faţă ies mereu goţii, nu romanii. După încheierea bătăliei, romanii dau într-adevăr dovadă de unul din talentele care lor le este caracteristic în cea mai mare măsură, cel diplomatic. Aetius reuşeşte să se debaraseze repede de aliatul got considerat prea periculos, trimiţându-l acasă pe Theodorid prin sugerarea unei posibile uzurpări din partea rudelor acestuia. Ca atare, Iordanes pare destul de supărat pentru felul în care romanii ar fi confiscat o victorie care se cuvenea de drept goţilor[17].

De fapt, la o privire mai atentă, romanii despre care vorbeşte Iordanes se dovedesc a nu fi cu nimic deosebiţi de barbarii cu care se pot oricând amesteca, precum acei soldaţi, care, nemulţumiţi pentru că au fost concediaţi în vremea lui Decius, se aliază cu barbarii de la nord de Dunăre şi trec fluviul pustiind alături de aceştia provinciile sudice[18].

Totuşi, chiar dacă Iordanes pare uneori să facă tot posibilul pentru a-i mai coborî pe romani de pe un piedestal pe care îi aşezase o întreagă tradiţie, şi el trebuie să le recunoască superioritatea în anumite momente. Astfel, forţa lor militară rămâne redutabilă şi inspiră teamă goţilor atunci când este pusă cum trebuie în valoare, ca de exemplu prin reorganizarea armatei de către Teodosie19]. Afirmarea cea mai clară a respectului inspirat de puterea imperială este însă prezentarea reacţiei lui Athanaric, aflat în vizită la Constantinopol, care în faţa măreţiei celor văzute exclamă uluit că împăratul trebuie să fie un zeu pe pământ20]. În aceste condiţii, înţelegem de ce o victorie militară împotriva lor cântăreşte atât de mult, încât să conducă la zeificarea învingătorilor, ca în cazul celor care l-au biruit pe Fuscus[21]. Bineînţeles, pentru autor conta prea puţin că era vorba de o victorie a dacilor şi nu a goţilor, iar din nefericire, noi nu putem să fim foarte siguri că şefii daci ar fi fost cu adevărat veneraţi ca nişte zei după această victorie.

Foarte sugestivă pentru discuţia noastră ni se pare şi maniera în care se face selecţia acelor personaje din trecutul roman pe care autorul le consideră demne de consemnat. Din perioada mai veche a istoriei Romei, personajul cu adevărat important care apare în Getica este Caesar, considerat, ca în toată tradiţia cronicărească, drept adevăratul întemeietor al imperiului[22], simbol necontestat al puterii romane. Pe de altă parte, în raport cu realitatea titlurilor acordate, Octavian este totuşi primus Augustorum[23]. Dincolo de rolul său cu adevărat important în extinderea Imperiului, care face explicabilă ponderea sa în opera lui Iordanes, ni se pare evident că atenţia care îi este dată se datorează contactelor acestuia cu geţii, identici, dacă mai e nevoie s-o spunem, în concepţia autorului, cu goţii. Iordanes avea cunoştinţă despre intenţia declarată a lui Caesar de a-i supune pe daci, şi o şi consemnează, lăsând totuşi să se creadă că netranspunerea sa în practică s-a datorat nu morţii timpurii a generalului roman, ci forţei nebiruite a goţilor. De altfel, Iordanes răstălmăceşte tradiţia istorică antică din care aveam cunoştinţă doar despre intenţia lui Caesar de a se lupta cu geţii, transformând această dorinţă într-o realitate şi afirmând că marele întemeietor al imperiului ar fi fost chiar biruit de geţi. Rămâne totuşi interesant faptul că Iordanes afirmă că goţii, adică geţii, ar fi participat la lupta de la Farsala în rândurile armatei lui Pompei, eveniment despre care noi nu ştim din vreo altă sursă istorică, dacă nu punem în rândul acestora epopeea lui Lucan, Farsalia. Lucrul este perfect explicabil în lumina celor discutate până acum, şi nu e nevoie să presupunem că prezenţa geţilor în celebra bătălie a fost chiar reală. În fond noi nu cunoaştem decât intenţia lui Burebista de a participa, aşa cum ne lasă să înţelegem decretul în cinstea lui Acornion. Insistăm totuşi asupra acestui episod întrucât informaţia referitoare la o luptă a geţilor cu Caesar apare şi la Isidor, care se pare că nu a cunoscut Getica şi ca atare a preluat totul din altă parte. Nu ne putem pronunţa asupra presupusei surse comune, nu afirmăm nici chiar că trupe trimise de Burebista ar fi luptat cu adevărat de partea lui Pompei, bănuim doar că în secolul VI exista o anumită tradiţie despre conflictul care ar fi avut loc între geţi şi Caesar.

Un alt personaj care se bucură de atenţie din partea lui Iordanes este Maximin Tracul, a cărui carieră e povestită pe larg, cu o evidentă satisfacţie, urmând relatarea lui Simmachus, nu din vreo importanţă deosebită a împăratului totuşi nu prea semnificativ, ci deoarece istoricul antic îi atribuia o origine gotică[24]. În acest caz, e evident că pe Iordanes nu îl interesează rolul personajului în istoria romană, ci legătura sa cu goţii, întrucât, mărturiseşte singur, aceasta îl ajută să demonstreze că din rândul goţilor s-au ridicat inclusiv ocupanţi ai funcţiei imperiale.

Un personaj cu o importanţă istorică reală, corespunzătoare ponderii care i se atribuie în opera lui Iordanes este Teodosie, la rândul său însă semnificativ datorită relaţiilor sale privilegiate cu goţii, care deşi înspăimântaţi de reorganizarea armatei şi creşterea capacităţii de luptă a acesteia, reuşesc să-şi păstreze în vremea sa independenţa[25]. Iubitor al goţilor, Teodosie este în mod evident unul din preferaţii lui Iordanes. Domiţian este la rândul său amintit datorită legăturii cu evenimentele în care sunt implicaţi cei ce luptă cu geţii, Oppius Sabinus şi Fuscus[26], iar Traian, în mod paradoxal, îşi datorează prezenţa în Getica doar datorită unei anecdote conform căreia ar fi dat Marcianopolisului numele surorii sale Marcia. De fapt nu e un paradox real, căci împăratul care a avut într-adevăr contacte susţinute cu geţii este şi cel ce le-a distrus statul, lucru pe care Iordanes nu se simte obligat să-l consemneze. În schimb Gallus şi Volusianus, personaje în fond obscure, de remarcat poate doar pentru faptul că sunt numiţi "regi", urmând probabil Historia Augusta, beneficiază de atenţie şi chiar simpatie pentru că au încheiat un tratat cu goţii[27]. Începând cu epoca lui Diocleţian, în Getica sunt amintiţi aproape toţi împăraţii, cu o menţiune specială pentru Constantin, care se remarcă reuşind să-i păstreze pe goţi ca federaţi[28].

În fond, criteriile acestei selecţii operate de istoricul got sunt destul de clare, în opera sa, care este nu o istorie romană ci una a goţilor, pătrund acei împăraţi care pot trece prin grila reprezentată de faptul de a fi avut anumite legături cu acest popor. Pe de altă parte, felul în care sunt selectate evenimentele şi sunt trataţi împăraţii demonstrează ceea ce de altfel putea fi deja bănuit: trăind în epoca recuceririi lui Iustinian, Iordanes nu sesizează fractura (sau mai bine spus evoluţia survenită) între trecutul roman şi prezentul pe cale de a deveni altceva. Contemporanii săi de la Constantinopol sunt romani, şi nimic în opera sa nu indică faptul că ar fi fost conştient sau afectat de avansul elenismului. Dimpotrivă, ceea ce el subliniază în mod constant, urmându-l probabil pe Cassiodor, este continuitatea neîntreruptă[29].

Totuşi, Iordanes se numără printre puţinii autori antici care au dat anului 476 acea semnificaţie de sfârşit al Imperiului, ce avea să-i fie impusă de istoriografia modernă. El spune textual că Imperiul roman de Apus a pierit o dată cu Augustulus[30]. Catastrofa este reprezentată în acest caz de groaza pe care Odoacru o inspiră romanilor, informaţie pe care noi însă putem s-o bănuim ca având scopul să pună în lumină ceea ce va urma. În opoziţie cu această ruptură, trecerea Romei şi a Italiei sub stăpânirea goţilor nu are în ea nimic dramatic, cum are de exemplu episodul în care se povesteşte cucerirea Spaniei de către vandali, alani
şi suevi, întrucât această înstăpânire a goţilor trebuie să pară ca înscriindu-se într-o continuitate naturală.

Populaţia romanizată apare rareori la Iordanes; pentru el Occidentul cuprinde doar romani în sens politic şi barbari, definiţi în acelaşi sens. Când această populaţie este totuşi prezentă, ea nu poartă un nume etnic, pentru că nu se simte nevoia de a fi altfel individualizată decât prin aspectul său politic; ea este caracterizată mai ales de lipsa virtuţilor militare, precum acea plebe inbelle ce locuieşte în Spania[31].

Ceea ce e foarte clar este faptul că, pentru Iordanes, sistemul roman
şi-a păstrat calitatea de model pe care goţii încearcă să-l urmeze. De aceea, pentru ei este importantă integrarea în lumea romană, care se face la nivelul întregului neam pe etape: totul începe cu educaţia, realizată într-o manieră greco-romană, prin intermediul influenţei lui Deceneu32]. Se poate citi în povestea civilizării goţilor-geţi la insistenţele unui consilier regal deosebit fie o parabolă despre translatio studii  din lumea greco-romană în cea barbară, fie o pledoarie pro domo a lui Cassiodor, sfetnic şi prieten al lui Teodoric[33], dornic să realizeze prin intermediul acestuia o singulară sinteză romano-barbară. La nivel politic, goţii se integrează fiind federaţi mai întâi, apoi chiar "locuitori", incolae în Panonia în vremea lui Constantin[34]. Pentru şefi, integrarea trece prin diferitele funcţii şi titluri mai mult sau mai puţin onorifice acordate de împărat, prin care se încearcă atragerea lor de partea imperiului. Teodoric, ca să ne oprim la cel mai cunoscut şi sugestiv exemplu, este crescut la Constantinopol, unde învaţă secretele guvernării romane, pe care urma să le şi transpună în practică la sosirea sa în Italia, şi unde este făcut consul ordinarius, cea mai de seamă glorie în lume, după cum ne asigură Iordanes [35]. Etapa romană a existenţei sale, şi nu guvernarea Italiei se dovedeşte deci a fi fost, pentru autorul nostru, punctul cel mai înalt al carierei regelui ostrogot36]. Iordanes nu-i dă lui Teodoric titlul de rex gentium, căruia în cazul lui Odoacru îi conferise o rezonanţă peiorativă[37], ci îl numeşte cu un titlu ambiguu, Gothorum Romanorumque regnator38], dar care sugerează
într-un fel esenţa guvernării lui Teodoric. Trimis al împăratului de la Constantinopol şi rege al neamului său, Tedoric încearcă să împace cele două tendinţe în mod tradiţional de naturi diferite, conducând în manieră romană peste goţi şi romani.

Respectul faţă de tradiţiile imperiale se manifestă în deferenţa cu care Teodoric tratează senatul şi poporul roman, recomandând aceeaşi atitudine şi urmaşilor săi; de asemenea, în grija cu care, spre deosebire de alţi autori ai epocii, Iordanes distinge între vocabularul imperial şi cel referitor la regalitatea ostrogotă. Statul lui Teodoric este doar regnum, nu imperium, deşi autorul le calificase astfel stăpânirea la începuturile epopeei lor europene; Teodoric însuşi nu este desemnat cu titlul de princeps [39]. Păstrând distincţia în planul terminologiei, Iordanes ne arată felul în care modelul roman este preluat prin intermediul unor elemente ale ideologiei imperiale. Am vorbit deja de respectul formal pentru senatul şi poporul roman, păstrat conform recomandării împăratului Zenon; teologia victoriei este o temă reluată referitor la Teodoric, deoarece acesta, precum Iustinian, duce doar războaie drepte, în care divinitatea îi conferă biruinţa: ex iusta parte pugnabat, victor efficitur[40]

Tot modelului imperial i se conformează opoziţia legitimitate-uzurpare, care apare frecvent în legătură cu regatele barbare pe care le prezintă. Attila, aflat în conflict cu regele vizigot Teodoric, este tiranul orgolios care dorea să supună lumea întreagă; Athiulphus, competitor suev, se comportă faţă de regele legitim Teodoric al II-lea tyrannica elatione superbiens[41]. Odoacru este tiranul pe care Teodoric trebuie să-l învingă în numele autorităţii legitime cu care este investit de împăratul de la Constantinopol, aşa cum Iustinian trebuie să iasă victorios în faţa tiranului Gelimer. Se poate astfel afirma că împăratul şi regele ostrogot sunt doi suverani plasaţi pe acelaşi plan ideologic, domnind unul în Orient iar celălalt în Italia, care pentru Iordanes semnifică de fapt aproape întreg Occidentul[42].

De altfel, pentru un autor ca Iordanes, convins profund de eternitatea şi universalitatea imperiului, respublica trebuia să supravieţuiască, dacă nu în planul real, cel puţin în spiritul oamenilor[43], sau în planul simbolic, imaginarie, prin intermediul modelelor propuse barbarilor şi adoptate de aceştia[44]. Getica începe, să ne amintim, cu un cuvânt înainte în care se aduce un omagiu împăratului roman care a pus capăt a 2000 de ani de istorie gotică şi se termină cu o exaltare a aceluiaşi împărat, victor gentium, care prin reuşita recuceririi a reintrat în posesia tuturor prerogativelor suveranităţii universale. La Iordanes, în pofida valorii şi vitejiei goţilor, care tocmai datorită influenţei operei sale aveau să fie revendicaţi drept strămoşi de numeroase popoare europene moderne[45], lumea romană avea totuşi ultimul cuvânt.

Grigore din Tours face o distincţie mai clară între romanii din trecut şi cei care îi sunt contemporani, fie că e vorba de populaţia romanizată a Galiei, fie de acei romani în sens politic de la Constantinopol. În ceea ce priveşte trecutul, Imperiul roman este unul dintre imperiile biblice, intrat în atenţia sa o dată cu regele Silvius, care domneşte în timpul lui Solomon; îl mai aminteşte pe Servius, contemporan cu captivitatea babilonică a iudeilor[46]. Precizările cronologice fac mai mult decât să plaseze aceste domnii în timp; ele sugerează că de fapt ceea ce-l interesează pe autor este istoria biblică, din care se extrage o tramă temporală cu care trebuie să se sincronizeze toate celelalte istorii. Astfel prezentaţi, romanii pierd locul privilegiat pe care îl ocupau în istoria de tip clasic, devenind o gens printre altele, lipsiţi de autonomie tocmai pentru că istoria iudeilor oferă reperele pentru propria lor istorie. Ca orice cronicar, Grigore din Tours ignoră perioada Republicii[47], ale cărei instituţii erau greu de înţeles pentru un om al Bisericii familiarizat cu singura formă de guvernământ amintită de Biblie, şi anume monarhia. Este astfel uşor de înţeles de ce, după lacuna reprezentată de lipsa istoriei Republicii, Imperiul roman în reintră în atenţie odată cu Caesar, primul împărat, qui tutius (sic) imperii obtinuit monarchiam, urmat imediat de Octavian, al cărui mare merit este de altfel întemeierea oraşului Lyon în Gallia[48]. Împăraţii care urmează se încadrează strict într-o paradigmă conform căreia singurele lucruri care interesează sunt reprezentate de relaţia lor cu creştinismul. Tiberius apare în cronică pentru că în timpul lui au loc Patimile şi distrugerea templului din Ierusalim; Claudiu intră în istorie pentru că în vremea lui acţionează Petru la Roma, iar Nero este marele peresecutor, cel care îi martirizează pe Petru şi Pavel[49]. Împăraţii care se succed apoi nu îl interesează absolut de loc în calitate de războinici, de mari cuceritori (unii dintre ei), ci doar datorită relaţiei pe care au avut-o cu creştinismul. De exemplu, din domniile lui Domiţian, Traian sau Hadrian (care în concepţia lui este succesorul direct al lui Domiţian, dovadă a lipsei de preocupare pentru cronologia altui spaţiu în afara celui biblic) el nu reţine decât persecutarea creştinilor[50]. Într-o oarecare măsură modificată, autorul nu face decât să preia şi să utilizeze tema veche a morţii persecutorilor[51]. De altfel, primul război în care sunt amestecaţi romanii este în opera lui cel cu goţii din 378[52].

Epoca lui Constantin se bucură de o atenţie mai susţinută datorită păcii religioase pe care acesta o impune; dar la concurenţă cu acest eveniment atât de plin de semnificaţii pentru creştinism se află consemnarea asasinării la porunca sa a fiului său Crispus şi a soţiei sale Fausta. Alte evenimente, cărora, prin felul în care le consemnează pare să le acorde egală importanţă, sunt găsirea sfintei Cruci, redactarea cronicii lui Eusebiu, activitatea lui Ieronim[53], ceea ce face şi din Constantin mai degrabă un reper cronologic pentru evenimente considerate definitorii (dar nu pentru istoria romană, ci pentru cea creştină) decât un personaj real. Constanţiu al II-lea îşi găseşte locul în cronică deoarece în timpul lui se desfăşoara etapa din Galia a existenţei Sfântului Martin[54]. Aceasta ne indică, dacă mai era nevoie, că autorul operează cu două principale criterii de selecţie a faptelor şi personajelor din istoria romană: să poată fi puse în legătură cu istoria iudeilor sau cu cea creştină, ori să aibă vreo legătură cu Galia şi mai ales cu Clermontul, acea "patrie mică" în sensul ciceronian, de care Grigore se simte atât de ataşat. Roma însăşi este prezentă în cronica sa nu atât în calitate de capitală a Imperiului, cât ca locul de origine al unei sfinte importante a acelei perioade, Cuvioasa Melania romana[55].

Pe baza celor spuse până acum se poate afirma fără teamă că istoria Romei ocupă un loc nesemnificativ în cronica lui Grigore. Faptul că imediat după afirmarea regalităţii france autorul începe să dateze evenimentele după domnia regilor franci şi nu după cea a împăraţilor, cum cerea tradiţia istoriografiei latine, poate fi interpretat în aceeaşi direcţie. Alegerea unui sistem cronologic nu are doar o însemnătate ştiinţifică, ci demonstrează centrul de interes al operei, în jurul căruia se organizează faptele selectate. Eliminând Roma (sau Constantinopolul în calitatea sa de nouă, şi în plan politic singură Romă) ca punct de reper pentru datarea faptelor, Grigore afirmă cu claritate că pentru lumea sa ceea ce contează se află în spaţiul galic.

Populaţia romanizată a epocii sale este mai ales cea din Galia, dar şi din Africa ori Spania. Din Galia, cel mai frecvent apar locuitorii din Clermontul natal al autorului, mai ales personaje din elită. Este vorba în special de episcopi, recrutaţi din familiile senatoriale de vază, confirmând impresia recrutării aristocratice a clerului înalt din Galia[56]. Înaltele personaje manifestă uneori mari greutăţi în a părăsi cele lumeşti şi modul de viaţă cu care fuseseră obişnuite, precum Urbinus, convertit dintr-o familie senatorială, care după ce devine episcop de Clermont îşi reprimeşte înapoi soţia pe care o trimisese, aşa cum îi cerea noul statut, într-o mănăstire[57]. De asemenea, cu elemente ţinând de viaţa sa domestică, este amintit cazul lui Injuriosus, tot dintr-o familie senatorială din Clermont, care acceptând să trăiască în castitate lângă soţie, va săvârşi după moarte o serie de miracole[58]. Observăm că în tipul acesta
de anecdote cu vădită intenţie moralizatoare, descendenţa romană a personajelor nu pare să aibă de fapt nici o semnificaţie. Dacă autorul aminteşte calitatea acestora de membri ai aristocraţiei senatoriale, ceea ce contează este nu originea lor romană, ci calitatea de membri ai elitei, element constitutiv mult mai important pentru identitatea lor şi implicit pentru cea a lui Grigore decât calitatea de romani.

Aceeaşi este situaţia locuitorilor din Africa, amintiţi în cronica sa pentru că au fost persecutaţi de vandali datorită credinţei lor niceene; la fel, în Spania există martiri din nobilimea senatorială, precum tânăra ex nobilitate senatoria care refuză botezul arian[59]. Întotdeauna de origine nobilă, personajele lui Grigore au totuşi ca esenţă a identităţii pe care autorul le-o atribuie creştinismul, fac parte dintre acei christianorum populi care contează în opoziţie cu arienii[60]. De fapt, putem să intuim că unul sau altul din personajele cronicii aparţin romanităţii mai degrabă datorită calificativelor de tip geografic pe care autorul le foloseşte pentru a-i identifica. Ei apar cu nume derivate din denumirile vechilor provincii imperiale[61] sau din cele ale oraşelor lor; astfel, mama lui Aetius este Itala, nobilis et locuplex femina[62], întrunind şi calitatea de membră a romanităţii şi cea de aristocrată, situaţia în mod evident preferată de Grigore. De asemenea, locuitorii din Tours sunt Toronici, în luptă cu cei din Poitiers, Pectavi, pentru moaştele Sfântului Martin[63]. Locuitorii romanici mai pot fi desemnaţi ca populus-populi, cu sau fără un calificativ geografic, prin care să ni se indice oraşul; astfel, locuitorii din Tours pot fi numiţi populus Toronorum, în vreme ce aceia din Orleans pot apărea simplu ca populi[64]. Folosirea acestui tip de plural ar putea suscita anumite discuţii, dacă ipoteza lui Suzanne Teillet ar fi corectă. Aceasta susţine că faţă de perioada republicii, când populus, în sens abstract, evoca întreaga colectivitate romană, pluralul populi, folosit din vremea principatului, desemnează popoarele componente ale imperiului în raport cu principele. De la acest sens, populi a ajuns să fie de fapt un sinonim pentru gentes, aplicabil astfel barbarilor[65]. Ceea ce ne conduce la ideea că, dacă episcopul din Tours ar folosi populi într-un astfel de sens, populaţia romanizată a Galiei n-ar fi foarte deosebită de alte neamuri barbare. În ceea ce ne priveşte, ne întrebăm dacă afirmaţia potrivit căreia populaţia romanizată şi-a ales un rex în persoana lui Egidius, caz pe care îl vom analiza în detaliu mai jos, nu corespunde unei astfel de pierderi a sensului diferenţei între organizarea politică de tip roman şi cea a neamurilor barbare.

Romani în sens politic, locuitori ai vechiului imperiu, sunt cei care îi înving pe franci la sfârşitul secolului al V-lea, în pădurea Carbonaria din Ardeni66]. Din felul în care este narat acest episod reiese că pentru acel moment romanii reprezintă modelul de organizare şi conducere politică, Grigore regretând faptul că francii nu au decât duci, regii lipsind sau nefind consemnaţi de istorie. În acelaşi sens este folosit numele de romani pentru cei înfrânţi de Chlogio la Cambrai, ca într-un fel de necesară revanşă pentru eşecul din prima confruntare67]. Ca şi la Isidor mai târziu, şi ca de altfel aidoma unei întregi tradiţii, termenul romanus începe să-l desemneze tot mai clar pe soldatul în slujba imperiului. Astfel, autorul ne spune că romanii şi francii, conduşi de comitele Paulus, luptă împotriva goţilor, sau mai aflăm că la un moment dat romanii luptă cu saxonii68].

Pentru această perioadă de timp, sunt deci destul de clare diferenţele pe care autorul le face între romanus, termen folosit în sensul politic mai sus amintit, desemnându-i pe soldaţii imperiali sau făcând trimitere la ceea ce ţine de organizarea imperială şi populus, cu sau fără calificativ teritorial, prin care trebuie să înţelegem populaţia romanizată, de confesiune niceeană şi de limbă latină, care trăieşte în special în Galia. În general, nici unul dintre personajele sale individuale nu sunt caracterizate în primul rând prin calitatea de roman. Foarte interesantă este în acest sens caracterizarea pe care i-o face lui Avitus unus ex senatoribus et - valde manifestum est - cives Arvernum, cum Romanum ambisset imperium[69]. Aici se vede foarte bine ierarhia existentă la Grigore între diferitele accepţii ale romanităţii: contează în primul rând aspectul social, al apartenenţei personajului la clasa nobilimii senatoriale; urmează apoi identitatea locală, de cetăţean al Clermontului, importantă pentru Grigore datorită patriotismului său teritorial; în sfârşit, romanitatea în sens politic este sugerată prin ocuparea de către Avitus a tronului Imperiului roman. Avitus fusese ultimul împărat ridicat din Galia pe tronul roman (următorul avea să fie abia Carol cel Mare), ceea ce a condus la amplificarea importanţei acestuia de către autorul nostru[70]. Observăm că romanus este calificativul pentru imperiu, şi nu-l caracterizează în vreun fel pe Avitus, care are deci în viziunea lui Grigore două fundamente esenţiale ale propriei identităţi: calitatea de aristocrat şi cea de arvern. Ne plasăm astfel, laolaltă cu Grigore, în lumea post romană, care moşteneşte caracterul Imperiului roman târziu care devenise un mozaic de diferite mici identităţi, definite în primul rând pe plan local[71]. Deşi autorul afirmă întotdeauna forţa unificatoare a elementului religios, care se adaugă apartenenţei etnice pentru a defini reprezentanţii aceste lumi post romane, şi în cazul lui avem exemple de redefinire a identităţilor în teritoriu. În ajunul campaniei de la Vouillé, Grigore afirma că populaţia catolică (şi noi ştim că pentru el termenul de catolic şi cel de roman începeau să se suprapună) ardea de nerăbdare să-i aibă pe franci drept stăpâni[72]. Dar tot el arată cum în timpul luptei cu Alaric al II-lea, un detaşament format din indigeni, condus de Apollinaris, fiul lui Sidonius Apollinaris, a luptat de partea goţilor[73]. La asediul Saragosei, populaţia romanizată din interior nu se simte solidară cu francii catolici ci cu stăpânii goţi arieni[74]. Autorul accentuase deci un pic cam mult reacţia pozitivă a populaţiei romanizate în faţa unor potenţiali stăpâni de aceeaşi credinţă[75]. Se pare deci că pentru această populaţie romanizată şi catolică din Galia şi din Spania, ceea ce conta era solidaritatea locală, identitatea care avea ca esenţă nu atât elemente etnice şi religioase, cât interesele de ordin politic.

Pe de altă parte, distincţia între ceea ce e roman şi ceea ce e barbar, chiar în planul politic, este greu de făcut uneori. Cazul lui Egidius şi al fiului său Siagrius este revelator în această privinţă. Egidius, magister militum trimis de imperiu (res publica, spune foarte clar Grigore) în Galia este ales rege de către franci[76], fapt tulburător care poate ilustra confuzia reală existentă în acel moment în acea lume dezorganizată de invazii şi uzurpări. Pentru cititorul modern, uimitoare în acest caz n-ar fi atât alegerea unui funcţionar roman ca rege de către franci, pentru care în cele din urmă regalitatea este singura formă de guvernământ pe care o pot accepta pentru ei înşişi; ceea ce ridică semne de întrebare este consimţământul generalului roman faţă de o astfel de titulatură, cunoscând profunda aversiune existentă în rândurile romanilor pentru titlul de rege. Explicaţia paradoxului constă probabil în faptul că ultimele secole ale Imperiului ce evolua în direcţia unei monarhii orientale atenuaseră această rezervă, născută şi cultivată în perioada republicană, faţă de titlul regal. Departe de a mai fi rezervat doar barbarilor, acesta pare să se bucure de o anumită recunoaştere instituţională în imperiu[77]. Acceptatea titlului de rege ca unul caracteristic ierarhiei oficiale romane ar putea explica şi stupefianta, pentru mulţi istorici, caracterizare făcută lui Siagrius, pe care Grigore îl numeşte romanorum rex[78]. Poate că autorul, care trăia în ambianţa curţilor regale france de la sfârşitul secolului al VI-lea şi era obişnuit cu regalitatea, să fi proiectat asupra sfârşitului de secol V realităţi care îi erau lui contemporane. Se poate însă la fel de bine ca romanii din zona Soissons chiar să-l fi numit  pe Siagrius rege, în condiţiile în care acceptau influenţa barbară în destule domenii. În fond, în aproximativ aceeaşi perioadă de timp, Odoacru întemeiase un regat "roman" în Italia, pentru a răspunde cererilor ostaşilor săi[79]. Ceea ce pare însă să se desprindă destul de clar din acest episod, dincolo de realitatea care a stat la baza afirmaţiilor lui Grigore, este faptul că autorul nostru îi consideră pe galo-romani o gens printre altele, având acelaşi tip de organizare politică precum barbarii din vecinătate, şi anume regalitatea, şi nemaipăstrând nimic din ceea ce îi deosebea în plan politic de aceşti barbari. Oricum, se pare că după episodul cuceririi regatului de la Soissons nu se mai vorbeşte despre romani în Galia[80]. În lumina discuţiilor de până acum, este evident că nu e vorba de acea dispariţie fizică, exterminare pe care începând cu cronicile din secolele VII-X şi cel puţin până în secolul al XIX-lea a acceptat-o ca realitate o parte a istoriografiei franceze[81], ci de dispariţia unui tip de organizare politică autonomă82]. Episodul citat are deci într-un fel valoare de mit fondator, urmărind să explice tranziţia de la o stăpânire romană puternică la o regalitate francă şi mai puternică83]. Cu această pierdere a numelui în urma distrugerii statului, schimbare de identitate frecvent consemnată de autorii vremii şi uneori greşit înţeleasă de istoricii moderni, urmează să ne mai întâlnim şi în alte cazuri.

Trebuie totuşi să amintim şi o utilizare a termenului de romani
într-un sens mai special atunci când ni se spune că burgunzii primesc de la regele lor legi mai blânde, care să nu-i oprime pe romani[84]. E clar că aici nu este vorba de soldaţi romani; putem să ne gândim la un înţeles politic şi juridic al termenului, aşa cum de altfel şi apărea el în codurile de legi barbare, dar poate fi vorba şi de un sens etnic.

Reprezentanţii romanităţii politice care apar ulterior în cronica sa sunt numiţi în mod foarte direct greci. Din acest punct de vedere este grăitoare chemarea adresată de Hermenegild "grecilor"[85], singurii reprezentanţi autentici ai imperiului. Respectat, sursă de legitimitate pentru regatul barbar, după cum demonstrează episodul codicilului de consulat, împăratul nu este totuşi recunoscut ca stăpân de drept. Cei ce intră în relaţii prea strânse cu Constantinopolul sunt suspecţi de trădare, precum Gontran Boson, acuzat că a introdus un om străin în Galia şi a vrut să o supună dominaţiei împăratului.

Modelul imperial rămâne totuşi o sursă de legitimitate evidentă pentru regalitatea francă. Nu insistăm acum asupra episodului primirii de către Clovis a codicilului de consulat de la Anastasius, a cărui semnificaţie ni se pare a fi cea a afirmării unui anumit tip de legătură între Imperiu şi regatul franc pe cale de consolidare. Modelului imperial al triumfului pare să i se conformeze procesiunea în care Clovis străbate oraşul, împărţind bani de aur de provenienţă bizantină în aclamaţiile mulţimii. Cea mai sugestivă dovadă a forţei modelului imperial ni se pare totuşi utilizarea vocabularului puterii, de certă inspiraţie imperială. Dacă titlul oficial al regilor franci este cel de rex, în opera lui Grigore din Tours suveranii sunt numiţi adesea princeps, şi chiar dominus, chiar dacă indirect, de către personaje cărora Grigore le atribuie folosirea acestui apelativ[86]. Puterea regală este desemnată în vechea manieră romană, ca dominium, potestas, potentia, iar scopul guvernării mai pare încă să fie utilitas publica, deşi uneori aceasta e confundată cu utilitas regis[87]. Calificative ale titulaturii imperiale sunt de asemenea folosite de Grigore pentru a-i desemna pe regii franci: gloriosissimus, piissimus, inclitus[88]. Este vorba deci de o regalitate imaginată după modelul roman şi creştin, având drept surse tradiţia Imperiului creştinat, marcat profund de o amprentă religioasă prin intermediul Vechiului Testament. Că va fi însemnat sau nu conştiinţa înlocuirii Imperiului de către noile regalităţi "naţionale", după cum crede Werner[89], folosirea acestor apelative de tip imperial pentru toţi regii din regatele barbare credem că indică de o manieră foarte clară care este sursa modelului politic utilizat în acestea. Atunci însă când modelul căruia vor să se conformeze regii franci este unul de sorginte romană păgână, precum preocuparea pentru oferirea jocurilor de circ perntru populaţie sau dorinţa de a poza în Philosophus coronatus, ca în cazul lui Chilperic, constatăm o lipsă de înţelegere din partea autorului pentru modelul imperial. Aceasta ar fi dovada în plus pentru necesitatea absolută a medierii creştine şi a filtrului reprezentat de tradiţia biblică pentru a permite receptarea şi aplicarea unui model de tip imperial.

La Isidor din Sevilla, lumea romană este mai puţin o prezenţă reală, cât una simbolică. Din acest punct de vedere, Roma aurea, caput gentium semnifică în acelaşi timp Oraşul Etern, leagăn al măreţiei Imperiului, cât şi Imperiul ca atare, într-o exprimare metonimică desprinsă din tradiţia clasică. În calitatea sa de oraş concret, Roma nu apare prea frecvent în paginile istoriei episcopului sevillan. Prezenţa ei este mai semnificativă cu ocazia jafului (moderat, ţine să reamintească autorul) la care este supusă de goţii lui Alaric în 410[90]. Vechea capitală rămâne caracterizată prin măreţie, dignitas, care îi este restaurată de Teodoric, într-o simbolică preluare a atitudinilor caracteristice evergetismului imperial. Aici Teodoric este făcut rege din porunca împăratului Zenon[91], afirmaţie extrem de interesantă, care aruncă o altă lumină asupra modului de a concepe regalitatea într-un Imperiu considerat chiar de oficialii săi ca o federaţie de regate. Vom reveni mai târziu asupra acestui aspect; ceea ce merită reţinut acum este felul în care Isidor reflectă raportarea diferită a conducerii imperiale de la Constantinopol la regalitatea barbară. Dacă afirmaţia sa corespunde realităţii şi nu e o simplă transpunere, ca la Grigore din Tours, în cazul discutat anterior, al lui Siagrius, a unor situaţii din prezentul autorului, putem trage concluzia că în această perioadă, pentru Constantinopol, titlul de rege are o semnificaţie instituţionalizată, încadrată în structurile administrative ale imperiului[92].

Raporturile dintre romani şi barbari, aşa cum fuseseră ele stabilite de o întreagă tradiţie anterioară, sunt inversate la Isidor în favoarea goţilor, care depăşesc în valoare tot ceea ce în mod obişnuit era ataşat ideii de Roma. Virtus Romulea este pusă în opoziţie cu Gothorum florentissima gens[93], care în cele din urmă o şi depăşeşte, marcând astfel, în mod simbolic, inversarea valorilor. Despre aceeaşi punere în discuţie şi răsturnare a valorilor se poate vorbi atunci când Isidor spune că Roma s-a supus jugului getic şi a servit goţilor ca o slujnică (famula)[94].


[1] Iordanes, Getica, XIII, 116.

[2] P. Amory, People and Identity…, p. 33.

[3] Iordanes, Romana, 388.

[4] Idem, Getica, XLVI, 243.

[5] Ibidem, XIX, 304.

[6] S. Teillet, Des Goths…, p. 310.

[7] Gregorius Turonensis, op. cit., IV, 9.

[8] Isidorus Hispalensis, Laus Spaniae, 1-4.

[9] Idem, Historia Gothorum, 33.

[10] Palulus Diaconus, op. cit., VI, 57.

[11] Iordanes, Getica, XI, 68.

[12] Ibidem, XXI, 111.

[13] Ibidem, XXIX, 146.

[14] W. Goffart, The Narrators…, p.68.

[15]  Iordanes, Getica, XXXIV, 181; XXXVI, 185.

[16] Ibidem, XL, 123.

[17] Ibidem, XLI, 216.

[18] Ibidem, XVI, 99.

[19] Ibidem, XXVII, 139.

[20] Ibidem, XXVII, 142.

[21] Ibidem, XII, 78.

[22] Ibidem, XI, 68.

[23] Ibidem, XLVI, 243.

[24] Ibidem, XV, 88.

[25] Ibidem, XI, 68.

[26] Ibidem, XIII, 76-77.

[27] Ibidem, XIX, 106.

[28] Ibidem, XXI, 112.

[29] Arnaldo Momigliano, Cassiodorus and Italian Culture of His Time, "Proceedings of British Academy", 41, 1955, p. 207-245.

[30] Iordanes, Getica, XLVII, 243.

[31] Ibidem, XXXI, 163.

[32] Ibidem, XI, 67-72..

[33] Zoe Petre, A propos des sources de Jordanes, Getica 39-41 et 67-72, în Etudes d'historiographie sous la direction de Lucian Boia, Bucarest, 1985, p. 49.

[34] Iordanes, Getica, XXII, 115.

[35] Ibidem, LVII, 292.; LVII, 289.

[36] W. Goffart, The Narrators, p. 67.

[37] S. Teillet, Des Goths…, p. 321.

[38] Iordanes, op. cit., LVII, 295.

[39] Ibidem, LVII, 291.

[40] Ibidem, XLIV, 232.

[41] Ibidem, XXXVI, 189; XLIV, 233.

[42] S. Teillet, op. cit., p. 324.

[43] R. Folz, L'idée d'Empire…, p. 11.

[44] M. Reydellet, La Royauté…, p. 292. 

[45] J. Svennung, Zur Geschichte der Goticismus, Stockholm, 1967, passim.

[46] Gregorius Turonensis, op. cit., I, 17.

[47] H. Gelzer, Sextus Iulius Africanus und die Byzantinische Chronographie, Leipzig, 1898, vol. I, p. 85 sqv.

[48] Gregorius Turonensis, op. cit., I, 18.

[49] Ibidem, I, 20; 23; 25.

[50] Ibidem, I, 26-28.

[51] S. Teillet, op. cit., p. 393.

[52] Gregorius Turonensis, op. cit., I, 41.

[53] Ibidem, I, 36.

[54] Ibidem, I, 39.

[55] Ibidem, I, 40.

[56] P. Brown, L'Essor du christianisme occidental, p. 167.

[57] Gregorius Turonensis, op. cit., I, 44.

[58]Ibidem, I, 47.

[59]Ibidem, II, 2.

[60] Ibidem, II, 3.

[61] E. Ewig, Volkstum und Volkbewusstsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts, în "Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo", V, 1957, p. 609.

[62] Gregorius Turonensis, op. cit., I, 44.

[63] Ibidem, I, 50.

[64] Ibidem, II, 1; 7.

[65] S. Teillet, Des Goths…, p. 35-36.

[66] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 9.

[67] Ibidem.

[68] Ibidem, II, 18-19.

[69] Ibidem, II, 11.

[70] R. Van Dam, The Pirenne thesis and fifth-century Gaul, în Fifth-century Gaul: a crisis of identity?, eds. J. Drinkwater, H. Elton, Cambridge, 1992, p. 329.

[71] P. Amory, People and Identity…, p. 5.

[72] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 23.

[73] Ibidem, II, 37.

[74] Ibidem, III, 29.

[75] John Moorhead, Gregory of Tours on the Arian Kingdoms, "Studi medievali", 3a serie, XXXVI, fasc. II, 1995, p. 908.

[76] Ibidem, II, 12.

[77] A se vedea în acest sens demonstraţia făcută de Marc Reydellet în La royauté dans la littérature latine…, passim.

[78] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 27.

[79] K. F. Werner, La "conquête franque" de la Gaule, în Clovis chez les historiens, ed. Olivier Guyotjeanin, Paris, 1996.

[80] S. Teillet, op. cit., p. 385.

[81] K. F. Werner, Les origines, Paris, Fayard, 1992, p. 32-33.

[82] E. Ewig, Volkstum und Volkbewustssein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts, "Settimane…", V, 1957, p. 638 sqv.

[83] K. F. Werner, La "conquête franque" de la Gaule…, p. 36.

[84] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 33.

[85] Ibidem, VI, XLIII.

[86] Ibidem, IV, 26; IV, 39; III, 18; 7, 14; IV, 42.

[87] M. Reydellet, op. cit., p. 396-397.

[88] Gregorius Turonensis, op. cit., III, 18; VI, 45; IX, 20.

[89] K. F. Werner, Les principautés peripheriques dans le monde franc du VIIIe siècle, "Settimani", XX, p. 486.

[90] Isidorus Hispalensis, Historia Gothorum, 39.

[91] Ibidem..

[92] M. Reydellet, La Royauté…, p. 24.

[93] Isidorus Hispalensis, op. cit., 22-24.

[94] Ibidem, 67.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003