CONCLUZII


Credem că o primă concluzie care s-a desprins din analiza făcută lucrărilor istorice din perioada Antichității târzii și a Evului mediu timpuriu este aceea că în lipsa unor lucrări specializate dedicate ideologiei, operele istoricilor și cronicarilor s-au dovedit surse care să ne permită reconstituirea unora din componentele acesteia. Pertinența demersului nostru credem că a fost demonstrată de specificul istoriografiei din cele două părți ale fostului Imperiu roman, care a parcurs o evoluție asemănătoare, în pofida deosebirilor din ce în ce mai marcate dintre Orient și Occident. Asemănarea esențială dintre produsele istoriografice răsăritene și apusene este dată de puternica amprentă a creștinismului, devenit factor modelator al întregii culturi din epoca la care ne raportăm. Este adevărat că influența creștină se manifestă gradual, cu mai puțină intensitate la istoricii din perioada mai timpurie, precum Iordanes pentru partea de limbă latină sau Procopius pentru zona bizantină, mai ales datorită influenței încă puternice a clasicismului. La autorii din ultima parte a perioadei, creștinismul învinge definitiv, el dând și fond și formă operelor istorice, întâlnite din ce în ce mai frecvent sub forma cronicii, fie că e vorba de Răsărit sau de Apus. Acești autori, în totalitate creștini, aparțin însă și unei elite, care are sau aspiră să joace un rol politic, și operele lor se fac ecoul acestor realități sau dorințe. De aceea, am încercat să demonstrăm faptul că intențiile autorilor nu sunt și nu puteau fi rupte de realitatea socială și politică a epocii în care trăiau, că lucrările lor au și un scop politic, dincolo de cel educativ pe care istoria l-a avut întotdeauna. Gândite, cel puțin în unele secvențe ale lor, ca îndrumare pentru acțiunea practică, aceste opere reflectă în proporții diferite ideologia grupului cu care se identificau autorii.

Am considerat că această ideologie este în primul rând o viziune asupra lumii modelată de ideile creștine, dominante în epocă, dar care păstrează la nivel rezidual și unele elemente ale ideologiei romane din perioada Republicii și a Imperiului. Ca sursă pentru ideile creștine prezente în aceste opere istorice trebuie să amintim în primul rând Biblia, care furnizează modele după care pot fi imaginate statele și conducătorii acestora. Nu trebuie să omitem însă nici operele lui Eusebiu din Caesareea sau Augustin din Hiponna, chiar dacă în foarte rare cazuri am putea să detectăm o folosire a acestora la prima mână de către autorii noștri. Credem că Eusebiu a influențat mai puternic și mai durabil răsăritul, în vreme ce în Apus au fost mai importante ideile lui Augustin, care oferea premise pentru legitimarea exitenței unei pluralități de state în afara Imperiului. Pe de altă parte, influența necontestată a lui Eusebiu s-a manifestat prin intermediul cronicii sale, care era purtătoarea unei întregi ideologii, și care a marcat profund producția istoriografică a întregii creștinătăți medievale. Când analizăm însă modelul de regalitate preluat de statele barbare, ne dăm însă seama că acesta este cel romano-bizantin, care are la bază ideile lui Eusebiu. Astfel, de o manieră mediată, ideologia imperială constituită în Bizanț mai ale pe seama operei lui Eusebiu din Caesareea, a influențat și regatele romano-germanice, cel puțin în prima lor fază de existență.

Un alt element moștenit și în Apus și în Răsărit din ideologia epocilor precedente este identitatea dintre spațiul aferent propriei civilizații și civilizație în general. Acest lucru nu este deloc surprinzător, atâta vreme cât fiecare grup definește civilizația pornind de la propriile caracteristici. În cazul autorilor bizantini, era normal să constatăm păstrarea caracteristicilor spațiului așa cum fuseseră acestea definite în perioadele anterioare. Mai surprinzător a fost să observăm că și autorii de "istorii barbare" preiau aceste reprezentări pe care le adaptează pentru a argumenta depășirea barbariei de către poporul despre care scriu. În mod tradițional, instalarea barbarilor pe un teritoriu scotea respectivul spațiu din zona civilizației. Acum, observăm că pentru istoricii de limbă latină, și după așezarea barbarilor, care fac însă parte din poporul ales, spațiul își menține caracteristicile civilizației, dacă a făcut parte din fostul Imperiu roman. El poate chiar să dobândească acest caracter, ca de exemplu în nordul Britaniei, zonă care nu a fost stăpânită de romani și care este "civilizată" de anglo-saxoni. Modelului tradițional de reprezentare se conformează istoricii bizantini, pentru care spațiul civilizației, identic cu cel al lumii romane definită din punct de vedere politic, rămâne constant, sau se restrânge prin așezarea barbarilor. În contrast, pentru autorii de istorii "barbare", spațiul civilizației cuprinde teritoriile locuite de poporul ales și se transformă într-o patrie definită în maniera romană. Am putut vedea astfel, cum prin intermediul istoriilor, ideologia regatelor barbare poate să opereze cu conceptul de patrie, central în definirea propriei identități.

O altă componentă esențială a oricărei ideologii o reprezintă definirea grupului de apartenență. După cum am văzut, aceasta se face și în cazul istoricilor noștri prin raportarea la "Celălalt", care poate fi romanul sau barbarul. Istoricii bizantini sunt și în acest caz profund atașați concepției tradiționale, care atribuie calitatea de barbari tuturor celor aflați în afara politeii romane, definind barbaria mai întâi în sens politic, apoi cultural, ceea ce cuprinde la un moment dat și semnificația religioasă a termenului. Istoricii de limbă latină preiau această împărțire a lumii, pe care o adaptează propriilor necesități, căci scriu despre popoare considerate barbare din punctul de vedere al tradiției greco-romane, dar pe care doresc să le promoveze în rândul neamurilor civilizate. Soluția pe care o au la îndemână acești autori este cea întâlnită în orice tip de societate: supralicitarea calităților propriului grup de apartenență și diminuarea în valoare și importanță a celorlalți. Numai că inovația prezentă la acești autori de istorii "barbare" este aceea de a-i considera și pe romani în rândul "Celorlalți", de a-i transforma într-un grup inferior poporului ales, atât din punct de vedere militar, ceea ce nu era negat nici de romani, cât și cultural. În interiorul categoriei generice de Celălalt, istoricii popoarelor barbare operează cu două subcategorii: romanii și barbarii. Evident, în lumina celor pe care le-am arătat, în rândul barbarilor nu mai pot fi considerați membrii poporului ales. Barbaria a rămas, ca și în tradiția greco-romană, o caracteristică a Celuilalt, numai că în acest caz ea se răsfrânge și asupra romanilor.

Lumea romană are la rândul ei mai multe paliere în operele istoricilor de care ne-am ocupat, fie că e vorba de bizantini, fie că ne referim la cei din Occident. Definirea acestei lumi romane se face la autorii bizantini în virtutea tradiției, în funcție de criterii politice, juridice și culturale. Aspectul etnic este unul secundar, atunci când este luat în considerație, și operele istorice ne-au arătat relativa ușurință cu care identitatea romană se câștigă sau se pierde, în funcție de condițiile politice în care se găsesc personajele sau grupurile. Pentru autorii bizantini, încetul cu încetul, identitatea romană este considerată a avea o esență religioasă, care pune în legătură directă calitatea de creștin niceean și cea de membru al politeii.

Autorii de istorii "barbare" preiau modelul de definire a lumii romane pe criterii politice, juridice, religioase, dar îl aplică propriei lumi. Roma imperială rămâne pentru ei modelul necontestat, în funcție de care ei imaginează regalitatea și statul, dar romanitatea contemporană lor este împinsă treptat în sfera barbariei. Astfel, Imperiul roman din trecut oferă modelul pentru regalitățile barbare, bineînțeles, ținând seama și de influențele biblice, pe care le constatăm în conturarea unor regalități care se reclamă uneori și de la modelul vetero-testamentar. Influența poate fi directă, dar și mediată prin intermediul aceluiași model romano-bizantin, care fusese la rândul său profund marcat de realitățile biblice. Imperiul bizantin poate fi considerat încă de unii istorici sursă a legitimității pentru proprile regate, dar poate fi și virulent contestat în momentul în care încearcă restabilirea autorității sale asupra unor teritorii care i-au aprținut cândva. Popoarele romanizate din regatele germanice sunt însă asimilate unor gentes barbare, deoarece nu mai fac parte din punct de vedere politic din lumea romană, și această viziune este împărtășită și de istoricii occidentali, și de cei bizantini.

Singura realitate care contează deci cu adevărat, pentru istoricii de limbă latină, dar și pentru cei bizantini, este a existenței propriului popor, definit și el politic, juridic și religios. Acestuia i-am spus popor ales atât pentru a sublinia motivația religioasă a poziției deosebite pe care fiecare istoric o atribuie unui neam anume, dar și pentru că istoricii "aleg" la propriu tabăra căreia i se raliază. Bineînțeles, lucrurile sunt mult mai evidente pentru istoricii occidentali, care deși formați în spațiul limbii și culturii latine optează din punct de vedere politic pentru tabăra barbară.

Considerăm că operele istorice analizate, dincolo de posibilitatea identificării unor componente ale ideologiei care este pusă în slujba acestor societăți, ne-au permis să înțelegem mai bine momentul de tranziție de la vechile realități romane, pe care în grade diferite am văzut că și Imperiul de pe Bosfor, și statele germanice le-au depășit, la realități de tip nou. Ideologia a servit transformările, care din Imperiul roman de răsărit au făcut un Imperiu grec, bizantin, iar din statele barbare succesoare ale Imperiului de Apus au scos la iveală noile regalități medievale occidentale.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003