CUVÂNT ÎNAINTE


 

Perioada secolelor VI-VIII, ce urmează prăbușirii împărăției romane, în Occident, și încheierii elaborării Noii Rome a lui Constantin, în Orient, constituie o etapă de însemnătate capitală în geneza Europei creștine. Dacă în Orient, Roma își continuă existența, condusă însă de împărați creștini și greci ori pe jumătate grecizați, în Occident structurile universale ale vechii împărății sunt dizlocate de clanurile germanice, care pun bazele unor regate proprii. Aparent, evoluțiile divergente dintre cele două categorii de state în spațiul imperiului lui Augustus nu pot fi contestate: de o parte o continuitate deplină în fapt și drept, de cealaltă, o ruptură brutală față de vechea lume. Realitatea este însă infinit mai complexă și mai nuanțată, fapt ce explică disputele din istoriografie între partizanii și adversarii continuității, ce au început cu aproape trei veacuri în urmă și sunt departe de a se fi stins azi.

Lucrarea Ecaterinei Lung se înscrie în această literatură și abordează o latură a chestiunii ce a constituit obiect de preocupări cu deosebire în ultimul sfert de secol: elaborarea sau reelaborarea solidarităților și identităților etno-politice în spațiul vechiului Imperiu roman în primele secole ale Veacului de Mijloc în Occident și Bizanț. Demersul autoarei este exemplar prin consecvența cercetărilor ei asupra temei de față. Începute încă  din anii studenției, aceste investigații s-au materializat după mai bine de zece ani într-o lucrare de doctorat sub îndrumarea celui care semnează aceste rânduri. Substanța tezei se regăsește în monografia pe care o propune cititorilor.

Ancheta autoarei pornește de la opinia, devenită aproape dogmă în cercetarea modernă în jurul evoluției ideilor politice din primele secole medievale: contrastul total dintre ideologia politică a Noii Rome, atașată valorilor universale romane și creștine, și ideile politice prezente la cronicarii latini, care sunt expresia particularismului politic impus cu sabia de cuceritorii germanici în Occident. În viziunea Ecaterinei Lung, realitatea este mult mai complexă și mai nuanțată la nivelul celor patru aspecte abordate: imaginea spațiului, memoria istorică, romanii, viziunea asupra propriilor popoare și monarhi și, în sfârșit, definirea "Celuilalt", a barbarului.

În privința spațiului, istoricii bizantini preiau întocmai concepția romană relativă la realitatea teritorială a imperiului. Acesta este patria communis a cetățenilor săi, aflați sub legea romană, cu o arhitectură dominată de orașe, sedii ale edificiilor politice și amfiteatrelor, ale bibliotecilor și bisericilor, expresie a paideii și a noii credințe creștine. Este la ei și imaginea spațiului civilizației, în opoziție cu spațiul barbariei de dincolo de fruntariile Noii Rome. De cealaltă parte, deși contrastul dintre Bizanț și regatele germanice din Occident este incontestabil în plan real, cronicarii latini nu ezită să preia din modelul roman al definirii spațiului elemente pe care le atribuie identității "patriei" și "poporului" propriu, în opoziție cu "barbarii" din jur. O situație similară întâlnim și în definirea "barbarului" de către cele două lumi. Viziunea bizantină asupra "Celuilalt" se hrănește din tradiția greco-romană, pe care o îmbrățișează total, și el este negativul cetățeanului roman, căruia i se adaugă și politeismul în opoziție cu credința într-un singur Dumnezeu a locuitorilor Noii Rome. De partea lor, cronicarii latini preiau concepția romană asupra barbariei, pe care o identifică la vecinii lor, în vreme ce teritoriile noilor lor "patrii" sunt incluse în spațiul civilizației.

Mult mai apropiate sunt pozițiile celor două lumi din punctul de vedere al celorlalte două aspecte analizate de autoare: memoria istorică și conceptele de popoare alese și monarhi ideali. Pe terenul memoriei, istoricii bizantini afirmă continuitatea dar și superioritatea imperiului creștin al lui Constantin față de cel păgân al lui Augustus, ce apare fie din opoziția Roma Veche - Roma Nouă, înțeleasă ca relația dintre o Romă bătrână, fără vlagă și Roma tânără, înfloritoare, fie, pe tărâm religios, din contrastul dintre Roma, atașată zeilor ei păgâni, și Noua Romă, pusă încă de la început sub protecția și în serviciul Dumnezeului unic al creștinilor. De cealaltă parte, apelul la istoria romană este unul selectiv și interesat: Iordanes și Grigore din Tours, Isidor de Sevilla, Beda Venerabilul ori Paul Diaconul rețin din trecutul roman acele episoade ce le îngăduie să construiască identitatea popoarelor lor, prin exaltarea biruințelor acestora asupra romanilor. La fel stau lucrurile și în privința definirii popoarelor lor ca "popoare alese" și a monarhilor ideali, unde modelului greco-roman i se adaugă modelul biblic. Diferențele dintre autorii bizantini și cronicarii latini apar pe terenul ponderii și funcției celor două modele: dacă la Constantinopol predomină modelul greco-roman, chiar dacă treptat câștigă în greutate cel biblic, în Occident domină, de departe, valorile vetero-testamentare ale "poporului ales" și ale "monarhului ideal".

Meritele lucrării Ecaterinei Lung sunt incontestabile.

Mai întâi, abordarea paralelă a celor "două Europe", ce încep încă de acum să-și precizeze personalitatea. Acest demers, inexistent în cercetarea europeană, și în orice caz, la scara celor trei secole, îi îngăduie autoarei să surprindă diferențele, dar și similitudinile din mecanismele elaborării noilor identități medievale, ce se hrănesc și se legitimează din moștenirea romană și din modelul biblic. Mai apoi, imensa literatură primară și mai ales secundară pe care se înalță lucrarea. E drept,în ceea ce privește literatura secundară, autoarea arată o preferință vădită cercetărilor din ultimele trei decenii, chiar dacă criteriul "noutății" nu este totdeauna decisiv în știință.

Dar poate cel mai mare merit al lucrării este metoda de lucru a Ecaterinei Lung. Ea ne propune o lectură nouă, proaspătă, deschisă întrebărilor lumii anului 2000, a surselor medievale timpurii, care au format substanța mitologiei politice a popoarelor occidentale din Veacul de Mijloc până în secolul nostru. Interogația ei adresată surselor pornește de la relația autor–operă–public, înțeleasă în sensul ei cel mai profund. Pentru a-i degaja mecanismele și sensurile, autoarea decodifică cu minuție întreaga mitologie barbară și bizantină, legată de construcția noilor solidarități și identități după prăbușirea solidarității universale romane. Mulțumită acestei metode, Ecaterina Lung reușește să elaboreze o monografie cu o construcție coerentă, în care noutatea demersului și a concluziilor este incontestabilă.

 

 

  Prof. dr. Stelian Brezeanu

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003