INTRODUCERE 

 

Această lucrare s-a născut din dorința evidențierii relației dintre istorie și ideologie dintr-o perspectivă globală, care să aibă în vedere o anumită unitate culturală care, la sfârșitul antichității și la începutul evului mediu, continuă să existe între Răsărit și Apus, în pofida diferențierilor reale, din ce în ce mai puternice și mai evidente. Ceea ce ne-am propus în plus față de alte abordări care au atras atenția asupr[1] a ideologiei politice bizantine sau occidentale a perioadei studiate este tocmai centrarea pe operele istorice, folosite acum ca surse privilegiate pentru identificarea unei ideologii specifice, și nu doar ca o categorie de surse printre multe altele. În pofida tuturor teoriilor despre obiectivitatea istoricului[2], scrierea istoriei n-a fost niciodată o activitate neutră din punct de vedere ideologic[3]. A scrie istorie înseamnă a face ideologie
într-o formă particulară, crede Gilbert Dagron[4], iar Benedetto Croce evidențiază legătura dintre condiționarea social-politică a autorului și opera realizată, atunci când lansează celebra afirmație potrivit căreia orice istorie este una contemporană[5]. De asemenea, scrierea istoriei poate fi pusă în serviciul propagandei politice sau religioase, fapt care poate fi evidențiat nu doar în timpurile moderne, ci și în epoci mai vechi, și pe care lucrarea de față își propune să-l demonstreze o dată în plus.

Un alt element de noutate a actualei abordări este renunțarea la tratarea istoriografiei bizantine separat de cea occidentală, așa cum este întâlnită în istoriile literare și în alte lucrări de specialitate. Este adevărat că evoluția Estului și Vestului se angajase de multă vreme pe căi divergente, dar există încă multe elemente comune care trebuie să fie subliniate, căci tradiția greco-romană, impregnată de creștinism, influențează vreme îndelungată în mod asemănător creația  culturală în cele două părți ale fostului Imperiu Roman. Cu pronunțate trăsături de specificitate în Răsărit și Apus, istoriografia epocii studiate se dovedește, într-o primă etapă, în esență încă tributară trunchiului comun, prin inspirația profund religioasă, prin temele tratate și prin maniera abordării lor, pentru că și în plan cultural, cezura a intervenit mult mai târziu decât era îndeobște acceptat. Cantonarea într-un plan atât de teoretic precum studierea ideologiei politice a acestei perioade este justificată și de faptul că aspectele materiale nu lămuresc niciodată suficient evoluția unei societăți, fiind nevoie de o abordare globală care să facă apel și la domeniul spiritual, la ideile de care e animată o lume și care dincolo de raportul lor cu realitatea obiectivă pot constitui motorul ce tinde să transforme această realitate. Pe de altă parte, antropologia istorică a demonstrat utilitatea încercărilor de a explica societățile pornind de la imaginarul lor, iar acest aspect trebuie luat în considerare și atunci când este vorba de studiul ideologiilor. Însă, așa cum arăta Raoul Girardet, chiar în Occidentul atât de deschis inovațiilor metodologice și de problematică, analizele ideilor politice și ale ideologiilor au demonstrat o neîncredere încăpățânată față de domeniul imaginarului[6]. Totuși, lumea în care trăim nu mai afirmă cu aceași siguranță de odinioară primatul absolut al raționalului și al determinărilor sale univoce, astfel încât și abordarea problemei ideologiei este necesar să fie făcută în cadrul mai larg al mentalităților, depășind sfera securizantă dar îngustă a riguroaselor și organizatelor "sisteme" de gândire.

Pentru o clară delimitare a temei cercetate, încă înainte de prezentarea surselor utilizate, se impune definirea unor concepte care au fost deja folosite în rândurile de mai sus și care vor fi frecvent întâlnite pe parcursul lucrării. Pentru că am arătat că una din direcțiile pe care studiul nostru le va urma va fi cercetarea ideologiei în raport cu domeniul imaginarului, se impune în primul rând o definire a acestuia din urmă. Un posibil punct de plecare îl constituie definiția oferită de Cornelius Castoriadis, care vede imaginarul ca o "creație neîncetată și esențial nedeterminată, socială, istorică și psihică de figuri, forme, imagini, de la care pornind se poate în fine vorbi despre ceva"[7]. Dacă acceptăm această înțelegere a imaginarului ca ansamblul reprezentărilor care depășesc și interpretează experiența concretă[8], acesta se relevă ca un domeniu larg, în care sunt cuprinse cele mai diferite produse culturale, între care se regăsesc ideologii, reprezentări sociale, imagini, semnificații, etc. Punând în lumină acest raport de subordonare între ideologie și imaginar, trebuie să continuăm definirea conceptelor cu observația că principala problemă o ridică termenul "ideologie", devenit în cei circa două sute de ani de utilizare extrem de ambiguu. Nu este simplu de spus ce este ideologia, căci în științele sociale definițiile nu vizează un obiect preexistent, ci unul creat prin însuși procesul definirii[9], iar concepțiile asupra ideologiei sunt extrem de variate. De la semnificațiile particulare, și de cele mai multe ori peiorative, atribuite termenului începând cu Napoleon și continuând cu întreaga tradiție generată de controversa de idei din jurul marxismului, potrivit cărora ideologia reprezintă ideile false ale oponenților[10], la concepțiile holiste, care văd în ideologie sisteme de gândire și acțiune[11], se poate întâlni un larg evantai de înțelesuri.

Înclinând către o definiție neutră, vom folosi conceptul de ideologie într-un sens larg, de viziune asupra lumii specifică unei epoci sau unui grup social, definiție care redă într-o anume măsură conținutul noțiunii germane de "Weltanschauung"[12]. Elementele definitorii ale conceptului de ideologie așa cum va fi folosit pe parcursul acestei lucrări sunt caracterul ei de ansamblu mai mult sau mai puțin structurat de reprezentări sociale și faptul de a fi produsă și împărtășită de o colectivitate căreia îi exprimă interesele și îi ghidează acțiunea.

Raporturile dintre reprezentările sociale și ideologie nu se reduc doar la unele de subordonare (ele fiind subsisteme ale ideologiei), deoarece producerea reprezentărilor însele este influențată de contextul ideologic în care subiectul acționează. Pe de altă parte, ideologia este cea care permite subiectului însușirea discursului colectiv prin care reprezentările sociale sunt concepute și difuzate.

Importanța  pe care o au reprezentările sociale pentru discursul nostru nu rezidă numai în raporturile de generare/condiționare în care se află cu ideologia, ci și în faptul că imaginile pot fi incluse în cadrul cuprinzător al reprezentărilor, alături de semnificații, valori, credințe, modele, etc. În cazul nostru, ne propunem să studiem imaginile în calitatea lor de producții sociale care presupun ordonarea realității de către un creator orientat de coduri și grile de interpretare condiționate social[13]. Bineînțeles, ceea ce ne interesează în cadrul acestei lucrări nu sunt imaginile în general, ci modul în care comunitățile se privesc între ele și felul în care exprimă această raportare la Sine și la Celălalt prin intermediul auto- și heteroimaginilor[14]. Acestea trebuie înțelese ca produse complexe, al căror rol cognitiv nu poate fi ignorat, dar nici absolutizat, ținând seama de faptul că se bazează frecvent pe stereotipuri, pe care le putem defini drept credințe evaluative și descriptive, împărtășite de membrii unei categorii, create prin generalizare, decupare din context, extrapolare[15]. Întrucât pe parcursul lucrării vom face frecvent apel la stereotipurile cu ajutorul cărora se conturează atât imaginea Celuilalt cât și imaginea de Sine, este momentul să precizăm că le interpretăm ca fiind rezultate ale categorizărilor și schematizărilor grăbite, menite nu atât să descrie în mod obiectiv cât să facă o realitate inteligibilă și suportabilă. De obicei, stereotipurile reprezintă informații de mâna a doua, care nu au fost dobândite prin experiența directă, dar care sunt foarte rezistente la modificare, chiar dacă experiențele noi sau personale îndeamnă spre aceasta[16]. În mod frecvent, stereotipurile pot avea un rol instrumental în crearea identității colective, valorizarea ei pozitivă, deprecierea altor grupuri și chiar justificarea conflictului cu alții, la acest nivel relevându-se cel mai bine rolul lor politic. Pe parcursul lucrării se va face apel în general la stereotipurile etnice, acestea fiind cel mai adesea folosite pentru crearea imaginii de Sine sau a imaginii Celuilalt.

Întrucât preocuparea centrală a tezei este construirea identității colective și a alterității prin intermediul diferitelor elemente, în rândul cărora, alături de imagini, semnificații, interpretări ideologice, regăsim și alte tipuri de reprezentări sociale, este necesar să definim și conceptele de identitate și alteritate.

Identitatea colectivă se formează prin intervenția ideologiei, care instituie scopuri comune, permițând afirmarea unității, forței și solidarității grupului. La rândul lor, reprezentările sociale au o funcție identitară clară, căci ele definesc identitatea grupului, îi salvgardează specificitatea, permit controlul social și comparația socială intergrupală[17]. O astfel de interpretare face să apară cu claritate de ce este necesar să se recurgă la alteritate în definirea propriei identități și de ce lucrarea de față trebuie să analizeze ambele aspecte. Dacă putem defini identitatea colectivă ca ansamblul trăsăturilor fizice, psihice, de caracter și al elementelor materiale și spirituale pe care un grup social le consideră a fi caracteristice sieși, în calitate de majoritate unificatoare și aparent stabilă[18], alteritatea reprezintă ceea ce este receptat ca exterior și necaracteristic grupului respectiv. În general, în definirea alterității trebuie avut în vedere că pentru Celălalt imaginea construită este negativă, menită să justifice apriori comportamentul ostil, chiar agresiv față de acesta[19], dar pot exista și situații în care alteritatea poate fi valorizată pozitiv în raport cu grupul de referință, în mod corespunzător depreciat[20]

Pentru a recapitula, până acum am încercat o definire a unora din conceptele cel mai frecvent folosite în lucrare și de asemenea, stabilirea raporturilor lor constitutive, sugerând că ideologia e alcătuită din reprezentări sociale în rândul cărora se pot include imaginile, toate aceste elemente concurând la definirea identității și alterității. Dar dincolo de raporturile constitutive, trebuie avute în vedere și cele funcționale, sugerate deja prin reliefarea modului în care identitatea este constituită și menținută prin intermediul reprezentărilor sociale, ele însele impuse de o anumită ideologie[21]. Altfel spus, ideologia vivantă, ca set de idei și idealuri, unifică identitatea colectivă, rămânând ca o aluviune în depozitul de imagini al fiecăruia[22] .

Următoarea precizare care trebuie făcută este sensul pe care îl conferim sintagmei "ideologie politică". Ni se pare evident că în lumina celor discutate până acum, ideologia politică este un subsistem al ideologiei considerată în sens larg, subsistem referitor la ansamblul raporturilor de putere. Vom folosi conceptul de ideologie politică pentru a desemna sistemul de idei, reprezentări, imagini și atitudini care oferă baza acțiunii politice a unui grup social anume[23], care vizează menținerea sau înlăturarea unui anume tip de raporturi de dominație și care se exprimă prin intermediul doctrinelor politice[24].

Prima problemă pusă de o definiție de acest tip este dacă se poate vorbi de politică în perioada dintre căderea Imperiului Roman de Apus, în mod convențional asociată cu dispariția ideii de stat în Occident, și secolul XIII, în care teoriile politice revin la viață prin Toma d'Aquino. Chiar dacă unele cercetări mai recente au arătat că Statul și tradiția sa au supraviețuit în Occident în regatele succesoare Imperiului, prejudecata privitoare la folosirea conceptului de "politică" pentru această perioadă rămâne puternică[25]. Este adevărat că în sensul său originar, care trimitea la polisul grec și la anumite structuri instituționale, începând cu antichitatea târzie nu se mai poate vorbi de politică până la "revoluția aristoteliciană" din secolul al XIII-lea[26]. Dar din ce în ce mai frecvent politica este definită într-o manieră cuprinzătoare, ca ansamblul raporturilor de putere între guvernanți și guvernați, astfel că, în acest sens se poate vorbi de politică în orice societate umană.

Observăm de la început că prin însăși acceptarea unei asemenea definiții introducem distincția între ideologia politică și doctrina politică, aceasta din urmă privită atât ca posibil element constitutiv al ideologiei cât și ca instrument prin care o anumită ideologie poate fi răspândită. Întrucât în limbajul comun, dar nu numai, există tentația de a folosi de o manieră interșanjabilă sintagme precum doctrină politică, teorie politică, concepție politică, este momentul de a încerca o clarificare conceptuală. Doctrina politică ar putea fi definită ca un sistem de gândire care judecă faptele politice și realizează proiecte de reformă[27], putând avea, în consecință, caracter apologetic sau profetic. Teoria politică ar reprezenta o construcție intelectuală care se bazează pe sistematizarea obiectivă a observațiilor referitoare la faptul politic, pe interpretarea, explicarea și generalizarea acestora[28]. Diferența între cele două constă în accentul pe care teoria îl pune pe aspectele explicative, în detrimentul orientării spre acțiune, caracteristică doctrinei. Concepția politică ar putea fi definită ca o viziune despre lume bazată pe poziții reflexive, exprimate în texte sistematice, coerente, cu vocație descriptivă și programatică, având ca scop legitimarea, organizarea, transformarea ordinii politice existente[29]. Dacă ne reamintim că și în definirea ideologiei, "viziunea despre lume" era folosită ca gen proxim, iar orientarea spre acțiunea practic-transformatoare era una din diferențele specifice, se poate pune în mod legitim întrebarea prin ce se deosebesc ideologiile politice de concepțiile politice. Credem că principala deosebire constă în caracterul mai individual al concepției politice, care se raportează în primul rând la credințele, ideile unei persoane, și nu la cele ale grupurilor sociale, ca în cazul ideologiei. Cât privește diferențele între concepții și teorii politice, considerăm că teoria reprezintă un domeniu mai restrâns, care poate sta la baza formării unei concepții. De exemplu, pentru a ne referi la perioada Antichității târzii, Eusebiu din Cezareea și Augustin din Hippona pot fi considerați creatori de teorii politice, cunoscute nouă din lucrările în care le-au expus în mod sistematic. Concepțiile politice ale autorilor de istorii din perioada pe care o studiem noi au fost formate pe baza acestor teorii, dar cuprind și alte elemente. Ideologiile politice pe care le putem detecta în operele lor sunt un produs colectiv, în care s-au topit elemente ale diferitelor teorii și concepții politice răspândite în epocă, și care a fost asimilat de aceștia de o manieră mai mult sau mai puțin conștientă. În concluzie, teoria politică poate fundamenta doctrine și concepții politice, iar acestea pot deveni ideologii politice prin difuzarea colectivă a conținutului lor[30].

În încercarea de a aplica operelor istorice din secolele VI-VIII o grilă de analiză bazată pe o astfel de înțelegere a ideologiei politice, o altă problemă trebuie rezolvată: se poate vorbi de existența în cadrul lor a unui sistem structurat de idei referitoare la putere? Evident, istoricii aleși ca subiect de studiu nu sunt teoreticieni politici și nici creatori de doctrine, dar ei folosesc în demersurile lor elemente deja existente, preluate din doctrinele curente în epocă. Cum ultimele construcții teoretice cu caracter politic, realizate în Europa înainte de Toma d'Aquino sunt cele ale lui Eusebiu din Cezareea și Augustin din Hippona, ipoteza de lucru de la care pornim este că în operele istorice analizate vor fi regăsite o serie de idei moștenite din aceste două tradiții, într-o anumită măsură opuse, dar și idei comune epocii și mediului lor social, care pot avea origini foarte diferite. De exemplu, credința în eternitatea Imperiului Roman, care nu poate dispărea decât la sfârșitul vremurilor, exprimată de o manieră explicită sau nu în toate operele supuse analizei, mărturisește persistența temei universalismului roman, reluat și sistematizat de Eusebiu din Cezareea. Afirmarea, uneori în aceleași lucrări, a primatului spiritualului asupra intereselor de stat poate să fie un ecou din Augustin, cum tot la acest autor atât de prestigios s-ar putea să facă apel cei care încearcă să legitimeze existența și funcționarea regatelor succesoare. Ceea ce actualul demers își poate propune este să încerce să măsoare greutatea uneia sau alteia din aceste tradiții la fiecare istoric, și să vadă dacă ideile politice prezente sunt asamblate într-un sistem coerent sau nu.

Pornind de la o definire a ideologiei politice în sensul de mai sus, modelul politic ar putea fi înțeles ca una din componentele acesteia, o construcție teoretică și simplificată destinată înțelegerii realității sociale și în special a fenomenelor din sfera puterii[31]. Funcția prioritar explicativă și de comunicare a modelului politic îl situează în cadrul cuprinzător al reprezentărilor sociale. Modelul politic contribuie și el la crearea identității colective, întrucât procesele de identificare și idealizare, inerente genezei identității presupun în permanență raportarea la un model. Astfel, o ideologie poate face apel la mai multe modele, ca elemente constitutive, cum ar fi în cazul nostru: imaginea romanilor, împăratul, regele, poporul ales, barbarii. Acestea vor fi analizate pe parcursul lucrării, pentru a justifica încadrarea lor în categoria modelelor politice.

După lămurirea sensului pe care îl atribuim celor mai importante concepte folosite în această lucrare, considerăm necesare și câteva precizări de natură cronologică, menite să justifice alegerea perioadei de care ne ocupăm. Epoca secolelor VI-VIII, aleasă pentru a constitui decupajul cronologic în care să se încadreze analiza propusă, este definitorie pentru geneza Europei medievale, care s-a dovedit a fi una a statelor particulare și nu a Imperiului, chiar dacă acesta, renăscut în Occident în anul 800, dispare oficial de-abia în timpul lui Napoleon, iar în Răsărit își conservă existența neîntreruptă până la 1453, dată după care moștenirea lui continuă să fie revendicată de țarii Rusiei și de sultanii otomani. Tenacitatea ideii imperiale, care rezistă atâta vreme chiar în contextul în care era clar că succesul aparține altor forme de agregare statală, face cu atât mai interesantă analiza unei perioade în care se definesc liniile de forță ale unei confruntări ideologice de lungă durată. Această perioadă coincide în Vest cu afirmarea celor mai importante regate succesoare ale Imperiului Roman, care pun problema sintezei dintre învinși și învingători[32] și cu constituirea unei conștiințe politice a elitei barbare, întemeiată pe religie, pe propriile tradiții și pe modelul roman. În Orient, cu recucerirea iustinianee, secolul VI marchează, dimpotrivă, ultima afirmare a Imperiului universal de tradiție veche, romană[33], înaintea instaurării crizei secolului al VII-lea, ai cărei fermenți au fost reprezentați de arabi și de iconoclasm. Cât privește evoluția culturală, în cadrul modificărilor de ansamblu prin care se transformă moștenirea directă a Antichității[34]în Occident această perioadă coincide cu apariția unui nou tip de istoriografie: latină, apologetică, provincială, destinată unui nou tip de societate politică[35], iar operele care reprezintă noua tendință stau mărturie pentru afirmarea conștiinței istorice a barbarilor, după instalarea lor pe pământ roman și sub influența modelului roman. Aici se impune o observație: istoriografia angajată a fost produsă în acele regate care au acceptat și chiar au provocat sinteza culturală și religioasă între barbari și lumea romană. Ralierea elitei romane de partea noilor lideri se produce în momentul în care statul barbar se dovedește a fi un înlocuitor suficient de puternic și de romanizat al Imperiului, și geneza culturală se poate plasa sub dublul semn al fidelității și al înnoirii[36]. Un regat precum cel vandal, care a suscitat prea târziu adeziunea elitei romane, nu a beneficiat de un tip similar de scrieri istorice, așa cum arată tonul violent anti-vandal al lui Victor de Vita[37]. Plasarea punctului de pornire al demersului nostru în secolul VI se justifică deci prin apariția primelor istorii raliate cauzei popoarelor germanice[38]. Schimbarea de perspectivă care a permis instalarea barbarilor în centrul reflexiei istorice este justificată de tradiția posterității lui Noe, prezentă în toate cronicile universale, care explică diversitatea etnică și culturală a lumii. Tot în Biblie, în istoria evreilor, se găsește modelul pentru istoriile noilor popoare alese. Bineînțeles, nu trebuie uitat că o atitudine pro-barbară existase deja anterior, în operele lui Orosius[39] sau Salvianus[40], dar într-un context diferit și cu alt tip de motivații. Orosius și Salvianus erau creștini care condamnau dintr-o perspectivă religioasă tot ceea ce ei considerau a fi decăderea romanilor păgâni[41], rămânând însă atașați lumii lor romane. Ceea ce le lipsește este dimensiunea unei solidarități etnice și politice de un tip nou, care caracterizează operele mai târzii.

Păstrând aceeași perspectivă occidentală, punctul de sosire al studiului este sfârșitul secolului al VIII-lea, înainte de restaurarea Imperiului de către Carol cel Mare, care înseamnă revenirea la tradiția de unitate, în pofida specificului diferitelor popoare plasate acum sub o aceeași autoritate[42]. Acest fapt fundamental pentru istoria medievală a Europei a avut consecințe importante asupra ideologiei politice[43], determinând în același timp și o schimbare în istoriografie, care renunță la glorificarea acelor gentes particulare în favoarea noului imperiu universal. Paul Diaconul este ultimul reprezentant al tradiției istoriei barbare numită și "ethnic history" de Donald Bullough. Contemporan cu Renașterea carolingiană, Paul nu-și poate găsi locul într-o Europă nouă, unificată de Carol cel Mare sub semnul creștinismului[44]. Acestui criteriu, care în ultimă instanță face trimitere la evoluția politică i se poate adăuga și unul propriu-zis cultural, căci secolul al VI-lea poate fi considerat punctul de început al literaturii latine medievale[45], iar secolul al VIII-lea poate constitui un prag datorită stopării de către carolingieni a evoluției latinei către limbile vulgare și datorită reorientării spre clasicism a producției literare. Renașterea carolingiană reprezintă deci ruptura care încheie această perioadă a secolelor VI-VIII, care poate fi considerată de tranziție între Antichitatea Târzie și Evul Mediu[46] .

În Bizanț, pe fondul evoluției politice amintite succint mai sus, nu se produc schimbări esențiale în modul de a concepe opera isorică. Se scriu în continuare istorii în maniera clasică, și asistăm, ca și în Apus, la o înflorire a genului cronicii universale. Apoi, de la mijlocul secolului al VII-lea constatăm o rarefiere a producției istoriografice, pentru ca secolul al VIII-lea, al tulburărilor declanșate de iconoclasm, să fie aproape total lipsit de lucrări istorice. Întrucât specialiștii în bizantinistică[47] au demonstrat că istorii create în secolul al VIII-lea au fost păstrate fragmentar la Nikephor Patriarhul și la Theophanes Confesorul, pentru istoriografia bizantină va fi necesară o ușoară depășire a pragului reprezentat de anul 800, pentru a permite și analiza acestor opere, de altfel atât de tributare tradiției anterioare. Astfel se va putea pune mai bine în evidență felul în care a fost receptată în Bizanțul contemporan evenimentului încoronarea lui Carol cel Mare, prima contestare deschisă a poziției sale internaționale. De altfel, perioada iconoclastă, oficial încheiată în 842, reprezintă o unitate în sine, a cărei coerență nu era indicat să fie ruptă prin fixarea unei limite rigide la anul 800, indiferent cât de mari sunt semnificațiile acestuia pentru Occident.  Se poate deci observa că stabilirea decupajului cronologic între secolele VI-VIII a avut în vedere mai ales transformările din partea occidentală, în vreme ce Bizanțul a fost considerat în permanență sistemul de referință obligatoriu. Această raportare se dovedește cu atât mai necesară cu cât, văzut în epocă drept sursa legitimității politice în calitate de singur moștenitor politic și cultural al Imperiului Roman, Bizanțul trebuie să-și păstreze importanța și pentru o abordare contemporană care și-ar dori să descifreze jocul subtil al ideilor.

În alegerea acestei perioade marcate de reperele cronologice discutate mai sus, un rol important l-a avut și fascinația exercitată de o epocă de tranziție, în care lumea Antichității n-a dispărut cu desăvârșire iar cea medievală nu s-a conturat definitiv, în care transformările se dovedesc mai lente și mai puțin brutale decât s-a crezut multă vreme[48] și în care dialectica raportului tradiție-inovație se arată a fi deosebit de subtilă. Un demers centrat pe această perioadă și pe evoluțiile oglindite de istoriografie poate să pună foarte bine în evidență atât elementele de continuitate, cât și pe cele de ruptură.

Problemele comune sau specifice cu care sunt confruntați de-a lungul perioadei definite ca obiect al prezentului studiu autorii de istorii din Occident și din Bizanț reclamă adesea din partea lor un răspuns de același tip, anume ideologic și propagandistic. Acesta va putea fi pus în evidență prin analiza comparativă a surselor occidentale și apusene.

Pentru a da rezultate, această metodă are nevoie de o serie de surse relativ unitare și omogene, motiv pentru care criteriile selecției acestora sunt puțin diferite în ceea ce privește Occidentul față de Orient. Cum partea centrală a tezei va fi destinată analizei competiției dintre universalismul roman al Bizanțului și pluralismul în afirmare în regatele succesoare occidentale, istoriografia laică bizantină va fi analizată în ansamblul ei, întrucât istoricii și cronicarii răsăriteni dau dovadă de un remarcabil consens în apărarea vechilor idealuri ale Imperiului. Este necesară aici o precizare în legătură cu această istoriografie profană, așa cum o înțelegeau bizantinii înșiși, care multă vreme (până în secolul al VII-lea) excludeau evenimentele religioase dintre subiectele pe care ea putea să le trateze. Ceea ce ținea de biserică sau de viața spirituală era lăsat în sarcina istoriei eclesiastice, și vom respecta această împărțire pe genuri istoriografice, chiar dacă pentru ultima parte a perioadei pe care o analizăm ea nu mai are aceeași relevanță, pe măsură ce se impune tot mai mult cronica, în calitate de gen triumfător. Cu această ocazie, mai trebuie precizat și că pe tot parcursul lucrării voi face distincția între "istorici" și "cronicari" în spiritul clasificării realizate la sfârșitul secolului trecut de Krumbacher[49]. Vom reține însă din aceasta doar deosebirile tipologice între genuri, nu și diferențele de categorie socio-profesională dintre cele două tipuri de autori întrucât Beck[50] și Hunger[51] au demonstrat că acestea sunt de fapt mult mai puțin semnificative decât crezuse Krumbacher la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cea mai pregnantă diferență dintre istorici și cronicari este cea constatată la nivelul motivațiilor profunde care-i animă în momentul în care își realizează opera. Istoricii se înscriu în vechea tradiție greco-romană, încercând să dea la iveală lucruri care să transmită adevărul sau măcar o parte semnificativă a acestuia, și să fie folositoare urmașilor, prin lecția pe care le-o pot oferi[52]. Pentru a răspunde comandamentelor care pretindeau istoricului să fie martor ocular, să aibă experiență militară, să prezinte faptele în ordine cronologică, ei își alegeau ca sursă de inspirație perioade contemporane lor sau apropiate de vremea în care trăiau, ca să existe o mai mare ușurință în a controla veridicitatea faptelor înfățișate. Domeniul de interes era aproape exclusiv cel militar și diplomatic, iar stilul adecvat era considerat cel care într-o "attică" pură urma cât se poate de fidel pe cel al marilor înaintași: Herodot, Tucidide, Xenofon, Polibiu, etc.[53]. Cronicarii rezolvă de o manieră radical diferită problema rostului istoriei. Și ei scriu pentru a conserva amintirea și a-i instrui pe cei ce vin după ei, dar ceea ce vor de fapt să transmită e mult mai important: omenirea fiind făurită de Dumnezeu cu un țel precis, istoria nu poate decât să înfățișeze diferitele etape ale planului divinității. Căutarea cauzelor evenimentelor nu-și mai are rostul, de vreme ce totul se supune unicei voințe a Celui de Sus. Forma acestor cronici, care încep cu Facerea și se termină cu evenimentele contemporane autorului, nu este o simplă înșiruire haotică de fapte fără coerență internă puse alături doar de pasiunea colecționarului de insolit. Cronicile au de fapt o structură organizată în jurul câtorva puncte nodale: Facerea, căderea în păcat, Moise și monoteismul iudaic, monarhia lui Augustus și istoria cristică, imperiul lui Constantin, căci acestea sunt etape în drumul oamenilor spre regăsirea unei perfecțiuni ințiale pierdute prin păcatul originar[54]. Faptele sunt selectate pentru a pune mai bine în lumină aceste episoade privilegiate, limba este simplă, căci adevărurile prezentate se reclamă de la o tradiție biblică și nu clasică, și nu au nevoie pentru a se impune de vreun recurs la ornamente stilistice exterioare, ci doar de forța lor intrinsecă.  ținând cont de aceste caracteristici, au fost incluse în categoria "istoriilor" de inspirație clasică[55] operele lui Eustathios Epiphaniensis[56], Procopius din Cezareea[57], Petrus Patricius et Magister[58], Nonnosus[59], Agathias Scolasticul[60], Ioannes Epiphaniensis[61], Theophanes Byzantius[62], Theophilact Symocata[63], Nikephor Patriarhul[64]. Celuilalt filon, creștin și popular, se subsumează operele cronicarilor, care s-au bucurat de adevăratul succes de public și de o posteritate de lungă durată în întreg spațiul răsăritean. Vor fi folosite operele lui Hesichius Milesius[65], Malalas[66], Ioannes Antiochenus[67], Theophanes Confesorul[68], ca și lucrarea anonimă cunoscută sub numele de Chronicon Paschale[69].

Dacă în spațiul bizantin există această distincție destul de clară pe de o parte între istoria profană și cea eclesiastică, iar pe de altă parte între istoria de inspirație clasică și cronică, în Occident se remarcă o relativă lipsă de rigoare în ceea ce privește definirea genurilor[70]. Pe baze livrești, inspirat din Antichitate, Isidor din Sevilla propunea o clasificare a genurilor istorice în efemeride, kalendaria și anale[71], dar această definire e greu de aplicat în practică, pentru cazurile concrete. Folosind ca sursă de inspirație și clasificările amintite mai sus pentru istoriografia bizantină, consider că și în Occident se poate vorbi de istorii, cronici universale, la care se adaugă genul analelor, bine reprezentat aici. Dincolo de criteriile formale, în selecția surselor occidentale, ținând seama de specificul temei propuse, vor fi luate în considerare și criterii legate de implicarea politică a autorilor vremii. Aceasta deoarece aici, dincolo de nașterea unui nou tip de istorie pusă în slujba statelor barbare, se mai menține, deși izolat, și tradiția anterioară, a operelor centrate pe Imperiul universal și creștin. De aceea, pentru o analiză directă au fost reținute acele opere care au pus în centrul lor un popor barbar, promovat la rangul de “popor ales” și care beneficiază de loialitatea politică a autorului, roman sau educat în tradiția romană. Aceste opere sunt: Getica lui Iordanes[72] Historiarum libri decem a lui Grigore din Tours[73], Historia Gothorum a lui Isidor din Sevilla[74], Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum a lui Beda Venerabilul[75] și Historia Langobardorum scrisă de Paul Diaconul[76]. Au fost excluse de la analiza directă alte opere ale acestor autori, care vor fi totuși folosite acolo unde contextul va cere, la fel cum se va face apel și la alți autori din perioada aleasă, pentru a face demonstrația mai elocventă. De altfel, nici în cazul bizantin nu s-au folosit pentru demonstrație alte tipuri de surse, precum hagiografii, istorii eclesiastice, miracula, tratate politice, deși acestea vor fi utilizate de o manieră indirectă, ca referințe permanente pentru conturarea contextului politico-ideologic în care istoriile profane și cronicile au fost scrise și  în care ele și-au îndeplinit funcția de instrumente în slujba unei anumite politici.

Pentru a încerca totuși o încadrare tipologică și în cazul surselor occidentale folosite, voi trece în revistă câteva din modelele posibile pentru aceste opere. S-a vorbit de modelul istoriografiei patriotice latine, reprezentate de Tit Liviu, pentru Getica și Historia Langobardorum[77], dar este evident că subiectul nu mai este acum poporul roman, și că o gens barbară se situează acum în centrul istoriei. Pentru Historiarum Libri Decem a lui Grigore din Tours modelul a fost în mod evident cronica universală, chiar dacă interesul special pentru neamul francilor i-a adus numele de Historia Francorum, sub care opera a fost cunoscută începând cu perioada carolingiană[78]. Este mult mai greu de încadrat Historia Gothorum a lui Isidor, considerată de Hillgarth o operă fără model preexistent[79], dar interpretată de alți autori ca fidelă stilului cronicii[80] sau comparată cu o succesiune de monografii regale, în genul Istoriei Auguste[81]. Caracteristică pentru Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum   a lui Beda este apropierea de Istoria Eclesiastică a lui Eusebiu din Cezareea[82], dar originalitatea sa este dată de rolul jucat de neamul anglo-saxon, care, fiind subiectul declarat al operei, determină o orientare particularistă a acesteia, și nu universală, ca în cazul modelului eusebian.

În concluzie, elementul comun al acestor cinci opere alese pentru a fi analizate este tratarea istoriei barbare dintr-o perspectivă identică  sau foarte apropiată celei a poporului plasat în centrul ei. Noutatea genului de abordare propus de acești autori este evidentă, căci înaintea epocii în care trăiesc și scriu autorii selectați nu existau precedente privind scrierea istoriei barbare[83], Tacitus și autorii creștini care se ocupau de barbari reflectând totuși punctul de vedere al societății romane, cu prejudecățile și stereotipurile ei[84]. În contrast cu tradiția clasică, scriitorii folosiți în demonstrația care urmează sunt angajați de partea barbarilor, mărturisind existența unui sentiment "național" specific fiecărui regat succesor[85]. Acest sentiment se opune universalismului roman care era ideologia dominantă în producția istoriografică anterioară și justifică atributul de "barbară" conferit istoriei scrise de acești autori în profitul unor noi popoare alese.

În ceea ce privește metodologia, dintr-o perspectivă comparatistă, vom face apel la unele dintre tehnicile sociologice ale analizei de discurs, în măsura în care ele pot fi aplicate documentului istoric. Scopul este realizarea unei analize atente a conceptelor legate de sfera romanității, barbariei, politicii, ținând cont de frecvența apariției lor în texte, de contextul în care sunt utilizate și de scopul folosirii lor. De aceea, trebuie analizat și felul în care autorii aleși fac selecția faptelor, întrucât ceea ce prezintă sau ceea ce omit este plin de semnificații pentru discernerea intențiilor lor.

O altă direcție de analiză va fi problema raporturilor între romani/bizantini și barbari, de care nu poate face abstracție nici o lucrare care își propune să descifreze ideologia acestei perioade. Dacă în mare, bizantinii rămân tributari imaginii clasice a acestor raporturi, pe baza operelor occidentale se poate vedea cum romanul (sau bizantinul, după caz) devenit străinul, dușmanul, inferiorul a căpătat trăsăturile atribuite într-o istoriografie tradițională barbarului.

Evident, această lucrare nu apare pe un teren vid, și nu putem să ignorăm marele număr de lucrări care ne-au inspirat direct sau care ne-au sugerat noi și, sperăm, fecunde direcții de analiză. O prezentare a stadiului în care se află în acest moment cercetarea diferitelor probleme pe care le-am atins în această lucrare ar necesita însă un spațiu foarte mare, de aceea nădăjduim că indicațiile din note și din bibliografie vor ajuta cititorului în conturarea unei imagini proprii.

În final, sperăm să rezulte cu cât mai multă claritate faptul că miza esențială a lucrării a fost să sublinieze rolul pe care lupta de idei desfășurată prin intermediul operelor istorice o are în cristalizarea identității unei societăți. Dacă autorii bizantini au încercat prin operele lor să ajute la conservarea unui ideal moștenit prin intermediul unei îndelungate tradiții, autorii occidentali contribuie la construirea unuia nou, chiar dacă înrădăcinat în aceeași tradiție. Operele istorice folosite ca martori ai procesului dificil de cristalizare a conștiinței de sine în Apus și în Răsărit demonstrează că dialectica luptei unitate-diversitate se afirma deja ca o trăsătură definitorie a civilizației europene, și avea să rămână astfel până în zilele noastre, când sorții izbânzii încă nu s-au hotărât.

 [1] Analizate pe larg în The Inheritance of Historiography, ed. T. P. Wiseman și C. Holdsworth, Exeter, 1986, passim.

[2] H. G. Beck, Introduzione, în Bisanzio nella sua letteratura, ed. U. Albini și E. Maltese, Milano, 1984, p. XXIII.

[3] Gilbert Dagron, Rome et Italie vues de Byzance (IVe-VIIe siècle), Settimane, 34, p. 69.

[4] Benedetto Croce, Théorie et Histoire de l'historiographie, Genève, 1968.

[5] Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, 1990,  p. 9.

[6]Cornélius Castoriadis, Institution imaginaire de la société, Paris, 1975, apud Florence Giust-Desprairies, Subiectul în reprezentarea socială, în Reprezentările sociale, coord. A. Neculau, Iași, 1997, p. 175.

[7] Evelyne Patlagean, L'Histoire de l'imaginaire, în Jacques Le Goff (dir.), La nouvelle histoire, Paris, 1988, p. 307.

[8] Jean Baechler, Qu'est-ce que l'idéologie, Paris, 1993, p. 4.

[9] Raymond Boudon, L'Idéologie. L'origine des idées reçues, Paris, 1986, p. 30.

[10] John B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, Cambridge, 1995, p. 4.

[11] John Plamenatz, Ideology, New York, Washington, London, 1971, p. 17.

[12] Adrian Neculau, Prefață la Reprezentările sociale…, p. 11.

[13] Pentru stadiul discuțiilor asupra auto- și hetero-imaginii a se vedea Luminița-Mihaela Iacob, Imagologia și ipostazele alterități: străini, minoritari, excluși, în Adrian Neculau, Gilles Ferréol, (coord.) Minoritari, marginali, excluși, Iași, 1996.

[14] Adrian Neculau, Țiganii: personalitatea modală și caracteristicile grupului, în Adrian Neculau, Gilles Ferréol, (coord.), Minoritari, marginali, excluși,  Iași, 1996, p. 112.

[15] John Harding, Stereotypes, în International Encyclopaedia of social Sciences, vol. 15, p. 259.

[16] Jean Claude Abric, Reprezentările sociale: aspecte teoretice, în Reprezentările sociale…, p. 111.

[17] Luminița-Mihaela Iacob, op. cit., p. 46.

[18] Serge Moscovici, Fenomenul reprezentărilor sociale, în Reprezentările sociale…, p. 35.

[19] Hélene Ahrweiller, L'image de l'Autre et les mécanismes de l'altérité, în Rapports, vol. I, Stuttgart, 1985, p. 64. 

[20] Denise Jodelet, Reprezentările sociale, un domeniu în expansiune, în Reprezentările sociale…, p. 99.

[21] E. H. Erikson, Psychosocial Identity, în International Encyclopaedia of Social Sciences, vol. 7.

[22] Pierre Ansart, Les idéologies politiques, Paris, 1974, p. 5.

[23] A. Huszar, Problematica sociologică a ideologiei, în Știință, filosofie, ideologie, București, 1974, p. 79.

[24] Vezi discuția în acest sens în J. H. Barnes, (ed.), Histoire de la pensée politique médiévale, Paris, 1993, p. 4.

[25] Ibidem, p. 1.

[26] Marcel Prélot, Georges Lescuyer, Histoire des idées politiques, 11e édition, Paris, 1992, p. 3.

[27] Ibidem..

[28] François Châtelet, Evelyne Pisier, Concepțiile politice ale secolului XX, trad. rom. Mircea Boari și Cristian Preda, București, 1994, p. 67.

[29] William Ossipow, Oligopolisation de l'idéologie et localisation optimale, în Analyse de l'idéologie, études publiées sous la direction de Gérard Duprat, Paris, 1980, p. 133.

[30] Definire oarecum în sensul celei propuse de Peter Burke: "an intellectual construct which simplifies reality in order to understand it", Peter Burke, History and Social Theory, New York, 1993, p. 28.

[31] Robert Folz, André Guillou, Lucien Musset, Dominique Sourdel, De l'Antiquité au monde médiéval, 2e ed., Paris, 1990, p. 86.

[32] Ceea ce nu a însemnat și dispariția ideii universale, care supraviețuiește adaptându-se noilor realități, după cum a arătat Hélene Ahrweiller în stabilirea etapelor de evoluție a ideologiei bizantine; în L’idéologie politique de l’Empire byzantinn, Paris, 1975.

[33] Robert Folz, André Guillou, Lucien Musset, Dominique Sourdel, op. cit., p. 86.

[34] J. M. Wallace-Hadrill, Gregory of Tours and Bede: their views on the personal qualities of kings,  "Frühmittelalterliche Studien", 2, 1968, p. 31. 

[35] Michel Banniard, La Génese culturelle de l'Europe, Paris, 1989, p. 177.

[36] Pierre Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris, 1948, p. 160-161.

[37] Este vorba de operele lui Iordanes și ale lui Grigore din Tours, încheiate pe la 551 și respectiv 590.

[38] Orosius, Historiarum adversus paganos libri VII, ed. K. Zangmeister, 1889.

[39] Salvianus Massiliensis, Opera omnia, ed. Fr. Pauly, Viena, 1883.

[40] P. Courcelle, op. cit., p. 85-88.

[41] Robert Folz, André Guillou, Lucien Musset, Dominique Sourdel, op. cit;, p. 315.

[42] Robert Folz, L'idée de l'Empire en Occident du Ve au XIVe siècle, Paris,
1953, p. 26-35.

[43] Donald Bullough, Ethnic history and the Carolingians. An alternative reading of Paul the Deacon's Historia Langobardorum, în "The Inheritance of Historiography", ed. C. Holdsworth si T.P. Wiseman, Exeter, 1986, p. 100.

[44] Franz Brunhölzl, Histoire de la littérature latine du Moyen Age, trad. de l'allemand par Henric Rochais, Louvain, 1990-1991, vol. 1, p. 13.

[45] Ibidem, p. 28-32.

[46] Vezi printre altele demonstrația convingătoare a lui Cyril Mango, în Cyril Mango, Roger Scott, (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford, 1997,
p. LXXIV-XCV.

[47] Pentru o analiză care merge în această direcție, vezi Robert Folz, André Guillou, Lucien Musset, Dominique Sourdel, op. cit., passim.

[48] Karl Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des ostromischen Reiches (527-1453), 1887, ed. a II-a, (imprimare anastatică, New York, 1970), p. 217.

[49] Hans-Georg Beck, Zur byzantinischen "Mönchschronik", în Speculum Historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, herausgegeben von Clemens Bauer, Laetitia Boehm, Max Müller, Munchen, 1965,
p. 188-197.

[50] Herbert Hunger, Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. I, München, 1977.

[51] Brian Croke and Alana E. Emett, (ed.), History and Historians in Late Antiquity, Pergamon Press, 1987, p. 1.

[52] Pentru semnificația imitației clasicilor în istoriografia bizantină, vezi analiza făcută fenomenului de Herbert Hunger, On the imitation of Antiquity in the Byzantine Literature, "D.O.P.", 23-24, 1969-1970, p. 17-38.

[53] P. J. Alexander, Religious and Political History and Thought in the Byzantine Empire, London, Variorum Reprints, 1978, p. 353.

[54] Pentru încadrarea în una sau alta din cele două categorii, au fost folosite și sugestiile întâlnite la Maria Elisabeta Colonna, Gli storici bizantini, Napoli, 1956.

[55] Eustathios Epiphaniensis, Fragmenta, ed. K. Muller, “Fragmenta Historicorum Grecorum”, vol. IV; Paris, 1848, p. 138-142.

[56] Razboiul cu gotii, ed. H. Mihăescu, București, 1963. History of the Wars,
ed. H. B. Dewing, London-New York, 1914. Istoria Secretă, ed. H. Mihăescu, București, 1963.

[57] Petrus Patricius, Historiae, FHG, vol IV, p. 184-191.

[58] Nonnosus, Fragmenta, FHG, vol IV, p. 178-180.

[59] Agathias, Historiarum libri quinque, în "Corpus Bonnense Historiae Byzan-tinae", Bonn, 1826.

[60] Ioannes Epiphaniensis, Historiarum sectio I, FHG, vol IV, p. 273-276.

[61] Theophanes Byzantius, Fragmenta, FHG, vol IV, p. 270-271.

[62] Theophilact Symocata, Domnia împăratului Mauriciu, ed. H. Mihăescu,
București, 1985

[63] Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History, ed. Cyril Mango, (text grec ăi traducere engleză), Washington D.C., 1990

[64]Hesichius Milesius, Historia romana atque omnigena, FHG, vol IV, p. 145-180.

[65] Malalas, Chronografia, în "Corpus Bonense Historiae Byzantinae", Bonn, 1831.

[66]Ioannes Antiochenus, Istoria hroniké, FHG, vol IV, p. 538-622.

[67] The Chronicle of Theophanes Confessor, ed. Cyril Mango și Roger Scott, Oxford, 1997

[68] Chronicon Paschale, ed. Niebuhr-Dindorf, Bonn, 1832.

[69] Bernhard Guenée, Histoire, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au Moyen Age, în "Annales E.S.C.", 28, 1973, p. 997-1016.

[70] Ernst Robert Curtius, Literatura latină și Evul Mediu Occidental, București, 1970, p. 522.

[71] Iordanes, De origine actibusaue Getarum, ed. G. Popa-Lisseanu, (text latin și traducere românească), București, 1939; Iordanes a fost inclus în aceeași categorie cu ceilalți autori mai puțin datorită apartenenței sale geografice la Occident, el fiind probabil originar din Balcani, cât datorită faptului că opera sa reprezintă de fapt rezumatul lucrării pierdute a lui Cassiodor.

[72] Gregorius Turonensis, Opera, ed.. W. Arndt si Br. Krusch, MGH, SRM, 1, 1885.

[73] Isidorus Hispalensis, Historia vel Origo Gothorum, ed. Th. Mommsen, MGH; AA, 11, 1894.

[74] Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum; ed. B. Colgrave și R.A.B. Minors (text latin și traducere engleză), Oxford, 1969.

[75] Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, ed. L. Bethmann și G. Waitz, MGH, SRL, 1878

[76] Suzanne Teillet, Des Goths à la nation gothique, Paris, 1984, p. 306.

[77] Walter Goffart, The Narrators of Barbarian History, Princeton, 1988, p. 125-126; de asemenea, este semnificativă traducerea franceză publicată de Robert Latouche în 1963 sub titlul Histoire des Francs, urmând o tradiție doar în ultimii ani contestată.

[78] J. Hillgarth, Historiography in wisigothic Spain, Settimane, 17, p. 264.

[79] J. Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisi-gothique, Paris, 1983, p. 886.

[80] Marc Reydellet, La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Rome, 1981, p. 526.

[81] Giosue Musca, Il Venerabile Beda storico dell'Alto Medioevo, Bari, 1973, p. 128.

[82] Beryl Smalley, Historians in Middle Ages, apud W. Goffart, op. cit., p.3.

[83] Pentru imaginea barbarului în literatura clasică vezi Yves Albert Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, Bruxelles, 1981, passim, și Bruno Luiselli, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano et mondo germanico, Roma, 1992, p. 135-139.

[84] Împotriva ideii general acceptate ca naționalismul este o achiziție recentă, originară în epoca modernă, Ferdinand Lot vorbea deja de un sentiment național și de importanța marilor migrații pentru formarea națiunilor, în Les invasions germaniques. La pénetration mutuelle du monde romaine et du monde barbare, 2e ed., Paris, 1939,
P. 270; 326. De asemenea, Karl Ferdinand Werner afirmă că e legitim să se vorbească de națiuni deja din Evul Mediu timpuriu, în Les nations et le sentiment national dans l'Europe médiévale, "Revue historique", 244, 1970, p. 285-304, iar S. Teillet analizează geneza națiunii în Antichitatea târzie, în op. cit., p. 15-45.

[85] Michel Banniard, L'amenagement de l'histoire chez Gregoire de Tours: à propos de l'invasion de 451," Romanobarbarica", 3, 1978, p. 5-38.

 
<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003