Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

4.10. Programul de acțiune al Partidului Social-Democrat  din România[1] 

(mai1927)

Partidul Social-Democrat din România, solidar cu partidele muncitorești socialiste din toate țările, cu care este unit în Internaționala Muncitoare Socialistă și condus de același ideal, reprezintă și apără interesele și aspirațiile clasei muncitoare de la orașe și sate, precum și ale tuturor păturilor asuprite social sau național din România. Bazat pe învățăturile socialismului științific, el urmărește ca ultim scop desființarea exploatării economice, a asupririi politice sau naționale și înapoierii culturale sub orice formă, prin cucerirea puterii de stat, socializarea mijloacelor de producție, transport și schimb și transformarea statului de clasă burghezo-capitalist în societatea democratică socialistă. [...]

I. Politica internă Democratizarea desăvârșită a vieții de stat este condițiunea principală pentru desfășurarea liberă a luptei de clasă și pentru educație politică și culturală a masei muncitoare.

De aceea, Partidul Social-Democrat cere:

1. Alcătuirea Camerei și în general a tuturor corpurilor elective, reprezentative sau administrative, numai prin votul universal, egal, direct și secret, cu reprezentarea proporțională pe județe și totalizarea resturilor de voturi din toată țara.

Drept de vot pentru toți cetățenii de la 20 de ani în sus, fără deosebire de neam, religie sau sex.

Suportarea de către stat a tuturor cheltuielilor necesare pentru efectuarea alegerilor.

Efectuarea alegerilor într-o singură zi de repaus legal.

Desființarea instituției de drept și numiți, precum și a dreptului
acor-dat Universităților, camerelor profesionale, consiliilor județene și comunale și altor corporațiuni de a trimite membri în corpuri elective, legislative și administrative.

Desființarea Senatului.

Dreptul parlamentului de a se întruni din proprie inițiativă.

Alegerea guvernului de către parlament.

Incompatibilitatea între mandatul de parlamentar și calitatea de membru în consiliile de administrație ale societăților anonime.

2. Libertatea deplină a presei, întrunirii și asociației.

Dreptul de asociație sindicală pentru funcționarii publici.

Libertatea grevei pentru toate categoriile de salariați.

Abrogarea tuturor legilor excepționale.

Scoaterea dispozițiunilor polițienești și restrictive din legea conflictelor colective de muncă și legea asociațiunilor profesionale, scoaterea sindicatelor de sub regimul legii persoanelor juridice.

Suprimarea sistemului bătăii, praticat de autorități, și sancțiuni severe împotriva funcționarilor bătăuși.

Desființarea instituției Siguranței generale și înlocuirea jandarmeriei cu o poliție rurală. Responsabilitatea personală, penală și civilă a funcționarilor care au comis, ordonat sau tolerat acte atingând libertățile și drepturile cetățenești.

Desființarea stării de asediu și a regimului excepțional în toată țara.

Liberul exercițiu al culturii pentru toate confesiunile și credințele religioase.

Dreptul pentru fiecare cetățean de a ieși dintr-o confesiune religioasă și de a se declara liber cugetător.

Despărțirea bisericii de stat și susținerea ei de către credincioși.

Aplicarea efectivă a dispozițiunilor constituționale cu privire la egalitatea cetățenilor, fără deosebire de neam, religie în fața legii.

Dreptul tuturor cetățenilor de a fi instruiți, judecați și administrați în limba lor, acolo unde locuiesc în mase compacte.

3. Descentralizarea administrativă.

Autonomia deplină a județelor și comunelor.

Delimitarea circumscripțiilor administrative și electorale potrivit cu structura socială, economică, etnică.

Salarii și pensii suficiente pentru funcționarii publici, văduvele și orfanii de război.

Responsabilitatea funcționarilor pentru averile câștigate în timpul funcțiunii și confiscarea averilor nejustificate. [...]

IX. Politica socială Pentru asigurarea unor condiții de muncă și trai omenești clasei muncitoare, chiar în societatea actuală, Partidul Social-Democrat din România preconizează un sistem general de ocrotire a muncii salariate și a sănătății publice. El cere:

Legislație muncitorească unică cu respectarea drepturilor câștigate.

Consultarea Confederației Generale a Muncii, ca reprezentant al mun-citorimii organizate în sindicate, la elaborarea tuturor legilor cu caracter muncitoresc.

Ratificarea și legiferarea convențiilor și recomandațiilor Biroului Inter-național al Muncii.

Legiferarea contractului colectiv de muncă.

Legiferarea zilei de muncă de maximum 8 ore.

Obligarea, prin lege, a tuturor antreprenorilor de lucrări publice să aplice ziua de lucru de 8 ore și minimul de salariu stabilit pe baza mediei salariilor din regiunea respectiva.

Înlocuirea Camerelor de muncă cu Camere autonome de muncitori și funcționari. [...]

2. Asistență medicală gratuită. [...]

Rezolvarea problemei locuințelor prin construirea de apartamente populare ieftine și igienice de către stat și comune.

   

Partidul Social-Democrat din România. Programul și statutul, București, 1927, pp. 3-17

 

<< 4.1 4.2 4.3 4.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC