2. LUMEA ROMANA LA BIZANTINI

 

Am arătat mai sus felul în care pentru istoricii popoarelor barbare lumea romană devine acea alteritate, adesea normativă fără ca ei să fi intenționat aceasta, în funcție de care se construiește identitatea propriului popor. Din punct de vedere logic, și de asemenea, ținând seama de ideologia paseistă a Bizanțului, pentru bizantini lumea romană ar trebui să fie o componentă a propriei identități, un element de bază al esenței noului popor ales pe care aceștia cred că îl constituie. În realitate, această presupunere nu este decât parțial adevărată, lumea romană putând fi înțeleasă în funcție de o multitudine de criterii, folosite pe rând, sau uneori în același timp, de către istoricii de limbă greacă.

Din punct de vedere politic, prin termenul de "romani" - romaioi sunt desemnați toți cei care în trecut sau în prezent s-au aflat sau se află în situația de a fi supuși împăratului. Altfel spus, cetățenii romani, deveniți creștini începând cu Constantin cel Mare, și caracterizați printr-o serie de trăsături nu doar politice, ci și culturale și religioase[1]. Vom vedea însă că realitățile ascunse sub acest termen în aparență unificator sunt de o diversitate neașteptată, deoarece el poate fi aplicat atât romanilor din vremea lui Caesar, locuitorilor de limbă greacă din Constantinopol din vremea lui Iustinian sau Heraclius, mercenarilor huni din armata lui Iustinian, sau locuitorilor Romei asediați de această armată. Pentru a simplifica însă, putem să adoptăm și noi criteriul folosit de Chronicon Paschale care inserează o listă cu împărații care au domnit în Vechea Romă[2]. Astfel, din punct de vedere cronologic vom putea face distincția dintre vechii romani, de dinaintea lui Constantin, și cei noi, care au drept centru al lumii lor Noua Romă de pe malurile Bosforului. Cu toată această distincție, atitudinea bizantinilor referitoare la antecedentele imperiului în care trăiesc rămâne strâns legată de imaginea de sine pe care o au[3] și pe care o vom analiza mai târziu.

Din punct de vedere etnic și lingvistic, lumea romană care putea fi definită ca având o unitate politică își arată adevărata diversitate, cele mai evidente deosebiri fiind între vorbitorii de latină, italoi sau latinoi, și cei de limbă greacă, hellenes . Acest din urmă termen a avut însă o evoluție interesantă, întrucât la început îi desemnează pe vechii locuitori ai Eladei, iar apoi trebuie să ținem seamă de conotația religioasă, care trimite la păgâni, închinătorii vechii religii politeiste, pe care și-a câștigat-o pe parcurs.

Nici din punct de vedere religios această lume romană nu e unitară, întrucât trecutul păgân pune unele probleme de gestionare ideologică autorilor de lucrări istorice. Importanța care este dată, cel puțin în cronici, creștinării lui Constantin și întemeierii Constantinopolului ne arată că acești oameni sesizau momentul de ruptură și începutul unei noi etape istorice, distincte de cele precedente. Din acest motiv, în ceea ce-i privește pe autorii de limbă greacă, mai mult decât în legătură cu cei occidentali, va fi foarte important să decelăm planurile temporale în care își plasează fiecare discursul, întrucât rolul și locul atribuit trecutului roman au o evidentă semnificație ideologică.

Nu e nevoie să mai precizăm că orice ideologie este obligată să opereze cu vectorul timp, pe care trebuie să-l controleze, fie că este vorba de trecut, prezent sau proiecțiile asupra viitorului. Pe de altă parte, este un truism, dar trebuie să ne reamintim că nu putem ignora semnificația planurilor temporale atunci când ne referim la opere istorice, deoarece acestea prin natura lor sunt profund înrădăcinate în planul temporal. Scriind opere istorice, autorii bizantini pot avea certitudinea că au posibilitatea să controleze trecutul[4].

Spre deosebire de autorii de limbă latină, care se concentrau asupra câtorva momente privilegiate, care trebuiau să puncteze evoluția poporului ales de la barbarie la civilizație, scriitorii bizantini trebuie să rezolve o multitudine de probleme puse chiar de alegerea tipului de istorie pe care doresc să o scrie. Cei care optează pentru o istorie de tip clasic, se vor mărgini la explorarea trecutului recent, pentru că acestea erau regulile fixate de tradiție și pe care ei se obligau astfel să le respecte. Aceasta nu înseamnă însă că putem conferi o credibilitate desăvârșită cronologiei propuse de acești autori, sau că felul în care organizează trama cronologică ar fi unul cu desăvârșire obiectiv. Ca să dăm un singur exemplu, un proces istoric inclus într-un trecut nu prea îndepărtat, cum este migrația goților, prezentată de Procopius la începutul Războiului cu vandalii, este de fapt o istorie greșit înțeleasă, plină de anacronisme, în care cronologia e telescopată, adevărul chiar dacă era cunoscut era uneori omis, fiind înlocuit cu legende[5]. Iar Theophanes "aranjează" pur și simplu cronologia domniei lui Heraclius pentru a putea demonstra relația între succesul împăratului și pietatea pe care a manifestat-o[6]. Astfel, pietatea de la începutul domniei sale îi aduce victorii în război datorită protecției Sfintei Maria[7]. Impietatea ulterioară, mai ales cea din planul vieții personale, duce la înfrângerile din anii 628-641. Pentru a nu tulbura schema aceasta foarte clară, monothelismul împăratului este post-datat cu o decadă, în vreme ce descoperirea sfintei cruci este ante-datată pentru a intra în perioada de pietate și succes. Este exact același mecanism pe care îl analizam mai sus în legătură cu "aranjarea" cronologiei lui Clovis la Grigore din Tours, și aceste cazuri nu sunt singulare. Cronicarii, în general, leagă meritele religioase ale monarhilor, pietatea acestora de succesele obținute în timpul domniei. Criteriile după care este apreciată pietatea sunt respectul față de biserică (și de icoane, după apariția iconoclasmului), susținerea bisericii, intervenția în treburile acesteia în direcția impunerii dreptei credințe[8]. Coincidența dintre convingerea lor teoretică și succesiunea reală a faptelor nu s-a produs întotdeauna, ceea ce-i determină să "ajute" puțin faptele pentru a se încadra în schema explicativă dorită, ceea ce se realizează cel mai frecvent prin intervenții în desfășurarea cronologică a evenimentelor. Astfel, rolul propagandistic al istoriei este o realitate greu de contestat.

Autorii care scriu cronici universale trebuie să trateze evoluția umanității de la Facere până în contemporaneitatea imediată, întrucât scopul tipului de lucrare pe care s-au angajat să o scrie este de a scoate la lumină planul divinității de mântuire a omenirii și locul bizantinilor în cadrul acestui plan. Nu va fi deci o surpriză să constatăm că, în economia lucrărilor de acest tip, cea mai amplă secvență temporală este cea care istorisește evenimentele care au avut loc începând cu Constantin și mutarea capitalei pe malurile Bosforului.

Sistemul cronologic utilizat de fiecare autor are semnificații care depășesc simplul rol utilitar de fixare a evenimentelor într-un cadru temporal. Întrucât în epoca pe care ne-am ales-o spre studiu nu există încă o regulă unitară de a consemna succesiunea în timp a evenimentelor, constatăm că se folosesc mai multe sisteme, care pot oferi indicii asupra Orientării ideologice a fiecărui autor. Autorii bizantini folosesc, în general, ca reper cronologic sistemul anilor de domnie a împăraților, urmând o tradiție de origine romană, care ne dovedește prin menținerea ei forța de rezistență a vechilor modele. Paralel cu acest sistem, începe însă să se impună datarea evenimentelor de la Facerea lumii, uneori în combinație cu anii de domnie a împăraților, ca la Theophanes, pentru a da un singur exemplu foarte grăitor. De fapt, sistemul cronologic folosit de acest autor este mult mai complicat, înainte de a începe nararea evenimentelor din fiecare an, el indicând data de la Facerea lumii și de la nașterea lui Hristos, anii de domnie ai împăratului bizantin, ai regelui persan, mai târziu ai califului arab, plus anii de păstorie ai papei și ai patriarhilor din Orient. Sistemul nu este însă aplicat mecanic, deoarece în momentul în care provinciile orientale sunt cucerite de către arabi, referirile la patriarhii din Antiohia, Ierusalim, Alexandria dispar[9]. Singurul care mai poate oferi repere cronologice valide este patriarhul Constantinopolului, al cărui rol de deținător al autorității supreme în biserică este astfel afirmat în mod implicit.

Înaintea lui, Synkellos asociase datării evenimentelor în funcție de Facere și datarea după nașterea lui Hristos, așa numitul sistem Anno Domini.  Ne putem gândi că e vorba de o încercare de a facilita cititorilor plasarea în timp a evenimentelor; nu e însă mai puțin adevărat că asociind tramei generale a istoriei universale domniile împăraților "romani" particulari, este subliniat rolul privilegiat pe care aceștia, și prin extensie, supușii lor, îl joacă pe scena politică și istorică a lumii.  Malalas folosește uneori așa numita "eră antiohiană", care începe cu anul 53 î. Hr., și care ilustrează foarte grăitor care este centrul de interes al operei sale. Alteori însă ne putem confrunta cu situația foarte supărătoare, pentru exegeții moderni, a unei lipse aproape totale de repere cronologice, așa cum se întâmplă la Nikephor Patriarhul. Singura explicație plauzibilă pentru acest tratament aplicat datării evenimentelor este dorința lui Nikephor de a scrie o istorie de tip clasic, într-un moment în care se impunea datarea cu anii de la Facere, ceea ce îl face foarte frecvent să încerce să omită acest sistem necunoscut modelelor sale attice. Mimesisul, dorința de a imita cu orice preț tradiția clasică, își demonstrează în acest caz limitele[10]. Același "servilism" față de modelul clasic, impunând organizarea materialului după criteriul anilor, poate rupe unitatea narațiunii istorice, așa cum se întâmplă cu Războaiele lui Procopius, sau cu majoritatea cronicilor. O complicație în plus apare la Procopius din dorința lui de a trata sistematic, deci prin separare, evenimentele de pe fiecare front, ceea ce ridică probleme atunci când este vorba de întâmplări simultane. Astfel, deși scrie o istorie de tip clasic, Procopius este obligat să facă apel la o cronologie foarte strictă, cel puțin din punctul său de vedere. Adevărul este că limitele exactității cronologiei sale sunt date de limitele informației la care poate avea acces[11]. Pe de altă parte, preocuparea pentru stabilirea exactă a datei Paștelui, care a și determinat numirea operei istorice respective Chronicon Paschale ne demonstrează foarte clar că pentru cronicarii bizantini centrul de greutate al istoriei pe care o scriau nu se găsea în planul uman, ci în cel divin.

Ni se pare interesant să zăbovim mai multă vreme asupra felului în care rezolvă Malalas problema tramei cronologice și a datării, dat fiind faptul că opera sa fixează modelul cronicii universale așa cum avea el să fie urmat apoi în Bizanț și în întreaga Europă răsăriteană. Pe de altă parte, ni se pare sugestiv că opera sa a fost cunoscută chiar sub numele de Chronographia, ceea ce atrage de la început atenția asupra importanței pe care o are trama cronologică în organizarea și tratarea materialului.

După modelul deja impus de Sextus Iulius Africanus, cronica lui Malalas începe cu o cronologie[12] care merge de la Facere până la moartea lui Hefaistos, considerat un simplu rege în Egipt. Cărțile următoare tratează istoria lumii după cum urmează: II - III- Grecia antică; IV - istoria lui Avraam; V - războiul troian; VI - imperiul asirian și peregrinările lui Eneea; VII - întemeierea Romei; VIII - imperiul macedonean; IX - republica romană în timpul consulilor, epoca lui Caesar și a lui Augustus; X - imperiul lui Augustus și Întruparea lui Hristos; XI - domnia lui Traian, istoria Antiohiei, domniile împăraților romani de până la Antonini; XII - jocurile olimpice de la Antiohia și urcarea pe tron a lui Constantin; XIII - istoria lui Constantin; XIV - domnia lui Teodosiu; XV - Zenon; XVI - Anastasie; XVII-XVIII - domniile lui Iustin și Iustinian. Dintre toate aceste cărți, a XVIII-a este cea mai extinsă, evenimentele din ultima parte a domniei lui Iustinian fiind narate în conformitate cu succesiunea lunilor. Aproximările cronologice, destul de frecvente atunci când este vorba de evenimente omenești, sunt înlocuite cu o precizie uimitoare în ceea ce privește diferitele secvențe ale istoriei cristice. De exemplu, Buna Vestire este fixată în timp cu luna, ziua și ora la care s-a petrecut miracolul, iar Nașterea lui Hristos este asociată atât cu domnia lui Augustus (plasată în al 42-lea an al acestei) cât și cu Facerea lumii (data devenită tradițională în răsărit de 5500 de ani scurși între Geneză și Întrupare)[13]. Nu este însă nimic uimitor în această preocupare pentru precizie în stabilirea evenimentelor din istoria sacră, pentru că în subsidiarul dorinței de a stabili cronologia exactă se afla speranța că se va putea determina astfel și data Judecății de Apoi[14].

Din această simplă înșiruire se poate observa că trecutul roman nu ocupă un loc foarte extins din punct de vedere cantitativ, și nici calitativ nu putem afirma că acesta ar fi fost privilegiat în vreun fel. Pierderea locului privilegiat pe care îl ocupase cândva istoria romană se deduce din faptul că toate cronicile încep cu Adam, nu cu Romulus, ca în vechea tradiție. Ceea ce trebuiau cronicile să demonstreze era vechimea poporului iudeu, creator al creștinismului, și anterioritatea creațiilor acestora față de celelalte neamuri. Moise trebuia să fie înainte de Homer și Platon[15], așa cum Romulus este un întemeietor printre alții.Cu mici deosebiri, trama temporală care organizează materialul cronicii lui Malalas poate fi regăsită în toate cronicile perioadei pe care o studiem. 

Ceea ce-l singularizează pe Malalas între autorii bizantini este faptul că își citează sursele folosite, dintre care multe sunt reprezentate de autori latini. Este probabil vorba de lucrări pe care le-a folosit indirect, deoarece se pare că nu putea să citească latinește (se și înșală frecvent cu privire la autorii citați: pentru el Cicero și Sallustius sunt poeți)[16], dar dorința de a face apel la surse romane vechi este sugestivă pentru considerația pe care o arată trecutului roman la toate nivelele sale. Istoria Romei este prezentă la Malalas, ca și la ceilalți cronicari, cu câteva dintre miturile sale fondatoare, care, ilustrând importanța originilor, pot ține loc de teorie politică[17]. De altfel, istoria romană are încă de la început conotații politice, prima consemnare a romanilor fiind în legătură cu cucerirea Feniciei de unde aceștia preiau purpura și toga, însemne regale caracteristice[18]. Întemeierea Romei este pusă firesc pe seama lui Romulus -numit din nu se știe ce motive Romos (probabil pentru a sublinia mai bine legătura dintre numele său și numele poporului), în sarcina căruia a fost pusă întemeierea cetății dar și fixarea principalelor sale instituții. Dintre acestea, Malalas consideră esențial hipodromul, cu facțiunile sale, stabilite tot de Romulus, pentru a împiedica poporul să se coalizeze împotriva sa[19]. De altfel, și în alte cronici găsim aceeași idee, fie că e vorba de Chronicon Paschale[20], fie de expunerea aproape similară celei a lui Malalas pe care o găsim la Ioannes Antiochenus[21]. Probabil că aceasta era maniera în care cronicarii puteau explica diviziunea politică pe care o constatau în vremea lor și pe care considerau că trebuie să o lege chiar de începuturi, inovațiile fiind o raritate în istoria bizantină. Ritualurile hipodromului pot fi astfel interpretate politic[22] și permit trecerea de la mit la o istorie care este în același timp justificativă și explicativă.

Romanii pot apărea pe scena istoriei și în alt mod, integrați episodului biblic al succesiunii lui Noe, cum se întâmplă în Chronicon Paschale[23] sau la Synkellos, care, conform tradiției, îi fixează în descendența lui Iaphet, mai precis a fiului acestuia Iovam, precizându-le astfel înrudirea cu grecii[24]. Hellenes și Romaioi se dovedesc a avea încă de la începuturile istoriei lor legături de sânge care vor explica ulterioara lor colaborare, și vor face într-un anume fel mai inteligibilă și mai suportabilă cucerirea primilor de către cei din urmă.

  La Malalas, etapa Republicii este redusă la câteva rânduri referitoare la consuli, deoarece trebuia să explice cititorilor săi noțiuni care acestora le erau străine. Și ceilalți cronicari procedează într-o manieră asemănătoare, Chronicon Paschale prezentând în paralel istoria consulilor romani și a regatelor elenistice[25], iar Ioannes Antiochenus dovedindu-se preocupat de definirea termenului de "dictator" - diktatora , în care vede o anticipare a regimului monarhic mult mai familiar sieși și cititorilor săi[26]. Pentru Synkellos, tribunii (demarhoi) și dictatorii sunt realități de natură foarte asemănătoare, dacă nu cumva chiar interșanjabile, și caracterizează în egală măsură perioada consulilor[27].

Ioannes Antiochenus acordă spații mai largi istoriei romane din perioada republicană, consemnând inclusiv luptele cu Hannibal, cu galii, sau activitatea fraților Gracchi[28]. Deși uneori poate fi interesat și de aspecte interne, precum luptele pentru putere dintre Marius și Sylla, cronicarul este preocupat în general de conflictele externe, de luptele romanilor cu neamurile barbare. Ceea ce trebuia să pună în evidență era, desigur, vitejia și puterea acestor înaintași tratați ca o parte a propriei identități.

În general, cronicile intercalează, după înlăturarea regalității la Roma și după fugarele mențiuni referitoare la consuli, momentul imperiului lui Alexandru Macedon, omițând orice mențiuni referitoare la perioada "democratică " a cetăților grecești[29]. După care revin la istoria romană menționând conflictul dintre Caesar și Pompei[30], sau mulțumindu-se să afirme calitatea de monarh a lui Caesar, care devine astfel primul împărat[31]. Se poate observa astfel subordonarea, fie și calitativă, a tradiției grecești față de cea romană, fapt explicabil la niște autori de limbă și cultură greacă doar prin punerea în prim plan a identității politice și religioase.

Nu ni se pare întâmplătoare nici succesiunea cronologică prin care episodul dictaturii lui Caesar este inserat imediat după cuceririle lui Alexandru, întrucât se sugerează astfel o similitudine și o continuitate între cele două tipuri de organizare politică. Sursa acestei idei este biblică, profeția lui Daniel ca și Apocalipsa vorbind despre patru imperii, ultimele dintre acestea fiind identificate în epocă cu cel macedonean și cu cel roman. Imperiul roman, care își merită acest nume doar după ce revine la forma monarhică de conducere, singura rațională din punctul de vedere al cronicarilor bizantini, este astfel și pe această cale integrat schemei de dezvoltare a istoriei umanității dedusă pe baza Bibliei, și își găsește o legitimare implicită a existenței sale, care transcende planul uman, fiind legată de o finalitate de natură religioasă.

O altă coincidență plină de semnificații, pe care cronicarii o menționează în chip explicit, este cea dintre domnia lui Augustus, primul căruia îi este conferit titlul de imperator, și Întruparea lui Hristos. Octavian își datorează atenția cu care este înconjurat de Malalas pe de o parte rolului său în extinderea teritorială a stăpânirii romane, iar pe de alta coincidenței cronologice dintre domnia sa și Nașterea lui Iisus[32]. Succesorii săi imediați sunt consemnați în cronică doar datorită legăturii, fie și pur conologice, cu istoria lui Hristos, dezvoltarea creștinsmului și martirii acestuia.

În această perioadă pe care o studiem, identitatea are componente multiple, care pot trece în prim plan în funcție de context sau de interesele de moment ale autorului. Astfel, prezentarea istoriei romane este la Malalas, ca la oricare alt cronicar, o modalitate de a pune în lumină aspectele valorizate ale identității sale romane asumate. Bizantinii nu pot fi altceva decât romani, deoarece imperiul în care trăiesc nu poate fi decât cel roman, iar ei sunt păstrătorii unei tradiții politice și culturale neîntrerupte timp de secole[33]. Introducerea creștinismului ca o grilă în funcție de care sunt selectate evenimentele se leagă de componenta religioasă a identității autorilor. Poate funcționa însă în anumite cazuri și o grilă care face trimitere la solidaritățile locale, care trec uneori înaintea celor cu caracter mai general. La Malalas este vorba de rolul Antiohiei, care conduce la selectarea acelor evenimente ce au vreo legătură cu orașul și cu locuitorii acestuia. Vom constata deci că în cronica lui Malalas se bucură de simpatie sau măcar de atenție acei împărați care au vizitat orașul natal al autorului, au contribuit la împodobirea lui, sau chiar au intrat în conflict cu locuitorii acestuia, precum Iulian Apostatul. În general din istoria romană se extrag acele elemente semnificative pentru istoria locală, semnul unei evoluții spre diversificarea lumii romane.

Putem spune astfel că și cronicile bizantine prezintă o lume romană regionalizată, provincializată, în care solidaritățile locale trec pe primul plan[34], în care există tentația identificării primare cu "patria cea mică" și de-abia în ultimă instanță cu întregul imperiu. Ce-i drept însă, această evoluție este doar sugerată, pentru cronicari, vechiul imperiu fiind caracterizat printr-o unitate care nu e afectată eventual decât de diferența lingvistică între romani și greci[35].

Vechii romani sunt cuceritorii universului cunoscut, spații ample ale cronicilor fiind dedicate luptelor purtate de aceștia pentru extinderea granițelor imperiului. Inclusiv cucerirea Greciei, față de care cronicarii se simt atașați datorită limbii și tradiției istorice și culturale cu care se mândresc, este prezentată ca o dovadă a puterii romane căreia nimic nu-i poate sta împotrivă[36]. Succesori ai lui Alexandru, romanii depășesc foarte repede extraordinarele înfăptuiri ale acestuia, pare să afirme Synkellos din momentul în care se concentrează asupra lor și le enumeră cuceririle care se succed parcă în cascadă. Atenția susținută acordată romanilor survine relativ târziu în opera lui Synkellos, cam în ultima sa treime, dar din acest moment am putea spune că într-o anumită măsură îi monopolizează aproape toate preocupările. Bineînțeles, nu este vorba numai de istoria politică, a cuceririlor, ci și de legătura dintre Roma și creștinism și, ulterior, de organizarea bisericii, care ia însă chipul unei instituții romane. De altfel, la acest cronicar ca și la ceilalți, din momentul Întrupării, istoria romană se confundă cu istoria creștinismului, scrierile istorice având rostul de a afirma că în pofida persecuțiilor și a refuzului inițial, destinele creștinismului și ale Imperiului sunt indisolubil legate.

Fără excepție, pentru toți cronicarii, momentul domniei lui Constantin este unul crucial, care pune capăt unei etape a evoluției imperiului și deschide o alta, calitativ nouă. Chiar dacă acest lucru nu este afirmat nicăieri și de către nimeni în mod explicit, pare clar că pentru cronicari etapa vechiului Imperiu roman se sfârșește înainte de Constantin, întrucât această primă etapă este legată de Vechea Romă. În mod sigur Synkellos avea de gând să continue istorisirea pe care o începuse și dincolo de domnia lui Diocletian, așa cum sugerează continuatorul său Theophanes, care recunoaște că a folosit notele strânse de prietenul său pentru a-și redacta cronica; ni se pare semnificativ însă felul în care cronica lui se întrerupe înainte de intrarea lui Constantin pe scenă. Povestea este reluată de Theophanes, dar acesta vorbește publicului său de lucruri mai apropiate în timp și mai cunoscute; romanii din cronica sa nu mai sunt niște străini a căror istorie trebuie explicată; ei sunt strămoșii, cei cu care contemporanii lui Theophanes se pot cu adevărat identifica.

Stabilind rolul deosebit al lui Constantin, cronicarii își imaginează probabil că reușesc să conserve ceea ce li se părea esențial din istoria romană; ceea ce reușesc este mai degrabă să deformeze această istorie, bizantinizând-o, dar în același timp romanizând istoria bizantină[37]. Pe de altă parte, preferința cronicarilor pentru momentul Constantin este explicabilă, deoarece acesta fusese primul împărat creștin, întemeietorul Constantinopolului, cel care a prezidat primul conciliu ecumenic al bisericii și cel care oferise modelul de monarh creștin[38].

Selectarea și privilegierea unor personaje anume din istoria romană are însă și un alt rol, mai greu de pus în directă legătură cu creștinismul. Tradiția mimesisului se aplică și vieții personale a eroilor bizantini, care trebuie să semene cu personaje celebre, recrutate din mitologia greco-romană, biblică sau din istorie. Figurile istorice aparținând lumii romane de altădată trebuie să ofere astfel modele publicului, care să fie astfel convins că trecutul e la îndemână și foarte util în viața de zi cu zi[39].

Ceea ce se întâmplă cu romanitatea occidentală din perspectiva cronicarilor după momentul Constantin este foarte interesant, întrucât dă măsura înstrăinării între cele două părți ale Imperiului. Populația romanizată din apus este desemnată cu denumirile teritoriale, Malalas, de exemplu, vorbind de Itali, Hispani sau Afri[40] care nu au de altfel decât o prezență foarte ștearsă în cronica sa. Este ca și cum, destul de brusc și inexplicabil, romanii ar fi dispărut dintr-un Occident care acum nu-i mai cuprinde decât pe barbari. De altfel, distincțiile de tipul romaioi - italoi, așa cum se regăsesc la autorii bizantini[41], pot fi interpretate în sensul unei transformări a romanității într-o realitate specific barbară. Bineînțeles, e vorba de o transformare și de o dispariție de natură politică, având de altfel mai multe etape. Una dintre acestea ar fi sărăcirea esenței politice a acestui apus care acum nu mai poate purta numele de Imperiu, unde domnește Anthemius care este numit doar "rege" al romanilor, (basileus), ceea ce semnifică decăderea la nivelul organizării specific barbare[42]. Ideea unei diferențe de natură calitativă în defavoarea vestului este întărită și de afirmația potrivit căreia Alaric al II-lea stăpânește regatul roman[43]. Formularea este neclară și greu de interpretat fiindcă luată în sens literal ar putea să însemne că autorul consideră regatul vizigot un regat roman, ceea ce fără a fi imposibil este totuși puțin probabil. Poate fi vorba totuși și de o confuzie, cum se întâlnesc destule la Malalas, care să fie datorată incapacității sale de a vedea diversitatea barbară din apus (foarte rar precizează cu care barbari anume se poartă lupte în această parte a lumii) și convingerii că puterea romană supraviețuiește totuși acolo de o manieră sau alta. Pentru Synkellos, în ultima parte a cronicii sale, romanii sunt în special locuitorii vechii capitale, care intră în atenția sa mai ales datorită succesiunii episcopilor de Roma, pe care autorul are grijă să-i menționeze frecvent, să le citeze uneori corespondența purtată cu episcopii orientali[44]. Preluând ștafeta de acolo de unde o lăsase prietenul său Synkellos, Theophanes nu are nevoie să reia povestea întemeierii Romei Vechi, cronica sa debutând cu evenimentele din jurul nașterii Romei celei Noi. Pe de altă parte, pentru el Constantinopolul este Noua Romă încă de la începuturile istoriei sale, pe motivul că o copiază întocmai pe cea veche, inclusiv cu instituțiile acesteia, dintre care în prim plan trece Senatul[45]. În acest fel Theophanes poate susține o continuitate neîntreruptă a istoriei, în care Constantin și opera sa constituie un important punct de cotitură, dar nu o ruptură brutală cu trecutul.

Ruptura este totală într-un sigur plan: cel religios, printr-un anacronism, de loc curios, Constantin fiind etichetat drept "prea creștin" încă de pe la 304-305. Putem înțelege această reinterpretare a tradiției datorită contextului în care scria Theophanes: disputele generate de iconoclasm nu permiteau susținătorilor ortodoxiei să accepte succesul, chiar pasager, al primei erezii importante care fusese arianismul[46]. Roma cea veche are datorită acestui împărat întemeietor un singur rol notabil în opera lui Theophanes: este locul în care ar fi avut loc botezul timpuriu și ortodox al lui Constantin, autorul argumentând din toate puterile împotriva vechii tradiții a botezului arian[47]. Sunt foarte puține referirile la romanitatea occidentală pe care le găsim în cronica lui Teophanes, la fel cum nu erau frecvente nici la Nikephor[48]. O excepție o constituie consemnarea papilor de la Roma, ce-i drept, nu cu o semnificație în sine, ci ca repere cronologice alături de anii de domnie ai împăraților bizantini, ai regelui persan, și ai păstoriei patriarhilor răsăriteni. Ceea ce nu înseamnă că informațiile date de Theophanes sunt corecte, și că această cronologie ar fi corectă, de exemplu vizita papei Ștefan al II-lea la curtea lui Pepin fiind plasată cu treizeci de ani mai devreme decât data ei reală[49]. Interesant este faptul că între 574 și perioada iconoclastă referințele la papii de la Roma dispar. Poate să fi fost vorba de lipsa posibilității de a găsi în surse informații care să fie folosite; nu este însă mai puțin adevărat că perioada este tocmai cea a începutului îndepărtării între Orient și Occident după eșecul recuceririi lui Iustinian. Lipsa surselor traduce în același timp o lipsă de interes pentru problemele Apusului, și implicit pentru cele ale Romei. Reapariția papilor în momentul declanșării luptelor iconoclaste se datorează în mod evident poziției pro-iconodule a papilor, ceea ce determină reînvierea interesului pentru Roma și papii săi, demonstrat de Theophanes[50].

La Ioannes Antiochenus apăreau uneori membri ai romanității orientale din spațiul balcanic, definiți însă nu din punct de vedere etnic, ci mai degrabă politic. Putem să ghicim existența populației romanizate în "mulțimea" atrasă de Vitalianus de partea barbarilor, sau cu ocazia altei revolte, în cei ce se arătau nemulțumiți de ai lor în Sciția și Tracia[51].

Din aceste câteva exemple credem că rezultă clar înstrăinarea între lumea centrată pe Constantinopol și cea situată în Occident, în perimetrul Romei apusene de care vorbea Ioannes Antiochenus[52], înstrăinare percepută din ce în ce mai clar de cronicari, pe măsură ce momentul Constantin se îndepărtează în timp.

Istoricii se raportează într-o manieră oarecum diferită la trecutul roman, care este menit să legitimeze construcțiile politice ale prezentului în absența unei ideologii care să promoveze progresul[53]. Vechea Romă este centrul de altădată al lumii, care și-a transferat cele mai importante atribute asupra Noii Rome, pentru ei nu atât centru religios al universului, cum se conturase a fi la cronicari, ci centru politic, într-un sens apropiat de cel afirmat de susținătorii de altădată ai Pax Romana. Totuși, realismul istoricilor introduce atunci când e nevoie unele nuanțe: unicitatea Imperiului este pusă în discuție de Petrus Patricius care în vremea sa trăiește într-un univers bipolar și care acceptă, pentru epoca lui Galerius, o demnitate egală pentru statele roman și persan, două surse de lumină pentru lumea din jur[54].

Spre deosebire de cronicari, care prin însuși tipul de istorie pe care îl scriau, erau obligați să prezinte și trecutul aferent Vechii Rome, istoricii se pot frecvent dispensa de apelul la acesta. Scriind istorii contemporane, ei tratează despre relațiile bizantinilor cu barbarii din Orient sau din Occident, fără să pomenească evenimente din trecutul mai îndepărtat. Doar de la Petrus Patricius ni s-au păstrat câteva fragmente care narează episoade ale luptei vechilor romani cu barbarii, între care și variante extrem de prescurtate ale războaielor lui Decebal cu Traian[55].

"Romanii de odinioară" sunt amintiți în calitate de model incontestabil de către Theophilact Simmocata, care nu își ascunde admirația față de cei care "au făcut dintr-o cetate mică un imperiu atât de întins"[56]. Comparațiile acestea, menite să-i îmbărbăteze pe contemporanii săi, sunt în același timp dovada sesizării diferenței din ce în ce mai clare dintre vechiul Imperiu și cel ce se repliase pe malurile Bosforului. Ni se pare sugestiv faptul că Theophilact este ultimul care mai scrie istorie clasică înainte de declanșarea crizei secolului al VII-lea, și într-o perioadă de reală grecizare a imperiului afirmă cu atâta forță romanitatea acestuia.

Diferențele sunt de altfel cu atât mai mari când este vorba de cele două jumătăți ale imperiului care fusese o dată unitar. Partea Orientală, prelungită încă în Sicilia, se individualizează la Agathias prin limba greacă (helenon phone), față de latina vorbită în Italia[57]. Theophilact Simocata susține însă că latina mai este limba locului, limba țării (epichorios phone)[58] într-un moment în care grecizarea imperiului era fapt împlinit. De altfel, discutând despre felul în care se reflectă în opera sa evoluția limbilor romanice în direcția îndepărtării de latină, nu putem trece cu vederea peste celebrul episod din munții Haemus, când strigătul "în limba locului" torna-torna[59] creează panică în armata bizantină. Controversa referitoare la acest episod are puține șanse să fie tranșată de o manieră convingătoare; în ce ne privește, ținând seama de contextele în care pe parcursul Istoriei sale Theophilact folosește sintagma care poate fi tradusă ca "limba țării", sau "limba locului" pentru a desemna de fapt latina, care încă mai era vorbită pe cuprinsul Imperiului și care era încă limbă oficială, credem că sunt puține argumente legate intrinsec de textul acestui autor care să ne îngăduie să afirmăm cu certitudine că aceasta ar fi o atestare clară a dialectului romanic. Și printre cercetătorii din Occident, mai puțin pasionați în a tranșa într-un fel sau altul controversa decât cei din zona balcanică, părerile sunt împărțite. Barry Baldwin e de partea celor care afirmă că e vorba de o comandă militară în latină, dar că legătura acestei formulări cu limba română e incontestabilă[60]. Alți autori neagă însă orice legătură cu limba romanică vorbită în zonă la ora respectivă. Nu consemnăm aici etapele interminabilei controverse existente asupra acestui subiect în literatura istorică română, căci aceasta nu face obiectul studiului nostru. Amintim însă că episodul apare și la Theophanes, într-o narațiune mai coerentă și mai clară, ceea ce nu e specific fragmentelor inspirate din Theophilact, pe care autorul mai târziu adesea le înțelegea greșit sau le simplifica[61]. Aceasta ar presupune existența unei surse independente de Theophilact, care ar putea pune sub semnul întrebării concluziile bazate doar pe analiza textului celui dintâi.

Autorul aplică și imperiului calificativul de "latin"[62], pentru perioada domniei lui Mauriciu, când acesta nu mai era atât de ușor de afirmat, sau îi numește pe soldații bizantini care luptă în Persia "latini"[63]. Putem bănui că în acest caz este de fapt vorba de exprimarea arhaizantă atât de dragă lui Theophilact, care în mod programatic vrea să se conformeze vechilor modele. În fond, aceste calificative au semnificații politice, latina fiind încă limba oficială a Imperiului în momentul în care scrie autorul nostru, iar caracterul latin fiind o componentă necontestată a identității bizantine. Oștenii bizantini sunt de altfel numiți alternativ, când latini, când romani[64], ceea ce poate fi pus pur și simplu pe seama preocupării autorului pentru aspectul stilistic elevat al operei sale, această alternanță având rolul de a evita repetițiile.

Model politic recunoscut încă sau nu, vechiul imperiu, care asimilase și dusese mai departe moștenirea paideii grecești, rămâne modelul cultural pe care nimeni nu-l contestă, nici măcar barbarii. Amalasunta suscită reacțiile negative ale războinicilor săi în momentul în care dorește să dea fiului său o educație de tip roman, iar Theodat se prezintă ca un partizan al învățăturilor platonice. Chiar dialogul dintre Filosofie și Istorie, cu care Theophilact își începe opera, se revendică de la modele romane mai vechi. Tradiția căruia el dorește să se conformeze este cea a prefețelor care trebuiau să capteze bunăvoința publicului și să Orienteze atenția auditoriului, în condițiile în care istoria mai este încă, precum în epoca romană, un gen destinat lecturii publice[65].

Nikephor, ultimul în ordine cronologică dintre istoricii pe care îi analizăm, surprinde o etapă diferită a evoluției lumii romane, care fusese cândva unitară. Pentru el, Occidentul este o entitate aparte, de care începe să se apropie și Sicilia, teritoriu care rămăsese prin tradiție atașat sferei bizantine, și care în timpul asediului arab al Constantinopolului își creează propriul împărat[66]. Limba vorbită în partea occidentală nu mai este latina, ca la autorii precedenți, ci chiar italiana, italon phone[67].

Populația romanizată din Occident sau Orient este o prezență rară și destul de nesemnificativă și în paginile istoricilor. Menander Protector surprindea continuarea existenței Senatului Vechii Rome (boules tes presbyteras Romes), care cere împreună cu preoții ajutor împăratului în momentul invaziei longobarzilor[68]. Ceea ce îl interesează însă pe el este să sublinieze contrastul dintre Constantinopol, Noua sa Romă, centrul universului său spre care trebuie să se îndrepte totul și Roma cea veche[69]. Spre deosebire de alți istorici ai epocii, el evită cu orice preț latinismele, chiar dacă trebuie să recurgă la perifraze[70]. Putem vorbi din această cauză de purism lingvistic, adecvare la modelele attice în conformitate cu mimesisul, dar și înstrăinare de valorile romanității apusene. Vedem însă că el nu sesizează masa romanică, ci doar manifestarea de natură politică a celor puțini care mai dețineau funcții sau responsabilități publice. Masa de populație romanică pare să fie cea semnalată în hotarele Traciei, ca victimă a incursiunilor avare din timpul lui Iustin al II-lea[71]. Nici Agathias nu prea reușește să-i distingă în Occident pe romanici de stăpânii lor barbari. Termenul Romaioi are în opera sa sens politic sau regional, atunci când se referă la supușii lui Teodoric, pe care el nu îcetează a-l considera un stăpânitor legitim[72]. Vorbește o singură dată de italoi atunci când are nevoie de un reper geografic pentru a fixa vecinătățile francilor despre care vorbește apoi pe larg în cunoscutul său excurs asupra obiceiurilor acestora[73]. Pe de altă parte, este uneori mai bine informat asupra realităților italiene decât Procopius, dar mai ales în cazul goților, nu în ceea ce-i privește pe romanici[74].  Ca orice istoric ce se respectă, evită folosirea termenilor latini, preferând să facă apel la parafraze complicate și adesea greoaie, chiar atunci când e vorba de titluri oficiale (ca de exemplu "dux" pe care preferă să-l traducă prin taxiarhos). Lumea romană își păstrează însă la el caracterul de model, mai ales pentru franci, barbari pe care îi vede ca fiind extrem de "romanizați" în sensul cultural, evident, datorită împărtășirii aceleiași confesiuni creștine niceene, într-un moment în care restul Occidentului era arian.

L-am lăsat la urmă pe Procopius, deoarece specificul operei sale a făcut ca el să acorde un spațiu mult mai amplu decât alți autori lumii romane sub aspectul ei post-roman, dacă ne putem exprima astfel. Vechiul imperiu își păstrează la el funcția de model, așa cum de altfel încerca să susțină și propaganda oficială căreia autorul este silit uneori să se conformeze. După rapida și spectaculoasa recucerire a Africii, biruitorului Belisarius i se organizează la Constantinopol un triumf ce dorea să treacă drept roman, numai că spre deosebire de scenariul antic, în care învingătorul era vedeta necontestată a spectacolului, acum momentul culminant îl reprezintă prosternarea acestuia la picioarele împăratului. Distanța dintre model și realitate este destul de mare și Procopius însuși comentează artificialitatea renașterii ritualului roman[75].

Cea mai frecventă semnificație a termenului romaioi este la Procopius cea politică, prin care sunt desemnați supușii împăratului de la Constantinopol, indiferent de etnia lor sau de limba pe care o vorbeau. Există însă și alte sensuri ale acestui termen, dintre care cel mai sigur este de locuitor al Romei, care însă nu exclude, ci dimpotrivă presupune calitatea politică, de cetățean al Imperiului. Senatul și poporul din Roma reprezintă corpul politic cu care Vitiges poartă tratative, episcopul Silverius distingându-se datorită rolului său religios dar nu numai[76]. Într-o manieră asemănătoare trebuie să înțelegem prin romani, și pe senatorii strămutați de Totila în Campania[77], elemente ale elitei orașului Roma pe care regele got dorea să le țină astfel sub control. În sensul regional este folosit termenul de "romani" atunci când se vorbește de cei ce se opun armatei imperiale, sau de cei care și-au păstrat libertatea sub Teodoric[78]. Ca denumire cu semnificație locală, termenul de "romani" este folosit în paralel cu cele de neapolitani, calabri, apulieni, sicilieni. Acești romani din Roma au însă un specific etnic incontestabil care îi deosebește de "grecii" despre care Totila vorbește cu atât dispreț[79]. Foarte interesantă este folosirea calificativului de "roman" pentru a-l desemna pe un nobil hispano-roman, socru al regentului ostrogot Theudis[80]. Este clar că dacă Procopius folosește termenul în sensul său politic originar, el nu descrie o realitate, ci proiectează asupra spațiului iberic idealurile propagandei bizantine. Ne putem întreba dacă Procopius era cumva conștient și de realitatea etnică ascunsă sub această denumire, și este destul de greu să dăm un răspuns. Mai ales că pentru el, în Galia vecină nu se mai găsesc decât franci, și constatarea că mai există populații care păstrează obiceiurile romanilor din vechime îl surprinde destul de mult. Acestora însă nu le dă numele de romani, ci de arborychi și nu dă amănunte despre etnia sau limba lor, ci doar despre faptul că au fost soldați supuși vechilor romani[81]. Ambiguitatea formulărilor autorului i-a determinat pe istoricii moderni să încerce să rezolve misterul acestui termen care nu apare în această formă decât la Procopius. Averil Cameron presupunea că ar putea fi vorba de o înțelegere greșită a termenului armorici, și că de fapt cei despre care scrie Procopius n-ar fi locuitorii romanici ai Galiei ci bretonii refugiați pe continent în urma invaziilor anglo-saxone[82].

Populația romanizată este desemnată cu denumiri teritoriale, fie că e vorba de "ilirii" care sunt jefuiți de avari, fie de "tracii" care se confruntă cu barbarii, fie de italioții atât de frecvent amintiți[83]. Proporția în care se întâlnesc aceste denumiri cu coloratură locală prin care sunt desemnați provincialii ne arată că romanitatea orientală apare mai rar în paginile lui Procopius, pentru că principala componentă a identității este pentru acest istoric cea politică, aspectele etnice, lingvistice sau religioase ocupând locuri secundare. Dorim să reamintim însă și cu această ocazie felul în care aspectele etnice și lingvistice pot fi deduse din puținele informații furnizate de istoricul bizantin. Este vorba de mult discutatul episod al falsului Chilbudios[84], barbar de dincolo de Dunăre care își asumă o identitate romană pe care o poate susține prin cunoașterea limbii latine. Pe aceasta se poate presupune că a putut să o învețe de la o populație vorbitoare a acestei limbi cu care fusese în contact în zonele nord-dunărene.

De asemenea, o prezență nu foarte conistentă o au reprezentanții romanității din Africa, amintiți de Procopius în paginile Războiului cu vandalii. Într-un fel, autorul dă el însuși o explicație acestei absențe relative, arătând că africanii au rămas puțini în urma atâtor nenorociri ce le-au lovit provincia și acum au ajuns cerșetori[85]. Golirea de oameni a Africii, susținută și în ultima carte a Războaielor[86], este accentuată în contextul polemic al Istoriei Secrete, în care avansează cifra de 5 milioane de oameni uciși, ce-i drept, incluzând în rândurile acestora și pe vandali și berberi[87]. Numele pe care le dă Procopius acestor romani din Africa sunt cel de "africani",  cel arhaizant de "libieni", sau cel al orașelor în care locuiesc, de exmplu "cartaginezi"[88].

Sugeram însă că o prezență mult mai semnificativă este cea a romanității Occidentale din Italia, acei italioți (italoi) prinși frecvent la mijloc între armatele gote și bizantine. Lăsați fără apărare de bizantinii cu care se identifică din punct de vedere politic, sunt masacrați de ambele armate, care în condiții de conflict îi pot considera în egală măsură străini și dușmani[89]. În condițiile asediului Romei de către Totila în 546, locuitorii orașului se plâng ofițerilor bizantini Bessas și Conon că armatele împăratului nu-i privesc drept romani, rude sau aliați politici, ci ca pe niște simpli dușmani[90], mărturie culeasă de Procopius[91] care ne transmite astfel dezorientarea acestor oameni aduși într-o situație de criză de identitate.

În aceeași situație ambiguă se află locuitorii de origine romană din Africa, al căror tratament de către vandali ar fi trebuit să-i apropie fără discuții de tabăra bizantină, dar pe care îi constatăm prinși la rândul lor între mai multe solidarități. Ei nu mai sunt receptați drept compatrioți de către oștenii din compozita armată bizantină cărora Belisarius, la intrarea în Cartagina, trebuie să le readucă aminte că nu trebuie să se porte rău cu cei care sunt totuși de origine romană[92]. Armata bizantină se teme de acești locuitori ai unei țări străine, și Belisarius este apreciat pentru felul în care reușește în cele din urmă să-i câștige de partea sa pe romanii africani[93]. Dincolo de propaganda care afirma nerăbdarea cu care populația oprimată de vandali i-ar aștepta pe bizantini ca eliberatori se întrezăresc realitățile, care sunt departe de primirea entuziastă pe care o sugera altundeva Procopius[94]. Dimpotrivă, ostilitatea dintre romanii din Africa și bizantini este deschisă, ostașii împăratului comportându-se ca și cum ar fi fost într-o țară străină, jefuindu-le africanilor recoltele, iar aceștia din urmă se lasă convinși în câteva cazuri de Gelimer și ucid soldații bizantini ale căror capete le aduc regelui vandal[95]. Nu putem afirma cu certitudine că între locuitorii de origine romană din Africa și ostașii din armata lui Iustinian ar fi fost o deosebire etnică esențială, întrucât se pare că în primele dintre războaiele de recucerire au mai putut fi recrutați nativi romani, ceea ce deja nu mai era posibil în campaniile mai târzii[96]. Este încă o dovadă a rolului relativ redus pe care îl are etnia în conturarea identităților și în stabilirea naturii relațiilor intercomunitare.

Deși este susținătorul ideologiei oficiale care afirmă că locuitorii Africii sunt romani și trebuie eliberați din sclavia în care i-au adus barbarii, Procopius de fapt nu pare să nutrească prea multă simpatie față de acești romanici africani, care nu se bucură din partea lui nici măcar de atenția acordată berberilor[97]. Bineînțeles că la acest argument se poate obiecta că subiectul berber era mai exotic, îi dădea autorului posibilitatea să facă dovada erudiției sale, realizând excursurile atât de gustate de publicul său, și că tratarea in extenso a berberilor nu demonstrează și existența simpatiei. Ceea ce însă nu se poate contesta este faptul că Procopius îi tratează foarte rar pe romanii africani în mod izolat, ei fiind lipsiți de relieful pe care îl aveau o serie de personaje care apăreau în Războiul cu goții. În afara lui Reparatus, episcopul Cartaginei[98], nici un alt african nu este amintit cu numele său[99].

În cazul locuitorilor Italiei, diferența față de bizantini este etnică și lingvistică, și Totila nu încetează niciodată să o afirme, punându-i  pe italioți în opoziție cu "grecii" invadatori și lacomi, care pretextând că le aduc libertatea îi cufundă însă în sclavia abuzurilor[100]. Procopius însuși este cum nu se poate de conștient de înstrăinarea lingvistică între cele două categorii de romani, afirmând cu mândrie dar și ca un fapt izolat capacitatea sa de a citi în latină oracolele sibiline[101]. Față de goți diferența este lingvistică, în măsura în care aceștia mai folosesc uneori limba gotică, precum Bessas, născut în Balcani și rămas printre cei care nu l-au urmat pe Teodoric în Italia[102]. Putem însă presupune că aceasta nu era esențială, deoarece încă înainte de venirea în Italia în viața de zi cu zi, mai ales în componentele ei militare, goții foloseau un limbaj puternic impregnat de termeni latini și grecești, un fel de jargon ostășesc comun tuturor celor ce trăiau în Balcani[103]. Iar pe de altă parte, limba gotică vorbită era în acel moment foarte deosebită de gotica liturgică, devenită deja o limbă moartă[104]

Mai importantă pare să fie diferența religioasă, sau cel puțin așa declară unui comandant bizantin Tullianus, nobil din Italia care spune că el și compatrioții săi Bruti și Lucani au fost siliți de nedreptatea oștenilor împăratului să se închine barbarilor arieni[105]. Aceasta este una din rarele ocazii în care Procopius subliniază diferența religioasă dintre barbari și supușii lor romanici din Italia, spre deosebire de situația din Africa, unde distincția între vandalii arieni și "romanii" drept-credincioși era mult mai evidentă[106]. Arianismul vandalilor opus dreptei credințe a supușilor lor africani este una din cauzele înfrângerii acestor barbari, ne sugerează Procopius, care prezintă aparițiile Sfântului Ciprian, patronul cartaginezilor, care anunță sfârșitul stăpânirii ariene asupra bisericii sale[107]. Dincolo însă de afirmațiile propagandistice, arianismul nu pare să fi fost o piedică de netrecut pentru apropierea dintre cele două comunități africane, așa cum nu va fi pentru soldații bizantini care se căsătoresc cu femei vandale[108]. De altfel, știm că după succesul recuceririi în Africa au izbucnit răscoale datorită măsurilor antiariene luate de Iustinian, în condițiile în care în armata bizantină arianismul era destul de răspândit, și în care în urma câtorva decenii de stăpânire vandală inclusiv romani africani putuseră accepta din conformism sau chiar din convingere credința ariană.

Există însă și un episod care ar putea fi interpretat în sensul unei opoziții radicale între goții arieni și locuitorii drept-credincioși din Italia: cel în care Totila taie mâinile unor episcopi acuzați de trădare în favoarea bizantinilor[109]. Ne putem însă întreba dacă acest gest este motivat religios sau tot politic, episcopii fiind în Italia reprezentanții comunităților orășenești locale, cei care pot organiza o eventuală rezistență împotriva goților sau pot pactiza cu bizantinii de care îi apropie forma de creștinism împărtășită.

Etnice, politice sau religioase, identitățile populației romanice din Italia se prezintă la Procopius ca fiind în plin proces de redefinire. Cazul lui Tullianus, amintit mai sus, este foarte interesant tocmai datorită felului în care oglindește acest proces de redefinire a identităților. Tullianus este numit de Procopius "roman", în vreme ce aceia pentru care a intervenit în fața generalului Ioannes sunt "italioți". Explicația acestei diferențe ar putea consta în faptul că nobilul italian strânge un fel de miliție rurală, formată din agroikoi, cu care luptă împotriva goților, dovedindu-și astfel loialitatea față de împărat. Învins de Totila, el se poate refugia la Constantinopol, conservându-și astfel calitatea politică de roman, pe care cei de origine umilă, obligați să rămână pe loc, nu și-o pot apăra.

Credem însă că ar fi greșit să considerăm că diferența dintre semnificațiile termenilor "romani" și "italioți" ar fi una de esență. Termenul "Italioți" are un sens geografic, regional, poate chiar etnic la un moment dat, dar și unul politic incontestabil. Teodoric, Amalasunta, Vitiges dețin puterea peste goți și italioți, exprimări care trimit cu claritate la corpul politic[110]. Acest sens politic al termenului ne pare că reiese și mai clar din secvența în care lui Belisarie i se oferă domnia în Apus peste goți și italioți[111]. Probabil că oferta care îi este făcută generalului bizantin exprimă de fapt trecerea în primul plan a identităților definite mai degrabă geografic, trecând peste criteriile etnice sau politice. S-ar părea că este vorba de dorința locuitorilor din Italia de a găsi o formulă care să le permită sa-și păstreze individualitatea într-un stat propriu, care să nu depindă direct de împăratul de la Constantinopol.

Ceea ce ni se pare însă mai interesant este că aceste calități de "roman" sau chiar de "italiot" nu sunt stabile, ele putând fi schimbate în urma unei alegeri conștiente a taberei în care personajele prezentate de Procopius doresc să se situeze. Herodianus, ostaș bizantin, "roman" deci în sensul politic, posibil latinofon, deoarece era originar din Balcani, iar pe de altă parte purtătorul unui nume grecesc, trece de partea goților cărora le predă Spoleto. Totila îl dă exemplu senatorilor din Roma, deoarece s-a arătat prieten și rudă a goților[112]. S-ar părea că, pentru Procopius, alegerea unei solidarități politice are consecințe în planul etnic, determinând apariția unor relații de rudenie sui-generis, sau altfel spus, rudenia este consecința solidarității politice și nu cauza acesteia[113]. Apartenența etnică nu garantează deci recunoașterea unei anume identități politice.

Ușor de pierdut de către supușii Imperiului prin trecerea în tabăra gotică, identitatea romană poate fi la fel de ușor dobândită de către goți. Aceștia pot deveni romani fie intrând în armata bizantină, fie acceptând statutul de supuși ai împăratului[114]. Garnizoanele gote din Urbino sau din Fiesole sunt absorbite în armata bizantină în urma capitulării, iar cei din Osimo, dornici să-și păstreze proprietățile, jură să devină supuși credincioși ai împăratului[115].

Una din concluziile posibile în urma analizei acestor cazuri este că în asumarea identității politice romane foarte adesea contează contextul în care se află oamenii, și care îi obligă să opteze pentru o definire a propriei identități într-un sens sau altul. De asemenea, foarte frecvent contează solidaritățile și inserțiile locale, care îi pot determina pe oameni să-și păstreze identitatea romană sau să opteze pentru una gotică, iar invers, să renunțe la cea gotică în favoarea uneia de tip roman.

Pe de altă parte, nu putem să uităm importanța identității de tip socio-economic pe care o au personajele lui Procopius și care contează foarte mult atunci când se pune problema alegerii taberei politice. Cei care pot mai ușor să fie de partea bizantinilor sunt membrii aristocrației, care au pământuri și rude la Constantinopol, care au susținut recucerirea și ar fi profitat de pe urma ei, și care aveau unde să se refugieze în cazul eșecului. Cazul anterior amintit al lui Tullianus, care poate părăsi Italia pentru a se refugia în capitala bizantină, este relevant. Pe de altă parte, în revoltele populației africane împotriva noilor stăpâni, motivele legate de opresiunea fiscală sunt sugerate de autor. În cazul Africii nici nu prezentase exemple de raliere individuală a membrilor elitei de partea taberei bizantine, cu excepția episcopului de Cartagina. Acesta însă era motivat nu de o identitate de interese de "clasă", ci de comunitatea de religie. Putem spune că dacă în cazul Italiei calitatea de senator, de nobil, de membru al elitei romane este o componentă importantă a identității personajelor de origine romanică, în cazul Africii aceasta este aproape absentă. Ce-i drept, și situațiile erau diferite, aristocrația italiană reușise să-și conserve sub Teodoric și urmașii imediați ai acestuia statutul, privilegiile și forța economică, pe câtă vreme elita africană fusese puternic erodată în timpul persecuțiilor vandale (care au însemnat inclusiv deportări în masă în Sardinia), iar procesul urma să continue și în timpul stăpânirii bizantine.

Deși Procopius vorbește puțin despre aspectele religioase, tocmai pentru ca tipul de istorie pe care îl scria îl determină să evite pe cât posibil referirile la terminologia creștină, cel mai stabil criteriu de definire a identității, cel puțin la nivelul ierarhiei eclesiastice, ramâne cel religios. Papii, episcopii sunt în general credincioși bizantinilor, datorită componentei religioase care este esențială pentru identitatea lor. În cazul celorlalte personaje, identitățile se pot oricând "negocia", schimba, astfel încât analiza terminologiei folosită de autor trebuie să se facă cu o atenție deosebită.

Ca și alteritatea, identitatea se dovedește a se fi construit pe baze foarte diferite, etnice uneori, culturale cel mai adesea, sociale și economice în funcție de context, politice și religioase[116]. Important însă este să-i acceptăm caracterul de construct, care nu are nimic de a face cu un dat natural și imuabil.

 [1] Franz Dölger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, în "Zeischrift fûr Kirchegeschichte", nr. 56, 1937, p. 8-9.

[2] Chronicon Paschale, ed. Dindorf, p. 91.

[3] E. M. Jeffreys, The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History, "Byzantion", nr. 49, 1979, p. 201.

[4] A. Cameron, New and Old in Christian Literature, în The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Dumbarton Oaks, New York, 1986, p. 51.

[5] W. Goffart, Barbarians and Romans. A.D. 418-584, Princeton, 1980, p. 66.

[6] Roger Scott, The Classical Tradition in Byzantine Historiography, în Byzantium and the Classical Tradition, eds. M. Mullet, R. Scott, Birmingham, 1981, p. 69.

[7] Theophanes Confessor, op. cit., anii situați între 610-1 și 627-8.

[8] R. Scott, op. cit., p. 69.

[9] G. Ostrogorski, The Byzantine empire in the World of the Seventh Century, în Zur Byzantinischen Geschichte, Darmstadt, 1973, p. 90.

[10] Pentru rolul mimesisului în literatura bizantină a se vedea Herbert Hunger, On the Imitation (mimesis) of Antiquity in Byzantine Literature, DOP, nr. 23-24, 1969-1970, p. 17-38.

[11] A. Cameron, Procopius and the sixth century, p. 214.

[12] Pe care Dindorf, în studiul introductiv la ediția de la Bonn, o considera anonimă.

[13] Malalas, Chronographia, X., p. 227.

[14] Anna-Dorothée van den Brincken, Studien zur lateinischen Weltchronistik…, p. 39.

[15] B. Croke, A. M. Emmett, The Origins of the Christian World Chronicle, în History and Historians in Late Antiquity…, p. 127.

[16] E. M. Jeffreys, The Attitudes of Byzantine Chroniclers…, p. 220.

[17] G. Dagron, Rome vue de Byzance…, p. 61; 69.

[18] Malalas, op. cit., II, p. 33.

[19] Ibidem, VII, p. 176-177.

[20] Chronicon Paschale, p. 208.

[21] Ioannes Antiochenus, op. cit.,  fr. 31.

[22] G. Dagron, Naissance d'une capitale…, p. 343.

[23] Chronicon Paschale, p. 98.

[24] Georgios Synkellos, Chronographia, p. 91-92.

[25] Chronicon Paschale, 186.

[26] Ioannes Antiochenus, fr. 45.

[27] Georgios Synkellos, op. cit.,  p. 451.

[28] Ioannes Antiochenus, fr. 49, 50, 62, 68.

[29] E. M. Jeffreys, The Attitudes of Byzantine Chroniclers…, p. 220.

[30] Chronicon Paschale, 186.

[31] Hesichius Milesius, op. cit., p. 146; Malalas, op. cit., IX, p. 215; Ioannes Antiochenus, fr. 45; Synkellos, op. cit., p. 451.

[32] Malalas, op. cit., IX, p. 226; X, p. 227.

[33] C. Mango, Discontinuity with the Classical Past in Byzantium, în Byzantium and The Classical Tradition…, p. 48.

[34] P. Amory, People and identity…, p. 23.

[35] Malalas, op. cit., XII, p. 291.

[36] Hesichius Milesius, op. cit., p. 153.

[37] G. Dagron, Rome et l'Italie vues de Byzance (IVe-VIIe siècles), Settimane, XXXIV, 1986, p. 63.

[38] Paul Magdalino, Introduction, la New Constantines. The Rithm of Imperial Renewal in Byzantium…, p. 4.

[39] Al. P. Kazhdan, Innovation in Byzantium, în Originality in Bizantine Lite-rature, Art and Music, ed. A. R. Littlewood, Oxford, 1995, p. 12.

[40] Malalas, op. cit., XVIII, p. 495.

[41] H. Hunger, Graeculus perfidus, Italos itamos…, p. 334.

[42] Malalas, op. cit., XIV, p. 373.

[43] Ibidem, XVIII, p. 429.

[44] Georgios Synkellos, op. cit., p. 708-709, pentru scrisorile adresate de Dioni-syos din Alexandria lui Stephanus și lui Xystus.

[45] Theophanes Confessor, op. cit., an 328-329.

[46] Roger Scott, The Image of Constantine in Malalas and Theophanes, în New Constantines…, p. 66.

[47] Theophanes Confessor, op. cit., an 321/2.

[48] G. Ostrogorsky, The Byzantine empire in the World of the Seventh Century, în Zur Byzantinische Geschichte, Darmstadt, 1973, P. 89.

[49] Theophanes Confessor, op. cit., an 724-725.

[50] G. Ostrogorsky, op. cit., p. 90.

[51] Ioannes Antiochenus, op. cit., fr. 171; 214.

[52] Ibidem,  fr. 214.

[53] M. Maas, John Lydus and the Roman Past, p. 40.

[54] Petrus Patricus, op. cit., p. 188.

[55] Ibidem, p. 185.

[56] Teofilact Simocata, Istorie bizantina, I, 5, 6; II, 14, 6.

[57] Agathias, op. cit., II, 20, 108.

[58] Teofilact Simocata, op. cit., II, 4, 1.

[59] Ibidem, II, 15, 9.

[60] Barry Baldwin, "Torna, Torna, frater": what language, "Byzantion", tome LXVII, 1997, fasc. 1, p. 264-267.

[61] L. M. Whitby, Theophanes Chronicle source for the reigns of Justin II, Tiberius and Maurice (A. D. 565-602), "Byzantion", LIII, 1983, p. 328.

[62] Teofilact Simocata, op. cit., IV, 14, 2.

[63] Ibidem, II, 1, 6.

[64] Ibidem, II, 1, 6-7; II, 6, 6 .

[65] Joseph D. C. Frendo, History and Panegyric in the Age of Heraclius. The Literary Background to the composition of the Histories of Theophylact Simocatta, DOP, nr. 42, 1988, p. 147.

[66] Nikephoros Patriarch, op. cit., 55.

[67] Ibidem, 48.

[68] Menander Protector, op. cit., fr. 62.

[69] Barry Baldwin, Menander Protector, DOP, nr. 32, 1978, p. 108-109.

[70] Ibidem, p. 117.

[71] Menander Protector, op. cit., fr. 14.

[72] Agathias, op. cit., I, 5, 25.

[73] Ibidem, I, 2, 16.

[74] A. Cameron, Agathias, Oxford, 1970, p. 43.

[75] A. Cameron, Images of Authority: Elites and Icons in Late Sixth Century Byzantium, în Byzantium and the Classical Tradition…, p. 210.

[76] Procopius, B.G., I, 11, 26.

[77] Ibidem, III, 37, 1-4.

[78] Ibidem, I, 24, 10; I, 20, 11.

[79] Ibidem, I, 18, 40.

[80] Ibidem, I, 12, 50.

[81] Ibidem, I, 12, 8-11.

[82] A. Cameron, Procopius…, p. 211.

[83] Procopius, B.G., II, 1; III, 33, 1.

[84] Ibidem, III, 13, 14.

[85] Procopius, B. V., II, 28, 52.

[86] Idem, B. G., IV, 17, 21.

[87] Idem, Istoria Secreta, 18, 1-9.

[88] Idem, B. V., I, 20, 23; I, 20, 18.

[89] Procopius, B.G., III, 9, 1-4; III, 6, 7; IV, 34, 3-4.

[90] Ibidem, III, 17, 1-8.

[91] A. Cameron, Procopius and the Sixth Century, Berkeley and Los Angeles, 1985, p. 194.

[92] Procopius, B. V., I, 20, 18-19.

[93] Ibidem, I, 27, 6-7.

[94] A. Cameron, op. cit., p. 185.

[95] Procopius, B. V., I, 20, 18-20; I, 23, 1-4.

[96] John L. Teal, The Barbarians in Justinians Armies, "Speculum", XL, nr. 2, 1965, p. 294-322.

[97] A. Cameron, Procopius…, p. 186.

[98] Procopius, B. V., II, 26, 31.

[99] A. Cameron, Procopius…, p. 187.

[100] Procopius, B.G., III, 9, 11-12.

[101] Ibidem, I, 24, 33-37.

[102] Ibidem, I, 10, 10.

[103] P. Amory, People and Identity…, p. 103.

[104] Ibidem, p. 104.

[105] Procopius, B. G. , III, 18, 21.

[106] P. Amory, People and Identity…, p. 144.

[107] Procopius, B. V., I, 21, 17-25.

[108] A. Cameron, op. cit., p. 177.

[109] Procopius, B. G. , III, 9, 20.

[110] Ibidem, I, 3, 12; I, 11, 5.

[111] Ibidem, II, 3O, 26.

[112] Ibidem, III, 21, 15-16.

[113] P. Amory, op. cit., p. 178.

[114] Ibidem, p. 169.

[115] Procopius, B. G. , II, 19, 17; II, 27, 25; II, 27, 31.

[116] H. Hunger, Graeculus Perfidus…, p. 47.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003