<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

Capitolul 2

ANATOMIA SOCIALÃ A COMUNICÃRII

Interrelaţiile sociale sunt prezente în micro- sau macrosisteme sociale, în grupurile de muncã, în comportamente pe care oamenii le desfãşoarã împreunã pentru atingerea unor scopuri, dar în toate subiectul uman îndeplineşte un rol. Sunt autori, psihologi şi sociologi care vorbesc despre o analogie între jocuri şi situaţii sociale, aceştia fiind de pãrere cã aceste caracteristici sunt similare, chiar dacã existã şi suficient de multe diferenţieri.

Similaritatea în interrelaţionare socialã (care ar cuprinde jocurile şi situaţiile sociale) se referã la faptul cã existã scopuri şi surse de satisfacţie. În cadrul jocului, fie la copil care îşi creeazã singur regulile, la adolescenţi sau tinerii care joacã football, la adulţii care au tentaţia sã joace Monopoly ori criket se petrec o serie de schimbãri - toate alcãtuind trepte în atingerea scopurilor: în toate formele acestea se construieşte o relaţie, o legãturã.

Atât în activitatea de muncã cât şi în joc, partenerii, fie ei profesori, medici, pacienţi, jucãtori de popice ori de golf, joacã diferite roluri ca subiecţi dar şi ca participanţi într-un grup (de joacã, în familie, de coechipier). De asemenea, cele mai multe jocuri au nevoie de condiţii speciale: teren sportiv, reguli, dotãri, iar relaţiile interumane realizeazã adevãrate "trasee" caracteristice faţã de prieteni, familie etc.

Regulile pe care trebuie sã le respecte jucãtorii de football, de oinã sunt individualizate şi absolut necesare pentru toţi, altfel activitatea respectivã nu este posibilã: ele sunt explicate, percepute, înţelese, exersate şi fixate spontan ori la antrenamente, evoluând diferit în ţãri şi culturi diferite de-a lungul unor mari perioade de timp.

În mod similar relaţiile sociale formeazã un tot, un complex în care marele câştig al comportamentului uman este existenţa regulilor; comportamentul devine posibil tocmai datoritã regulilor. Unele sunt cunoscute şi tacit respectate, nerespectarea altora atrãgând sancţionarea legalã (de exemplu incestul), altele aspirã la a fi universal cunoscute şi sã prindã viaţã indiferent de culturã, sex, rasã, origine socialã şi materialã: regulile privind drepturile omului. Unele reguli - absolut necesare interrelaţiei umane au chiar prin structura, scopul şi efectele lor o influenţã directã asupra comunicãrii, indiferent dacã aduc sau nu sancţiuni morale, legale, penale.

Credem, de comun acord cu o serie de psihologi şi sociologi, cã regulile şi abilitãţile cãpãtate prin respectarea aplicãrii acestora reprezintã cheile de interacţiune umanã, ele sunt responsabile de succesul ori eşecul nostru intercomunicaţional.

Cunoaşterea regulilor de comportare socialã în familie, la locul de uncã, în prietenie, în mariaj etc. are ca rezultat cunoaşterea umanã mai profundã. Regulile reprezentând comportamente ale unei vecinãtãţi pe care oamenii le considerã cã ar trebui sau nu aplicate unor situaţii particulare, unor relaţii deosebite, apar, şi se instituie fie în cabinetul medicului care consultã, în afaceri, la cumpãrãturi, în prietenie etc.

Regulile care apar şi se instituie în interrelaţionare sunt de obicei de tip informal, sunt extrem de diferite şi se suprapun peste alt tip de reguli: cele pe care le implicã legea, cele pe care le presupune eticheta şi cele instituite de moralã.

# Încercând sã exemplificãm, dorim sã arãtãm cã în multe ţãri referindu-ne la lege - este interzisã cãsãtoria între fraţi sau alte grade de rudenie. Legile pot determina interrelaţiile umane, dar nu se pot ocupa de fiecare tip de comportament individual în parte, ori de modalitãţile de manipulare umanã.

# Eticheta constituie un summum de reguli. Regulile etichetei sunt similare cu regulile de interrelaţie, intercomunicare umanã dar au funcţia de a ne ajuta sã evitãm ofensele, jignirile etc. - ele regleazã tiparele de conduitã în situaţii particulare.

# Moralitatea este implicatã în interrelaţionarea umanã ca multe din regulile de comunicare, altele nu sunt aprobate, altele nu sunt respectate (de exemplu, confidenţa).

Oricum, gradul de aprobare ori de dezaprobare moralã este mai mic decât cel implicat în regulile tradiţionale şi acest fapt are la bazã credinţa umanã cã distrugerea regulii nu este deloc beneficã pentru ecuaţia relaţionare-comunicare. Regulile în genere apar dupã unele principii generale: "încercare şi eroare" (principiul prezent atât la animal cât şi la om) atingerea scopurilor prin aplicarea unor forme de tip "problem-solving".

Regulile de interrelaţionare umanã pot fi deja elaborate, oamenii le propagã în interiorul grupului şi devin puternice, ele ajungând sã exercite un control al comportamentului uman. Uneori regulile nu sunt urmate, nu sunt respectate: convenienţele nu sunt respectate de tineri, existã femei necãsãtorite care nasc totuşi copii, se mestecã gumã în faţa altora etc. Regulile nu sunt simple convenienţe, acestea se referã la un obicei, poate fi ceva arbitrar, trecãtor.

Regulile sunt în schimb restrictive, şi chiar dacã acest aspect trezeşte nemulţumiri, efectele globale sunt benefice, ele fac posibil comportamentul şi comunicarea. De exemplu: trebuie mers pe o anumitã parte a drumului, în sensul de mers al şoferului, sau nu este permis sã se vorbeascã într-o salã de concert în timpul execuţiei muzicale propriu-zise etc.

Permisivitatea comunicãrii umane este datã de "constructele sociale ale realitãţii" (M.Argyle şi Monica Henderson, 1985). Aceste constructe care guverneazã într-un sens larg toate activitãţile noastre sunt:

· folosirea limbajului;

· jocurile cu regulile lor;

· folosirea unor elemente de curtoazie;

· respectarea "instituţiei" cãsãtoriei;

· utilizarea de raţionamente;

· luarea deciziilor în grup;

· vânzãri sau cumpãrãri de bunuri;

· trimiterea în judecatã a persoanelor care comit acte periculoase;

· pornirea unui rãzboi pentru motive întemeiate.

O serie de specialişti între care şi antropologi au încercat explicaţii ale regulilor sociale obişnuite, comune care au la bazã legãtura cu grupul, cu societatea şi mai ales a interrelaţiilor între femeie şi bãrbat, între tineri şi bãtrâni, între culturi diferite, între medic şi pacient, între vânzãtor şi cumpãrãtor.

Generic s-a stabilit cã regulile pot evolua treptat, odatã cu evoluţia societãţii, cã oamenii nu se gãsesc permanent într-un singur fel de relaţii, iar regulile pe care le respectã sau pe care nu le respectã oamenii sunt diferenţiate; unele reguli pot fi înţelese dar nerespectate de oameni, chiar dacã au semnificaţie universalã, iar absenţa lor ar face viaţa şi comunicarea imposibilã.

Într-o mare proporţie, regula se suprapune cu deprinderea socialã. Dacã regula este definitã drept un comportament pe care oamenii doresc sau nu sã-l îndeplineascã, deprinderea, ca abilitate socialã, în interrelaţia umanã îi ajutã pe oameni sã se ghideze în aplicarea regulilor.

Deprinderile, abilitãţile sociale pot fi detectate, descoperite prin compararea unor stiluri de comportament de tip succes/insucces social.

Se pare cã abilitãţile sociale nu au un mecanism total elucidat chiar dacã sunt cercetãri numeroase efectuate în domeniu. De exemplu, aspectele cele mai subtile din comunicarea non-verbalã, ori regulile întreţinerii unei conversaţii nu sunt foarte clar explicitate, deşi în mod practic existã chiar unele performanţe reuşite.

S-a scris despre faptul cã regulile constituie cheia deprin-derilor efective în interrelaţionarea umanã. În comunicare, regulile sunt totodatã cheia înţelegerii relaţiei umane, sunt o trãsãturã a legãturilor umane. În atingerea scopurilor, în avertizarea dificultãţilor obişnuite între oameni, existenţa regulilor înseamnã cã subiectul identificã pericolele şi este posibil sã gãseascã o soluţie la problemã.

Regulile ne ajutã sã descoperim scopurile relaţionãrii. Într-o prietenie este nevoie de schimb de informaţii, de înţelegere, de afecţiune, de ajutorare. Regula într-un mariaj se poate baza pe prietenie, pe unii itemi caracteristici dar trebuie sã conţinã pãstrarea intimitãţii, care constituie chiar rãsplata vieţii în doi. În relaţiile de muncã, regula principalã poate fi centrarea pe conducerea eficientã a instituţiei, a afacerilor etc.

Regulile pot clarifica scopurile interrelaţiei, dar pot diferenţia comportamente şi evidenţia deosebiri. Un exemplu îl constituie obiceiurile privind curtoazia şi cãsãtoria care diferã în Australia faţã de Africa, în ţãrile arabe faţã de Marea Britanie, la musulmani faţã de catolici.

Devine evident cã aceastã concluzie este posibil sã fiinţeze în plan cultural - regula de interrelaţionare fiind aplicabilã mai ales în raport de cultura unui grup etnic, al unui popor. Argyle şi Henderson (1985) au transmis prin colaboratori, femei şi bãrbaţi, chestionare traduse dupã caz, în Italia, Hong-Kong, Japonia şi Marea Britanie. S-au obţinut chestionare completate de cãtre 300 de japonezi, 280 persoane din Hong-Kong, 230 din Italia, 180 din Marea Britanie. Apoi autorii au studiat numãrul şi importanţa regulilor care apar în interrelaţii în ţãrile mai sus menţionate. S-a observat cã japonezii apreciazã regula ca pe ceva foarte important, care trebuie respectat, aproape la fel şi în Hong-Kong, iar în culturile europene aceste credinţe sunt foarte diferite de alte zone de pe glob.

Aprofundând cercetãrile transculturale, autorii mai sus menţionaţi cred cã existã totuşi unele reguli care se pot aplica în culturi diferite (europene, asiatice, africane).

Cu titlul de exemplu redãm cele patru reguli de bazã pentru o interrelaţie, reguli care trec peste diferenţele culturale şi aspirã la un caracter de universalitate. Acestea se referã la:

1. necesitatea de a respecta intimitatea altuia, singurãtatea şi secretele;

2. necesitatea de a privi interlocutorul în ochi în timpul conversaţiei;

3. obligativitatea de a nu discuta cu altã persoanã tot ce are caracter confidenţial;

4. obligaţia de a nu critica în public altã persoanã.

În acelaşi timp menţionãm cã sunt o serie de reguli care sprijinã interrelaţia umanã şi care se referã la respectarea diferenţelor culturale în plan atitudinal, în planul opţiunilor. Se pare cã regulile privind respectarea intimitãţii şi confidenţialitãţii sunt comune unor popoare şi culturi diferite; sunt pattern-uri transculturale care subliniazã variabilitatea umanã. Unii respectã confidenţialitatea, dar au un mod diferit de a se exprima emoţional, de a nu-şi ascunde autodezvãluirea, cer sfaturi; fapt care în alte zone de pe glob nu este permis. Regulile la japonezi tind sã devinã ceva obişnuit care sã ţinã de structura lor: ei nu fac promisiuni, nu fac jurãminte, nu sunt preocupaţi sã se îmbrace elegant, nu se adreseazã pe numele de botez (în special în relaţiile de muncã).

O a doua diferenţã se raporteazã la deosebirile între sexe. S- au stabilit asemãnãri în modul de percepere, înţelegere şi respectare a regulilor dupã cum s-au stabilit şi diferenţieri. Sunt diferenţe între bãrbaţi şi femei, privind modul în care fiecare dintre sexe abordeazã problema prieteniei şi a regulilor legate de acest sentiment. Sunt deosebiri între femei şi bãrbaţi care se referã la relaţiile lor cu rudele, la "deschiderea" în relaţionarea umanã şi mai ales la respectarea intimitãţii. Dar nu constituie un motiv de difrerenţiere relaţiile pe care le stabilesc atât femeile cât şi bãrbaţii cu vecinii, cu pãrinţii şi şefii.

Femeile din orice culturã considerã cã este mai important sã-şi exprime emoţiile (frica, anxietatea), sã dezvãluie sentimente şi probleme personale şi sã aprecieze posibilitãţile de a avea succes. În acelaşi timp femeile opereazã cu reguli care reduc intimitatea; ele cred cã este important sã te uiţi în ochii interlocutorului în timpul conversaţiei şi susţin aceastã regulã ca fiind mult mai importantã decât o apreciazã bãrbaţii.

Bãrbaţii aprobã mai puternic regulile care stabilesc relaţiile cu rudele, intercomunicarea şi o fac mult mai puternic decât femeile.

A treia diferenţã se referã la vârstã. Diferenţe majore nu s-au gãsit însã între persoane de vârste apropiate (18-25 ani) chiar la sexe diferite. Diferenţe importante au fost reliefate între douã grupe de vârstã, din culturi diferite, de sexe diferite, sensul deosebirilor generate de vârstã variind în funcţie de particularitãţile culturale.

Persoanele mai tinere susţin cu mai multã forţã necesitatea respectãrii regulilor legate de intimitate, de exemplu în Japonia şi Hong-Kong. Grupuri de persoane mai în vârstã considerã cã nu este firesc sã-şi dezvãluie sentimentele şi problemele personale, cã nu e normal sã expui în public aspectele vieţii intime ori sã ceri sfaturi personale.

Specific pentru persoanele vârstnice din Italia şi Marea Britanie ar fi respectarea regulilor privind îmbrãcãmintea elegantã şi realizarea unei "bune impresii".

Investigatorii din Marea Britanie care au administrat chestionare în cele patru culturi (Marea Britanie, Italia, Japonia, Hong-Kong) au sesizat o foarte mare discrepanţã între regulile susţinute de tineri şi subiecţii vârstnici, în timp ce japonezii au dat rãspunsuri foarte apropiate, indiferent de vârstã şi sex.

Diferenţele de vârstã sunt sesizate în cadrul studiilor longitudinale, sau sunt diferenţe din perspectiva istoricã la grupurile de persoane de aceeaşi vârstã, dar plasate diferit în timp.

În genere, într-o relaţie noi suntem obişnuiţi sã vedem ceva faţã de care oamenii au un consens comportamental sau sunt prezente faţete care se potrivesc în interrelaţia respectivã. Apoi, în timp ce anumite reguli aplicate transcultural, în culturi diferite sunt specifice unor relaţii individuale, alte reguli traverseazã culturile şi au mai puţinã specificitate de aplicare în diferite ţãri şi culturi.

Non-identitatea comportamentelor de rãspuns faţã de anumite reguli în unele ţãri de pe glob a creat dificultãţi şi neînţelegeri în judecãţile oamenilor de afaceri din ţãrile vestice. Aceasta pentru cã regulile se învaţã în timp, în fiecare culturã în mod diferit, iar setul de conduite interpersonale funcţioneazã cu eficienţã într-o anumitã culturã faţã de anumite valori. Confidenţialitatea este perceputã şi respectatã diferit în Anglia ori în Japonia, ca şi obiceiul de a critica oamenii în public; la unele popoare cel care are o astfel de conduitã este considerat ca o persoanã fãrã caracter, iar în altele doar cã nu se poate avea încredere în persoana respectivã.

În cultura japonezã se dã o atenţie deosebitã controlului emoţiilor în public. Se considerã şi devine regulã, model, cã este ideal de a prezenta lumii o faţã fãrã expresii emoţionale, mai ales în situaţii de mare anxietate. Acestea chiar au devenit reguli componente ale codului din Japonia de a nu se putea citi pe faţa unui japonez stressul, anxietatea sau supãrarea.

În culturile europene aceste reguli chiar dacã au existat au fost prescrise. Nu se mai fac eforturi în acest sens decât în situaţii particulare: afaceri, misiuni deosebite, spionaj.

2.1. IMPLICAţIILE ŞI SCOPURILE REGULILOR CA PARTE COMPONENTÃ A INTERRELAŢIONÃRII UMANE

Japonezii în mod special sunt învãţaţi sã-şi controleze în public nu doar emoţiile negative (anxietatea, supãrarea), dar şi pe cele puternic pozitive (bucuria). De aceea se spune cã este mai greu sã identifici adecvat expresiile emoţionale pe faţa japonezilor într-un set de percepţii faciale, non-verbale decât sã identifici itemii emoţionali pe faţa unui englez sau italian. Totodatã, în cultura japonezã studiile au arãtat o preocupare deosebitã pentru relaţiile de muncã. Regulile care guverneazã interrelaţiile care se stabilesc între oameni sunt mai numeroase şi cu stricteţe respectate decât cele privind comportamentul intim.

Existã reguli dupã care subiecţii se preocupã ca autoprezentarea sã fie realizatã într-o luminã cât mai favorabilã, fapt care este acceptat pentru relaţiile dintre şef şi subaltern şi nu pentru alt gen de interrelaţionare. În culturile vestice existã tendinţa unui egalitarism în relaţiile de serviciu între şef şi subaltern, ambele categorii de oameni spunându-şi pe nume, ceea ce nu este admis în Japonia, unde accentul este pus pe relaţiile de tip ierarhic. În cultura japonezã şi chinezã grija pentru dezvoltarea psihofizicã în copilãrie începe cu formarea unor trãsãturi caracteriale sub semnul "CHOWA" ori "WA" care înseamnã armonia în atitudini, expresii faciale, în conduitã.

Armonia interpersonalã este urmãritã ca mod de deschidere interrelaţionalã, începând cu grãdiniţa şi şcoala, regãsindu-se în universitãţi, concerne ori firme importante. Japonezii sunt învãţaţi de la vârste mici sã afişeze concomitent cu armonia facialã reţinerea şi interiorizarea conflictelor. În antitezã, aceiaşi Argyle şi Henderson (1985) arãtau cã în culturile estice şi latino-americane se pune acentul pe importanţa menţineri interrelaţionãrii, fenomen realizat prin reducerea relaţiilor dezagreabile sau estomparea conflictelor. Deprinderile sociale din ţãrile latino-americane se concentreazã nu atât pe oprirea expresiilor de conflictualitate, cât pe reducerea importanţei lor, şi a interiorizãrii lor.

Ca atare, se poate spune cã regulile componente ale conduitei de comunicare umanã au funcţii majore:

Ø ele regleazã comportamentul de estompare a potenţialelor surse de conflict care pot distruge. Asemenea reguli funcţioneazã mai ales pentru menţinerea relaţiei decât pentru scopuri, ţinte specifice.

Ø regulile susţin un schimb de recompense care motiveazã pe indivizi sã rãmânã în legãturã, în relaţie.

Am încercat o prezentare foarte succintã a regulilor care guverneazã populaţiile şi am încercat o diferenţiere a lor, a rãspunsurilor persoanelor din culturi diferite. Desigur cã excepţiile din conduitele japonezilor ar putea fi amplu exemplificate, mai ales cã ele au traversat relaţii de tip formal, de schimbare de ritualuri, de modificãri reciproce, dar şi accentuarea interrelaţiilor cu vecinii, a interrelaţiilor între soţi, totul cãpãtând o specificitate în tiparele regulilor care traverseazã interrelaţii şi culturi deosebite.

<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Ruxandra RASCANU
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU