POPOARE ALESE ŞI MONARHI IDEALI
 

1. POPORUL ALES ÎN TRADIŢIA BIZANTINĂ

 

Dincolo de toate nuanţele pe care le-am constatat la autorii bizantini în legătură cu definirea identităţii romane, ni se pare clar că ea a rămas o componentă esenţială a propriei identităţi bizantine de popor ales. De asemenea, pentru cazul occidental, va trebui să observăm felul în care se construieşte identitatea diferitelor grupuri etnice şi politice ai căror purtători de cuvânt sunt istoricii noştri. Folosim conceptul de identitate în accepţia sa colectivă, socială, definindu-l ca acea parte a concepţiei despre sine derivată din concepţia apartenenţei la un grup social[1]. În cazul nostru, grupul de referinţă este reprezentat de comunitatea politică pe care o constituie bizantinii sau fiecare dintre neamurile barbare plasate de autorii de limbă latină în centrul reflexiei lor istorice. 

Bineînţeles, pe parcurs vom pune în evidenţă felul în care identitatea poporului ales se defineşte în interacţiune cu ceilalţi, care pot avea un rol pasiv, fiind simple repere de comparaţie (este în general cazul barbarilor văzuţi de bizantini) sau un rol activ, ca sursă de norme evaluative (ceea ce sunt bizantinii pentru barbari)[2].

Ipoteza de la care pornim este că ideologia, în sensurile larg şi restrâns pe care le-am definit în Introducere, contribuie la agregarea corpului politic şi la construirea identităţii sale comune. Altfel spus, receptarea şi prezentarea ca un tot a unui ansamblu uneori foarte compozit din punct de vedere etnic, lingvistic, religios, care primeşte un nume comun şi o atribuită istorie comună conduce la constituirea unui grup în cele din urmă omogen. Este cazul bizantinilor, romani în sens politic, în rândurile cărora pot intra acei barbari ce se pun în serviciul împăratului. Este, în alt sens,  cazul acelor gentes barbare, plurietnice dar unite în jurul persoanei şefului şi a ideologiei care afirmă existenţa unei origini comune pentru toţi membrii poporului ales[3].

Analiza lucrărilor istorice ne va permite să observăm felul în care autorii se mişcă între un plan al proiecţiei ideale, al ideologiei, în care poporul ales  are o identitate comună clară şi exemplară, şi un plan al realităţii, în care lucrurile sunt mult mai fluide, iar trăsăturile comune lipsesc, sau sunt mai degrabă consecinţa iar nu cauza existenţei unei comunităţi politice.

Prima precizare care trebuie făcută acum este că imaginea poporului ales aşa cum este ea reflectată în istoriografia epocii nu este neutră din punct de vedere ideologic. Dimpotrivă, ea are o funcţie politică instrumentală, fiind pusă în slujba universalismului de sorginte romană conservat în Bizanţ. În vreme ce în Apus particularismul câştiga teren prin intermediul statelor barbare succesoare ale Imperiului, aici era menţinut idealul unei civilizaţii unitare şi universale, în conflict cu barbaria înconjurătoare, alteritate care contribuie prin însăşi existenţa sa la definirea şi întărirea propriei identităţi[4]. Acest ideal de societate şi de comunitate umană, care este în acelaşi timp unul de civilizaţie universală[5], conturat în condiţii de confruntare reală, este motivat etic şi religios, fiind caracterizat prin anumite valori încarnate într-un popor ales.

În acest moment trebuie lămurită folosirea sintagmei de popor ales pentru realităţi atât de deosebite între ele precum bizantinii şi diferitele neamuri barbare. Credem că ea ilustrează foarte bine ideea de la care am pornit, şi anume construirea identităţii prin raportarea la Celălalt şi rolul ideologic al acestei acţiuni, întrucât în Biblie, alături de poporul ales iudeu există unul sau mai multe popoare blestemate, precum egiptenii sau filistinii. Miza acestei categorisiri este şi în Biblie în ultimă instanţă una politică, fiind legată de revendicarea, cucerirea pământului făgăduinţei şi în cele din urmă de constituirea statului. Putem vorbi deci de o anumită identificare a religiei cu statul în Biblie, care a stat la baza concepţiilor ulterioare referitoare la raporturile dintre acestea[6].

Biblia este însă doar una din sursele de inspiraţie pentru aplicarea modelului de popor ales la cazul bizantinilor sau barbarilor. Cealaltă sursă este opoziţia tradiţională între civilizaţie şi barbarie, aşa cum s-a conturat pe parcursul unor secole întregi în lumea greco-romană.

Definirea acestei comunităţi ideale despre care vorbim, nu atât din punct de vedere etnic, cât mai ales politic şi religios, nu se realizează deci în epoca de care ne ocupăm, ci este o construcţie care se întemeiază pe două tradiţii preluate din epocile anterioare: cea greco-romană şi cea biblică.

În tradiţia clasică greacă, a multitudinii şi diversităţii polisurilor, identitatea comună s-a constituit şi prin raportarea la alterităţile ostile ale "barbarilor", care în condiţii de conflict nu mai sunt definiţi doar prin prisma opoziţiei etnice şi lingvistice, ci şi a uneia morale. Grecii se definiseră în secolele V-IV î.Hr. ca o comunitate de rasă, limbă, religie, drept, cultură superioară tuturor celorlalte, astfel încât puteau considera că încarnează tipul perfect de umanitate care era conform viziunii aristotelice[7]. Acest ideal concret de umanitate, definit spaţial şi temporal, este extins la proporţiile universului, grecii reprezentând civilizaţia şi libertatea, iar barbarii lipsa de civilizaţie şi sclavia[8]. Se constituiau acum opoziţia dintre binele grec şi răul barbar[9], ca şi ierarhizarea care-i punea pe greci pe o treaptă superioară faţă de inferiorii barbari. În aceste condiţii, grecii nu-şi puneau problema civilizării barbarului, mulţumindu-se să constate speculativ existenţa diferenţei şi opoziţiei.

Manifestarea tendinţelor expansioniste romane făcea de asemenea necesară afirmarea superiorităţii poporului cuceritor faţă de neamurile cu care intră în contact şi pe care trebuie să le învingă, astfel încât sunt preluate multe elemente ale modelului grec. Viziunea romană asupra raportului dintre Sine şi Celălalt este mai nuanţată decât cea greacă, întrucât barbarul poate avea acces la humanitas, în vreme ce romanul poate recădea în barbarie[10]. Cele două lumi au graniţe mobile şi punţi de comunicare, ceea ce face posibilă misiunea civilizatoare asumată de romani. Paradigma devenită clasică înzestra poporul roman cu o serie de calităţi, precum humanitas, clementia, benignitas, fidelitas, constantia, gravitas, prudentia, tranquilitas, amor pacis, ius, eruditia[11], în vreme ce barbarii sunt definiţi prin negativul acestora[12]. Virtuţile acestea per-sonificate erau încarnate în primul dintre cetăţeni, care era principele[13]. Această autoreceptare romană, legată de calităţile poporului şi de misiunea civilizatoare a statului, a constituit baza patriotismului care a susţinut expansiunea şi apoi lupta pentru supravieţuire în condiţii de criză[14].

Vedem deci că romanii dezvoltaseră, chiar dacă sub alt nume, propria concepţie de popor ales care are la bază nu atât, sau nu în primul rând, valori religioase, ca la iudei, ci criterii morale şi politice. Scopul este însă acelaşi: dominarea acelei părţi de lume care este considerată importantă.

Momentul în care poporul roman ca paradigmă a civilizaţiei devine popor ales în sens religios, dar nu numai, este cel al infuzării creştinismului în societatea greco-romană. Suprapunându-se peste tradiţia stoică, deja asimilată de o parte a elitei romane, creştinismul, prin intermediul Sfântului Pavel, afirmă dispariţia diferenţelor dintre oameni într-o lume nouă, unificată prin credinţă[15]. În pofida acestor idei neotestamentare, să le spunem "democratice", tradiţia biblică, juxtapusă din acest moment celei greco-romane, nu reuşeşte să conducă la dispariţia dualităţii civilizaţie-barbarie. Dimpotrivă, opoziţiei clasice i se adaugă noua componentă religioasă prin care se propagă modelul biblic al poporului ales. La acceptarea noului model a contribuit şi faptul că Noul Testament permitea definirea poporului ales nu atât pe criterii etnice, cât religioase. În condiţiile în care, începând cu Constantin Imperiul şi creştinismul deveneau realităţi indestructibil legate, era inevitabilă transferarea modelului de popor ales asupra romanilor creştinaţi. Paradoxal este că forţa unificatoare a religiei nu estompează paradigma clasică a romanului, fiind menţinute calităţile stabilite de tradiţia păgână şi trecute, cel puţin teoretic, în primul plan cele creştine.

Istoricii şi cronicarii bizantini moştenesc în chip firesc paradigma greco-romană creştinată şi o folosesc fără a-i aduce modificări esenţiale, pentru argumentarea unei ideologii patriotice atât de importantă în epoci de criză. Analiza lucrărilor istorice bizantine, surse privilegiate pentru studiul ideilor care animă o societate care nu mai încurajează creaţia originală în domeniul filosofiei sau al gândirii politice, poate demonstra totuşi subtilitatea şi supleţea de care au dat dovadă aceşti autori atât de obligaţi să se supună canoanelor[16]. Problema se pune deci atunci când este vorba de autorii de limbă latină, care trebuie să construiască identitatea noilor popoare alese cu instrumentele etnografiei clasice, specifice lumii greco-romane. Ei sunt astfel aceia care vor propune soluţi originale pentru această problemă pe care încearcă să o rezolve.

Un prim nivel de la care trebuie să înceapă analiza modului în care se realizează auto-imaginea, în care se defineşte identitatea, este, oricât ar părea de banal, planul fizic. Corpul este un element identitar important, mediator al cunoaşterii de sine şi a cunoaşterii Celuilalt, şi modul în care autorii prezintă aspectul fizic al personajelor lor poate fi foarte semnificativ. Din nefericire, istorici serioşi, preocupaţi de probleme politice şi religioase, autorii noştri ne dau rareori indicaţii din care să rezulte imaginea fizică a celor ce compun poporul ales. Aceste indicaţii ar fi fost foarte semnificative, căci atribuirea, bazată sau nu pe realitate, a unor trăsături fizice este legată de afirmarea unor poziţii ideologice şi de apărarea unei anumite identităţi sociale[17]. Mult mai frecvent apar însă notaţii fizice referitoare la aspectul fizic al adversarilor, mai ales atunci când este vorba de o urâţenie ieşită din comun (cazul hunilor văzuţi de autorii bizantini ca şi de cei de limbă latină) sau de dimensiuni deosebite, precum slavii, care, ne spune Procopius, sunt cu toţii "înalţi şi foarte voinici"[18].

Statura impresionantă, forţa deosebită sunt trăsăturile fizice pe care autorii le pot consemna referitor la unii membri ai poporului ales. Procopius aminteşte în anumite cazuri puterea excepţională a unor soldaţi "romani", dar care din punct de vedere etnic aparţin diferitelor neamuri barbare.

Nici autorii apuseni nu sunt mai darnici cu acest tip de descrieri, preocupaţi în general de componenta morală a personalităţii eroilor lor. Notaţiile, atunci când există, sunt convenţionale, precum la Paul care spune despre regele Cuninkbert că "era un om frumos, de o bunătate exemplară şi în acelaşi timp un luptător puternic" sau despre Pertari că "era de o alură maiestuoasă, cu corp drept"[19]. Şi soldaţii de rând se pot distinge prin calităţi fizice deosebite, ca Amalongus, atât de puternic încât poate străpunge şi ridica de la pământ în vârful lăncii un "grecotei" din armata bizantină[20]. Uneori acestea doar presupun existenţa unor calităţi fizice deosebite, precum la Childeric, al cărui prea mare succes la femei îi atrage opoziţia soţilor înşelaţi din rândurile aristocraţiei france şi înlăturarea de pe tron; în acelaşi timp, pentru el, deoarece este cel mai puternic om pe care îl cunoaşte, Basina îşi părăseşte primul soţ [21].

De o atenţie mai mare se bucură femeile, a căror înfăţişare culege uneori mai multe aprecieri de sub pana zgârcită a autorilor noştri. Nu vom insista aici asupra portretului polemic făcut de Procopius Teodorei, mai ales că nu putem considera Istoria Secretă  ca o operă istorică propriu zisă, dar şi din aprecierile deloc flatante ale autorului se desprinde ideea farmecului deosebit pe care această femeie excepţională pare să-l fi avut. Grigore din Tours apreciază la unele prinţese frumuseţea chipului şi eleganţa, dar aceste calităţi fizice sunt în mod evident puse în legătură cu aspectele morale[22]. Impresionantă rămâne figura Teodolindei, aşa cum este ea schiţată de Paul Diaconul, care părăseşte uneori notaţia stereotipă în favoarea adevărului uman. Frumoasă, îl vrăjeşte de la prima întâlnire pe Authari, logodnicul care nu o văzuse încă niciodată. Plină de graţie şi sfiiciune, calităţi atribuite fecioarei de o întreagă tradiţie romană şi iudeo creştină, Teodolinda este un personaj care trăieşte cu adevărat în paginile istoriei longobarzilor[23]. La fel de autentice şi de pline de farmec sunt şi apariţiile ei mai târzii în cronică, atunci când rămasă văduvă dovedeşte că frumuseţea nu e singura ei calitate, şi alegându-şi cu înţelepciune soţul, pe Agilulf, va continua să joace un rol politic important. O apariţie plină de farmec este şi romana Theodota, remarcată de regele Cunikbert care şi-o face imediat amantă[24].

Oricât de puţine, aceste notaţii ne îndreptăţesc să le folosim pentru afirmarea unei evidenţe: aprecierea pozitivă a grupului de apartenenţă, cel cu care istoricii noştri se identifică, începe de la nivelul elementar al aspectului exterior. Membrii grupului trebuie să arate bine din punct de vedere fizic, în funcţie de criteriile epocii, bineînţeles, deoarece ei "arată bine" şi din punct de vedere moral, după cum vom vedea în cele ce urmează. Idealul pare să fie cel indicat de Paul Diaconul pentru regele Agilulf, care "prin trup şi prin suflet era bine făcut pentru a ţine domnia"[25]. Ori identitatea dintre ceea ce e frumos şi ceea ce e bun (kalokagathia) este o moştenire a Antichităţii la care Evul mediu nu va renunţa niciodată, folosind argumente extrase din sfera religioasă pentru a o afirma şi întări.

Grupul de apartenenţă, prin care desemnăm acum poporul ales, are o serie de trăsături care îl definesc în ansamblu şi care în general se regăsesc şi la membrii individuali. Acestea s-au conturat de-a lungul unei istorii indelungate şi glorioase, după cum rezultă din paginile istoriilor pe care le analizăm.

În mod evident, conştiinţa de sine bizantină este alimentată de opoziţia tradiţională, canonică, dintre civilizaţie şi barbarie şi nu de realităţile lumii barbare care uneori contrazic clişeele. Supravieţuirea unei imagini de sine osificată, prea puţin legată de realitatea care evoluează trebuie totuşi pusă în legătură atât cu respectul bizantin pentru o tradiţie stabilită de înaintaşi, cât şi cu un program millitar si expansionist care are nevoie de un ideal[26]. Aşa cum spuneam, în opera istoricilor bizantini, raportul dintre imaginea ideală, transmisă prin tradiţie, şi imaginea reală, generată de evoluţia istorică, este nuanţat şi contradictoriu. Aserviţi tradiţiei clasice, ei proclamă superioritatea absolută a romanilor (rhomei, adică bizantini) faţă de restul umanităţii, în calitatea lor de depozitari ai întregului patrimoniu cultural al omenirii, dar în acelaşi timp oferă o imagine realistă a acestora, care transpare din prezentarea şi comentarea faptelor ce fac obiectul lucrărilor lor.

Problema originii poporului ales este prima pe care trebuie să o abordăm, deoarece ea constituie terenul unor elaborări mitice esenţiale, care au ca scop să pună în evidenţă anumite caracteristici singulare ale respectivului popor. Neapărat comună pentru toţi membrii poporului, originea poate fi în funcţie de context una mitică sau cel puţin supranaturală, pentru a da astfel o demnitate deosebită tuturor indivizilor.

În cazul bizantinilor, problema originii este discutată doar în operele cronicarilor care reproduc mitul fondator al lui Romulus şi Remus, fraţi inamici din a căror confruntare se naşte totuşi unitatea poporului roman[27]. Explicaţia constă în faptul că în spaţiul bizantin noţiunea de "roman" nu se defineşte din punct de vedere etnic, ci politic, juridic, cultural şi religios[28]. Unitatea aceasta ideală este însă discutabilă în planul real, întrucât existenţa facţiunilor ale căror confruntări dădeau culoare vieţii bizantinilor din secolul al VI-lea este proiectată de Malalas încă în epoca mitologică a începuturilor. Pentru a evita ca poporul nemulţumit de uciderea lui Remus să se coalizeze şi să-l înlăture, Romulus inventează circul, cursele de care şi facţiunile[29]. Astfel este rezolvată de Malalas, urmat de toată tradiţia cronicărească posterioară, problema contradicţiei între unitatea afirmată a bizantinilor ca popor ales şi realitatea practică a divizării în facţiuni. Separarea, aparent din raţiuni sportive, se dovedeşte a fi fost la origine un gest cu intenţionalitate clară, motivat politic şi având ca scop conservarea puterii ameninţate de o revoltă populară. Ritualurile circului pot fi astfel încă de la legendarele lor origini interpretate politic, iar prezenţa regelui, apoi a împăratului în Hipodrom are semnificaţia necesarului arbitraj care menţine echilibrul şi poate restitui pierduta unitate originară[30].

Descendenţi ai lui Ares, care este considerat în continuare important în pofida politicii conştiente de desacralizare a vechilor zei practicată de cronicari, romanii sunt astfel încă de la constituirea lor ca popor într-o relaţie specială cu divinitatea, care o prefigurează pe cea dintre bizantini şi Dumnezeul creştin. De altfel, în viziunea cronicarilor, Constantinopolul e mai puţin o replică a Romei, cât Roma o prefigurare a oraşului de pe malurile Bosforului[31], şi aşa cum Romulus îl anunţă şi îl conţine în germene pe Constantin, vechii romani sunt de fapt o prefigurare a bizantinilor. Din punct de vedere terminologic, după cum am arătat deja, nu există diferenţe între vechii romani şi bizantini, căci şi unii şi alţii sunt desemnaţi ca romaioi, numele fiind un element identitar forte, expresie a solidarităţilor şi creator de noi solidarităţi. Practic, bizantinii îşi construiesc identitatea proprie, îşi creează o origine în etape care corespund istoriei Constantinopolului.

Istoria Bizanţului înainte de Constantin, aşa cum este prezentată în cronici, pare să fie o invenţie a autorilor secolului al VI-lea[32], într-un context religios, politic şi ideologic schimbat faţă de perioada precedentă. Pentru a ilustra mai clar ideea de "Noua Romă", istoria oraşului lui Constantin e remodelată pentru a semăna cu cea a vechii capitale italiene. De exemplu, la Hesichius, la originea Bizanţului stau tot doi fraţi, ca în cazul Romei, Byzas şi Strombos, care se ceartă ca altădată Romulus şi Remus[33]. Aşa cum Roma a avut şapte regi, Bizanţul are şapte strategi, iar cucerirea de către Filip al Macedoniei a fost evitată datorită câinilor care au trezit oraşul cum altădată gâştele au salvat Capitoliul[34]. Roma continuă deci să fie importantă prin rolul pe care l-a avut în naşterea imperiului ale cărui destine sunt indisolubil legate de creştinism şi prin moştenirea ideologică pe care a lăsat-o Constantinopolului. Fiindcă trebuie reamintit că virtuţile ei sunt totuşi transmisibile, întrucât Roma, prin acumularea de semnificaţii,
s-a dematerializat, devenind un simbol care poate fi translat după voinţa împăratului, aşa cum a făcut Constantin care este pus să declare de către un autor anonim: "Serdica e Roma mea" (he eme Rome Sardike estin)[35]. La Procopius, recucerirea Romei este una din problemele esenţiale ale războiului din Italia, datorită tocmai acestei încărcături de semnificaţii simbolice. Goţi şi bizantini se luptă cu încrâncenare pentru stăpânirea oraşului care condensează în sine o întreagă istorie.

Gloria oraşului de pe Bosfor este datorată însă intervenţiei împăraţilor care îi presimt potenţialul; astfel, Septimius Severus măreşte perimetrul vechii cetăţi, îngăduind creşterea suprafeţei destinată construcţiilor[36]. În cronici, cel mai adesea apar edificiile din interiorul oraşului; în spatele acestora se ghicesc însă locuitorii, privilegiaţi pentru că trăiesc într-un loc privilegiat.

Anunţată astfel de o preistorie anteconstantiniană interesantă, geneza poporului ales are loc o dată cu venirea pe tron a lui Constantin, creştinarea imperiului şi mutarea capitalei la Bizanţ[37]. După eliminarea ultimului împărat care marchează sfârşitul unei epoci[38], Roma nu mai este folositoare orientului care i-a absorbit în întregime semnificaţiile pe care le-a transferat în Bizanţ. Constantinopolul a devenit singura Romă, unicul centru al lumii în care se mişcă istoricii şi cronicarii bizantini, simbolul patriei de limbă greacă în care trăiesc şi către care se îndreaptă întregul lor ataşament. Încă o dată, istoria se dovedeşte profund implantată în geografie. Din acest moment, locuitorii imperiului au şansa unei noi origini comune, datorită renaşterii tuturor întru creştinism.

În concluzie, putem considera că mitul originii comune ar justifica pretenţiile la o manifestare unitară, de tip monolitic, în jurul împăratului legitim şi creştin. Acest plan ideal este contrazis însă de realităţi, aşa cum vom vedea mai jos.

Scriind despre perioada contemporană, istoricii nu mai prezintă procesul agregării comunităţii privilegiate, ci poporul ales apare în operele lor ca fiind deja constituit, probându-şi valoarea în încercările militare prin care trebuie să treacă. Originea comună pe care o presupun şi ei, în calitatea acesteia de mit fondator esenţial pentru orice comunitate, este însă dezamorsată în planul real prin diferite mijloace. Între acestea, cele mai sugestive sunt notaţiile făcute privitor la componenţa etnică a armatei bizantine. Procopius este cel mai atent la surprinderea exactă a alcătuirii etnice a acestei armate, în care "romanii" sunt cel mai adesea soldaţi de origine hunică, isauriană, gotică sau armeană[39]. Am arătat mai sus şi relativa facilitate cu care la Procopius calitatea de roman se pierde sau se dobândeşte, în funcţie de contextul în care personajele sale sunt silite să acţioneze.

Coerenţa comunităţii, organizată în jurul centrului reprezentat de împărat este un alt ideal împotriva căruia se ridică realităţile. Opoziţia faţă de împărat este o realitate, chiar dacă de obicei e vorba de forme mai puţin violente. Între acestea se numără conflictul lui Iulian cu antiohienii, pe care îl aminteşte Malalas[40], disputa lui Iovianus cu poporul adunat în Hipodrom despre care vorbeşte Ioannes Antiochenus[41], sau episodul referitor la prefectul Kyros, prezent la mai mulţi autori. Aclamaţiile poporului dedicate acestui prefect al Constantinopolului, care restaurează mult din măreţia oraşului şi înalţă noi edificii[42], sunt interpretate de Theodosie al II-lea ca o încercare de uzurpare, ceea ce conduce la exilul prea popularului personaj[43]. Am ales acest din urmă episod tocmai pentru că nu reprezintă o tentativă reală de uzurpare a tronului, dar reacţia împăratului legitim la ceea ce el a considerat a fi o contestare a puterii sale demonstrează că spectrul "tiraniei" îi ameninţă tot timpul pe monarhii bizantini.

Unitatea aceasta ideală a poporului este pusă în pericol şi de existenţa facţiunilor şi de luptele dintre ele, interpretate de Procopius drept o boală a sufletului, în descrierea devenită clasică pe care le-a
făcut-o[44]. Poporul răsculat fără motive clare împotriva împăratului nu poate fi decât nebun, crede Procopius, care mai sugerează de asemenea că menţinerea acestei divizări facţionale în afara hipodromului, în viaţa de zi cu zi este un atentat la legalitate şi aduce politeia în genunchi[45]. Conform acestui autor, în vestita descriere despre care vorbeam mai sus, divizarea bizantinilor în facţiuni nu corespunde vreunei împărţiri naturale a oamenilor (între bărbaţi şi femei), sociale (nu ţine seama de familii şi de relaţiile de prietenie) sau religioase. Împărţirea în facţiuni rupe astfel unitatea esenţială a civilizaţiei, care se baza pe familie, religie, stat[46]. Evident, descrierea pe care o face Procopius are un ton polemic foarte conturat; autorul, partizanul unităţii familiei şi statului neputând să înţeleagă un pluralism de opinii pe care nu-l poate cataloga decât drept nebunie[47]. El nu este singurul autor care condamnă ruperea unităţii prin lupta facţională; Theophilact Simocatta este de asemenea împotriva acestor lupte considerate a fi lipsite de sens: "mulţimea romană era împărţită în două culori: "albaştii" şi "verzii". De aici au ieşit multe rele pentru viaţa ei, deoarece furia aceasta nebunească a crescut cu încetul şi a nimicit orânduirea romanilor"[48].

Această condamnare a facţiunilor ar putea să pară curioasă, întrucât ele sunt realităţi vechi ale imperiului, plasate de cronicari chiar la începuturile Romei, în tot cazul existând pe la 380 când sunt pomenite de Grigore din Nazianz[49]. O posibilă explicaţie, în afara faptului că sunt receptate ca pericole pentru unitatea poporului ales ar putea fi noul rol politic, diferit de cel sportiv anterior, pe care facţiunile şi-l asumă începând din secolul al VI-lea. Este vorba acum de o recunoaştere oficială a activităţii lor ca şi de o semnificaţie socială a împărţirii populaţiei în "verzi" şi "albaştri", pe care Procopius nu doreşte să o recunoască. Peste un secol, Theophilact Simocatta le va aprecia funcţia militară, dar va continua să le nege competenţele de a lua decizii în planul politic, mai ales când este vorba de verzii care îl aclamă pe Focas[50].

Dacă luptele dintre deme sunt nocive pentru politeia, înţelegerea lor este şi mai nocivă, ne arată Procopius în descrierea răscoalei Nika[51]. Contestare deschisă a împăratului, răscoala reprezintă o punere sub semnul întrebării a stabilităţii politice a statului bizantin, punere în discuţie a însăşi solidităţii interne a poporului ales.

De un alt gen decât această mişcare apărută şi dezvoltată în capitală sunt reacţiile provinciilor, periferiei, care se opun centrului reprezentat de Constantinopol. Istoricii nu pot accepta cu uşurinţă apariţia unor solidarităţi locale care pun în pericol poziţia centrului unificator. Astfel, Focas şi răscoala sa pot fi privite de la Constantinopol ca o ameninţare a provinciei la adresa capitalei, întrucât ceea ce nu e din oraşul imperial e cu totul străin. Numirea lui Focas de către Theophilact "tiranul din Calidon" şi "tiranul pe jumătate barbar"[52] nu e o simplă figură de stil pentru a marca şi mai puternic oprobriul pe care istoricul doreşte să-l arunce împotriva personajului. Ceea ce se marchează este exterioritatea uzurpatorului, originea sa provincială (era născut în părţile Traciei), diferenţa sa esenţială faţă de autenticii împăraţi de la Constantinopol. Expediţia lui Heraclius este la rândul ei o reacţie provincială, resimţită astfel de Focas care încearcă să facă apel la deme, instituţiile specifice capitalei, pentru apărarea Constantinopolului[53]. Ordinea, omogenitatea, valorile poporului ales mai pot fi puse sub semnul întrebării de tulburări interne, precum răscoala Nika, sau de ameninţări externe, precum invaziile barbare, care distrug regiuni întinse, depopulează oraşe, schimbă modul de viaţă specific, prilejuind chiar cea mai abominabilă dintre crime, recăderea în păgânism şi apelul la sacrificiul uman[54].

Aceste câteva exemple au ilustrat faptul că există devieri de la idealul promovat de istoricii şi cronicarii bizantini, şi că acestea sunt în general condamnate de ei. Ceea ce aceştia afirmă a fi normalitatea este existenţa bizantinilor ca un popor care trăieşte guvernat de legi, într-o ordine desăvârşită şi cu obiceiuri de neschimbat[55]. De aceea, activitatea legislativă a împăraţilor va fi întotdeauna apreciată, întrucât contribuie la menţinerea imuabilă a ordinii. Malalas, pentru a da un singur exemplu, scrie în cronica sa despre legislaţia lui Iustinian în termeni care au condus la presupunerea că a folosit în mod direct surse ale propagandei oficiale, care erau difuzate în mod public, prin afişare[56]. Frazeologia lui Malalas, care subliniază importanţa legilor pentru cetăţenii unui stat, este foarte asemănătoare limbajului oficial, şi ilustrează măsura în care cronicarul, ca orice bizantin conformist, era convins de superioritatea modului său de viaţă. Reversul acestei atitudini se regăseşte la Procopius, în condamnarea corupţiei care îi permite lui Tribonian "să vândă dreptatea, desfiinţând în numeroase cazuri zilnic legile şi aducând altele, după trebuinţa fiecărui solicitant"[57]. Dacă în Războaie, critica la adresa modului în care împăratul lasă să fie încălcate legile pe care pretinde că vrea să le statornicească pentru toţi este încă voalată şi indirectă, în Istoria Secretă acuzaţiile sunt aduse lui Iustinian în persoană. Acesta a încălcat vechile datini, împiedicând pe dregători să aplice legile, şi încălcând prerogativele justiţiei ordinare a făcut ca tribunalele să se golească de oameni, singurul împărţitor de dreptate rămânând împăratul[58]. Violenţa acestor atacuri la adresa activităţii legislative a împăratului este atât de opusă versiunii conformiste a lui Malalas, inspirată probabil de propaganda proprie, oficială a curţii imperiale, încât s-a emis ipoteza că atitudinea lui Procopius ar putea să fie un răspuns la aceasta[59]. Cu toate posibilele devieri, dragostea de justiţie rămâne o caracteristică a poporului ales, pe care istoricii şi cronicarii o ilustrează prin relativ frecventele menţiuni despre aplicarea justiţiei în public, în Hipodrom[60].

Poporului ales ca grup bine constituit i se atribuie o omogenitate desăvârşită, pentru a-l diferenţia de ceilalţi, care au printre alte caracteristici şi dezbinarea. În realitate există însă clivaje importante care minează această unitate monolitică. Propriul popor, fiind mai bine cunoscut autorilor, permite observarea deosebirilor, "personalizarea" unor membri individuali, dar şi crearea de subcategorii pentru a explica diferenţele[61]. Dialectica subtilă promovată de autorii de lucrări istorice între unitate şi diviziune poate face apel la mai multe tipuri de subgrupuri, categorii, definite în funcţie de mai multe criterii, care pot fi aplicate uneori simultan, alteori separat, membrilor poporului ales. De fiecare dată, constituirea unei categorii se va face în funcţie de o trăsătură care în acel moment va fi considerată esenţială.

O astfel de "esenţă" în definirea subgrupurilor ar putea fi nivelul social şi economic al diferitelor personaje. Procopius, care nu prezintă foarte clar caracteristicile diferitelor clase sociale din Bizanţ, permite totuşi ca pe baza lucrărilor sale să identificăm câteva categorii distincte. În vârful ierarhiei sociale bizantine se află senatorii, deplânşi pentru decăderea pe care o cunosc în timpul lui Iustinian, care i-a lipsit de controlul votului lor, le-a lăsat un simplu rol formal, i-a sărăcit cu desăvârşire prin politica sa fiscală. Magistraţii au pierdut şi ei libertatea şi autonomia în exercitarea funcţiilor lor, datorită amestecului împăratului care încearcă să controleze totul. Ca atare, sunt obligaţi să graviteze la curte, în jurul persoanei acestuia, vânând funcţii şi încercând să-şi atragă favoarea imperială[62]. Retorii, din care prin pregătire făcea parte şi Procopius, sunt prezentaţi şi ei într-o stare de decădere, de când măsurile împăratului care a introdus inovaţia periculoasă a jurământului pentru părţi i-au lovit cu putere[63]. Profesorii şi medicii au fost aduşi în mizerie prin eliminarea plăţii lor de către stat. Funcţionarii civili sunt o altă categorie menţionată de Procopius în rândul celor nedreptăţiţi de Iustinian şi Teodora, prin suprimarea pensiilor lor. ţăranii, supuşi tuturor vexaţiunilor fiscale, îşi văd recoltele putrezind pe câmp şi fermele ruinate. Uneori, aceşti supuşi de rând, nemaiputând să suporte oprimarea, se revoltă, precum samaritenii, chiar dacă în acest caz e vorba în primul rând de motive religioase. Sclavii sunt o categorie care nu se bucură de prea multă simpatie din partea aristocratului Procopius, şi evident că acesta nici nu-i consideră ca făcând parte din poporul ales. Militarii sunt o categorie aparte, căreia autorul îi acordă o deosebită atenţie, lucru explicabil având în vedere caracterul predominant militar al istoriei pe care o scrie. Chiar în Războaie, unde tonul este ponderat, oştenii apar printre nedreptăţiţii domniei lui Iustinian, datorită întârzierii plăţii soldelor şi a felului în care sunt trataţi. Istoria Secretă prezintă bineînţeles un tablou mult mai sumbru, la elementele deja cunoscute din scrierile anterioare adăugându-se răul tratament al veteranilor, puşi în situaţia de muritori de foame din pricina avariţiei lui Iustinian şi a abuzurilor înalţilor săi funcţionari. Ca o categorie aparte, sau constituită după alte criterii decât cele socioprofesionale, care stăteau la baza grupurilor prezentate anterior, se află demosul. Facţiunile de circ, cumpărătorii de pâine, constituie, după cum am văzut, o ameninţare pentru poporul bizantin, atunci când mecanismele luptelor facţionale sunt coborâte din Hipodrom în plină stradă.


[1] Dora Capozza, Chiara Volpato, Relaţii intergrupuri: perspective clasice şi contemporane, în Richard Y. Bourhis, Jacques Philippe Leyens (coord.), Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Iaşi, 1997, p. 22.

[2] Pentru rolul celuilalt în definirea propriei identităţi, a se vedea Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt…, p. 83.

[3] Este teoria asupra etnogenezei popoarelor germanice formulată de Wenskus şi susţinută printre alţii de Herwig Wolfram în Geschichte der Goten.…

[4] Luminiţa-Mihaela Iacob, Imagologia şi ipostazele alteritătii: străini, minori-tari, excluşi, în Minoritari, marginali, excluşi, volum coordonat de Adrian Neculau şi Gilles Ferréol, Iaşi, 1996, p. 46.

[5] S. Brezeanu, Ideea de Imperiu în Occidentul medieval în lumina cercetărilor din ultimele decenii, “Revista de istorie”, 2, 1978, p. 275-295.

[6] G. Dagron, Empereur et prêtre. Etudes sur le césaropapisme byzantin, Paris, 1996, p.18.

[7] Yves Albert Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation,  Bruxelles, 1981, p. 11.

[8] Bruno Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma, 1992, p. 136.

[9] Y. A. Dauge, op. cit., p. 11.

[10] Ibidem, p. 19.

[11] B. Luiselli, op. cit., p. 139.

[12] Y. A. Dauge, op. cit., p. 424-436.

[13] François Paschoud, Roma Aeterna, Roma, 1967, p. 323.

[14] Ibidem, p. 324.

[15] "Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos", Coloseni, 3, 11.

[16] Diferite puncte de vedere asupra raportului dintre conformism şi originalitate în cultura bizantină sunt reunite în culegerea de studii editate de A. R. Littlewood, Originality in Byzantine Literature, Art and Music, Oxford, 1995.

[17] Denise Jodelet, Corpul, persoana, celălalt, în S. Moscovici (coord), Psihologia socială a relaţiilor cu celălat…, p.83.

[18] Procopius, B. G., III, 14, 29.

[19] Paulus Diaconus, op. cit., V, 40; V, 37.

[20] Ibidem, V, 10.

[21] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 12, 18-28.

[22] Ibidem, II, 28, despre Clotilda, soţia lui Clovis..

[23] Paulus Diaconus, op. cit., III, 30; III, 35.

[24] Ibidem, IV, 37.

[25] Ibidem, III, 35.

[26] Antonio Carile, I nomadi nelle fonti bizantine, "Popoli delle Stepe", Settimani…, Spoleto, 1987, p. 27.

[27] Malalas, op. cit., VII, p. 171-177; Chronicon Paschale, p. 204-205.

[28] Franz Dölger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, "Zeischrift für Kirchengeschichte", nr. 56, 1937, p. 8-9.

[29] Malalas, op. cit., VII,  p. 176-177.

[30] G. Dagron, Constantinople et ses institutions…, p. 345.

[31] Ibidem, p. 342.

[32] Ibidem, p. 14.

[33] Hesichius Milesius, fr. 20, p. 150.

[34] Ibidem, fr. 27, p. 151.

[35] Anonymus, FHG IV, p. 199.

[36] Chronicon Paschale, p. 415.

[37] A se vedea în acest sens H. G. Beck, Senat und Volk von Konstantinopel. Probleme der byzantinischen Verfassungsgeschichte, în Ideen und Realitaeten in Byzanz, XII, p. 1-75, Variorum Reprints, London, 1972.

[38] Semnificativă este în acest sens prezentarea înlăturării lui Romulus Augustulus, în Procopius, B. G., I, 1, 8.

[39] Procopius, B. G., III, 6, 10; III, 12, 10; III, 12, 12, III, 35, 23.

[40] Malalas, op. cit., XIII, p. 327.

[41] Ioannes Antiochenus, fr. 181.

[42] Teofilact Simocata, op. cit., VIII, 8, 11.

[43] Malalas, op. cit., XIV, p. 351.

[44] Procopius, B. P., I, 24.

[45] Idem, Istoria Secretă, I, 1.

[46] G. Dagron, Naissance d'une capitale…, p. 349.

[47] Ibidem.

[48] Teofilact Simocata, op. cit., VIII, 7, 11.

[49] G. Dagron, Naissance d'une capitale…, p. 350.

[50] Theofilact Simocata, op. cit., VIII, 10, 1.

[51] Procopius, B. P., I, 24.

[52] Teopfilact Simocata, op. cit., VIII, 10, 4.

[53] Ioannes Antiochenus, op. cit., F.H.G., V, p. 38.

[54] Nikephoros Patriarch, op. cit, 53.

[55] A. Pertusi, op. cit., p. 10.

[56] Roger Scott, Malalas and Justinian Codification, în Byzantine Papers. Proceedings of the First Australian Byzantine Studies Conference, Canberra, 17-19 May 1978, "Byzantina Australiensia", 1, 1981, p. 13.

[57] Procopius, B. P., I, 24.

[58] Idem, Istoria Secretă, 30, 21-34.

[59] Roger Scott, Malalas, "The Secret History" and Justinians' Propaganda, DOP, 39, 1985, p. 99.

[60] Nikephoros Patriarch, op. cit., 1 (judecarea lui Priskus de către Heraklius); Chronicon Paschale, p. 594 (flagelarea prefectului Vigiles).

[61] F. L. Cioldi, W. Doise, Identitate socială şi identitate personală, în Stereo-tipuri, discriminări şi relaţii intergrupuri…, p. 59 sqv.

[62] Procopius, Istoria Secretă, 30, 21-36.

[63] Ibidem, 26.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003