<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

Capitolul 1

COMPORTAMENT - PSIHISM - COMUNICARE

Relaţiile dintre oameni sunt deosebit de complexe şi importante; ele reprezintã, de fapt, ţesãtura, canavaua, pe care se aşeazã însãşi viaţa, structura reuşitelor, miracolelor sau dezastrelor umane. Trãsãturi şi însuşiri, fapte omeneşti (bune sau rele), priviri şi gesturi - toate pot crea un COD, un MODEL, un STIL de comunicare interumanã.

Comunicarea, înţeleasã în sensul sãu larg, ca act tranzacţional, inevitabil în situaţii de interacţiune, devine esenţialã, fundamentalã atât pentru viaţa personalã cât şi pentru cea socialã a individului. Astfel, noţiuni precum „comunicare", „limbã", „limbaj" sunt polisemice, ele comportând o pluralitate de sensuri. Acest fapt provine nu numai din complexitatea intrisecã a fiecãrei noţiuni, ci şi din aceea cã ele constituie obiectul de investigaţie al mai multor discipline ştiinţifice : lingvistica, psihologia, sociologia, semiotica, cibernetica etc. Aceste discipline aduc propriile lor perspective de abordare, care nu sunt întotdeauna identice sau mãcar complementare. Lãmurirea sensului psihologic şi etimologic al acestei noţiuni se impune, ca o necesitate, mai ales dacã luãm în consideraţie ancorarea lor într-un sistem de interdisciplinaritate.

Astfel, în limba latinã, verbul „comunico-are" provine din adjectivul „munis-e" a cãrui semnificaţie era „care îşi face datoria, îndatoritor, serviabil". Cuvântul a dat naştere, prin derivare, unei familii lexicale bogate din care menţionãm pe „immunis-e" = scutit de sarcini, exceptat de la o îndatorire (de ex. : „imun" înseamnã exceptat de la contractarea unei boli, care nu face boala).

Dupã Antoine Meillet (citat de M.Dinu, Op.cit,1994), „communise", înseamnã „care îşi împarte sarcinile cu altcineva". În latina clasicã însemna, ca şi sensul urmaşul sãu actual „care aparţine mai multora sau tuturor". „Comunicus" a dat ulterior naştere verbului „communico", pãtrunzând în româneşte pe filierã francezã, odatã cu valul de neologisme romantice din ultimul secol şi jumãtate (Ibidem).

Comunicarea ca act, sistem, cod sau mijloc stã la baza organizãrii şi dezvoltãrii sociale, influenţând raporturile pe orizontalã şi verticalã între oameni - intervenind chiar în aspiraţiile lor intime, dar şi în cunoaşterea realitãţii.

În acest sens se acceptã de cãtre diverşi specialişti ideea dupã care, capacitatea de a-şi formula şi transmite gândurile în termeni verbali, este definitorie pentru om. Mai mult decât orice deprindere ori abilitate, posibilitatea comunicãrii prin limbaj articulat reprezintã o trãsãturã universal şi specific umanã.

Conceptele legate între ele în vederea desluşirii funcţiilor şi interpretãrilor comunicãrii sunt : limbã, limbaj, mesaj, activitatea creierului etc.

În analiza unitãţii dintre limbã şi gândire trebuie evidenţiate douã aspecte. Pe de-o parte, limba are ca funcţie principalã exprimarea gândirii, iar pe de alta, gândirea nu se poate realiza decât în forme lingvistice. Se impune abordarea conceptului „comunicare" dintr-o largã perspectivã psihologicã, cu puternice nuanţe sociale.

Dezvoltându-se solidar, gândirea a pornit de la un nivel primitiv, când, confuzã şi greoaie, se asocia unei limbi nesistematice, pentru a ajunge la stadiul în care poate emite idei şi judecãţi generale, ajutatã de o limbã tot mai abstractã şi, în acelaşi timp, mai sistematicã.

Întrucât legãtura sine qua non între limbã, gândire şi limbaj nu ne propunem sã fie dezvoltatã în acest material, sugerãm doar câteva jaloane în abordarea lor, dar toate noţiunile se vor raporta la cel mai general liant, care este : comunicarea.

Posibilitatea transpunerii totale a gândirii şi trãirilor noastre în limbaj se vede pusã sub semnul îndoielii, de contradicţia dintre varietatea infinitã a acestora şi numãrul limitat de elemente ale codului, cu ajutorul cãruia mesajele sunt transmise interlocutorului (câteva zeci de foneme, câteva zeci de mii de cuvinte, dintre care doar circa 2000 sunt folosite curent).

M. Zlate (1994) aratã cã încã din 1969 Claude Flament[1] nota „pentru noi existã comunicare, când existã schimb de semnificaţii". Se reţine noţiunea de schimb, dar se precizeazã conţinutul acesteia, semnificaţiile putând fi transmise atât prin mijloace verbale, cât şi non-verbale.

Norbert Sillamy (1965) insista asupra caracterului de feed-back al comunicãrii. Când informaţia este transmisã, se produce o acţiune asupra receptorului şi un efect retroactiv asupra persoanei emitente. Anzieu şi Martin (1969) atrag atenţia asupra elementelor componente ale comunicãrii ca şi asupra orientãrii ei. Astfel, comunicarea constituie „ansamblul proceselor psihice şi fizice prin care se efectueazã operaţia de punere în relaţie a unei persoane sau mai multora, cu alta sau cu mai multe, în vederea atingerii unor obiective"[2].

Pentru deceniile IV-VI ale secolului nostru, multitudinea de informaţii a determinat o posibilã sistematizare privind actul comunicãrii, între care importante ar fi urmãtoarele :

· relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri ;

· schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaţii;

· modificarea voitã sau nu a comportamentului celor angajaţi în procesul comunicãrii.

Înţelegerea în acest mod a comunicãrii o întâlnim şi în unele lucrãri mai recente. Baylon şi Mignot (1991) noteazã: „prin a comunica şi comunicare, noi înţelegem punerea în relaţie a spiritelor umane sau, dacã preferãm, a creierelor umane"[3].

Actul comunicãrii se realizeazã prin intermediul imaginilor, noţiunilor, ideilor, având un conţinut informaţional faciliteazã manifestarea conduitelor umane afective, producând consonanţã sau disonanţã psihicã, efecte de acceptare sau refuz, concordanţã sau neconcordanţã a trãirilor noastre. Cu ajutorul comunicãrii se pot transmite trebuinţe, aspiraţii, imbolduri spre acţiune, fapt care ne aratã existenţa unui conţinut motivaţional. Ca acţiune generic umanã, comunicarea iniţiazã, declanşeazã sau chiar stopeazã activitãţile, se evidenţiazã rezistenţa la efort - componentã a conţinutului voliţional al psihicului uman. Global, se acceptã cã toatã existenţa noastrã psihicã este implicatã în comunicarea specific umanã.

Lingvişti, psihologi şi sociologi au fost tentaţi de sistematizarea demersului comunicãrii, dar şi de implicaţiile acestui act, proces sau sistem de coduri.

Diversele clasificãri ale mijloacelor de comunicare se referã la:

a) mijloace lingvistice;

b) mijloace paralingvistice;

c) mijloace non-verbal-vocale;

d) mijloace non-vocale;

e) mijloace extralingvistice;

f) mijloace vocale

Combinarea conţinuturilor şi mijloacelor comunicãrii, de la manifestãrile vocale, tonul vocii, gesturi şi pânã la informaţiile privind trãsãturile bio-psiho-sociale ale celui care emite, conduce la perceperea unui anumit specific al ei.

Este nevoie sã diferenţiem alte douã noţiuni strâns legate între ele şi extrem de importante pentru comunicare: limba şi limbajul.

Limba reprezintã totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale şi gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhicã, potrivit unor reguli gramaticale, dobândite social-istoric. Faţã de individul uman, care reprezintã un summum de însuşiri şi particularitãţi individuale, limba este un dat obiectiv, nedepinzând de existenţa în sine a individului, ci de existenţa colectivitãţii umane, a unui popor sau a unei naţiuni. Limba este un câştig extraindividual, iar comunicarea poate fi înţeleasã ca liant al vieţii psihice, într-o societate umanã.

Limbajul este definit, cel mai adesea, ca fiind activitatea psihicã de comunicare între oameni, cu ajutorul limbii. Dupã Sillamy (1965), limbajul este o activitate verbalã, el reprezintã comunicare prin intermediul limbii; este una dintre formele activitãţii comunicative umane.

Credem cã minimum douã diferenţieri existente între limbã şi limbaj ar putea fi subliniate:

În timp ce limba este un fenomen social, care apare la nivelul societãţii, limbajul este un fenomen individual.

Singularizarea limbajului se realizeazã atât în plan fiziologic prin particularitãţile aparatului fonator, cât şi în plan psihologic, prin manifestãri individuale. În limbaj se percep diferenţieri personale, chiar dacã materialul limbii este acelaşi; de asemenea, aşezarea cuvintelor în frazã şi selectarea lor pentru emiterea unor judecãţi şi raţionamente fac din actul comunicãrii un „coeficient personal".

Dacã acceptãm cã limba este un fenomen extraindividual, atunci limbajul este mijlocit de vehicularea ei. Limbajul presupune transformarea elementelor limbii în elemente proprii, iar pentru aceasta este necesarã conştientizarea laturii fonetice, grafice şi semantice a cuvintelor. Cu ajutorul limbajului, subiectul uman trece de la structuri semantice simple (cuvinte izolate) la structuri semantice complexe (propoziţii, fraze, texte).

Preocupat de vasta problematicã înscrisã în ecuaţia comunicare-limbã-limbaj, Valer Mare (1985) considerã cã între comunicare şi limbã existã relaţii de coincidenţã parţialã a sferelor lor, noţiunile de mai sus având şi elementele proprii. Limbajul depãşeşte limitele comunicãrii propriu-zise, desfãşurându-se într-un fel sau altul când nu are loc comunicarea interumanã (limbajul continuã sã fiinţeze chiar şi atunci când subiectul nu comunicã exterior cu nimeni). Totodatã, comunicarea depãşeşte limitele limbajului verbal, angajând o serie de comportamente specifice umane (imitaţia, contaminarea, repetiţia).

De comun acord cu autorul mai sus citat, subliniem faptul cã distincţia între conceptele abordate, deşi realã, este totuşi relativã, acestea fiind indisolubil legate între ele. Limbajul odatã elaborat, finisat, intervine prin verigile sale interne în desfãşurarea tuturor formelor de activitate umanã, inclusiv în procesul comunicãrii non-verbale.

Rolurile comunicãrii apar cel mai bine în evidenţã când le raportãm la scopurile pe care aceasta le îndeplineşte. De Vito (1988) stabileşte ca scopuri esenţiale ale comunicãrii:

· descoperirea personalã - care constã în raportarea la alţii şi obţinerea de elemente pentru propria noastrã evaluare;

· descoperirea lumii externe - expliciteazã concret relaţiile exterioare ale obiectelor şi evenimentelor înţelese cu ajutorul comunicãrii;

· stabilirea relaţiilor cu sens - ne aratã cã prin comunicare cãpãtãm abilitatea de a stabili şi menţine relaţii cu alţii, deoarece în mod obişnuit ne place sã ne simţim iubiţi şi apreciaţi de alţii;

· schimbarea atitudinii şi comportamentelor - presupune ideea de comunicare, mai ales cea realizatã prin intermediul mass-media, cãreia îi este proprie schimbarea atitudinii şi comportamentelor noastre şi ale altora;

· joc şi distracţii - comunicarea înţeleasã ca mijloc de destin-dere, de a face glume etc.

Autorul conchide, arãtând cã acestea nu sunt singurele scopuri ale comunicãrii, dar pe acestea le considerã cele mai importante.

Limbajul, fiind o conduitã de tip superior, restructureazã profund activitatea şi dezvoltarea tuturor celorlalte mecanisme psihice, mediati-zându-le, indiferent dacã ele sunt conştiente sau inconştiente.

Sub influenţa limbajului, percepţia capãtã sens şi semnificaţie, se îmbogãţeşte, devine observaţie; reprezentãrile când sunt evocate cu ajutorul cuvintelor devin generalizate. La un nivel mai profund, în absenţa limbajului, nu putem vorbi de formarea noţiunilor, judecãţilor şi raţionamentelor; nu este posibilã activitatea de tip „problem-solving".

Cu ajutorul formulãrilor verbale avem garanţia memorãrii de lungã duratã. Omul verbalizând, reuşeşte sã transforme imaginile, sã defineascã motivele şi sã îşi ierarhizeze scopurile. Voinţa definitã ca un proces de autoreglaj verbal, contribuie la formarea personalitãţii, iar în mod global, subiectul uman, cu ajutorul limbajului, comunicã idei, stãri, dorinţe, adicã transmite semnale şi coduri.

Mai frecvent, clasificãrile comunicãrii, efectuate dupã numeroase criterii se referã la existenţa urmãtoarelor tipuri de comunicare: comu-nicare interpersonalã (desfãşuratã între douã persoane) şi comunicare de grup, divizatã în intragrupal şi intergrupal.

Comunicarea poate genera cercetãri, idei, contradicţii, dar şi sinteze. În mod obişnuit, clasificarea comunicãrii se referã la: comunicarea non-verbalã şi comunicarea verbalã.

Ø Comunicarea non-verbalã dupã cum reiese chiar din denumirea ei, se realizeazã prin intermediul unor mijloace - altele decât vorbirea. Mai amplu şi mai bine investigate sunt: corpul uman, spaţiul sau teritoriul, imaginea. Acest fel de comunicare interumanã la care vom reveni în partea a doua a lucrãrii recurge la o serie de modalitãţi: aparenţa fizicã, gesturile, mimica, expresia feţei.

În legãturã cu aparenţa fizicã o mare importanţã o are îmbrãcã-mintea persoanei care furnizeazã informaţii (adecvate sau false) despre individ. Îmbrãcãmintea devine un mijloc instituţionalizat, realizând apropiere sau îndepãrtare de alţi subiecţi umani când are un anumit

În distanţa socialã, 125-210 cm, cu un maximum de 210-360 cm, vocea este plinã şi distinctã, mai intensã decât ar fi în distanţa personalã;

În distanţa publicã, 360-750 cm, şi cu un maximum de peste 750 cm, discursul este formalizat, interlocutorul fãcând gesturi stereotipe şi putând deveni un simplu spectator, uneori comunicarea fiind asimilatã cu un spectacol.

1.1. COMUNICAREA PRIN IMAGINI

Viaţa modernã a adus odatã cu transformãrile sociale, economice şi culturale o serie de mijloace lingvistice de comunicare: afişe, fotografii, ilustraţii, benzi desenate, cinematograful, televiziunea.

Comunicarea prin imagini, deşi omniprezentã creeazã un paradox: deşi mai puţin interactivã întrucât se exercitã într-un singur sens, ea este mult mai eficientã pentru cã se adreseazã şi afecteazã un numãr mare de persoane.

O mare importanţã în aceastã formã de comunicare, la care vom reveni în partea a doua a lucrãrii o are mesajul lingvistic care însoţeşte imaginea completând-o sau explicitând-o. Contextul are şi el o importanţã deosebitã pentru cã el intervine în validarea semnificaţiei imaginii.

Multiplicarea şi omniprezenţa comunicãrii prin imagini este consideratã de unii autori ca reprezentând un fenomen de adevãratã „regresiune culturalã" pentru acest sfârşit de secol şi mileniu. Se considerã cã acest fenomen al imaginii ar împiedica dezvoltarea altor forme de comunicare, pierzându-se uneori la anumite categorii de populaţie gustul pentru lecturã, gustul pentru perceperea unor lucrãri muzicale, gustul pentru executarea unor modalitãţi artistice (sculpturã, picturã).

1.2. COMUNICAREA VERBALÃ (LIMBAJUL)

Limbajul este unul dintre mijloacele cele mai specific umane, cel mai frecvent folosit în comunicarea interumanã. El a fost definit de aceea ca fiind „un vehicul ce transportã intenţii, atitudini, un simplu mijloc de transmisie a informaţiilor care circulã fãrã rezistenţã de la un sistem cognitiv la altul" (Beauvonis, Gliglione, 1981).

Limbajul este mai mult decât un mijloc de transmisie, el este şi un mod aparte de conduitã a individului (conduitã verbalã) care implicã activitãţi diverse: vorbire, ascultare, schimb de idei, reţinerea de mesaje sonore, reproducerea sau traducerea lor. De asemenea, conduita verbalã se subsumeazã unei familii mai largi de conduite: conduite simbolice (desen, gesturi, scris, alte coduri). (M.Zlate, 1994).

Este acceptat cã limbajul ca facultate inerentã şi specificã speciei umane constituie tocmai expresia şi realizarea conduitelor verbale (Bronckart, 1988).

De aceea, global, studiul limbajului presupune investigarea unor aspecte cum ar fi: perceperea limbajului, înţelegerea discursului, memorizarea propoziţiilor şi a textelor, achiziţia şi elaborarea limbajului.

Contribuţii remarcabile în acest domeniu au adus o serie de cercetãtori preocupaţi atât de investigarea achiziţiei lingvistice cât şi de fenomenul de socializare a copiilor (Wallon, Vîgotski, Luria, Piaget, Lorenz K., Broadbent D., Chomsky N.).

Problemele emisiei vocale, a perceperii şi înţelegerii sunt cel puţin la fel de importante ca psihologia limbajului şi problema achiziţiei şi structurãrii treptate a limbajului în cadrul comunicãrii interumane.

1.3. COMUNICAREA - PRECONDIŢIE ÎN STRUCTURAREA SISTEMULUI PSIHIC UMAN

Teoria comunicãrii reprezintã o perspectivã de bazã în înţelegerea activitãţii umane, din perspectivã istoricã şi socio-economicã.

Din acest punct de vedere se impun douã observaţii paradoxale:

· prezentarea teoriei comunicãrii înţeleasã ca perspectivã funda-mentalã şi generalã, faţã de care, surprinzãtor, a determinat eforturi şi investiţii foarte mici în acest domeniu de cercetare. O înţelegere adecvatã a limbajului şi procesului de elaborare a limbajului ar presupune adoptarea explicitã a unei perspective în teoria comunicãrii;

· când perspectiva comunicãrii a devenit mai obişnuitã şi mai popularã înţeleasã ca un aspect integrativ al tendinţelor generale de cercetare din ultimele douã-trei decade s-a impus o clarificare atât a conceptului comunicare, cât şi teoria comunicãrii, atât ca deschidere socialã, cât şi ca dezvoltare dinamicã a complexitãţii conceptelor tangente.

Comunicarea constituie o precondiţie bazalã pentru toate corespondenţele şi legãturile sociale. Nici un sistem social, organizat dupã legitãţile unei societãţi nu se poate stabili şi menţine, ori schimba fãrã relaţii de tipul comunicãrii interumane. Numai participând la activitãţile de comunicare omul poate deveni fiinţã socialã - fapt care a fost demonstrat de numeroase şi adecvate cercetãri care au obţinut validarea unor itemi în foarte multe planuri şi în foarte multe moduri de abordare a sistemului psihic uman.

1.4. COMUNICAREA - O PERSPECTIVÃ FUNDAMENTAL UMANÃ

În explicitarea acestei aserţiuni vom ţine cont nu doar de faptul cã omul şi sistemele sociale nu ar exista fãrã comunicare, dar şi de implicaţiile unei abordãri diferenţiate.

Dacã ne-am imagina cã omul poate fi conceput ca un organism complet lipsit de capacitãţi de comunicare, am putea realiza aproape concomitent absurditatea acestei supoziţii autiste: subiectul uman nu ar fi capabil sã participe şi sã se priceapã sã devinã membru al unei asociaţii sau organizaţii sociale.

Dacã am încerca sã definim concepte cum ar fi: „individ social", „sistem social", „societate", am descoperi cã factorul decisiv ar fi prezenta sau absenţa dispoziţiei spre comunicare a participanţilor la sistemul respectiv. Pentru o persoanã membrã a unei societãţi sau uniuni particulare, a unui sistem social sau grup, criteriul fundamental al comunicãrii este dacã acel membru poate fi „centrat" (focalizat) pe cunoaşterea importanţei sistemului de comunicare. Cu alte cuvinte, subiectul ar trebui sã dispunã de capacitãţi de a se angaja în activitatea de comunicare cu alţi membri ai grupului.

Dorinţa fireascã de a câştiga aceastã capacitate, perspicacitate de a ne înţelege pe noi înşine şi pe colegii noştri ca indivizi umani este similarã efortului pe care îl face societatea - ca sistem social - de a ne înconjura, de a ne proteja prin adoptarea unei perspective comunicaţionale şi necesitatea de dezvoltare a teoriei privind comunicarea interumanã.

Într-o perspectivã istoricã, teoriile privind comunicarea, au la bazã înţelegerea societãţii ca non-staticã, în dezvoltare, cu numeroase schimbãri dependente în timp de relaţiile economice.

Perspectiva comunicaţionalã şi teoriile privind comunicarea sunt necesare pentru a concepe societatea ca fiind bazatã pe comunicare şi interacţiune. Perspectivele importante ale societãţii: comunicaţionalã, istoricã, economicã nu se suplinesc ori se înlocuiesc una pe alta, ele nu sunt reciproc exclusive ori competitive.

Înţelegerea istoricã vizeazã încercarea de a reconstitui perceperea comunicãrii şi a sistemelor interacţionale care au existat de-a lungul diferitelor epoci social-istorice. De aceea, ţinem sã arãtãm cã motivul sublinierilor din perspectivã istoricã are la bazã înţelegerea sistemelor de comunicare interumanã ca obiect al schimbãrilor într-o societate, al modificãrilor sociale. Ca atare, dezvoltarea limbajului scris, arta tipãriturilor, ori televiziunea - toate demonstreazã cum schimbãrile în sistemele de comunicare pot promova şi susţine schimbãri sociale extraordinare. Societatea umanã nu poate fi înţeleasã şi ilustratã în dezvoltarea ei doar din perspectiva comunicãrii, dupã cum, omiterea ori neglijarea acestei perspective ar duce în mod necesar la o înţelegere inadecvatã.

În aceeaşi proporţie cu perspectiva istoricã, perspectiva comunicaţionalã este, de asemenea, una generalã.

Abordarea istoricã ne ajutã sã înţelegem situaţiile de viaţã ale unui subiect la fel ca situaţia unei familii, a unei comunitãţi locale, a unui oraş, a unei organizaţii, a unei naţiuni sau culturi.

Într-o manierã similarã noi putem concepe subiectul uman ca pe un membru al unor sisteme de comunicare şi, în acelaşi timp, participant la diferite acte ale comunicãrii.

Familia poate fi analizatã din perspectiva tiparelor de comunicare existente în familie, tot aşa cum aceste tipare se stabilesc în familie şi mediul social. O societate poate fi descrisã prin intermediul sistemelor de comunicare care au contribuit la dezvoltarea ei - Blakar Rolv (1985) considerã cã un criteriu important pentru evaluarea gradului de dezvoltare democraticã într-o anume societate, se referã la accesibilitãţile fãrã discriminãri ale membrilor ei faţã de o serie de facilitãţi de comunicare. Pe aceeaşi linie, autorul mai sus menţionat afirmã cã interrelaţiile dintre superputeri nu pot fi complet înţelese fãrã perspectiva comunicãrii. Acceptarea Chinei alãturi de SUA şi Rusia, ca superputere, a determinat complicarea şi lãrgirea metodelor şi mijloacelor de comunicare interstatalã, internaţionalã.

Cu toate aceste argumente, o serie de psihologi şi sociologi observã cã teoriile comunicãrii nu au fost elaborate din perspectiva unor discipline conexe ale cãror studii s-au extins doar separat. De aceea este dificil de identificat motivele acestei relative neglijãri a domeniului comunicãrii sub aspect teoretic şi metodologic, cu atât mai mult cu cât faptul comunicãrii reprezintã un fenomen şi proces socio-uman foarte complex.

Psihologii au fãcut în mod tradiţional cele mai multe eforturi pentru înţelegerea interrelaţiei dintre fenomenul limbaj, procesul de elaborare şi realizare a limbajului în legãtura lui indisolubilã cu gândirea. Ca atare, ei s-au ocupat mai puţin de comunicarea propriu-zisã. Studiile empirice şi teoretice privind comunicarea pot influenţa înţelegerea adecvatã a procesului de elaborare a limbajului şi oricum, ar putea determina adoptarea mai sigurã a unei perspective comunicaţionale în cercetãri viitoare.


[1] C.Flament în "Psychologie expérimentale", vol.IX "Psychologie sociale", P.Fraisse, J.Piaget, PUF, 1969, lecturã selectivã.

[2] M.Zlate, "Fundamente ale psihologiei", partea III, Ed. Hyperion, Bucureşti, 1994, p.8.

[3] Ibidem, op.cit.

 

<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Ruxandra RASCANU
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU