3. POPORUL ALES

ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR OCCIDENTALI

 

Ceea ce poate surprinde la o primă vedere este faptul că, formaţi în spaţiul spiritual al limbii şi culturii latine, devotaţi ideologic Imperiului universal sau Bisericii care îl înlocuieşte în Occident, istoricii şi cronicarii latinofoni se fac totuşi purtătorii de cuvânt ai statelor barbare. Ei sunt autorii unui nou tip de istorie, care nu-i mai are în centru pe romani, ci pe acei barbari care au reuşit să închege un edificiu statal mai mult sau mai puţin durabil, cu un anumit grad de coerenţă şi de complexitate. Cum aceste noi state au bulversat echilibrul vechii lumi şi au intrat în contradicţie cu sistemul ideologic roman în momentul în care şi-au revendicat o existenţă de sine stătătoare, problema pe care aceşti autori încearcă să o rezolve este cea a legitimităţii. Folosind mijloace diferite, eforturile celor cinci autori converg în a descoperi bazele pe care statele barbare se pot constitui în mod îndreptăţit.

Lumea barbară prezentă în operele lor este etalată pe cel puţin două planuri: unul al barbarilor cărora li se raliază autorii şi celălalt al restului neamurilor barbare, care, fără a rămâne total în afara sferei lor de interes, se bucură de un statut mai puţin privilegiat. Fiecare a optat pentru un anumit popor barbar, devenit în istoria care îi este dedicată popor ales. Aceste texte istorice oferă astfel dovezi despre constituirea în regatele succesoare Imperiului a unui sentiment al particularismului, pe care unii autori l-au numit chiar "naţional"[1].

Cauzele pentru care aceşti intelectuali, romani prin neam sau prin cultură, devin purtătorii de cuvânt ai barbarilor, sunt diferite pentru fiecare caz în parte şi nu întotdeauna evidente. Ceea ce-i uneşte este însă adeziunea politică la cauza regatului în care trăiesc sau a poporului de care se simt legaţi. Astfel, operele scrise de ei pun bazele pe care avea să se construiască identitatea noilor popoare formate în Occident în urma sintezei romano-barbare.

Problema pe care autorii noştri trebuie însă să o rezolve este cea a atitudinii avute până atunci faţă de barbari de o întreagă tradiţie etnografică şi istorică, prin care neamurile în ai căror apărători s-au transformat erau privite ca nişte grupuri inferioare, situate dincolo de sfera civilizaţiei. Unii istorici anteriori prezentau strategiile individuale prin care barbarii încercau să-şi schimbe condiţia şi să-şi îmbunătăţească în acelaşi timp imaginea, integrându-se în structurile lumii romane, mai întâi în armată, care le deschidea calea spre cariere interesante. Istoricii de care ne ocupăm prezintă alt tip de reacţie faţă de dezavantajul pe care grupurile cu care s-au identificat îl resimt. Este vorba de strategii de tip colectiv, care vizează creşterea stimei de sine şi conturarea unei identităţi pozitive[2]. Ei realizează ceea ce în psihologia socială s-ar numi propunerea a noi dimensiuni de comparaţie între grupuri, pentru a micşora dezavantajul propriului grup şi redefinirea atributelor, astfel încât cele în mod tradiţional considerate negative să aibă acum o conotaţie pozitivă, care să le favorizeze grupul[3]. În cele ce urmează vom analiza felul în care autorii de limbă latină realizează transformarea barbarilor despre care scriu dintr-un grup dezavantajat într-unul privilegiat, într-un popor ales înzestrat cu toate atributele care îndreptăţesc o asemenea categorisire. Ca şi în cazul bizantinilor, poporul ales se defineşte şi pentru aceşti autori prin apelul la trei componente esenţiale: o patrie - Pământ al Făgăduinţei în care migratorii îşi găsesc în sfârşit liniştea, un neam şi un rege (patria, gens et rex sua).

Romanii unificaseră întreaga lume cunoscută în numele unui ideal de civilizaţie, şi urmându-le modelul, la o scară mai puţin ambiţioasă, barbarii realizează şi ei unificarea şi organizarea unui spaţiu de care istoricii pe care îi analizăm se simt profund ataşaţi afectiv. Astfel, constituirea ca "popor ales" face apel la componente de sorginte biblică, mai ales vetero-testamentară. Ceea ce pare să caute fiecare dintre aceste neamuri este un "pământ al făgăduinţei", spaţiu fertil şi lipsit de primejdii, care o dată cucerit să permită întemeierea unor state durabile şi desfăşurarea unei existenţe paşnice. Cum am mai spus, precum poporul ales din Biblie, fiecare neam este condus de unul sau mai mulţi eroi salvatori, meniţi să joace rolul lui Moise[4]. Acest rol aparţine la Iordanes, mai mult decât lui Teodoric, privilegiat pentru a-i fi aşezat pe goţi pe pământul făgăduinţei, lui Berig, cel care-i scoate din ostila în cele din urmă Scandza şi traversând marea îi aduce pe continent, şi lui Filimer. Ca Moise altădată, care în pustie distrusese idolii şi-i pedepsise pe închinătorii lor, acesta le alungă pe vrăjitoarele haliurunnae care într-un fel sau altul, imposibil de determinat de către noi, primejduiau coeziunea grupului social. Pentru Grigore din Tours, salvatorul neamului este fără îndoială Clovis, care i-a mântuit pe franci de întunericul erorilor păgânismului în care fusese şi el cufundat la început[5]. La Isidor, acest rol pare a fi jucat de Wallia, cel care-i aduce pe vizigoţi la adăpost în Acvitania, unde după ce-i înfrâng pe duşmanii lor şi ai Imperiului pot duce o existenţă mai puţin tulburată ca înainte[6]. Ethelbert din Kent este o astfel de figură providenţială pentru anglo-saxonii lui Beda, prin instituirea noii ordini religioase şi prin redactarea legilor. Pentru Paul Diaconul, Lamissio şi Alboin sunt cei care-i conduc pe longobarzi cu bine prin încercările legendare sau reale pe care trebuie să le depăşească înainte de a se aşeza în Italia[7]. În acest context care face trimitere la diferite surse de inspiraţie, pentru unii din autorii la care ne referim itinerariul urmat de poporul ales are semnificaţie epopeică, precum călătoria lui Eneea. Iordanes, Isidor, Paul Diaconul prezintă diferitele etape ale călătoriei goţilor sau longobarzilor de la prima apariţie pe scena istoriei până la aşezarea pe Pământul făgăduinţei. În schimb, pentru Beda şi Grigore din Tours istoria propriu-zisă a poporului ales începe cu intrarea în ţara de care aveau să-şi lege destinele. Isidor din Sevilla este cel mai hotărât în a face din ţinta finală a călătoriei goţilor o patrie barbară definită în manieră romană. El este precis în desemnarea spaţiul marcat de prezenţa goţilor, ignorând faza legendară a migraţiei goţilor, aşa cum o întâlneam la Iordanes şi intrând direct în istorie. Primele referiri la teritorii atinse de goţi au în vedere spaţii bine cunoscute, precum Grecia, Macedonia, Asia Mică. Urmează etapele următoare ale itinerariului lor european: Peninsula Balcanică, Italia, Galia, Spania. Spaţiul este real şi bine cunoscut, potrivit pentru a găzdui o istorie reală şi demnă de crezare, dar nu mai puţin glorioasă prin aceasta. La el Spania este o axis mundi, ţară predestinată mariajului fericit cu goţii. "Regina tuturor provinciilor", ţara "sfântă şi veşnic binecuvântată"[8], Spania beneficiază de o semnificativă precuvântare compusă în spiritul acelor "Laudes Romae" care aveau menirea să glorifice eternitatea Oraşului[9]. Este adevărat că Roma nu era subiectul exclusiv al unor astfel de bucăţi literare, căci şi alte oraşe beneficiau de asemenea laudes care constituiau o "afirmare viguroasă şi artistică a mândriei civice", însă Isidor, folosindu-se de modelele antice, devine el însuşi model, creând tradiţia de a începe o cronică sau un poem cu elogiul unor oraşe sau ţări[10].

Iordanes, pentru care începuturile istoriei goţilor sunt înveşmântate în legendă în scopuri ideologice şi propagandistice, amestecă elemente reale şi fantastice într-o ţesătură care pune mari greutăţi celor ce doresc să localizeze diferitele evenimente. Faza legendară a istoriei goţilor se desfăşoară pe un teritoriu foarte vast, care pe de o parte cuprinde Scandza şi Sciţia, ambele tărâmuri ale Nordului plin de taine, iar pe de altă parte Egiptul, Persia, teritorii  asiatice şi europene. E ca şi cum, după ce i-a instalat pe goţi pe continent, introducându-i oarecum în istorie, autorul îi pune să refacă segmente din itinerariul lui Alexandru Macedon, cu care îl şi compară la un moment dat pe unul dintre regi[11]. Pe de altă parte, regiunile pe care goţii le-ar fi cucerit în timpul peregrinărilor lor prin lume au fost doar mai apoi integrate în Imperiul roman, care nu poate astfel să invoce o anterioritate a stăpânirii sale în faţa goţilor. În mod paradoxal, Italia, care este transformată de goţi într-o adevărată patrie nu se bucură decât de o atenţie pasageră din partea lui Iordanes, poate şi pentru că din acest moment centrul de greutate se deplasează de la întregul popor tratat până atunci ca un erou colectiv la dinastia lui Teodoric. Spaţiul îşi îndeplinise deja până atunci funcţia de legitimare, şi acum alte mecanisme, precum tradiţia şi istoria recentă, sunt puse în joc.

Cumva în tradiţia deschisă de Isidor cu a sa Laus Spaniae, şi Beda îşi începe Istoria cu o descriere a Britaniei. Descrierea insulei şi a bogăţilor ei, notaţiile istorico-etnografice şi lingvistice au menirea de a-l convinge pe cititor că Britania este un pământ privilegiat care a avut nevoie de anglo-saxoni pentru a-şi valorifica toate posibilităţile.

Ca şi goţii lui Iordanes, longobarzii originari din mitica Scandinavie străbat în prima parte a istoriei lor teritorii necunoscute, potrivite pentru a găzdui monştri sau populaţii legendare, precum assipiţii sau amazoanele. De-abia cu aşezarea lor în Pannonia se poate considera că aceştia intră în geografia reală a continentului. Italia este pentru Paul Diaconul un pământ privilegiat în sens negativ, deoarece a suportat cruzimile tuturor valurilor de migratori. "Misera Italia", transformată însă de longobarzi în cele din urmă într-un fel de felix Italia este pământul pentru nenorocirile căruia el suferă, aşa cum va fi suferit pentru înfrângerea propriului său popor. În opera lui se realizează în alte forme sinteza isidoriană a unui patriotism care are drept poli cu valoare egală patria şi poporul care o locuieşte.

Deşi Grigore din Tours pare mai interesat de tărâmurile exotice pomenite în Biblie decât de Galia, îşi îndreaptă totuşi atenţia privilegiată spre spaţiul auvergnez, zona cea mai romanizată dar şi cea în care el locuieşte. Unitatea spaţiului cucerit şi organizat de franci este însă o realitate pe care el o evidenţiază prin folosirea singularului de regnum francorum pentru a desemna pluralitatea de regate din Galia francă.

Se poate observa astfel că în ceea ce priveşte raportul dintre teritoriul care se constituie într-o patrie şi poporul care îl stăpâneşte, există un evantai larg de posibilităţi. Sunt istorici care tratează acest teritoriu ca pe o patrie definită deja în maniera romană, sunt alţii care accentuează rolul poporului ales care înnobilează prin prezenţa sa spaţiul. Comună este însă pentru toţi valorificarea din punct de vedere ideologic a spaţiului, care constituie o piesă importantă în mecanismul legitimării stăpânirii politice a fiecărui popor ales.

Neamul barbar plasat în centrul reflexiei istorice a fiecăruia dintre autorii de care ne ocupăm joacă în lumea lor inevitabil mai limitată decât vechiul Imperiu roman un rol civilizator, altfel decât romanii şi totuşi aidoma lor. Acesta se concretizează fie în aportul lor la victoria dreptei credinţe, fie în asumarea unui comportament cultural compatibil cu cel al romanilor. Prin adiţionarea celor trei roluri: ordonatori, unificatori, civilizatori, barbarii "aleşi" devin în viziunea purtătorilor lor de cuvânt succesorii cei mai îndreptăţi ai romanilor.

Mult mai mult decât în cazul bizantinilor, problema originii comune se pune cu acuitate pentru aceste popoare, care trebuie să se definească drept gens, gentes, presupunând astfel o descendenţă biologică din strămoşi comuni, în condiţiile în care ele sunt de fapt polietnice[12]. Etnogeneza popoarelor germanice nu este rezultatul descendenţei comune ci a deciziei politice, asumată de şefi războinici sau de clanuri conducătoare care folosesc în favoarea lor o presupusă origine divină sau o carismă de tip special[13]. Bineînţeles, crearea unui popor barbar în jurul unui lider nu neagă o reală unitate etnică iniţială a nucleului central al poporului sau existenţa unei conştiinţe a unităţii etnice încă înainte de noua etnogeneză, a unei tradiţii a originii comune[14]. Discutând despre originea acestor popoare, trebuie să începem prin a o plasa în spaţiu, întrucât, oricâte elemente mitice ar folosi autorii la care ne referim, acestea sunt integrate unor istorii, care trebuie să-şi păstreze trăsături veridice. Spaţiul este deci circumscris într-o geografie reală, dar îşi păstrează caracteristicile sale mitice, asemeni timpului în care este plasată geneza. Goţii lui Iordanes şi longobarzii lui Paul apar pentru prima dată pe scena istoriei în acea mitologică Scandinavie, în care ei trăiesc însă într-o stare nedefinită, ducând o existenţă pasivă care nu-i înscrie în nici un fel în istorie. Lipsa de precizări cu privire la această etapă scandinavă a istoriei lor ar fi putut induce îndoieli referitoare la realitatea acesteia şi ar fi putu sugera că este vorba de un simplu loc comun, care să explice o apariţie aproape ex nihilo pe scena istoriei. Toponimia peninsulei, în care există termeni cuprinzând radicalul 'got' (Götaälv, Gotland, ş.a.;)[15] ne îndeamnă totuşi să credem în realitatea originii scandinave cel puţin pentru goţi. Includerea în genealogia regilor consemnată de Iordanes a lui Gaut (Gapt), tatăl lui Humli (Hulmul)[16], strămoşul danezilor este un alt argument care pledează pentru legătura între goţi şi Scandinavia[17]. Ceea ce se contestă astăzi de către istorici nu mai este deci realitatea originii scandinave a goţilor, ci modalitatea lor de a migra, într-un unic grup organizat şi condus de un singur rege, întemeietorul unei dinastii neîntrerupte până la 551[18]. Dar acesta este un aspect asupra căruia vom reveni mai târziu.

La Isidor, spaţiul de origine a goţilor este doar sugerat, prin identificarea lor cu sciţii şi poporul lui Gog şi Magog, ceea ce, ţinând seama de etnografia clasică şi de influenţa biblică, ar desemna un spaţiu nordic-răsăritean. Singurul lucru sigur pentru istoricul spaniol este vechimea acestui neam, care este foarte mare, argumentată de asemenea prin apelul la Biblie[19].

Nici la Grigore din Tours nu se conturează cu claritate un spaţiu de origine pentru franci, deoarece aceştia apar pentru prima dată în Germania, în conflict cu romanii pe undeva pe lângă Köln, învinşi fiind apoi în Ardeni[20]. Pe de altă parte, lipsa unei atenţii deosebite acordate locului de origine a francilor poate fi explicată şi prin faptul că ei nu desfăşoară o migraţie pe spaţii extrem de întinse, ci de fapt nu se desprind niciodată total de sălaşele iniţiale[21]. Episcopul auvergnez nu ştie nimic despre trecutul îndepărtat al acestui popor, având despre originea lui cunoştinţe vagi, lipsite de o precisă elaborare tradiţională[22],  şi ceea ce este mai dureros pentru el, nu ştie când au început francii să aibă regi. Nutrit de lecturi biblice, el nu poate concepe o existenţă independentă şi glorioasă fără o organizare de tipul regatului, cu care era deja familiarizat şi datorită experianţei sale de viaţă, desfăşurată într-un timp şi într-un spaţiu în care formaţiunea politică normală era tocmai cea monarhică. De aceea, etapa din istoria francilor care se desfăşoară înainte de apariţia regilor nu-l interesează, sau ca să fim corecţi, nu este tratată de el din lipsa recunoscută de surse de informare. Excepţie face atenţia deosebită pe care o dă episodului luptei de la Campus Mauriacus, în care francii ies pentru prima dată în prim-plan pe scena istoriei Galiei[23]. Om al bisericii, nu poate consemna, în ipoteza că i-ar fi fost cunoscut, mitul originii supranaturale a dinastiei merovingiene care ar avea între strămoşi un monstru marin care i-ar fi dat naştere lui Meroweu, întemeietorul.

Şi pentru Beda, istoria anglo-saxonilor începe cumva cu aşezarea în Britania, deşi oferă câteva amănunte despre vechile lor sălaşuri de pe continent (Vechea Saxonie, Angulus, ţinutul Anglilor, regatul iuţilor din Iutland)[24]. Indicaţiile date de el asupra locurilor lor de origine s-au dovedit destul de corecte confruntate cu datele arheologice, în schimb, aşezarea lor pe harta Britaniei, aşa cum e prezentată de Beda e oarecum simplificată, grupurile de angli şi saxoni fiind mult mai amestecate decât lăsa să se înţeleagă naraţiunea sa[25]. Această diversitate, pe care Beda o sublinia indicând aşezarea diferenţiată a unor grupuri compacte, îi era poate necesară pentru a demonstra rolul creştinismului care a reuşit să facă din aceste neamuri diferite un singur popor, pe care istoria sa îl numeşte chiar din titlul ei gens Anglorum. Originea supranaturală a şefilor este consemnată în genealogia fraţilor Hengist şi Horsa, conducătorii primei expediţii, care s-ar trage din Wotan[26]. Legătura dintre clanul conducător şi divinitate este deci o componentă comună a istoriei mitice a neamurilor germanice, pe care o găsim verificată şi în acest caz. În fond, naraţiunea lui Beda nu făcea decât să comprime într-un unic act mitic şi providenţial al migraţiei îndelungatul proces de aşezare a anglo-saxonilor în insulă[27].

Pentru că am ajuns la aspectul referitor la originea supranaturală a poporului ales sau cel puţin a clanului conducător, merită să zăbovim mai mult asupra variantelor prezentate de Iordanes şi Paul Diaconul, fiecare în felul său constituind mituri de origine bazate pe tradiţii gentilice vechi, rearanjate însă după criterii literare.

Începută ca istoria unui popor privit în ansamblul său, având astfel un aspect mai "democratic" să zicem decât alte producţii relativ contemporane, Getica se concentrează apoi asupra clanului conducător al Amalilor din care făceau parte Teodoric şi familia sa. Desprinderea de spaţiul familiar al Scandiei este de fapt plecarea către aventură a eroului mitic, cu precizarea că aici avem de-a face cu un erou colectiv. Ca în basme, trebuie trecute obstacole naturale, în acest caz traversată marea, sau înfruntate pericole de alt gen, cum ar fi lupta cu vandalii[28]. În realitate, se pare că în urma conflictelor cu rugii sau cu vandalii, nucleul gotic iniţial se întăreşte cu elemente care li se alătură din rândul acestora, al herulilor şi al scirilor, care vor contribui astfel la etnogeneza gotică[29]. Aşezarea lor pe ţărmurile Balticii ar fi fost marcată de o simbolică luare în stăpânire a spaţiului, crăia i se dă nume sugestiv: Gothiscandza[30]. Ne putem însă întreba dacă nu cumva şi spaţiul şi-a pus amprenta istoriei lor, numele unuia din clanurile conducătoare ale goţilor, Balthi, putând să aibă o etimologie care să nu însemne neapărat "cei puternici", conform explicaţiei lui Iordanes, ci chiar "cei de la Baltica", "balţii"[31]. O altă încercare specifică mitului este trecerea podului[32], legătură fragilă între două lumi, care, rupându-se, îi condamnă să rămână în spaţiul Sciţiei, tărâm intermediar între mit şi istorie[33]. Această etapă intermediară a evoluţiei lor istorice este foarte bine ilustrată şi de consemnarea ei de către tradiţie, măreţele lor fapte de atunci fiind "povestite peste tot în cântecele lor cele vechi aproape ca într-o istorie"[34]. Etapei legendare îi corespund cântecele, producţii artistice, dar care însă ar oglindi realitatea, crede autorul, ca o adevărată istorie. Tot acum s-ar produce diviziunea lor între vizigoţi şi ostrogoţi, acceptată ca atare de întreaga tradiţie care l-a urmat pe Iordanes. Cercetări mai recente au demonstrat însă că plasarea acestei împărţiri într-o etapă atât de timpurie a istoriei goţilor este de fapt un anacronism, o proiectare în trecut a unei situaţii mai puţin îndepărtată în timp, care a survenit de fapt după trecerea goţilor în Imperiu în urma şocului produs de huni[35]. P. J. Heather, care a confruntat tradiţia prezentată de Iordanes cu alte surse contemporane disponibile (Ammianus Marcellinus, Zosimos, Sozomenos), a ajuns la concluzia că dacă anterior venirii hunilor a existat o ordine politică bine constituită, exprimată în cele două regate gotice, lovitura din anul 376 a fost atât de puternică încât nu a mai permis imediat restaurarea acestei ordini. Goţii n-au intrat deci în Imperiu ca grupuri coerente care au cucerit teritorii, ci grupurile numite ostrogoţi şi vizigoţi s-au constituit treptat, în cadrul confruntărilor cu romanii şi al luptelor interne. Getica trebuia însă să pledeze pentru vechimea unei astfel de diviziuni, mai ales că acesta presupunea o durată corespunzătoare a celor două dinastii, şi în special a Amalilor, consideraţi mai prestigioşi.

În ceea ce-i priveşte pe conducătorii goţilor, ar fi de făcut câteva observaţii. Printre regi se numără Telefus, fiul lui Hercule, introdus în poveste cu oarecare dificultate, căci Iordanes era conştient că acest nume "este cu totul străin de limba goţilor"[36] dar care era absolut necesar întrucât avea rostul de a-i lega pe goţi de prestigioasa cultură elenică[37]. Menţiuni speciale merită regii geţi, dintre care cei mai importanţi sunt Burebista, Deceneu, Diurpaneus, a căror istorie este preluată din Dio Chrysostomos. Ar fi interesant să ne întrebăm de ce tocmai aceştia au fost selectaţi din lista de regi geţi care îi stătea la dispoziţie şi care era desigur mult mai cuprinzătoare şi de ce s-au bucurat de un tratament preferenţial. Explicaţiile ne par a fi de natură ideologică. Burebista este întemeietorul unui tip nou de regalitate, bazată pe puterea aproape regească (poene regiam potestatem)[38] a marelui preot. De fapt, personajul principal în cunoscuta secvenţă care prezintă disciplinarea prin ştiinţă şi filosofie a geţilor nu e Burebista, care este amintit parcă doar pentru a preciza cadrul cronologic, ci Deceneu, consilierul acestuia. S-a arătat că accentuarea importanţei acestui personaj trebuie să fi servit interesele lui Cassiodor, care dorea să pună în evidenţă rolul consilierului înţelept în edificarea unui stat puternic şi important, cârmuit în conformitate cu principiile filosofiei[39]. Diurpaneus este regele care îşi conduce poporul în lupta victorioasă împotriva romanilor, chiar dacă în prim plan nu se conturează el, ci întregul popor ca un grup anonim[40]. Victoria împotriva romanilor lui Domitian constituie momentul în care ar avea loc zeificarea şefilor goţi, proceres  (este din nou vorba de un grup anonim şi nu de personaje individualizate, probabil din simplul motiv că istoriile mai vechi nu consemnau prea multe nume ale fruntaşilor geţi). Aceştia, ne spune Iordanes, de atunci au fost numiţi "semizei, adică Ansi "[41]. Aceşti semizei reprezintă clanul conducător al Amalilor, a căror genealogie este construită într-o manieră foarte interesantă.

Mai întâi însă trebuie să analizăm problema calităţii divine dobândite de Amali în urma victoriei împotriva romanilor. Ansii sau Aesirii sunt în mitologia scandinavă rasa mai tânără de zei, care descind din Odin şi sunt orientaţi spre război şi virtuţile războinice. Aceştia succed Vanirilor, rasa mai veche, care garanta pacea şi fertilitatea[42]. Reclamarea numelui de Ansi ar putea indica o anume schimbare de orientare religioasă a goţilor în momentul sejurului lor la Nordul Mării Negre, şi folosirea acestor zeităţi războinice pentru a consolida puterea unui clan dominant. Un indiciu în acest sens, chiar dacă nu incontestabil, ar putea fi izgonirea vrăjitoarelor haliurunnae din sânul comunităţii[43]. Din punctul de vedere al unui scriitor creştin, este o acţiune foarte normală, dar noi nu putem înţelege la fel de uşor de ce nişte adepţi ai politeismului recurg la o astfel de măsură extremă, în condiţiile în care practicile magice erau componente normale ale atitudinii lor religioase. Aceasta ar putea semnifica o schimbare a cultului, trecerea de la adorarea unor zeităţi legate de fertilitate şi fecunditate, ceea ce presupunea o serie de practici în care rolurile feminine să fie importante, la un nou tip de cult, mult mai războinic[44]. Pe de altă parte, Iordanes afirmă că goţii au avut de la început în mare cinste pe Marte, pe care "l-au adorat întotdeauna printr-un cult barbar, căci victimele lui au fost prizonierii omorâţi, socotind că arbitrul războiului trebuie împăcat cu vărsare de sânge omenesc"[45]. Ni se pare destul de evident că accentul pus pe importanţa cultului lui Marte, chiar dacă se bazează pe o afirmaţie a lui Virgiliu referitoare la geţi[46], urmăreşte de fapt să găsească puncte comune între goţi şi romani. Marte era părintele romanilor, ca tată al lui Romulus şi Remus; a spune că el s-a născut chiar la goţi însemnă a găsi încă la începuturile unei istorii mitice legături între cele două popoare care erau predestinate să se înţeleagă. Pe de altă parte, dacă goţii deja existau atunci când s-a născut zeul războiului, înseamnă că ei au o vechime chiar mult mai mare decât a romanilor şi o istorie (spune Iordanes undeva că de 2030 de ani) care îi face aproape contemporani cu Moise[47]. O altă posibilă explicaţie este modelul roman după care este în cele din urmă construită Getica. Un alt argument în acest sens este şi mai sus amintita genealogie a Amalilor, în care cele 17 generaţii de regi amali enumerate sunt tot atâtea cât generaţiile care îl separă pe Aeneas de Romulus[48]. Genealogia legitimează, ca în orice cultură tradiţională (şi nu numai), astfel încât Teodoric avea nevoie de o astfel de succesiune neîntreruptă de regi, de o astfel de transmitere a puterii din tată în fiu care să fi existat încă din trecutul îndepărtat, pentru a justifica păstrarea puterii în familia sa. Spuneam mai sus că este o genealogie fabricată la comandă, întrucât sursele contemporane prezintă pentru secolele V-VI, când goţii sunt mai cu atenţie priviţi de autorii romani, puţine cazuri de transmitere a puterii din tată în fiu[49]. Acesta era de altfel un lucru normal pentru o regalitate barbară încă electivă, în care regele, în pofida a ceea ce are dori autorul Geticii să ne lase să credem, este desemnat în virtutea calităţilor sale războinice şi nu a descendenţei dintr-o familie ilustră. O astfel de genealogie, în care apar în mod atât de potrivit eroi eponimi precum Gaut, Amal, Ostrogotha[50], în care este făcut loc unui non-Amal precum Hermanaric (omis din genealogia oficială a Amalilor realizată în 533[51]) pentru a-l include în aceeaşi linie pe urmaşul acestuia Eutharic, soţul Amalasunthei[52] are o clară funcţie ideologică şi propagandistică. Prin ea clanul Amalilor îşi justifică rolul de nucleu de tradiţie în jurul căruia s-a agregat poporul ostrogoţilor, înzestrat cu toate calităţile care îi permit să fie considerat popor ales.

Mitul de origine pe care îl prezintă Paul Diaconul în Historia Langobardorum are destul de multe puncte comune cu cel al goţilor, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna evidente şi chiar dacă nu se datorează doar unei influenţe a Geticii pe care autorul longobard o cunoştea şi a folosit-o[53]. Povestea începuturilor are o serie de elemente demne de o atenţie mai deosebită. Paul spune că o parte a neamului care pe atunci se chema al Vinnililor decide, datorită suprapopulării, să plece din Scandinavia. Ei sunt conduşi de doi fraţi, Ibor şi Aio, sfătuiţi de mama lor, Gombara, o femeie înţeleaptă şi capabilă să intermedieze în relaţia cu divinităţile[54]. Prezenţa în fruntea longobarzilor a doi fraţi a suscitat mai multe posibile interpretări. O ipoteză ar fi calchierea modelului roman al fraţilor Romulus şi Remus, care ar fi menită să plaseze istoria longobarzilor în cadrele istorice cunoscute de toţi[55]. O altă interpretare leagă însă mitul de origine a longobarzilor de cadrul mai amplu al mitologiei scandinave. În povestirile cari aveau ca eroi pe Vaniri, zeii din prima generaţie, apar frecvent cupluri de fraţi de tip dioscurian, zei sau semizei iar divinităţile feminine au un rol important[56]. Prezenţa a doi fraţi în fruntea longobarzilor şi rolul avut de mama lor i-ar putea desemna ca pe nişte adoratori ai Vanirilor. În logica mitului intervine însă o probă decisivă, care este confruntarea cu vandalii, beneficiarii favorii lui Wotan, zeul Aesir. În ajunul bătăliei însă, preotesele vinililor câştigă sprijinul zeiţei Freja, soţia lui Wotan, care le sugerează un vicleşug. Prinzându-şi pletele în faţă ca pe nişte bărbi, femeile vinile participă şi ele la luptă, determinându-l pe Odin să se întrebe cine sunt acei purtători de bărbi lungi[57]. Unul din supranumele sale era însă "Cel cu barbă lungă", astfel încât, numindu-i din greşeală ca pe sine pe vinili, este obligat apoi să le confere lor victoria. Episodul bătăliei cu vandalii este prezentat de Paul ca fiind cel al adoptării unui nou nume de poporul său, şi anume cel de longobarzi, langobardi.  Ar putea fi vorba de reminiscenţe ale unui proces istoric, presupunând identificarea vinililor într-un nou grup etnic, poate mai numeros, cum se întâmpla adeseori după victorii decisive, când părţi ale neamului învins îi urmau pe învingători[58]. ţinând seama însă de elementele prezentate anterior, noi putem să bănuim că este vorba şi de o schimbare de rit, trecerea de la adorarea Vanirilor (Freja care este înduplecată de rugăminţile preoteselor este de fapt o zeitate din prima generaţie, confundată apoi cu Frigg, soţia lui Odin) la cea a Aesirilor care prin Odin le-a conferit victoria[59]. Schimbarea teritoriului, schimbarea numelui, schimbarea religiei sunt astfel componentele etnogenezei longobarzilor care are loc pe continent, în condiţiile depăşirii obstacolelor rituale.

Observăm deci că ideea schimbării de religie ca o garanţie a succesului militar există în contexte politeiste cu mult înaintea experimentului lui Constantin. Chiar dacă autorii creştini au încercat să facă din Clovis al francilor sau din unii regi anglo-saxoni noi ipostaze ale lui Constantin, descifrarea modului  în care se produce conversiunea ne sugerează că la baza abandonării vechii religii stă tot un mecanism care vizează garantarea victoriei în luptă.

În construirea unei identităţi pozitive, care trebuie să contribuie la justificarea stăpânirii politice, argumentul cel mai important este cel de natură religioasă. Istoricii noştri tratează astfel cu destulă atenţie, chiar dacă diferenţiat de la caz la caz, această esenţă a identităţii fiecărui popor ales. ţinând seama de trecutul barbar al popoarelor despre care scriu, istoricii de limbă latină trebuie să acorde o atenţie destul de susţinută etapei păgâne a evoluţiei acestora, pe care o condamnă vehement (precum Grigore) sau o acceptă ca având o anumită valoare civilizatoare (ca Isidor).

Iordanes, datorită faptului că goţii nu acceptă dreapta credinţă ci rămân arieni, acordă destulă atenţie păgânismului acestora, pe care încearcă să-l ridice la nivelul celui greco-roman. Astfel, accentuând rolul cultului lui Marte în rândul goţilor, el poate pune în evidenţă în acelaşi timp caracterul războinic şi vitejia acestui popor cât şi legătura lor cu romanii, care de asemenea erau în mod tradiţional legaţi de zeul războiului. Cu toate acestea, autorul creştin trebuie, în acord cu sursele antice, să amintească sacrificiile umane pe care le presupunea cultul "barbar"[60]. Este posibil ca şi zeificarea regilor goţi (autorul îl dă ca exemplu pe Tanausis, învingătorul lui Vesosis al Egiptului)[61] să amintească publicului cultivat de practica romană a trecerii împăraţilor romani după moarte în rândul zeilor. Asimilarea şefilor goţi cu semizeii Ansi, despre care am vorbit mai sus, face însă probabil trimitere la fondul mitologic scandinav, scopul fiind acelaşi: sublinierea vechimii şi măreţiei goţilor înclusiv prin anumite practici ale păgânismului lor. Păgânism care, alături de sacrificiile sângeroase, presupune însă şi o reprimare a vrăjitoriei (alungarea haliurunnaelor), care nu putea fi decât în consens cu exigenţele creştine, pentru care practicile vechiului politeism încep din ce în ce mai frecvent să fie asimilate cu magia[62].

Isidor, aflat cumva în aceeaşi dificultate a existenţei unei etape păgâne semnificative în istoria goţilor, având însă exigenţe superioare datorită calităţii sale de episcop, califică tranşant păgânismul goţilor drept idolatrie. Goţii creştini sunt persecutaţi de Athanagild deoarece refuză să sacrifice idolilor; fără a afirma aceasta în mod tranşant, se poate pune în legătură această idolatrie cu caracterul distrugător al primelor lor invazii[63]. Goţii păgâni "răvăşesc" ţinuturile Imperiului, spune în repetate rânduri Isidor, folosind un termen aplicat în mod tradiţional invaziilor barbare. În acest fel, fără a utiliza în mod explicit termenul "barbar" în sensul de "păgân", Isidor sugerează legătura între cele două concepte. O dovadă indirectă în acest sens este faptul că după convertirea lor la creştinism, chiar în varianta ariană, acest caracter sălbatic, devastator al luptelor lor nu mai este evidenţiat. Ceea ce predomină după episodul Adrianopol sunt relaţiile paşnice cu Imperiul, din perioada domniei lui Teodosie[64]. Istoria goţilor citită în acest sens poate fi privită ca un capitol din istoria mai generală a bisericii, întrucât prezintă evoluţia unui popor de la condiţia sa de încarnare a răului (ne amintim că goţii se trag din apocalipticii Gog şi Magog) la cea de popor ales care se integrează în împărăţia lui Dumnezeu[65]. Forţa goţilor, care este conform lui Isidor principala lor caracteristică, fiindcă numele lor este tecti quod significator fortitudo[66], nu mai este folosită pentru a face rău, precum în perioada lor păgână, ci devine un instrument al binelui, chiar dacă într-o primă formă convertirea lor este ariană.

Beda Venerabilul consideră păgânismul ca o stare naturală a anglo-saxonilor înaintea creştinării, neomiţând să amintească relaţiile privilegiate ale caselor lor regale cu Wotan, din care pretind că ar descinde. Ca atare, la începuturile istoriei lor îi califică fără rezerve drept pagani[67].  Fiind cufundaţi încă în idolatriae tenebris , fac sacrificii zeilor lor, pe care autorul îi consideră demoni[68], conform atitudinii creştine tradiţionale. Au idoli şi temple din lemn, care vor fi distruse după convertire în regatul lui Edwin chiar de fostul mare preot al vechii religii, într-un gest simbolic pentru victoria creştinsmului. Beda este unul dintre puţinii autori de epocă de la care ne-a rămas o desciere veridică şi lipsită de aprecieri negative a unora dintre credinţele specific păgâne ale anglo-saxonilor. Cu ocazia convertirii regelui Edwin, ni se înfăţişează în faţa ochilor tabloul unui păgânism cu rol politic, prin care se exprimă coeziunea comunităţii. Regele, convins de argumentele episcopului Paulinus, ar fi fost dispus să se creştineze, dar aceasta era o decizie politică şi avea nevoie de acceptul curţii sale. Acest păgânism are o organizare instituţională ierarhică, rolul preoţilor fiind foarte mare. Problema sesizată însă chiar de marele preot Coifi este că vechea lor credinţă oferă prea puţin pe plan spiritual. Concepţia prevalentă în raporturile cu divinităţile păgâne era cea a reciprocităţii: zeii erau obligaţi ca în schimbul cultului care le era închinat să dea ajutor comunităţii. Nu exista însă o concepţie despre viaţa de apoi, ceea ce favoriza nelinişile care au putut fi exploatate în beneficiul creştinismului[69]. Rolul anglo-saxonilor este unul escatologic, de a pedepsi rătăcirea poporului lui Dumnezeu (britonii creştini) care s-a îndepărtat de Cel de Sus. De altfel, autorul foloseşte o paralelă biblică explicită, asemănându-i cu caldeenii care pun foc zidurilor Ierusalimului[70]. Ca şi Isidor, Beda evidenţiază brutalitatea acestor cuceritori necredincioşi, preluând din Gildas tabloul necosmetizat al distrugerii şi masacrării britonilor totuşi creştini, în pofida presupuselor lor păcate. Autorul ne descrie clădiri publice şi private ruinate, preoţi ucişi în altare, clerul şi poporul ucişi prin fier şi foc astfel încât nu scapă nimeni care să poată îngropa morţii[71]. Păgânismul are pentru anglo-saxoni un rol esenţial în construirea identităţii lor, fiind religia strămoşilor la care nu se poate renunţa uşor în faţa propunerilor, chiar dacă seducătoare, ale unei credinţe noi şi necunoscute[72]. Pe de altă parte, necesitatea de a face din anglo-saxoni un popor ales conduce la considerarea păgânismului lor ca o stare pasageră, uşor de depăşit. Este semnificativ astfel cazul Sfântului Albanus, care este adus în scenă încă păgân, calitate în care adăposteşte preoţi creştini persecutaţi, de care este convertit extrem de rapid[73]. Depăşirea acestei etape ar fi fost uşor de realizat, vrea Beda să ne convingă, dacă britonii nu le-ar fi refuzat predicarea Evangheliei, din dorinţa de a nu-i reîntâlni şi pe lumea cealaltă. Astfel, făcându-se vinovaţi de cea mai gravă crimă, de a refuza anglilor mântuirea, britonii îşi merită soarta. În timpul papei Grigore, sălbăticia iniţială a păgânilor, fără a fi fost total depăşită, nu mai este atât de şocantă. Angli, barbara fera incredula gente, se remarcă acum mai ales prin faptul că limba lor nu este înţeleasă de misionari, care au nevoie de interpreţi din rândul francilor[74].

Grigore din Tours, deşi creştin fervent, nu acordă o atenţie deosebită păgânismului, poate deoarece pentru el pericolul este reprezentat de erezie, considerată mult mai nocivă decât absenţa creştinismului. Operele de artă create de păgâni  se mai bucură încă de admiraţia sa, în unele cazuri, ca atunci când deplânge distrugerea unui vechi templu, de-abia restaurat, de către alamanul Chrocus[75]. Evident, în acest caz în discuţie nu este pusă atât valoarea intrinsecă a unui edificiu păgân, cât barbaria invadatorului non-franc, incapacitatea acestuia de a înţelege şi respecta valorile civilizaţiei. Credinţa francilor înaintea momentului creştinării este caracterizată convenţional drept întunecimea erorilor păgânismului[76], fără prea multe alte amănunte. Cu ocazia botezului lui Clovis el vorbeşte la fel de convenţional despre abandonarea idolilor şi doar discursul episcopului Remigius sugerează unele practici păgâne[77]. Mitis depone colla, Sigamber , tradus de obicei prin "pleacă-ţi capul cu umilinţă, sicambre" ar putea să însemne şi "leapădă-ţi umil colierele", ceea ce ar trimite la un tip de vestimentaţie specific păgân, în care obiectele de podoabă aveau în mod sigur funcţii magice şi religioase. Această variantă de traducere se potriveşte de altfel mult mai bine cu ceea ce urmează, adora quod incendisti, incende quod adorasti[78], care sugerează comportamente specific păgâne, de distrugere violentă a elementelor creştine. Pe istoricul nostru mai degrabă pare să-l supere păstrarea şi după creştinare a unor obiceiuri din etapa păgână, precum poligamia regilor, pe care, conform moralei creştine le asimilează cu promiscuitatea şi desfrâul, în vreme ce ele erau parte a tradiţiilor germanice. De altfel, alte surse disponibile arată că de fapt creştinarea nu a reuşit atât de rapid precum vrea să ne sugereze Grigore, supravieţuirile păgâne fiind o realitate în Galia până târziu în secolul al VIII-lea[79]. Este deci evident că ceea ce contează pentru episcopul din Tours este etapa creştină a istoriei francilor, şi drumul lor nu atât spre creştinare cât spre asimilarea profundă şi aplicarea în practică a preceptelor noii religii.

Lectura atentă a operei lui Paul Diaconul demonstrează că în pofida a ceea ce s-a crezut în general, credinţa cea mai răspândită în rândul longobarzilor înaintea adoptării ortodoxiei niceene pare să fi fost nu arianismul ci păgânismul[80]. Deşi istoricii afirmă că la venirea în Italia longobarzii erau arieni şi doar cei de alt neam ar fi fost păgâni[81], istoria lui Paul Diaconul nu oferă suficiente argumente în acest sens. La sfârşitul secolului VI cel puţin, majoritatea longobarzilor erau încă păgâni[82]. Pe de altă parte, cum Paul povesteşte de antrenarea în migraţie alături de longobarzi şi a altor neamuri, inclusiv provinciali ca panonii şi noricii, din provincii ortodoxe, este posibil ca o parte din ei să fi trecut deja la dreapta credinţă[83]. De altfel, dacă facem o comparaţie cu sursele bizantine de epocă, vedem că în secolul al VI-lea longobarzii erau consideraţi ortodocşi, căci Procopius ne arată că în momentul în care cer ajutor lui Iustinian împotriva gepizilor folosesc argumentul identităţii de credinţă cu bizantinii[84]. Alboin însă, artizanul stabilirii în Italia este păgân, şi asemenea lui sunt probabil majoritatea ostaşilor săi. În a doua jumătate a secolului al VI-lea, Paul aminteşte câteva cazuri, e drept izolate, de părăsire a păgânismului în favoarea dreptei credinţe. Cel mai spectaculos dintre aceste cazuri este cel al lui Droctulf, care alegând tabăra bizantină acceptă şi credinţa niceeană, după cum o dovedeşte înmormântarea sa cu un epitaf elogios în San Vitale din Ravenna[85]. După aşezarea în Italia, religiile majoritare în rândul longobarzilor par să fi fost o perioadă importantă păgânismul şi creştinismul în varianta niceeană, după care s-a produs o arianizare mai ales la nivelul elitelor.

Evident, momentul crucial al istoriei fiecărui popor barbar ar trebui să fie conversiunea, aşa cum în cronicile bizantine punctul esenţial era trecerea lui Constantin la creştinism. Spunem ar trebui, deoarece în cazul lui Iordanes, care vorbeşte despre un popor rămas eretic, acest moment este amintit cu o jenă evidentă, autorul inspirat de Orosius aruncând vina ereziei asupra împăratului Valens.  "Şi fiindcă pe atunci împăratul Valens era cucerit de perfidia ariană (Arrianorum perfidia) şi închisese toate bisericile de credinţa noastră, le-a trimis predicatori din secta sa care vărsară acolo în sufletele noilor veniţi şi ignoranţi (veniens rudibus ignaris) veninul ereziei lor. Şi astfel Visigoţii au fost prefăcuţi mai degrabă ariani decât creştini"[86]. Motivaţia creştinării fusese una de tip politic: vizigoţii care se retrăgeau din calea hunilor, dornici să se aşeze în Moesia şi Tracia şi să trăiască după legile împăratului şi supuşi autorităţii lui, cer misionari cunoscători ai limbii lor. Identitatea de credinţă urma să faciliteze convieţuirea şi apoi integrarea în sistemul politic roman. Accidentul istoric care a făcut ca la 377 arianismul să fi fost impus de puterea imperială drept ortodoxia statului roman a făcut ca vizigoţii să se convertească oficial la forma de creştinism care câţiva ani mai târziu avea să fie calificată definitiv drept erezie. Interesant este faptul că Iordanes nu-l aminteşte pe Ulfila în calitate de apostol al goţilor, cum face totuşi Isidor, ci doar ca un preot care i-a învăţat tainele scrisului pe cei care trăiau în vremea autorului în Moesia[87]. Poate fi vorba de o carenţă în informaţie sau de dorinţa de a atribui aderarea la credinţa eretică unor cauze exterioare. Goţii sunt neştiutori, ignares, şi aceasta le diminuează vina, fără a le asigura totuşi mântuirea. De aceea Valens primeşte pedeapsa divină, fiind ars (tot din neştiinţă) la Adrianopol: "astfel s-a împlinit judecata lui Dumnezeu ca el să fie ars chiar de aceia care cerându-i adevărata credinţă (vera fide), el i-a abătut spre schisma ariană (in perfidia) şi focul iubirii l-a înlocuit cu focul gehnei"[88]. Vocabularul folosit de Iordans este cel tradiţional, preluat probabil din Orosius: pune în opoziţie Arrianorum perfidia cu "credinţa noastră", care este vera fide. Consecinţele erorii religioase nu sunt totuşi foarte evidente, căci în afară de condamnarea sufletelor lor la focul Gheenei, ceea ce evident pentru un creştin este un nec plus ultra, goţii nu suferă eşecuri în plan militar sau politic, dimpotrivă. În nararea evenimentelor care conduc la încheierea Geticii cu căsătoria din 551 aspectul religios nu mai este pomenit. Argumentele folosite în sprijinul conturării imaginii de popor ales a goţilor sunt de altă natură, şi asupra acestora vom mai reveni.

Grigore din Tours are privilegiul de a vorbi despre un popor care a trecut de la un păgânism ce am văzut că nu părea foarte nociv direct la dreapta credinţă, fără o etapă ariană intermediară. Ortodoxia a devenit astfel esenţa identităţii francilor aşa cum era propria sa esenţă religioasă. Pentru ca lucrurile să fie foarte sigure în ceea ce-l priveşte, Grigore începe cartea întâi a Istoriei sale cu o mărturisire a dreptei credinţe care îl animă: prius fidem meam proferre cupio, ut qui ligirit me non dubitet esse catolicum[89]. Urmează apoi o expunere teologică a crezului său, aşa cum era definit în ortodoxia niceeană, cu argumente care trădează formaţia clericală a autorului, om al bisericii implicat în lupta religioasă de idei. Aceeaşi mărturisire de credinţă, evident redusă la esenţial, este atribuită şi lui Clovis în momentul botezului său[90], şi altor diferite personaje.

Bineînţeles, momentul central al evoluţiei religioase a francilor îl constituie creştinarea ortodoxă a lui Clovis. Ar fi interesant de urmărit mai întâi grandioasa punere în scenă a ceremoniei propriu-zise, care are loc după o presupusă acceptare entuziastă de către tot poporul francilor (omnes populus) a credinţei predicate de episcopul Remegius din Reims. E adevărat că acest popor (de fapt armată) care se creştinează o dată cu regele numără ceva peste 3000 de oameni, cifră care dacă ar fi luată în serios nu ar indica o putere militară deosebită. Cum însă modelul creştinării lui Clovis este programatic cel constantinian, este posibil ca aici să fie vorba de preluarea informaţiei din Actus S. Silvestri care vorbea de 3000 de evrei convertiţi[91]. Biserica în care are loc ceremonia este împodobită cu un fast extraordinar, în care culorile şi miresmele sugerează atmosfera paradisiacă (ut aestimaret se paradisi odoribus collocari). Era o risipă de fast menită să convingă pe nişte păgâni pe cale de a se converti de frumuseţile lumii de dincolo, despre care biserica le putea oferi câteva sugestii. Botezul propriu-zis îl spală pe rege de lepra veche a credinţei sale, aşa cum Constantin fusese vindecat prin botez de lepra primită ca pedeapsă pentru persecutarea creştinilor. De altfel sugestiile sunt clare chiar în text: Clovis este novos (sic) Constantinos, în vreme ce episcopul Remegius Silvestri virtutebus equaretur. Laolaltă cu el este botezată şi sora sa Albofledis, în vreme ce o altă soră, Lantechildis, iniţial ariană, după o mărturisire de credinţă ortodoxă, este miruită, fiind primită astfel în rândurile drept-credincioşilor. Modelul constantinian, asumat de regele franc în momentul botezului său, a avut însă asupra istoricilor şi alte consecinţe, îndemnându-i să pună la îndoială credinţa sinceră a regelui franc, deoarece acesta, ca şi ilustrul său înaintaş, ar fi fost motivat mai ales de interese politice[92].

  Isidor este de asemenea familiarizat cu subtilităţile dogmei, oferind, chiar în cadrul foarte schematic al Istoriei sale, o definire a ortodoxiei, presupunând unitatea persoanelor Treimii, consubstan-ţialitatea Tatălui şi fiului, pogorârea Sfântului Duh de la Tatăl şi de la Fiul[93]. Această definire nu e întâmplătoare, ea survenind cu ocazia Sinodului din 589, care a ocazionat părăsirea arianismului şi trecerea vizigoţilor la dreapta credinţă, ceea ce face din această adunare bisericească, în viziunea lui Isidor, un echivalent al sinodului de la Niceea. În fond, trecerea la adevărata credinţă dă posibilitatea goţilor, poporul feroce din începutul istoriei sale, să-şi găsească locul în istoria mântuirii[94]. De această mântuire fuseseră privaţi până atunci din vina lui Valens care le-a indus această "otravă ucigătoare" (letali tabe)[95]. Formaţia teologică a lui Isidor îşi pune amprenta şi asupra prezentării destul de detaliate a arianismului, pe care nu o întâlneam la prea mulţi autori. După ce arată elementele esenţiale ale doctrinei lui Arius cu privire la persoanele Treimii, autorul trage concluzia logică (din punctul ortodox de vedere), spunând că de fapt arianismul este politeism, presupunând venerarea a trei zei şi nu a unui unic Dumnezeu în trei ipostaze[96]. Într-o manieră tradiţională, Isidor foloseşte opoziţiile obişnuite între "perfidia ereziei ariene" şi "adevărul credinţei catolice", între "răul acestei balsfemii" şi "unitatea credinţei catolice"[97]. Totul trebuie să arate că poporul got, care începuse să se contureze ca popor ales cu deosebire din momentul în care producea dreptcredincioşi persecutaţi de Athanagild, se pierde cu îndepărtarea de adevărata credinţă, pe care o va regăsi apoi prin conversiune[98].

Condamnarea teologică a arianismului nu conduce însă la negarea oricărei valori a acesteia, aşa cum îşi permitea să facă Grigore, care avea avantajul de a vorbi despre un popor care nu a cunoscut o etapă ariană. Pentru el, arianismul este o formă de creştinism, chiar dacă decăzută, numindu-l pe Alaric "creştin în nume dar eretic"[99]. Pe de altă parte, arianismului i se recunoaşte şi o anume valoare civilizatoare, căci Ulfila stabileşte şi traduce scripturile, transformând goţii într-un popor care asemeni celui iudeu sau romanilor începe să aibă scriere şi lege[100]. Bineînţeles, nu doar aspectul cultural îl interesează pe episcopul de Sevilla, ci faptul că acţiunea lui Ulfila a pregătit conversiunea, punându-le la dispoziţie goţilor Biblia într-o limbă inteligibilă care le facilita totuşi contactul direct cu creştinismul[101]. Arianismul îi şi umanizează într-o anume măsură pe goţi, dovadă stând moderaţia de care dau dovadă cu ocazia jafului Romei sub conducerea lui Alaric. Episodul în care Alaric trimite înapoi vasele jefuite din basilica Sfântului Petru, arătând că a jurat să poarte război cu romanii, nu cu apostolii, vizează probabil să demonstreze că arianismul, în calitatea sa de doctrină creştină, chiar dacă eronată, constituie o frână pusă barbariei[102]. Consecinţele arianismului sunt totuşi în primul rând negative. Succesiunea cronologică a evenimentelor ne îndreptăţeşte să credem că în viziunea autorului, îmbrăţişarea ereziei are consecinţe politice imediate, precum împărţirea goţilor între Alaric şi Radagais. Disoluţia era urmarea firească a unei religii care nega unitatea persoanelor Treimii, în vreme ce unitatea era consecinţa naturală a îmbrăţişării ortodoxiei. O altă consecinţă, comună tuturor autorilor creştini ai perioadei, este dobândirea favorii divine care asigură succesul în luptă, mai ales în faţa unor duşmani"ereditari" precum francii[103].

Pentru Beda, deşi anglo-saxonii sunt iniţial păgâni, este foarte important faptul că religia creştină este o realitate cu tradiţie în insulele britanice. În urma persecuţiilor lui Diocleţian şi Maximian, în Britania apar o seamă de mărturisitori, care conferă glorie insulei[104]. Aceasta era în conformitate cu realitatea, şi nu o simplă exagerare propagandistică a lui Beda, deoarece creştinismul în Insulele Britanice este unul destul de timpuriu[105]. De altfel, în condiţiile în care anglo-saxonii încă nu se aşezaseră în Britania, ceea ce-l interesează pe autor este în acest moment destinul religos al insulei, iar nu al populaţiilor care o locuiesc. Un argument în acest sens este şi interpretarea pe care Beda o dă istoriei lui Constantin. Personalitatea acestuia pare să fie importantă pentru autor mai degrabă datorită faptului că a fost un împărat proclamat în Britania decât pentru rolul său în creştinarea imperiului. Din domnia sa evenimentul cel mai de seamă este apariţia ereziei ariene, urmat în importanţă de condamnarea acesteia la Niceea[106]. Arianismul se bucură de altfel de o atenţie deosebită, cel mai probabil exagerată în raport cu ponderea sa reală în insulele britanice. Formulările folosite pentru a califica erezia sunt grăitoare pentru oroarea resimţită de autor în faţa acesteia: arrianae insania, veneno sui erroris, pestilentiae, exitiabile perfidiae virus, ş.a[107]. Cu titlu de ipoteză, accentul deosebit pus pe succesul ereziei în Britania ar putea să urmărească punerea în contrast a aplecării britonilor către erezii, în vreme ce anglo-saxonii se convertesc direct la ortodoxie şi nu abandonează drumul drept în materie de credinţă. Un argument suplimentar în acestă direcţie este şi atenţia acordată ereziei pelagiene, de această dată chiar de origine britonă, care trebuie combătută de episcopi veniţi de pe continent, ca Germanus din Auxerre şi Lupus din Troyes[108]. Lupta împotriva ereziei permite şi utilizarea de către autor a setului tradiţional de opoziţii între humana praesumtio şi divina fides, între superbia şi pietas, perversitate damnabili şi fides catholica[109]. Adepţii pelagianismului promovau o concepţie care pune un mai mare accent pe meritul personal şi pe libertatea umană decât concepţia oficială a bisericii, şi constituiau un pericol pentru unitatea religioasă a insulei. Cum pentru Beda unitatea religioasă este o condiţie a celei politice, o astfel de erezie este foarte nocivă, şi autorul se dovedeşte un antipelagian convins în operele sale[110]. Concluzia firească a unui asemenea tip de construcţie a naraţiunii era "predestinarea" anglo-saxonilor, păgâni dar nepervertiţi precum britonii de credinţe deviante, la creştinarea în rit niceean. De altfel, anglo-saxonii încep să se contureze cu mai multă claritate drept popor ales din momentul în care încep să se creştineze, influenţaţi de viaţa apostolică a membrilor misiunii lui Augustin şi de argumentele lor[111]. Convertirea anglo-saxonilor, începută sub regele Ethelbert din Kent, se relevă astfel din opera lui Beda ca una paşnică, realizată de sus, prin convingerea monarhului de către misionari. Indicaţia oferită de autor, potrivit căreia soţia regelui, Berta, principesă francă, era deja creştină[112], ne îndeamnă să credem că pregătirea conversiunii începuse mai demult, şi că au existat o serie de interese de ordin politic implicate în decizia lui Ethelbert. Autorul arată că după convertirea regelui este permisă ridicarea sau restaurarea bisericilor[113], ceea ce pune în evidenţă faptul că pe pământul ocupat acum de angli creştinismul nu este o totală inovaţie, ci mai degrabă o revenire, ceea ce ar fi încă un argument în favoarea acceptării cât mai rapide a dreptei credinţe. Regele însă nu sileşte pe nimeni, ne asigură autorul, creştinarea este acceptată de bunăvoie de cei care doresc să renunţe la cultul păgân, gentilitatis ritu şi să intre în sancta Christi ecclesia[114].

În absenţa unor probleme reale puse de existenţa unei erezii concurente, creştinismul proaspăt acceptat de către angli se confruntă însă de la început cu o serie de supravieţuiri ale practicilor păgâne şi cu diversitatea ritualului. O primă categorie de probleme este referitoare la diferenţele dintre biserica de la Roma şi cea din Galia, conştientizate de Augustin care doreşte să obţină de la papa Grigore cel Mare îndrumarea spre a găsi cea mai potrivită variantă pentru neamul anglilor[115]. Alte probleme sunt cele puse de obiceiurile şi superstiţiile unei societăţi până mai deunăzi păgâne, pentru al căror raport cu noua credinţă ignorantul neam al anglilor, rudi Anglorum genti, cere lămuriri[116]. Acest segment al Istoriei lui Beda este foarte semnificativ, fiindcă este unul dintre cele mai bune documente de care dispunem pentru a ilustra o tranziţie paşnică a unui neam barbar de la păgânism la creştinism. Augustin îi prezintă papei problemele cu care se confruntă la cei recent creştinaţi, cum ar fi căsătoriile între rude apropiate, pe care biserica romană va lupta multă vreme până să le poată interzice; superstiţiile lor, moştenite din vechea credinţă, referitoare la puritatea sau impuritatea legate de naştere, de menstruaţie, de raporturile sexuale, chiar licite[117]. Alte întrebări sunt adresate papei cu privire la atitudinea de urmat în privinţa idolilor şi vechilor temple, şi e de remarcat aici atitudinea nuanţată a lui Grigore cel Mare, conştient probabil de greutatea coonvertirii complete şi profunde a unui neam păgân precum anglo-saxonii. El recomandă deci ca idolii să fie distruşi, dar templele să fie purificate prin stropire cu aghiasmă, în interiorul lor să se construiască altare şi să fie puse moaşte[118]. Astfel, convertirea anglo-saxonilor urma să se facă paşnic, folosind mijloacele persuasiunii şi folosirea vechilor tradiţii. Alte aspecte pe care trebuie să le fi avut credinţele şi riturile anglo-saxonilor în această perioadă de tranziţie, ne sunt relevate de un alt document foarte cunoscut, reprodus de Beda, anume scrisoarea lui Grigore cel Mare către episcopul Mellitus. Papa îi recomanda acestuia să acţioneze în vederea tranformării vechilor sacrificii de bovine pentru zeii păgâni ("demoni" în concepţia creştină) în banchete rituale în onoarea martirilor creştini, iar unele din obiceiurile legate de cultul păgân, să fie creştinate şi asociate cultului sfinţilor[119]. Creştinismul, care ar fi fost acceptat, ne spune chiar un mare preot păgân, pentru că oferă darurile vieţii, mântuirii, fericirii veşnice, se propagă apoi din regat în regat, fie pe calea misiunii, fie a raporturilor politice. Autorul ne prezintă realizările episcopului Paulinus, care în regatul lui Edwin petrece 36 de zile la palat catehizând şi botezând încontinuu nobili şi oameni de rând dintre anglo-saxoni[120]. Pe de altă parte, factori pentru impunerea noii credinţe sunt şi relaţiile politice, diplomatice, matrimoniale între diferitele regate, existând şi dificultăţi, şi recădere în păgânism. Rezultatul final este însă conversiunea finală a tuturor anglo-saxonilor la dreapta credinţă, şi realizarea unităţii religioase ca bază pentru unitatea politică de mai târziu[121]. Problemele care mai rămân de rezolvat sunt obiceiurile celtice privitoare la botez, tonsură, stabilirea datei Paştelui, care sunt tot atâtea elemente de disoluţie, şi a căror eliminare la sinodul de la Whitby oferă calea spre conciliere religioasă şi politică atât de dorită.


[1] S. Teyllet, op. cit., p. 4.

[2] Stereotipuri, discriminare şi relaţii interetnice, p. 27.

[3] Ibidem..

[4] W. Goffart, The Narrators…, p. 384.

[5] Gregorius Turonenensis, op. cit., II, 27.

[6] Isidorus Hispalensis, op. cit., 21, 22.

[7] Paulus Diaconus, op. cit., I, 15; I, 17.

[8] Isidorus Hispalensis, Laus Spaniae, 1-2.

[9] Iohannes Irmscher, "Nuova Roma" o "Seconda Roma". Renovatio o translatio, "Da Roma alla Terza Roma", Symposion, Napoli, 1982, p. 233.

[10] E. R. Curtius, Literatura occidentală şi Evul mediu latin, p. 186.

[11] Iordanes, op. cit., XXIII.

[12] H. Wolfram, Origo et religio, p. 20-21.

[13] Această ipoteză asupra etnogenezei neamurilor germanice a fost formulată şi argumentată de Reinhard Wenskus în lucrarea sa devenită clasică Stammesbildung und Verfassung (Koln, 2a ed., 1977).

[14] Liebeschuetz, Alaric's Goths: nation or army?, în J. Drinkwater, Hugh Elton, Fifth-century Gaul: a crisis of identity?, p. 79.

[15] H. Wolfram, Origo et religio, p. 27.

[16] Iordanes, op. cit., XIV, 79.

[17] H. Wolfram, A. Schwartz (eds), Das Reich und die Germanen, Berlin, 1992, p. 54-55.

[18] O. Devillers, Introduction, la Jordanès, Histoire des Goths, Paris, 1995, p. XXII.

[19] Isidorus Hispalensis, op. cit., 1.

[20] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 9.

[21] Stefano Maria Cingoloni, Le storie dei Longobardi. Dall'Origine a paolo Diacono, Roma, 1995.

[22] I. N. Wood, The Merovingians…, p. 35.

[23] S. Barnish, Old Kaspar…, în Fifth-century Gaul…, p. 43.

[24] Beda Venerabilis, op. cit., I, 15.

[25] J. N. L. Myres, The Angles, the Saxons and the Jutes, "Proceedings of the British Academy", LVI, 1970, p. 145-174.

[26] Ibidem..

[27] S. M. Cingoloni, Le Storie dei Longobardi…, p. 20.

[28] Iordanes, op. cit., IV, 25.

[29] G. Dagron, Discours utopique…, p. 299.

[30] Iordanes, op. cit., IV, 25.

[31] H. Wolfram, Origo et religio, p. 28.

[32] Iordanes, op. cit., IV, 27.

[33] G. Dagron, Discours utopique…, p. 300.

[34] Iordanes, op. cit., IV, 28.

[35] P. J. Heather, Goths and Romans, 332-489, Oxford, 1991.

[36] Iordanes, op. cit., IX, 59.

[37] G. Dagron, Discours utopique…, p. 301.

[38] Iordanes, op. cit., XI, 67.

[39] Z. Petre, A propos de sources de Jordanès…, p. 52.

[40] H. Wolfram, Origo et religio, p. 29.

[41] Iordanes, op. cit.., XIII, 78.

[42] Mitologia nordică, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992.

[43] Iordanes, op. cit.., XXIV, 121.

[44] H. Wolfram, Histoire des Goths, p. (257 ed engl)

[45] Iordanes, op. cit.., V, 40.

[46] Vergilius, Eneida, III, 36.

[47] P.J. Heather, Goths and Romans…, p. 55.

[48] Ibidem, p. 22.

[49] P. J. Heather, The emergence of the Wisigothic Kingdom…, în Fifth-century Gaul…, p. 86.

[50] Iordanes, op. cit., XIV, 79-82.

[51] P. J. Heather, Cassiodorus and the Rise of the Amals: Genealogy and the Goths under Hun domination, "The Journal of Roman Studies", vol. LXXIX, 1989, p. 111.

[52] Idem, Goths and Romans…, p. 22-25.

[53] S. M. Cingoloni, Le Storie dei Longobardi…, p. 24.

[54] Paulus Diaconus, op. cit., I, 3.

[55] W. Goffart, The narrators of barbarian history, p. ?

[56] H. Wolfram, Origo et religio, p. 21.

[57] Paulus Diaconus, op. cit., I, 8.

[58] S. M. Cingoloni, Le Storie dei Longobardi…, p. 25.

[59] H. Wolfram, Origo et religio, p. 22.

[60] Iordanes, op. cit., V, 40-41.

[61] Ibidem, VI, 48.

[62] Pierre Chuvin, Chronique des derniers païens, Paris, 1991.

[63] Isidorus Hispalensis, op. cit., 1-6.

[64] Ibidem, 7-12.

[65] Giuseppe Cannone, Storia ed esegesi biblica nell "Historia Gothorum" di Isidorio di Siviglia, "Romanobarbarica", 8, 1984-1985, p. 31.

[66] Isidorus Hispalensis, op. cit., 2.

[67] Beda Venerabilis, op. cit., I, 15.

[68] Ibidem., I, 7.

[69] Ibidem, II, 13.

[70] Ibidem, I, 15.

[71] Ibidem.

[72] Ibidem, I, 25.

[73] Ibidem, I, 7.

[74] Ibidem, I, 23.

[75] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 27.

[76] Ibidem.

[77] Ibidem, II, 31.

[78] Ibidem.

[79] Beatrice Daicoviciu, Persistenţa elementelor pagîne la franci în secolele VI-VIII, în "Acta Musei Napocensis", XXI, 1984.

[80] Steven C. Fanning, Lombard Arianism Reconsidered, p. 242.

[81] Carlrichard Brühl, Storia dei Longobardi, în Magistra barbaritas. I Barbari in Italia, ed. Giovanni Pugliese Carratelli, Milano, 2a ed., 1986, p. 97-126.

[82] Paulus Diaconus, op. cit., IV, 6; IV, 29.

[83] S. Fanning, Lombard Arianaism…, p. 251.

[84] Procopius, B. G., I, 34, 24.

[85] Paulus Diaconus, op. cit., III, 19.

[86] Iordanes, op. cit., XXV, 132.

[87] Ibidem, LI, 267.

[88] Ibidem, XXVI, 138.

[89] Gregorius Turonensis, I, 1.

[90] Ibidem, II, 31.

[91] Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten, ed. Rudolf Buchner, nota 6, p. 119.

[92] John Moorhead, Clovis' Motives for Becoming a Catolic Christian, "Journal of Religious History", vol. 13, nr. 1., 1984, p. 329.

[93] Isidorus Hispalensis, op. cit., 53.

[94] G. Cannone, Storia ed esegesi biblica…, p. 25.

[95] Isidorus Hispalensis, op. cit., 7.

[96] Ibidem, 8.

[97] Ibidem, 7-8.

[98] G. Cannone, Storia ed esegesi biblica…, p. 14; 27.

[99] Isidorus Hispalensis, op. cit., 15.

[100] Ibidem, 8.

[101] G. Cannone, Storia ed esegesi biblica…, p. 16.

[102] Ibidem, p. 21.

[103] Ibidem, 54.

[104] Beda Venerabilis, op. cit., I, 6.

[105] Giulia Mazzuoli Porru, I rapporti fra Italia e Inghilterra nei secoli VII e VIII, "Romanobarbarica", 5, 1980, p. 118.

[106] Beda Venerabilis, op. cit., I, 8.

[107] Ibidem.

[108] Ibidem, I, 17.

[109] Ibidem, I, 18; I, 21.

[110] Vito Lozito, Le tradizioni celtiche nella polemica antipelagiana di Beda, "Romanobarbarica", 3, 1976, p. 72.

[111] Beda Venerabilis, op. cit., I, 26.

[112] Ibidem, I, 25.

[113] Ibidem, I, 26.

[114] Ibidem.

[115] Ibidem, I, 37.

[116] Ibidem.

[117] Ibidem.

[118] Ibidem, I, 30.

[119] Ibidem.

[120] Ibidem, II, 14.

[121] Vito Lozito, Le tradizioni celtiche nella polemica antipelagiana di Beda, "Romanobarbarica", 3, 1976, p. 71.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003