2. MONARHUL IDEAL

 

Conform tradiției clasice romane, virtuțile poporului rege erau întruchipate în primul dintre cetățeni - principele - care prin calitățile sale putea asigura bunăvoința zeilor și fericirea supușilor săi. Cu creștinismul, peste această concepție s-a suprapus o alta, nutrită de conținutul noii religii și care și-a găsit forma finală în teologia imperială întemeiată de Eusebiu din Caesareea. Datorită paralelismului Divinitate - basileu, între Cosmos și stat, împăratul trebuie să-l imite pe Dumnezeu, dând dovadă că este un spirit superior, înzestrat cu virtuți fundamentale precum bunătatea, înțelepciunea, puterea, dreptatea, prevederea[1]. Această perfecțiune morală a șefului statului este importantă nu în sine, ci datorită faptului că "mimesis-ul" funcționează și la nivelul inferior, al supușilor care trebuie să-și imite împăratul, această oglindă a divinității. Rolul de oglinzi ale principelui care este jucat de operele istorice pe care le analizăm nu este o invenție a epocii studiate. La acest sfârșit de Antichitate și început de Ev mediu ele sunt cu atât mai importante cu cât nu mai există tratate de știință politică și scrierile istorice, alături de literatura parenetică, au nu doar o funcție de moralizare, ci și una politică, de a oferi modele pentru o conducere eficientă. Este drept că datorită specificului societății, sancțiunea activității principelui este lăsată pe seama divinității, dar bunăvoința sau pedeapsa divină nu-l privesc doar pe cel aflat în frunte, ci se răsfrâng și asupra poporului. La acest nivel am putea vorbi despre o responsabilitate de tip "politic" în sensul pe care îl dăm noi acestui termen, a guvernanților față de cei guvernați, dar căreia în epocă i se releva în special aspectul moral.

O primă problemă este cea a terminologiei, căci definirea persoanei care stăpânește și a realității care este stăpânită ilustrează concepția ideologică a unei societăți. Împăratul, denumit autokrator în tradiția romană, începe să primească și numele de basileus, întâlnit ca atare încă înainte de a fi devenit titlul oficial, în lucrările istorice de secol VI. De exemplu, foarte interesant ni se pare vocabularul puterii așa cum apare la Eustathius Epiphaniensis. Regatul lui Romulus este numit basileia, la fel cum tot basileia este imperiul în epoca dintre domnia lui Dioclețian și cea a lui Zenon. Principatul lui Augustus este monarchia, iar perioada consulilor nu este nici măcar amintită, conform bunului obicei al cronicarilor[2]. Conducătorul statului roman este numit tot timpul basileus[3]. La acest cronicar se păstrează însă o anumită distanță între împărat și regii barbari, aceștia nefiind numiți cu același termen de basileus, ci cu numele de rege, luat de Teodoric (rega prosonomatas)[4]. Chronicon Paschale folosește titlurile de kaisar și augoustous în sensul lor vechi, atribuit de Dioclețian. Gallus este cezar în vreme ce Constanțiu e augustus, iar Teodosius este ridicat augustus de către Grațian[5]. În același timp autorul anonim face apel și la terminologia recentă, numindu-l pe Teodosie și basileus, așa cum se referă de altfel și la Heraclius[6]. Este foarte posibil ca Theophanes să fi preluat chiar din Chronicon Paschale această terminologie imperială, deoarece regăsim la el ideea ridicării lui Teodosie la rangul de august[7], iar în rest regula este cea a numirii împăratului basileus. Malalas, deși îl numește pe împăratul roman întotdeauna basileus, pentru regii popoarelor barbare folosește termenul de rege, în formule de tip rex ton Hounonon[8]. Aceasta dovedea că încă mai exista preocuparea de a ierarhiza prin titulatura folosită pe diferiții monarhi ai lumii, între care împăratul de la Constantinopol trebuie să ocupe primul loc.

La alți autori de lucrări istorice, această distincție nu mai funcționează cu multă claritate. Pentru Nonnosus, și împărații bizantini și regii din Axum sunt desemnați cu același termen de basileus, în vreme ce imperiul este fie romaiken politeion fie romaion arhe[9]. Istoricii, în virtutea imitării modelelor imperiale, încă îl mai numesc pe împărat cu vechiul titlu de autokrator, corespondentul latinului imperator, dar aceasta nu este unica manieră de desemnare. În fragmentele care ni s-au păstrat de la Petrus Patricius nu am observat decât o dată apelul la termenul autokrator, referitor probabil la Marc Aureliu[10]; în rest, el folosește numele împăraților fără calificativ: Tiberios, Traianos, Diocletianos, ș. a., sau le conferă titlul de basileus, pe care îl dă și regilor barbari. Decebal este ho Dakon basileus așa cum și Constantin este tot basileus[11]. În anumite cazuri, basileia pare să fie la el folosit în sensul de imperium, așa cum pentru respublica (în sensul abstract de stat) folosește politeia[12]. Aceasta nu înseamnă însă conferirea unei valori superioare organizării romane de stat și conducerii acesteia, atâta vreme cât și imperiul persan este numit tot politeia[13]. De altfel, o asemenea abordare nu este surprinzătoare la istoricul care subliniază egalitatea în plan practic și teoretic dintre cele două imperii.

Procopius alternează în desemnarea împăraților titlurile de autokrator și basileus, cu o preferință pentru cel din urmă. Ca o ipoteză, am putea considera că folosește primul termen pentru a-i numi pe împărații de odinioară ai romanilor, romaion to palaion autokratores[14], în categoria cărora par a intra Traian sau Anastasie[15]. Basilei sunt în general numiți împărații de după Zenon, inclusiv Iustinian, fără să putem afirma că folosirea acestui titlu îl exclude pe cel de autokrator, care apare însă mult mai rar. Împărăția romană este și la Procopius romaion arhe[16].

Menander Protector, în pofida intențiilor de a scrie o istorie clasică, este influențat de aceeași modă, lansată probabil de cronicari, pentru care singura formă de conducere monarhică trebuie să fie asemănătoare cu cea a regilor din Biblie, pe care traducerea grecească a Scripturilor îi numește basilei. Astfel, nu am observat la Menander decât de două ori termenul de autokrator, folosit însă de o manieră interșanjabilă cu basileus. Iustinian este numit în ambele moduri[17], ceea ce ne îndeamnă să credem că alternanța titlurilor nu are decât valoare stilistică. Probabil că din aceleași motive acest autor mai folosește destul de frecvent și titlul de caesar, Kaisaros, cu semnificația de împărat, și nu de asociat la domnie pe care îl aplică, de exemplu, lui Tiberius al II-lea[18]. Frecvența mult mai mare cu care apare basileus este datorată probabil încetățenirii folosirii acestuia în operele istorice, autokrator fiind folosit doar în virtutea unei concesii făcută stilului clasic. Șefii barbari cu o anumită importanță sunt și ei numiți basilei, fie că e vorba de regele persan sau de regi ai barbarilor orientali[19]. Titlul regelui persan este chiar tradus la un moment dat literal în greacă (ellenidi), unde sună ca basileus basileon[20].  Pentru regii barbari, ca să se marcheze distanța care totuși îi mai desparte în plan ideologic de împăratul bizantin, se mai pot folosi însă și titluri ca monarchos (pentru Alboin longobardul) sau hegemon, atunci când e vorba de șefi de importanță mai mică[21]. Și respublica romană, și statul persan sunt desemnate în același fel, ca fiind politeia.

Aceeași constatare se poate face în ceea ce privește folosirea terminologiei imperiale la Theophilact Simocatta, care alternează în istoria sa titlurile de autokrator și kaisaros, conferite frecvent lui Mauriciu, cu cel de basileus, care deși apare mai rar, este totuși folosit[22]. Utilizarea mai rară a lui basileus de către acest istoric ar putea să pară ciudată, ținând seama de faptul că el scrie în perioada în care acesta devine titlul oficial al împăraților bizantini. S-a putut observa însă din cele spuse până acum că nu există o suprapunere perfectă între titulatura oficială a împăraților de la Constantinopol și felul în care ei sunt numiți de istorici și cronicari. Maniera arhaizantă în care scrie în general Theophilact este responsabilă pentru recursul la titluri care au ieșit din uzul oficial. Nikephor, chiar dacă își propune să scrie o istorie de tip clasic, nu mai face apel la titlul arhaizant de autokrator, folosind în mod constant basileus. Era semnul că evoluția se încheiase, și titulatura oficială și terminologia folosită de autorii de lucrări istorice erau din nou identice.

Putem considera deci că istoricii și cronicarii se fac purtătorii de cuvânt ai transformărilor apărute în vorbirea de zi cu zi și care ducea spre grecizarea totală a titulaturii imperiale, rămasă latină doar în virtutea respectării tradiției romane. Observăm astfel că în vreme ce în Occident titlul de împărat și cel de imperiu încep din ce în ce mai frecvent să fie folosite pentru a desemna simple regate, în Orient se petrece fenomenul invers, de folosire a titulaturii de tip regal pentru imperiu și pentru conducătorii săi. Cum nu putem vorbi de o pierdere a substanței ideologice la nivelul titulaturii imperiale din Bizanț, căci împăratul rămâne încă unic în plan teoretic, chiar dacă practic împarte dominația lumii cu "fratele" său din Persia, probabil că sursa acestei transformări se află în altă parte. Cel mai posibil, așa cum deja am sugerat, este ca aceste transformări în cele din urmă convergente să-și afle originea în Biblie și în vocabularul puterii folosit acolo, la rândul său de origine elenistică.

În operele istoricilor și cronicarilor găsim numeroase referiri la calitățile imperiale, prin care se poate remarca felul în care imaginea ideală era transpusă în realitate și în care autorii selectau sau nu acele trăsături corespunzătoare modelului. Prima condiție cerută unui împărat este legitimitatea, istoricii și cronicarii dovedindu-se în continuarea tradiției foarte atenți la distincția domnie legitimă - tiranie, moștenită din perioada clasică. Deosebirea este că acum fundamentul legitimității este în primul rând unul religios, căci în conformitate cu doctrina Sfântului Pavel, sursa oricărei stăpâniri este la Dumnezeu. Verificarea grației divine continuă însă să se facă însă în condițiile tradiționale, prin consensul armatei, poporului și Senatului sau prin manifestarea voinței predecesorului pe tronul imperial. Theophilact Simocatta face într-un fel din acest raport motivația scrierii istoriei sale, care vorbea despre instaurarea tiraniei și recâștigarea ulterioară a legitimității. Mauriciu fusese împărat legitim deoarece urcase pe tron în conformitate cu voința predecesorului său, muribundul Tiberiu. "Împăratul a luat coroana și hlamida largă de purpură și le-a pus pe capul și umerii lui Mauriciu. Atunci a izbucnit un potop de strigăte de bucurie din partea supușilor, căci unii îl admirau pe împăratul bătrân, plăcându-le înțelepciunea și sfatul lui, alții pe cel tânăr, ajuns să se învrednicească de atâta cinste, iar toți împreună îl slăveau pe Dumnezeu, care rânduise lucrurile cu bine"[23]. Autorul, prin scrierea istoriei domniei împăratului Mauriciu, înlăturat prin violență de către "tiranul pe jumătate barbar"[24] trebuie să demonstreze legitimitatea noii dinastii, heraclide. Această legitimitate se bazează pe rolul lui Heraclius de răzbunător al împăratului ucis de uzurpator.

La Procopius, distincția legitimitate imperială - tiranie barbară are un rol ideologic foarte bine definit în contextul războaielor purtate pentru recucerirea apusului. Începând cu Odoacru, toți conducătorii din Occident, inclusiv Teodoric, pentru care autorul are totuși o simpatie aparte, sunt calificați drept tirani, care au uzurpat prin așezarea lor aici o serie de prerogative imperiale și care se opun împăratului de la Constantinopol, singurul monarh îndreptățit. În general, pentru spațiul oriental, Procopius nu prezintă contestări ale puterii lui Iustinian, cu excepția tentativei eșuate de instaurare a unei tiranii în timpul răscoalei Nika, prin încoronarea silită a lui Hypatios[25]. Episodul este interesant și pentru că desfășurarea acestuia are un aer caricatural, însemnele imperiale nefiind autentice (în loc de diademă este folosit un colan de aur). E ca și cum eșecul ar fi anunțat de înseși lacunele ceremonialului care se vrea a fi cel al unei încoronări imperiale, dar nu reușește, datorită lipsei din start a legitimității. Uzurpările sunt mai ușor de realizat pe plan local, și Procopius prezintă cazul unui Ioannes care încearcă să instaureze tirania la Dara, tentativă de altfel repede dejucată de soldații credincioși împăratului legitim[26].

Și la cronicari este prezentă distincția împărat - tiran, fie că e vorba de uzurpatori din rândul generalilor romani, fie din rândul barbarilor. Astfel, Malalas îi caracterizează drept tirani și pe romanul Marcian și pe barbarul Alaric[27]. Totuși, nici cronicarii nu aplică întotdeauna în mod mecanic eticheta de tiran oricărui personaj care pune în discuție legitimitatea politică. De exemplu, Theophanes nu-l numește pe Vitalianus tiran, deși acesta se revoltase împotriva împăratului Anastasius, deoarece el îl consideră pe acest împărat stricător de lege și necredincios, datorită politicii sale religioase eretice[28]. Probabil această atitudine a cronicarului este un ecou al teoriei rezistenței la opresiune, care justifică ridicarea la luptă împotriva monarhului care își încalcă prerogativele "constituționale". În cazul lui Anastasius, ceea ce se încălcase era obligația împăratului de a respecta dreapta credință, iar aceasta îndreptățește opoziția armată a "ortodocșilor" față de monarhul lipsit de pietate. Pe de altă parte, Theophanes are o atitudine destul de singulară în ceea ce privește folosirea termenului de tiran, acesta având se pare la el nu doar înțelesul de uzurpator, ci și o semnificație oarecum apropiată de cea actuală, desemnându-l pe monarhul nedrept. Criteriul aprecierii nedreptății conducerii este însă unul religios, întrucât pentru el tirani sunt de fapt persecutorii creștinilor, precum Galerius sau Maximin Daia, sau mai târziu, iconoclastul Leon[29]. Că este așa ne-o dovedește afirmația cronicarului care arată că după întâlnirea de la Milano dintre Licinius și Constantin, "prin mila lui Hristos, persecutarea noastră de către tirani a încetat"[30]. Tot o utilizare singulară a termenului de tiran, în sensul său clasic de uzurpator, dar aplicat problemelor bisericești este felul în care îl numește pe arianul Makedonios drept "tiran al bisericii" (tyrannon tes ekklesias)[31], ca dovadă că această instituție putea fi în anumite aspecte ținând de legitimitate asemănată cu statul.

Transformarea lui Vitalianus într-un personaj pozitiv, pe care o aminteam mai sus, este singulară, căci în afară de Theophanes, care vede în răscoala din Tracia și Moesia o mișcare a ortodocșilor împotriva împăratului necredincios, ceilalți cronicari scot în evidență încercarea de instaurare a tiraniei nu din motive religioase, ci datorită ambiției personajului. Ioannes Antiochenus, de exemplu, arată că acesta avea "înclinări spre fapte nesocotite" și că făcând apel la forță a reușit să-i supună pe provincialii din Scitia și Moesia, care "îi știau de frică și i se închinau ca unui împărat" (kai basilea)[32]. Malalas la rândul său vorbea de trădarea "tiranului" Vitalianus, pe care îl condamnă în mod deschis[33].

Distincția legitimitate - tiranie nu trebuie să plece întotdeauna de la cazuri reale, constatate în practică. Atâta vreme cât lipsa definirii unor principii de succesiune ferme și posibilitatea aplicării principiului electiv deschid calea contestărilor de tot felul, uzurparea este un spectru pe care împărații aflați la putere îl văd în orice moment înaintea ochilor. Teama până și de umbra uzurpării îl face pe Apsimaros să-l exileze pe un anume Filipikos deoarece acesta declarase că a visat umbra unei acvile deasupra capului său[34], semn interpretat în mod tradițional ca o prevestire a accesului la domnie.

Pentru unii cronicari, legitimitatea pare să se fi refugiat la Constantinopol, căci doar aici se mai găsesc de la un moment dat monarhi care au dreptul la titlul de împărat, Anthemius fiind calificat doar ca "rege al romanilor", în același fel în care regele vandal era rex ton Afron[35]. Pe de altă parte, așa cum modelul politic bizantin are o valabilitate universală, putând fi adoptat de orice neam care îi recunoaște valoarea, și legitimitatea poate fi prezentă în afara spațiului imperial. Printre barbari pot exista suverani legitimi, a căror înlăturare de către uzurpatori justifică intervenția bizantină. Ca să rămânem tot la Malalas, acesta vorbește de Huneric vandalul care a fost înfrânt de un tiran[36], ceea ce a determinat expediția în Africa a împăratului Iustinian, care susține în primă instanță necesitatea de a restabili legitimitatea.

Istoricii au o atitudine și mai nuanțată, recunoscând legitimității un caracter nu exclusiv roman, ci acea valoare universală de care vorbeam, bazată între altele și pe conținutul moral al unei stăpâniri. Astfel, Procopius se conformează cu greu tradiției și obiectivelor propagandei imperiale care îi cereau să-l considere pe Teodoric tiran, datorită felului în care regele barbar și-a desfășurat domnia, răspunzând exigențelor morale pe care lumea în care trăia istoricul nostru le cerea unui conducător[37]. Modelul căruia i se conformează Teodoric este de fapt unul imperial roman, caracterizat prin respectarea legilor și a libertății supușilor săi, ceea ce justifică numele de basileus, desemnând regele legitim în opoziție cu tiranul, pe care i-l conferă Procopius.

Problema legitimității conform modelului roman se pune și în ce-i privește pe conducătorii persani, despre care dau destule amănunte atât Procopius, cât și Agathias, pentru a ne rezuma la aceștia. Ca să dăm un exemplu concret, Theophilact Simocatta îl condamnă pe Baram în același timp pentru faptul că a încercat să uzurpe tronul, devenind tiran, cât și pentru modul imoral în care conducea[38].

Criteriile de apreciere a legitimității sunt multiple, dar se leagă în general de modalitatea de acces la putere. Ceea ce surprind istoricii și cronicarii la care ne referim este momentul de trecere de la modalitatea tradițională de a ajunge pe tronul imperial prin consensul poporului, armatei și senatului la succesiunea ereditară în cadrul unei dinastii. Bineînțeles, principiul ereditar nu cunoaște o formulare explicită, varianta oficială fiind cea a voinței divine manifestată prin împăratul care domnește și care își desemnează succesorul inspirat fiind de Dumnezeu[39]. Când îl încoronează pe Tiberius, Iustin al II-lea i se adresează astfel: "Dumnezeu te socotește vrednic. Dumnezeu îți dă aceste podoabe, nu eu"[40]. Dincolo însă de varianta oficială, populația receptează importanța continuității biologice a liniei imperiale. Theophilact Simocatta se face ecoul legendelor care spuneau că doica celui mai mic dintre fii lui Mauricius a încercat să-l ascundă pe acesta de călăi, oferind propriul ei copil spre execuție, ca dovadă a formelor pe care le putea îmbrăca deja loialitatea față de dinastie. Același istoric prezintă fidelitatea cu care a fost înconjurat de populația capitalei un fals Teodosie, crezut fiul lui Mauriciu scăpat ca prin minune din masacru[41].

Transmiterea ereditară a tronului începe din ce în ce mai frecvent să fie considerată regula naturală, ceea ce explică neliniștea produsă de refuzul inițial al lui Leon al IV-lea de a-l asocia pe fiul său Constantin al VI-lea[42]. Narațiunea cronicarului ne arată apoi că fusese vorba de o punere în scenă cu scopul de a obține un angajament scris de la reprezentanții corpurilor constituite, ca un pas important spre instituirea sistemului dinastic[43]. Sistemul dinastic evoluează în cele din urmă în direcția tratării imperiului ca un patrimoniu care aparține familiei și care ca atare poate fi împărțit între membrii acestuia. Theophilact Simocatta prezintă testamentul lui Mauriciu, care intenționase să împartă imperiul între fii săi, lăsând celui mai mare capitala și părțile răsăritene, celui de-al doilea Roma "veche" și Italia cu insulele din marea Tireniană, iar celorlalți fii restul ținuturilor imperiului[44]. În această formă, testamentul lui Mauriciu reprezintă ultima afirmare clară a universalității imperiului care cuprinde întreaga lume mediteraneeană. Pe de altă parte, este dificil de afirmat că ar fi vorba de un simplu partaj al puterii între împărați colegi, pentru a se asigura mai buna conducere a unui stat prea întins, și mai degrabă putem vorbi de o încercare de împărțire efectivă a imperiului între toți urmașii monarhului. Oarecum asemănătoare pare să fie și ideea care l-a îndemnat pe Heraclius să impună în testamentul său împărțirea puterii între fii săi Constantin și Heraklonas, care trebuiau să domnească împreună cu Martina, ultima lui soție[45]. Nici în acest caz nu credem că este vorba de o preocupare pentru mai buna conducere a imperiului prin împărțirea sarcinilor guvernării, ci de o dorință omenească de a face parte la moștenire tuturor urmașilor. De fapt, însăși apariția testamentului care încearcă să rezolve chestiunea­­­­­­­­­­ succesiunii la tron demonstrează că acestă problemă începuse să fie asimilată cu una de drept privat și tindea treptat să iasă din sfera interesului public. Intențiile monarhilor și dorințele poporului merg de altfel în același sens, al stabilirii cu fermitate a unui principiu dinastic, în care însă ordinea succesiunii este încă obiect de negociere. Tot Nikephor prezintă presiunea populară care l-a silit pe Heraklonas să-l încoroneze alături de el pe fiul fratelui său, de a cărui moarte suspectă era de altfel bănuit[46]. Sistemul dinastic lipsit de o definire clară a ordinii la succesiune și a criteriilor de excludere de la tron este generator de instabilitate și de crize. Theophanes ne arată felul în care Constantin al IV-lea a urcat pe tron împreună cu frații săi și a avut de înfruntat pretențiile unui frate, Teodosie, jignit că nu a fost la rândul său promovat la Basileia[47]. Constantin se debarasează de el obligându-l să se călugărească și executându-l apoi pentru înaltă trădare, ceea ce suscită oprobiul populației, partizana acestei împărțiri a puterii între toți cei cu sânge imperial. O soluție o reprezintă impunerea desemnării unuia dintre fii, nu neapărat cel mai mare, dar aceasta întâmpină rezistențe și contestări. Cei care reușesc să stabilească necesarul echilibru între transmiterea ereditară a puterii și principiul primogeniturii sunt împărații isaurieni. Pentru a garanta impunerea ca succesor a primului născut se face apel la asocierea acestuia la domnie, uneori la vârste foarte fragede. La încoronare, în 720, Constantin al V-lea are doi ani, în 751 Leon al IV-lea are un an[48]. Când Constantin al VI-lea împlinește cinci ani și nu a fost încă asociat la domnie de către tatăl său, poporul din Constantinopol devine neliniștit și acceptă condițiile puse de împăratul Leon al IV-lea pentru a exista certitudinea unei succesiuni normale. Promovarea principiului primogeniturii presupune înlăturarea celorlalți posibili competitori, prin conferirea unor înalte titluri în ierahia bizantină, dar care îi îndepărtează de la puterea reală. Astfel de titluri sunt cele de caesar sau nobilissimus, care sunt primite de frații sau fii mai mici ai împăratului. Apelul la acest mijloc nu elimină însă competiția, și ca să dăm câteva exemple, Iustin al II-lea trebuie să-l ucidă pe Iustin, fiul lui Germanos, ruda sa, întrucât acesta putea reprezenta un competitor cu drepturi egale la tron, Leon al IV-lea este confruntat cu revolta fratelui său cezarul Nikephor, iar Irina trebuie să facă față tentativelor de uzurpare ale cezarilor și nobilissimilor, frații soțului său, pe care îi călugărește cu forța și apoi îi orbește, pentru a fi sigură că a îndepărtat pericolul[49].

Numele care este conferit viitorului succesor la tron nu este nici el lipsit de semnificații, "Constantin" sau "Iustinian" fiind preferate deoarece fac apel la perioade de măreție imperială[50]. Tiberiu al II-lea, dornic să restaureze situația imperiului, își expune de o manieră foarte sugestivă și concentrată programul de guvernare prin adoptarea numelui de Constantin. Întemeietorii de dinastii au tendința de a apela la aceste nume cu înaltă încărcătură simbolică, precum Heraclius care își numește fiul Noul Constantin[51], la fel cum isaurienii apelează frecvent la acest nume predestinat.

Definirea succesiunii după criteriul primogeniturii este urmată în mod logic de accentuarea importanței nașterii unui fiu atunci când tatăl e deja împărat, adică apariția noțiunii de porfirogenet, născut în camera îmbrăcată în purpură. Aceasta deoarece în acest fel există speranțe în continuitatea dinastiei prin urmași considerați deosebiți încă de la naștere. S-a observat că ideea de porfirogenet apare de o manieră semnificativă în momentul în care se constituie primele dinastii autentice, ale isaurienilor și amorienilor, chiar dacă termenul ca atare se va impune mai târziu[52]. O altă observație care este de fapt o consecință logică a acestui mod de a concepe transmiterea puterii prin intermediul sângelui care se presupune că are anumite calități, este că în aproximativ aceeași perioadă a sfârșitului de secol VIII se recurge la selectarea soției moștenitorului tronului prin concurs de frumusețe. Prima atestare apare în 788 la Theophanes, care arată cum Maria din Amnia a fost aleasă ca soție pentru Constantin al VI-lea[53]. În momentul în care competiția pentru putere între bărbații din familia imperială tindea să fie eliminată, constatăm că este instituționalizată o competiție între femei, deoarece moștenitorul tronului trebuie să întrupeze cele mai de seamă calități, care presupun realizarea unei selecții.

Ca să asigure legitimitatea dorită, desemnarea împăratului trebuie să se facă după anumite reguli, care se constituie într-un ritual din ce în ce mai elaborat. Deoarece împăratul este un autokrator, teoretic nimic nu-i poate fi interzis, dar practic există căi pe care nu poate acționa, care sunt definite prin fixarea ritualului[54]. Încoronarea trebuie să se petreacă într-un loc public; în secolul al VI-lea acesta este încă spațiul laic al Hipodromului, unde Procopius ni-l arată pe uzurpatorul Hypathios primind însemnele imperiale improvizate. În secolul al VII-lea, spațiul public în care se petrece încoronarea imperială este cel al bisericii. Poate fi o biserică oarecare, precum în cazul lui Focas, încoronat în Biserica Sfântului Ioan, la Hebdomodon[55], dar treptat regula este ca evenimentul să aibă loc în Marea Biserică, Sfânta Sofia. Acolo este încoronat Heraclius de către patriarhul Sergios[56], stabilind astfel ceea ce avea mai apoi să fie modelul tipic de încoronare împerială. Ritualul se complică, viitorului  împărat fiindu-i cerută o declarație de ortodoxie fără de care accesul său la putere nu este legitim, deoarece împăratul este cel care unește comunitatea cu dumnezeirea[57]. În 813, Leon, strategul Anatoliei desemnat de armată pentru a succede ineficientului Mihail I, face pasul de la uzurpare la intrarea în normalitate, fiind calificat de Theophanes drept "împărat prea legitim" deoarece a știut să se supună regulilor. Proclamat de ostași, semnează declarația de ortodoxie, face ca hotărârea armatei să fie confirmată de popor la Hebdomodon, intră în mod pașnic în stăpânirea Palatului imperial, cruțând viața predecesorului său și al familiei acestuia, este apoi încoronat de patriarh în Sfânta Sofia[58]. Putem trage astfel concluzia că pentru Theophanes cel puțin, dar probabil pentru toți autorii de opere istorice, legitimitatea izvorăște de fapt din respec-tarea legilor[59], indiferent de conținutul acestora care poate varia în timp.

Cum Bizanțul nu are o teorie politică proprie, ci moștenește tradiția elenistică peste care s-a suprapus amprenta creștină, aici se dezvoltă o teorie despre ceea ce este și ceea ce trebuie să facă împăratul[60]. Legitim, împăratul bizantin este universal, conducătorul de necontestat al lumii care contează. Față de regii barbari operele istorice îl înfățișează întotdeauna într-o poziție de superioritate, chiar dacă susținerea practică a acesteia nu este întotdeauna posibilă. Astfel, Agathias prezintă o asemenea contestare din partea francilor care nu recunosc împăratului titlurile de Francicus și Alamanicus, întrucât acestea nu erau bazate pe o înfrângere reală, în luptă, a popoarelor respective[61]. Această aceptare a realităților diferite de modelul teoretic care se încearcă a fi susținut este vizibilă și în tratamentul aplicat regelui persan. În raport cu regele din Persia, împăratul se găsește pe o poziție de egalitate, recunoscută prin consemnarea titlului de "frate" (adelphos ) pe care acesta i-l conferă, cum ne arată Menander că procedează Chosroes în raport cu împăratul Iustinian[62]. În planul real, lumea este polarizată între cele două mari puteri, două surse de lumină pentru întregul univers[63], doi ochi "care luminează lumea în toate de la început", două mari puteri care "țin în frâu neamurile neascultătoare și iubitoare de război și pun rânduială în conducerea și guvernarea oamenilor de pretutindeni"[64]. Frați datorită puterii statelor pe care le conduc, cei doi suverani pot fi în război frecvent, dar au într-un fel datoria să se înțeleagă în fața amenințătoarei lumi barbare din exteriorul celor două imperii[65]. Parteneri egali, regele persan și împăratul bizantin își încredințează unul altuia în grijă succesorii la tron, la vreme de criză internă, arată Procopius[66]. Pe de altă parte, imperiul "roman" este singura formă posibilă de societate perfectă, ceea ce îi face pe autorii bizantini să nu acorde prea mare atenție altor forme de organizare politică, și mai ales să nu mediteze asupra unor forme alternative de societate[67].

Frate pentru regele regilor din Persia, împăratul este "tată" pentru barbarii occidentali sau răsăriteni. Procopius arată cum Totila se oferea să recunoască autoritatea împăratului și să-l numească "tată" în schimbul încheierii unei păci avantajoase[68], ceea ce însemna integrarea în ierarhia fictivă care se punea la punct în Bizanț. De asemenea, vedem la Menander felul în care avarii cer de la împărat stipendii ca de la un tată[69], formulare diplomatică menită să ilustreze un anumit tip de relații care se conturau între imperiu și barbarii orientali. Astfel se constituie doctrina "familiei de principi", manifestare a ideii de universalitate în condiții de diminuare a forței militare propriu-zise[70]. Chiar dacă exegeți moderni au negat existența  familiei de principi ca instituție, arătând că titlurile de rudenie folosite în corespondența imperială sunt simple formule diplomatice[71], credem că apariția lor în lucrări istorice este un argument în favoarea ideii că această doctrină era considerată în cercuri mai largi ca bazându-se pe o realitate, a unei înrudiri "spirituale" stabilită între împărat și conducătorii barbari. Cu atât mai mult cu cât această rudenie chiar se concretiza uneori, atunci când șeful barbar era adoptat ca fiu de arme de către împărat sau era botezat de acesta, și chiar căsătorit cu principese bizantine. Theophanes Confesorul ne prezintă de exemplu odiseea lui Iustinian al II-lea, care, refugiat dincolo de Dunăre, se încuscrește cu chaganul cazar, căsătorindu-se cu o soră a acestuia[72]. Familia de principi putea deci uneori să aibă un conținut foarte concret, reflectat în legăturile reale stabilite între împărat și șefii barbari prin intermediul relațiilor matrimoniale.

Paradigma de monarh ideal presupunea și îndeplinirea cu majestate a funcțiilor imperiale de comandant militar, administrator priceput, legislator și împărțitor suprem de dreptate, protector al bisericii. Istoricii și cronicarii accentueză în chip diferit pe una sau pe alta din aceste funcții, după cum vor să pună în evidență latura romană sau creștină în persoana împăratului. Ceea ce e important de subliniat este felul în care astfel preiau unele dintre funcțiile genului numit "oglinda pricipilor" care fusese ilustrat la Bizanț în secolul VI de diaconul Agapet și care pusese bazele unei aretologii, concepție despre virtuțile imperiale care este unanim acceptată atunci când trebuie analizați împărații paraticulari[73].

Pentru istorici, în conformitate cu concepția avută de ei despre scopul și limitele unei istorii politice, ceea ce contează este activitatea militară. Împăratul trebuie să fie victorios în luptele duse împotriva barbarilor, de preferință prin utilizarea forței și mai puțin a diplomației. Iustinian este lăudat de Procopius în Războaiele sale datorită rolului de eliberator al Italiei și al Africii și al efortului militar depus împotriva Persiei. "Prea puternicul împărat" este supus însă criticii[74] atunci când acțiunile sale zădărnicesc sau întârzie succesele militare prin nedreptățile făcute soldaților, care, neplătiți la timp, refuză lupta[75]. De asemenea, Menander Protector și Theophilact Simocatta îi apreciază cu deosebire pe împărații care preferă lupta deschisă plății unor stipendii pentru barbari. Menander, care îl respectă pe Iustinian pentru măreția domniei sale, îl condamnă fiindcă i-a plătit pe barbarii orientali, considerând ridicol să se dea bani unor nomazi ca sarazinii sau avarilor[76]. Iustin al II-lea este de departe preferatul său întrucât nu cedează cererilor trufașe ale barbarilor, refuzând subsidiile care ar fi, după părerea sa "demență și prostie" și considerând războiul împotriva barbarilor mai folositor decât pacea[77]. Ni se pare evident că istoricul în cauză se face exponentul acelor cercuri cu vederi universaliste, care continuă să afirme posibilitatea victoriei obținută cu mijloace militare împotriva barbarilor, refuzând să accepte că raporturile de forță s-au modificat și că imperiul nu mai poate face față unor confruntări pe multiple fronturi și cu dușmani atât de imprevizibili. La rândul său, Theophilact Simocatta se arată partizanul părerii potrivit căreia "împărăția romană nu trebuie supusă la tribut de către barbari"[78]. Atunci când Iustinian plătește totuși tribut perșilor, realitatea este cosmetizată, vorbindu-se de o contribuție pentru paza și întreținerea în comun a fortificațiilor din zona de frontieră "ca să nu irupă oștile neînfrânate ale nenumăratelor neamuri vecine și să distrugă cele două imperii"[79].

Nu trebuie totuși să considerăm că atitudinea istoricilor ar fi întotdeauna rigidă, nerealistă în privința confruntărilor militare, și că ar prefera mereu războiul, condamnând pacea. Teophilact Simocatta nu se sfiește să critice "neghiobia" lui Iustin al II-lea care, prin încălcarea tratatului încheiat de Iustinian cu perșii a ațâțat un război nefolositor, de la care "a început șirul nenorocirilor romane"[80]. Menander apreciază înțelepciunea politică de a-i azvârli pe barbari împotriva barbarilor, atunci când forța militară reală nu permite intervenția directă în luptă. El salută în mod deosebit abilitatea lui Petrus Patricius, care ca sol al lui Iustinian reușește să încheie cu perșii o pace pe 50 de ani[81]. Aceasta este o dovadă clară că pentru istoricii bizantini talentul diplomatic era o calitate la fel de importantă precum priceperea militară.

Din cronici lipsesc în general nuanțele pe care le întâlneam în istorii în aprecierea calităților militare ale împăratului. Cronicarii consemnează în primul rând victoriile militare împotriva barbarilor, care în mod paradoxal pot trece uneori chiar înaintea calității de creștin ortodox a împăratului. La Malalas, păgânul și desfrânatul Caligula este totuși apreciat datorită luptei purtate cu barbarii, iar arianul Valens este lăudat ca fiind vrednic în războaie[82]. Hesichius Milesius crede că tot talentului militar al monarhilor se datorează faima Constantinopolului, ajuns în culmea măreției sale nu doar datorită întemeietorului, ci și împăraților succesivi[83]. Theophanes este obligat să recunoască talentul militar al lui Iulian, în victoriile acestuia împotriva barbarilor găsind și explicația parțială a superbiei care l-a îndemnat să se reîntoarcă la păgânism[84].

Calitățile administrative ale împăraților sunt mai rar apreciate de istoricii preocupați nu de politica internă ci de cea externă. O apreciere globală pozitivă a domniei lui Iustinian se găsește la Menander Protector, nuanțată însă de critica pentru concesiile făcute barbarilor cărora li se plătește tribut[85]. Critica ucigătoare a domniei aceluiași împărat și în special a măsurilor sale administrative se găsește în Istoria secretă a lui Procopius, care nu poate explica atâta rău adus pe pământ de un împărat care ar trebui să fie reflectarea divinității decât prin caracterul său demoniac[86]. Eschatologia alimentează astfel opoziția politică față de Iustinian, în condițiile în care argumentele forte pe care le pot folosi autorii din epocă rămân cele de natură religioasă[87].

La cronicari se constată o perspectivă diferită, în condițiile în care Malalas, modelul necontestat, acordă o atenție deosebită activității edilitare a împăraților. Mențiunile despre construirea sau întreținerea apeductelor și băilor publice, mai ales la Antiohia, ca și cele privind acordarea de funcții publice creștinilor sunt printre elementele de politică internă prezente în opera sa[88]. Spre deosebire de istoricii care tratează aceeași epocă a lui Iustinian, Malalas dă o deosebită importanță activității legislative a acestui împărat. Probabil că publicarea Novelelor și Digestelor l-a impresionat mult pe Malalas, care a integrat în opera sa notele oficiale de propagandă afișate în locuri publice din ordinul împăratului[89]. Theophanes Confesorul, deși apreciază bunătatea sufletească a împăratului Mihail, recunoște că în adminstrarea treburilor imperiului era incompetent și se lăsa manevrat de înalții săi demnitari[90].

Nici despre calitatea împăratului de împărțitor suprem de dreptate istoricii nu spun prea multe lucruri. Excepție face tot Procopius, care în Istoria secretă vorbește de condamnările nedrepte ordonate de Iustinian și Teodora ca și de ingerințele lor în justiție pentru a înlocui legea cu arbitrariul. Theophilact Simocatta menționează, în formulări cu caracter apologetic, dorința lui Mauriciu de a face corect dreptate în procesele pe care le judeca, cerând "probe de vinovăție de la judecătorii curții supreme spre a nu hotărî o pedeapsă împotriva dreptății și fără să se cerceteze crima". El mai arată că împăratul se arăta de obicei clement, fiind împotriva condamnărilor la moarte sau grațiindu-i in extremis pe osândiți, ca pe răsculatul armean Symbatios, și consideră că executarea lui Paulinus la insistențele patriarhului a fost o excepție[91].

Datorită interesului lor aproape exclusiv pentru evenimentele politico-militare și diplomatice și dorinței de a evita terminologia creștină din rațiuni de respectare a tradiției limbajului arhaizant, istoricii evită în general referirea la funcția de apărător al bisericii și la obligatoria ortodoxie a împăratului. După cum ne puteam de altfel aștepta, în pamfletul Istoria secretă Procopius face din nou excepție de la regulă, povestind cu lux de amănunte persecuțiile lui Iustinian împotriva ereticilor. Primul istoric ce își permite să-și asume deschis creștinismul, Theophilact Simocatta poate să aprecieze pe față virtuțile creștine ale împăraților Tiberiu și Mauriciu. Ortodoxia lui Tiberiu îi îngăduie acestuia favoarea ca înainte de moarte să fie vizitat în vis de divinitate, care îl anunță că domnia lui se va încheia fără a fi avut parte de "tirani și hulitori de credință"[92]. Credința creștină este atât de puternică la Mauriciu încât acesta, silit să privească uciderea copiilor săi înainte de a fi el însuși omorât, "l-a chemat pe Dumnezeu cel atotputernic și a spus de mai multe ori: "Drept ești Doamne, și dreaptă-ți este judecata!". Asumându-și martiriul pentru sine și fii săi, împăratul nu acceptă ca doica să-l ascundă pe copilul lui, oferind călăilor propriul ei copil[93]. Destinul lui Mauriciu pare astfel hotărât de providența divină, pe care chiar el ar fi invocat-o cu ani în urmă, prin scrisori trimise bisericilor în care cerea să fie pedepsit pentru greșelile făptuite în această lume[94].

Sensul creștin al cronicilor face din împărații care au acceptat și au propagat noua religie eroi privilegiați. Constantin, Teodosie, Iustinian sunt personaje care se detașează cu forță la Malalas, Ioannes Antiochenus, Theophanes ori în Chronicon Paschale. Malalas, într-o tradiție păgână preluată literal, îl consideră "prea pios" și pe persecutorul Traian, în același fel în care aplica acest epitet lui Constantin. De asemenea, erezia ariană pe care a sprijinit-o nu-l împiedică pe același cronicar să-l considere pe Constantius "bărbat cu suflet mare"[95]. Exegeților moderni le-a fost greu să explice lipsa de coerență a atitudinii lui Malalas față de ortodoxie. Au fost invocate ca posibile explicații fie preluarea necritică a aprecierilor găsite în sursele folosite, unele păgâne, altele chiar eretice, sau simpatiile monofizite proprii. Înclinăm să credem că datorită concepției sale, conform căreia orice împărat legitim deține puterea prin voința divinității, Malalas ar putea să considere acele devieri de la dreapta credință rămase însă în interiorul creștinismului simple încercări hotărâte de o voință superioară. Singurul împărat față de care el își permite o critică mai ascuțită, dar nu excesivă, este apostatul Iulian. Pe de altă parte, antipatia pentru acesta este justificată în mare măsură nu doar de orientarea lui religioasă, cât de conflictul în care a intrat cu antiohienii. Pentru Malalas, ceea ce contează în cele din urmă pare să fie nu dreapta credință a împăraților, ci legitimitatea lor definită politic.

Permanenta tensiune între forța constrângătoare a tradiției și refuzul realității de a intra într-un tipar care nu i se potrivește conferă imaginii împăraților, așa cum apare ea la istoricii și cronicarii bizantini, un aspect contradictoriu. Contradictorie și lipsită de unitate era însă și epoca în care scriau aceștia, iar prezența notațiilor realiste alături de clișee și stereotipuri face lectura acestor opere cu atât mai incitantă.

 [1] A. Pertusi, Il pensiero storico bizantino…, p. 19.

[2] Eustathius Epiphaniensis, op. cit., fr. 5.

[3] Ibidem, fr. 6.

[4] Ibidem, fr. 4.

[5] Chronicon Paschale, I, 641, 15-19; I, 561, 1-4.

[6] Ibidem, I, 561, 4; I, 712, 12.

[7] Theophanes Confessor, op. cit., an 378-9.

[8] Malalas, op. cit., XVIII, p. 431.

[9] Nonnosus, op. cit., p. 179.

[10] Petrus Patricius, op. cit., fr.8.

[11] Ibidem, fr. 4; fr. 16.

[12] Ibidem, fr. 16.

[13] Ibidem.

[14] Procopius, De aedificiis, IV, 5, 2.

[15] Idem, B. G., III, 14, 32; I, 14, 28.

[16]Idem, Istoria secreta, 21, 26.

[17] Menander Protector, op. cit., fr. 4; fr. 5.

[18] Ibidem, fr. 47.

[19] Ibidem, fr. 11.

[20] Ibidem..

[21] Ibidem, fr. 24; fr. 3.

[22] Teofilact Simocata, op. cit.., I, 3, 11; I, 6; VI, 6.

[23] Ibidem, I, 1, 22.

[24] Ibidem, VIII, 10, 4.

[25] Procopius, B. P., I, 24.

[26] Ibidem, I, 26.

[27] Malalas, op. cit., p. 350.

[28] Theophanes Confessor, op. cit., an 514-515; 512-513.

[29] Ibidem, an 312-3; 314-5; 728-9.

[30] Ibidem, an 315-6.

[31] Ibidem, an 356-7.

[32] Ioannes Antiochenus, op. cit., fr. 214.; traducerea românească a fragmentelor este cea a lui H. Mihăescu din Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. II, p. 357-357.

[33] Malalas, op. cit., XVI, p. 403.

[34] Theophanes Confessor, op. cit., an 701-2.

[35] Malalas, op. cit., XIV, p. 373; XVIII, p. 459.

[36] Ibidem, XVII, 15.

[37] Procopius, B. G., I, 1, 26.

[38] Teofilact Simocata, op. cit., IV, 12, 5.

[39] P. J. Alexander, op.cit., p. 348.

[40] Teofilact Simocata, op. cit.,  III, 11, 8.

[41] Ibidem, VIII, 13, 4-6.

[42] Teophanes Confessor, op. cit., an 775-776.

[43] G. Dagron, Empereur et prêtre. Etude sur le "cesaropapisme" byzantin, Paris, 1996, p. 38.

[44] Teofilact Simocata, op. cit., VIII, 11, 9-10.

[45] Nikephoros Patriarch, op. cit., 27-28.

[46] Ibidem, 30-32.

[47] Teophanes Confessor, op. cit., an 668.

[48] G. Dagron, Empereur et prêtre…, p. 51.

[49] Theophanes Confessor, op. cit., an 570-1; 775- 776; 791-792.

[50] P. Magdalino, Introduction, la New Constantines…, p. 3.

[51] Theophanes Confessor, op. cit., an 580-1; 610-1.

[52] G. Dagron, Empereur et prêtre…, p. 61.

[53] Theophanes Confessor, op. cit., an 788-789.

[54] E. Barker, op. cit., p. 29.

[55] Chronicon Paschale, p. 693.

[56] Nikephor Patriarch, op. cit., 2.

[57] M. Maas, op. cit.,p. 5.

[58] Theophanes Confessor, op. cit., an 712-713.

[59] G. Dagron, Empereur et prêtre…, p. 42.

[60] E. Barker, op. cit., p.1.

[61] Agathias, op. cit., I, 4, 1.

[62] Menander Protector, op. cit., fr. 11.

[63] Petrus Patricius, op. cit., p. 188.

[64] Teofilact Simocata, op. cit., IV, 11, 2-3.

[65] Theophanes Confessor, op. cit., an 520-1, despre împăcarea lui Iustin cu împăratul persan pentru a nu face jocul "câinilor" de sabiri.

[66] Procopius, B. P., I, 2, 5; I, 11, 3.

[67] J. H. Burns, Histoire de la pensée politique…, p. 53.

[68] Procopius, B. G., III, 21, 24.

[69] Menander Protector, op. cit., fr. 28.

[70] F. Dölger, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal, 1953, p. 159-182.

[71] Evangelos Chrysos, Legal Concepts and patterns for the Barbarian Settlement on the Roman Soil, în Das Reich und die Barbaren, ed. E. Chrysos und A. Schwarcz, Wien, Köln, Böhlau, 1989, p. 16.

[72] Theophanes Confessor, op. cit., an 703-704.

[73] A. Pertusi, op. cit., p. 30-31.

[74] Pentru felul în care istoricii bizantini critică acțiunile diferiților împărați, între care Iustinian ocupa un loc de prim rang, a se vedea Tinnefeld, Kategorien der Kaiserkritik…passim.

[75] Procopius, Istoria secreta, III, 6,7.

[76] Menander Protector, op. cit., fr. 15; fr. 14; fr. 17.

[77] Ibidem, fr. 20.

[78] Teofilact Simocata, op. cit., VI, 3, 8.

[79] Ibidem, III, 9, 11.

[80] Ibidem, III, 9, 5.

[81] Menander Protector, op. cit., fr. 11.

[82] Malalas, op. cit., X, p. 243; XIII, p. 342..

[83] Hesichius Milesius, op. cit., fr. 4, 42.

[84] Theophanes Confessor, op. cit., an 360-361.

[85] Menander Protector, op. cit., fr. 15.

[86] A. Cameron, History as a Text, în The Inheritance of Historiography,
eds. C. Holdsworth and T. P. Wiseman, Exeter, 1986, p. 59.

[87] P. J. Alexander, op. cit., p. 7.

[88] Malalas, op. cit., XIII, p. 338.

[89] R. D. Scott, The Secret History and Justinians' Propaganda…, p. 99.

[90] Theophanes Confessor, op. cit., an 812-813.

[91] Teofilact Simocata, op. cit., III, 8, 6-8.

[92] Ibidem, I, 2, 2..

[93] Ibidem, VIII, 11, 3-5.

[94] Ibidem, VIII, 11, 6.

[95] Malalas, op. cit., XIII, p. 325.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003